Dahilde İşleme İzinleri (Genelge 2009/50)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 7/5/2009
Konu: Dahilde İşleme İzinleri
GENELGE
(2009/50)
Dahilde İşleme İzni ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir.
 
1- Dahilde İşleme İzni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat
beyannamesinin tescilinden önce gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle revize talebinde bulunulması halinde, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 241/1 maddesi uyarınca ceza tatbik edilmeden, ihracat beyannamesi tescil edildikten sonra revize talebinde bulunulması halinde ise ceza tatbik edilmek suretiyle uygun bulunan talepler karşılanır.
 
2- Dahilde İşleme İzni almak için ilgili gümrük idaresine sunulması gereken bilgi ve belgeler arasında bulunan ihraç edilen mamulün üretimi ile ilgili olarak Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli kapasite raporu belgesinin düzenlenmediği üretim dışındaki faaliyetlere ilişkin olarak yapılacak işlemlerde;
a) Gümrük idaresince verilen Dahilde İşleme İznine tabi işlemler arasında bulunan “Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması” çerçevesinde ithali talep edilen halıların ithal edilmesi esnasında firmanın Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Odaya kayıtlı olduğu, halı tamirat atölyesi bulunduğu ve bu işlem için kapasite raporu düzenlenmeyeceği ile ilgili olarak alınan yazının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda Dahilde İşleme İzni verilmesi gerekmektedir.
b) Aynı şekilde gümrük idaresince verilen Dahilde İşleme İznine tabi işlemler arasında bulunan "Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması" işlemi çerçevesinde, otomotiv ve makine sektöründe üretici olmayan servisler tarafından gerçekleştirilecek tamir ve bakım işlemleri için yapılacak Dahilde İşleme İzni müracaatlarında, firmanın kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak firmanın otomotiv ve makine sektöründe faaliyet gösterdiğini ve bu işlem için kapasite raporu düzenlenmediğini belirtir yazının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda Dahilde İşleme İzni verilmesi gerekmektedir.
 
3- Dahilde İşleme İzni talebinde bulunan firmaların, indirimli teminat uygulamasından
yararlanmak istemeleri halinde, izni veren gümrük idaresince Dış Ticaret Müsteşarlığının 0312 2125905, 0312 2128246 ve 0312 2128881 numaralı fakslarından yazıyla ilgili firmanın müracaat tarihinin de belirtilmesi suretiyle indirimli teminat uygulamasından yararlanabileceği tutarın bildirilmesi istenir ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ilgili firmanın Dahilde İşleme İzni kapsamında İndirimli Teminat Uygulamasından yararlandırılacağı ithalat tutarının hesaplanarak izni veren gümrük idaresine bildirilmesini müteakip, bu tutarla sınırlı kısmı İndirimli Teminat Uygulamasından yararlandırılır. Ayrıca, ilgili gümrük idaresince Dahilde İşleme İzni kapsamında İndirimli Teminat Uygulamasından yararlandırılan tutar, firmanın performansına işlenmek üzere yine Dış Ticaret Müsteşarlığına faks ile bildirilir.
 
4- Dahilde İşleme İzni başvurusunda bulunan üretici firmanın aynı anda hem yan sanayici hem de aracı ihracatçı olması mümkün bulunmamaktadır.
 
5- İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının a,c, ç, d, e ve f bentleri kapsamında Hammadde Sarfiyat Tablosu düzenlenmeden gerçekleştirilen işleme faaliyetleri kapsamında;
- Tarım ürünleri sektörü ile ilgili faaliyetlerde, anılan Tebliğ’in 14/1-f maddesi kapsamında ham bağırsaktan asorti edilmiş bağırsak elde etme işlemi için azami %5 fire uygulanır, ithal edilen salyangozun temizlenmesi gibi işlemler için de kapasite raporunda yer alan fire oranları esas alınır.
- Makina-imalat, otomotiv ve yan sanayi ve elektrik-elektronik sektörleri ile ilgili faaliyetlerde (anılan Tebliğ’in 14/1-ç,d,e maddeleri kapsamında), işleme faaliyetlerine tabi tutulan ürün bünyesine katılan eşyanın mamul maddeden (aksam ve parça) oluşması durumunda fire öngörülmez. Ancak, ürün bünyesine katılacak eşya ayrıca bir işleme faaliyeti gerektiriyorsa, Ticaret ve Sanayi Odalarından alınan ekspertiz raporlarının ibrazı gerekir. Örneğin; çamaşır makinesi üretim faaliyetinde elektrik-elektronik ile mekanik parçalarda hiç fire verilmezken, saç ve boya gibi maddelerde belirli oranda fire verilir.
- Demir-çelik, madeni eşya, maden, metal, kimya, lastik, plastik, çimento, seramik, cam, toprak, orman ürünleri, kağıt-karton, mobilya, ağaç ve ağaçtan mamul eşya, ambalaj malzemeleri, mineral yağlar, yakıtlar, organik-inorganik kimyasallar, temizlik maddeleri, eczacılık ürünleri, boya ve kimyasal gübreler ile ilgili sektörlerle ilgili faaliyetlerde, anılan Tebliğ eki Ek-5’in 5 inci maddesinde istenmekte olan kapasite raporunda yer alan miktar, fire ve kullanım oranlarına göre işlem yapılır; kapasite raporunda bu bilgilerin yer almaması durumunda ya da kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınan ekspertiz raporunda yer alan miktar, fire ve kullanım oranlarına göre işlem yapılır. Diğer taraftan; bu üretim faaliyeti esnasında ekonomik değeri olan bir yan ürün ortaya çıkması durumunda, söz konusu yan ürüne tekabül eden vergiler tahsil edilir.
- Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektörü ile ilgili olarak, anılan Tebliğ’in 14/1-d maddesi
kapsamında eşyanın boyanması işlemi ve 14/1-f maddesi kapsamında eşyanın baskı işlemine tabi tutulması için %3 fire uygulanır, bu işlemler dışındaki işlemler için fire uygulanmaz.
 
6- Ambalaj malzemesi türü eşyanın tek başına ithal edilmek istenilmesi durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunun 128/131.maddeleri ile 2000/69 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar hükümleri doğrultusunda geçici ithalat rejimi kapsamında; ambalaj malzemesi veya katalog türü eşyanın işçiliğe tabi tutulacak bir eşya ile birlikte (aynı konşimento kapsamında olmak şartıyla) ithal edilmek istenmesi durumunda ise Dahilde İşleme İzni kapsamında ithaline izin verilir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293605 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293605 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?