Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Satılan Mala ait Tecil edilen verginin terkini

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI    :  B.07.1.GİB.0.01.54/5411-2713    03/5/2007 / 40249                                                                                                  

KONU  :

   (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 İLGİ   :  29/3/2007 tarih ve B.0.07.4.DEF.0.03.10/KDV.MUK.579/1949 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızdan, ..... Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17'nci maddesi kapsamında dahilde işleme izin belgesi sahibi ...Gıda San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.'ye yaptığı mal teslimleri nedeniyle ilgili katma değer vergisi için tecil talebinde bulunduğu, ancak söz konusu malların alıcı firma ...... Gıda San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından ihraç kayıtlı olarak ........ Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye satışının yapılması nedeniyle tecil edilen verginin terkini konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17'nci maddesinde dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2008 tarihine kadar tesliminde KDV Kanununun 11/1-c maddesi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen sürelerin esas alınacağı, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükümleri yer almaktadır.

Bu yetkiye dayanılarak çıkarılan 16/4/2003 tarih ve 2001/2325 sayılı Kararname uyarınca dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme veya geçici kabul izin belgelerine sahip olan mükelleflere tesliminde KDV Kanununun 11/1-c maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilecektir.

Dahilde işleme veya geçici kabul rejimlerinde tecil-terkin uygulamasının usul ve esaslarını düzenleyen 83 Seri No'lu KDV Genel Tebliğinin 1.4. bölümünde, tecil-terkin kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiğinin Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edileceği; satıcıların sözü edilen raporu bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmek suretiyle tecil edilen verginin terkinini sağlayacakları; bu kapsamda satın alınan ham ve yardımcı maddelerle imal edilen malların ihracatçıya tesliminde tecil-terkin uygulanması halinde ise aynı rapor ile hem satıcının, hem de imalatçının tecil edilen vergileri terkin edileceği açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesi sahibi mükellefler bu kapsamdaki malları bizzat ihraç edebilecekleri gibi, KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre tecil-terkin uygulamak suretiyle teslim edecekleri ihracatçılar aracılığıyla da malların ihraç edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, .......Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin KDV Kanununun geçici 17'nci maddesi kapsamında dahilde işleme izin belgesi sahibi ...... Gıda San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.'ye teslim ettiği mallarla ilgili olarak tecil edilen katma değer vergisinin terkin edilebilmesi için;

1- Söz konusu malların ...... Gıda San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan imalatta kullanılması,

2- İmal edilen malların belge süresi içinde ihraç edilmesi

gerekmektedir.

KDV Kanununun geçici 17'nci maddesi kapsamında teslim edilen mallar kullanılarak imal edilen malların, bizzat dahilde işleme izin belgesi sahibi ...... Gıda San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından ihraç edilebileceği gibi, ....... Gıda San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre tecil-terkin uygulanmak suretiyle teslim edilecek ihracatçılar aracılığıyla da ihraç edilmesi (Malların ihracatçılar tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın aynen ihraç edilmesi şarttır.) mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  

Başkan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303989 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303989 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?