Dahilde İşleme İzin Belgeleri (Genelge 2009/51)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 7/5/2009
Konu: Dahilde İşleme İzin Belgeleri
GENELGE
(2009/51)
 
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi
(DİİB) ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir.
1-Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyanın İşlem Görmüş Eşya Bünyesinde Kullanıldığı Miktarın Tespiti Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithal edilen eşyanın, ihraç edilen işlem görmüş eşya bünyesinde ne miktarda kullanıldığının hesaplanabilmesi için ihraç edilen işlem görmüş eşya miktarının ilgili DİİB'de kayıtlı birimden bilinmesi gerekmektedir. Ancak, özel fatura ile yapılan ihracatta çoğu zaman özel fatura üzerinde satışa esas koli ya da paket miktarı belirtilmekle birlikte Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilmek istenen işlem görmüş eşya miktarının ilgili DİİB'de kayıtlı birimden belirtilmemesi nedeniyle DİİB ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesini teminen DİİB kapsamında ihracatın yapıldığına dair satır kodu ve/veya DİİB tarih sayısının yer aldığı özel faturalar üzerinde ihracatı gerçekleştirilen işlem görmüş eşya miktarının, ilgili DİİB'de kayıtlı birimden (adet, çift, kg,vb.) yazdırılması zorunludur.
2- DİİB Kapsamında Temsilci Aracılığı İle İthalat Yapılması Elektronik ortamda düzenlenmeyen DİİB kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılmasının talep edilmesi halinde, adına DİİB düzenlenen mükellef tarafından noter tasdikli temsilcilik sözleşmesinin ilgili Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilmesini müteakip söz konusu sözleşmenin uygunluğu kontrol edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri Dairesinin (312) 306 89 75 no. lu faksına DİİB numarasını, firma ve temsilci vergi numaraları ve unvanlarını içeren bilgilerin aktarılmasını müteakiben, bahse konu bilgilerin BİLGE sistemine aktarılması yapılır.
3- DİİB Kapsamında Yapılan İthalatlarda İhtisas Gümrük Uygulamaları Belirli ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gümrük Müsteşarlığınca tespit edilmiş ihtisas gümrük idarelerinden gerçekleştirilmesi öngörülmüş ise, bu ürünlerin DİİB kapsamında ithalinde de ithalat işlemleri belirlenen bu gümrük idarelerinden yapılır.
4- DİİB Kapsamında Akaryakıt Temini
a) DİİB kapsamında akaryakıt temin etmek isteyen firmalar, temin edecekleri akaryakıt ve madeni yağları DİİB’e işletir.
b) İlk işlemde ve her yılbaşında bir kez olmak üzere EPDK’dan alınan yazı
http://portal.gumruk.gov.tr sayfasında “İlk Dolum Yakıtına İlişkin İzinler” başlığı altına kaydedilir ve firmanın eşyayı ithaline izin verilir.
c) Akaryakıtlardan motorin, fueloil ve kalorifer yakıtı ikmalleri EPDK’dan lisans almış bayilerden, diğer akaryakıt ikmalleri dağıtıcı veya bayilik lisansına sahip kişilerden yapılır. (İlgililerin serbest kullanıcı lisansı sahibi olmaları halinde, motorin, fueloil ve kalorifer yakıtının bayi harici kişilerden de temin etmeleri mümkündür.). Firmaların, madeni yağ teminlerinde; ilgili madeni yağ DİİB’e işlenir ve EPDK’dan alınmış uygunluk yazısı veya madeni yağ lisansı ibrazı edilir. Madeni yağın lisanslı kişilerden temin edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Bu nedenle; DİİB sahiplerinin akaryakıtı doğrudan ithal etmeleri yerine EPDK mevzuatına uygun olarak lisanslı kişilerden temin etmeleri gerekir.
5- Gümrük İdarelerince Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Bilgilerin DİİB’in İthal Edilecek Maddelerle İlgili Bilgiler Bölümünün Yetersiz Kalması Halinde Yapılacak İşlemler DİİB’lerin ithal edilecek maddelerle ilgili bilgiler bölümü eksiksiz olarak doldurulur. Söz konusu bölümün yetersiz kalması halinde ise, sonradan belgelere eklenilen sayfaların ilgili gümrük idaresince belgeye kopmayacak şekilde bağlanarak mühürlenmiş ve asıl belgenin düşüm yapılan ilk sayfası üzerine görülebilecek şekilde '' .........Gümrük Müdürlüğünce birinci sayfaya...........sayfa ilave yapılmıştır.'' meşruhatı verilir.
6- Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki Eşyanın Mahrecine İadesi veya Geri Gelmesi Halinde Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki eşyanın mahrecine iadesi veya geri gelmesi halinde; bu duruma ilişkin hususlar taahhüt hesabının kapatılması esnasında değerlendirilmek üzere Gümrük Müdürlüklerince ilgili İhracatçı Birliklerine bildirilir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a. Genel Müdür V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268383 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268383 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?