Credit Note ve Gümrük Kıymeti (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :    85593407/165.01

Konu    :    Credit Note ve Gümrük Kıymeti

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, “credit note” (alacaklandırma belgesi) belgelerinin  ithal  eşyasının  gümrük  kıymetinin  belirlenmesinde  ne  şekilde  işleme  tabi tutulacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

“Credit  note”,  ithal  eşyası  ile ilgili  olarak; fiyat  farklılığı  veya  eşyanın  öngörülen evsafta  olmaması  gibi  gerekçelerle  yapılan  fiyat  indirimleri  nedeniyle,  alıcının  satıcıdan alacaklı olduğunu ve alacak tutarını göstermek üzere düzenlenen bir belgedir.

4458  sayılı  Gümrük  Kanununun  24/1  maddesi;  “İthal  eşyasının  gümrük  kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır...”

4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/3-a maddesi; “Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal  eşyası  için  alıcının,  satıcıya  veya  satıcı  yararına  yaptığı  veya  yapması  gereken ödemelerin toplamıdır. Bu fiyat, ithal eşyasının satış koşulu olarak, alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı veya yapacağı tüm ödemeleri kapsar. Ödemeler, para transferi şeklinde olabileceği gibi, akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak ya da doğrudan veya dolaylı yapılabilir.”

4458  sayılı  Gümrük  Kanununun  193/1  maddesi  “Bu  Kanunla  konulmuş  aksine hükümler ve 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir eşyaya uygulanacak ithalat veya ihracat vergileri tutarı, bu eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenir.”

4458 sayılı Gümrük Kanununun 181/1 maddesi; “İthalatta gümrük yükümlülüğü;

a) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi,

b) İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali, için verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede;

1.   Gümrük   yükümlülüğünün   başladığı   tarihten   önce   “credit   note”   ile   yapılan indirimler, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

2. Gerekli koşulların sağlanması halinde, “credit note” uygulamasının Gümrük Yönetmeliğinin 53/1-c maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyana konu edilmesi de mümkündür. Eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 53/1-ç maddesi çerçevesinde işleme tabi tutulması, mezkur Yönetmeliğin 53/1-c maddesinin uygulanmasını engellemez.

3.  Geri  verme  ve  kaldırma  ile  istisnai  kıymetle  beyan  hükümleri  saklı  kalmak kaydıyla, ithalat işlemlerinin tamamlanmasından sonra sunulan “credit note” belgeleri, ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınmaz.

4. “Credit note” belgesinde; satıcı ve alıcı, tarih/sayı; ilgili sözleşmenin ve faturanın tarih/sayıları, eşyaya ilişkin bilgiler ve indirimin hangi gerekçelerle yapıldığının belirtilmesi gerekir.  Bu  bilgilerin  eksik  olması  durumunda,  ithalatçılar  gümrük  idaresine  söz  konusu bilgileri sağlar.

5. Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda, 2012/29 sayılı Genelge çerçevesinde kıymet araştırması yapılır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür


DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930816 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930816 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?