DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN

 GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1.  Dahilde İşleme İzin Belgesi aslı
2- Gümrük beyannameleri asılları (Kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri
3- Döviz Alım Belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)
4- İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-5)
5- İhracat Listesi (Ek-8) (Gümrük Müdürlükleri bazında tarih sıralı ard arda global ve        mamul bazında olmak üzere ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.)
6- İthalat Listesi (Ek-9) (Gümrük Müdürlükleri bazında tarih sıralı ard arda global ve        mamul bazında olmak üzere ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.)
7- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*
8- Ekspertiz Raporu (İlgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş)**
9- Telafi Edici Vergi Makbuzu(Ek1-Eski TEV Formu)(Ek2-Yeni Tev Formu)   (Gerekli olması halinde)
10- A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)
11- Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)
12- Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)
13- Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)
14- Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu (Serbest bölgelerden başka bir ülkeye satış yapılması halinde)
15- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin orijinali ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden bir başka belge kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)
16- Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki yurt içi alımlarında)
17-İthalatın finansmanı amacıyla "Döviz olarak döviz kredisi" kullanılıp kullanılmadığına dair taahhütname,

18-2005/1 tebliğ yürürlük tarihinden sonra düzenlenen belgelerde Türkiye'nin AT uygulaması dışında uyguladığı gözetim ve koruma önlemlerine tabi tutulan eşyaların AT üyesi ülkelere ihrac edilmesi durumunda Türkiye'nin AT dışında gözetim ve korunma önlemlerini münferiden uyguladığına dair İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınacak yazının ibraz edilmesi

19- Yurtiçi Alım Listesi (DİİB kapsamında tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurtiçi alım yapılması halinde)

20. Yurtiçi Satış Listesi (DİİB kapsamında tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurtiçi satış yapılması halinde)

 (*) : Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

(**): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde

NOT: 1-Gerekli  görülmesi  halinde  Müsteşarlık  (İhracat Genel Müdürlüğü)  ve/veya İhracatçı   Birlikleri  Genel  Sekreterliğince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.

           2--İhracat  Listesi  (Ek-8)’de  belirtilen  listelerde  “ Gideceği  Ülke    Adı “  ile  “DİİB tarih/no”   sütunu,  İthalat  Listesi  (Ek-9)’da  belirtilen  listelerde   ise  “Çıkış  Ülke  Adı” sütunu  eklenmesi gerekmektedir.

         3--Belge  kapsamında  gerçekleştirilen  ihracat  ve  ithalatı  gösteren    listelerin  doldurulmasına yönelik  2005/3  sayılı Genelge’nin 43. maddesinde yer alan aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

*Madde 43- Belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracatı gösteren, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ eki ek-8 ve ek-9’da yer alan ihracat ve ithalat listeleri doldurulurken;

 - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan “Kalem No” kutucuğuna, ilgili GB’de kaç kalem eşya belirtilmişse bu eşyaların, listelerde yer alan her bir satır itibarıyla işlenmesi gerekmektedir. Örneğin, bir GB kapsamında hem iplik ithalatı hem de kumaş ithalatı öngörülmüşse listenin ilk satırına “Kalem No” kutucuğuna “1” yazılarak, ilgili gümrük beyannamesi bilgileri ve “iplik”e ilişkin İstatistiki Miktar, GTİP, GTİP Açıklaması, İstatistiki Kıymet ve listede belirtilen diğer bilgilerin işlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan; “Kumaş” için de, listenin ikinci satırına “Kalem No” kutucuğuna “2” yazılarak, ilgili gümrük beyannamesi bilgileri ve “Kumaş”a ilişkin İstatistiki Miktar, GTİP, GTİP Açıklaması, İstatistiki Kıymet ve listede belirtilen diğer bilgilerin işlenmesi gerekmektedir.

 - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan “İstatistiki Miktar” ve “İstatistiki Birim Kodu” kutucuğuna, GB’nin 41 No’lu kutucuğunda belirtilen miktar ve birim kodunun işlenmesi gerekmektedir.

 - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan “İstatistiki Kıymet” kutucuğuna, GB’nin 46 No’lu kutucuğunda belirtilen kıymetin işlenmesi gerekmektedir.

 - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan “Kalem Rejim Kodu” kutucuğuna, Dahilde İşleme Rejim Kodu’nu belirten “31 51”in GB’nin 37 No’lu kutucuğunda görülmesi kaydıyla bu kodun işlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; 27/1/2005 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek ihracatta DİİB sayısının yazılması zorunluluğu getirildiğinden bu tarihten itibaren gerçekleştirilen ihracata ilişkin GB’lerde, “Kalem Rejim Kodu” olarak “31 51”in yer alması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, 27/1/2005 tarihinden itibaren gerçekleştirilen ihracata ilişkin GB’lerde, “Kalem Rejim Kodu” olarak “10 00”ın yer alması durumunda, bu GB’lerin taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmaması gerekmektedir.

 - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan “GTİP Açıklaması” ve “Kap Eşya Bilgisi” kutucuklarına, GB’nin 31 No’lu kutucuğunda yer alan bilgilerin işlenmesi gerekmekte olup, ihracat ve ithalat listelerinde yer alan “GTİP Açıklaması” ve “Kap Eşya Bilgisi” kutucuklarındaki alanlar elverdiği sürece ayrıntılı bilgilerin işlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu konudaki özet bilgilerin ilgili kutucuklara işlenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. 

 - İhracat ve ithalat listelerinde yer alan “Çıkış Ülkesi Adı” kutucuğuna, GB’nin 15 No’lu kutucuğunda belirtilen ülkenin (ihracata ilişkin GB’de bu ülke “Türkiye” olacaktır.) işlenmesi gerekmektedir.

 - İhracat ve ithalat listesinde eşyanın “Gideceği Ülke” ve “Sevk Ülkesi” kutucukları bulunmadığından özellikle TEV Uygulamaları açısından, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ eki ek-6’da da belirtildiği üzere, gerek görülmesi halinde firmalardan bu konuda ek bilgi ve belge istenebilir.  

 - İhracat ve ithalat listelerine ilgili GB’lere ilişkin bilgilerin; bu GB’ler tasnif edilerek ilgili gümrük idareleri itibarıyla ve tarihsel sırayla işlenmesi, teminatların en kısa sürede iadesi açısından ilgili gümrük idarelerine ve dolayısıyla ilgili firmalara kolaylık sağlayacaktır. Ancak, bu hususa dikkat edilmesi, ihracat ve ithalat listelerine ilgili GB’lerdeki bilgiler işlenirken bir zorunluluk arz etmemektedir. Örneğin, ilgili firma tarafından Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü’nden, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’nden ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nden 15 (onbeş) adet GB ile ihracat gerçekleştirilmişse bu GB’ler, öncelikle ilgili gümrük idareleri itibarıyla tasnif edilecek ve tarihsel sırayla her bir gümrük müdürlüğü itibarıyla GB’ler işlenecektir. Bu kapsamda, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’nden 7 (yedi) adet GB ile ihracat gerçekleştirilmişse ve ihracat listesi doldurulurken ilgili gümrük idaresi sırası Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’ne gelmişse, bu gümrük idaresinden tarihsel sırayla ilk hangi GB ile ihracat yapılmışsa bu GB’den başlamak üzere ilgili bilgiler işlenecektir

Kaynak:www.itkib.org.tr

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898093 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898093 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?