Dahilde İşleme İzninde Ek Süre Verilmesi

BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı      : B.02.GÜM.0.06.00.46.1471.139                                                                     17.10.2008
Konu    : Dahilde İşleme İzninde Ek Süre Verilmesi
 
GENELGE
(2008/29)
 
Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ise 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğin “Süreler” başlıklı Dördüncü Bölümünde; Belge/ İzin Süresi, Ek Süre Müracaatı, Haklı Sebep Hallerine İlişkin Müracaat ve Mücbir Sebep ile Fevkalade Hallere yer verilmiştir.
 
Gümrük idarelerinde Dahilde İşleme İznine verilecek sürelerde farklı uygulamaların önüne geçilmesi, tereddütlere yer verilmemesi ve standart uygulama birliğinin sağlanması amacıyla,   anılan Tebliğin 25 ila 27 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni kapsamında verilecek süreler, süre sonu, ek süre müracaatı ve değerlendirilmesinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması uygun bulunmuştur.
 
1- Dahilde İşleme İzni süreleri;
 
2006/12
 SAYILI TEBLİĞ MADDESİ
DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA
YAPILACAK İŞLEM
SÜRE (AY)
14/1-a
Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) 50.000 ABD Dolarınakadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,
6 AY
14/1-b
Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
6 AY
14/1-c
Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
6 AY
14/1-ç
Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
 6 AY
14/1-d
 
 
Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması, (a ve b fıkraları hariç),
6 AY
a) Halı ve kilim tamiri,
 
12 AY
b) Sektörü gereği, kapsamlı işçilik gerektirecek eşya tamiri,
14/1-e
Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
6 AY
14/1-f
a) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,
6 AY
14/1-f
 b) (Asorti bağırsak ihracatına yönelik )
8 AY
 
14/1-g
Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi,
12 AY
14/1-ğ
Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi
12 AY
14/1-h
Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,
12 AY
14/1-ı
Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat ve tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere)
6 AY
20/2
Gemi inşa, komple tesis ve benzeri ile üretim süreci 12 (on iki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünler.
PROJE SÜRESİ KADAR.
 
Şeklinde düzenlenmiştir.
 
2- Dahilde İşleme İzin süresinin başlangıcı ve süre sonu;
 
Sürenin başlangıcı, Dahilde İşleme İzninin tarihidir. Süre sonu ise, izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.
 
3- Dahilde İşleme İzni ek süre müracaatı ve değerlendirilmesi;
 
Yukarıdaki tabloda yer alan işleme faaliyetlerinin verilen süre içinde bitirilmemesi durumunda, 2006/12 sayılı Tebliğin 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca haklı sebebe dayalı olarak ek süre verilmesi mümkün bulunmaktadır.Bu çerçevede, firmanın izin kapsamında gerçekleştirdiği üretim ve işleme faaliyeti veya taahhüt edilen ihracatın tamamını ihmal veya kusur olmaksızın gerçekleştirememesi halinde, izin kapsamında gerçekleşen işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın, izin ihracat taahhüdüne oranının en az %50’si olduğunun, 1 Seri No.lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Gümrük Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda izin sahibi firma ile yapılan bir Tespit Sözleşmesi çerçevesinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince düzenlenecek tespit raporunun ilgili gümrük müdürlüğüne sunulması kaydıyla, ilgili izine orijinal izin süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilecektir.
 
Ek süre müracaatının, 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 29/05/2008 tarihli ve 26890 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde, izin hak sahibince Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine düzenlettirilecek tespit raporunun gerekli diğer belgelerle birlikte, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde izni veren Gümrük Müdürlüğüne yapılmasıyla, bu kapsamda yapılan ek süre talebinin haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığı, işleme faaliyetinin izinde belirtilen şekilde devam edip etmediği ve izin kapsamında gerçekleşen işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın, izin ihracat taahhüdüne oranının en az %50’si olup olmadığı yönünden incelenmesi ve 15 gün içinde sonuçlandırılarak ilgili firmaya bildirilmesi gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, ek süre verilmesinin uygun bulunması halinde, bu husus Dahilde İşleme İzin Talep Formu ve gümrük beyannamesinin ilgili bölümlerine kaydedilecektir.
 
06.08.2008 tarihli ve 2008/20 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi alınmasını ve yukarıda belirtilen şekilde işlem ifasını rica ederim.
 
 
 
                                                                                                               Müsteşar a.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Gümrükler Genel Müdürü V.
DAĞITIM :
Merkez ve Taşra teşkilatı.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927317 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927317 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?