Dahilde İşleme İznine Konu Tekstil Ürünlerinde İhtisas Uygulaması (Genelge 2009/78)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 1/6/2009
 
Konu: Dahilde İşleme İznine Konu Tekstil Ürünlerinde İhtisas Uygulaması
 
GENELGE
(2009/78)
Dahilde İşleme İzni kapsamında ithali yapılacak tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ile ilgili
olarak, değişiklikleriyle birlikte 26.04.2007 tarihli ve 26504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 55 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ve bu Tebliğde belirtilen istisnai durumlar dışında kalan
durumlarda;
- Üçüncü ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri (kimyevi ve yardımcı maddeler hariç)
ithalatının tekstil ihtisas gümrüğü uygulaması çerçevesinde yetkili Gümrük Müdürlüklerinden,
- A.TR Belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla serbest dolaşımdaki tekstil ve konfeksiyon ana
maddeleri ithalatının tüm Gümrük Müdürlüklerinden,
- EUR-1 Belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla EFTA ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması yapmış
olduğumuz ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm Gümrük
Müdürlüklerinden,
- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin tekstil ve konfeksiyon ana
maddeleri ithalatının tüm Gümrük Müdürlüklerinden,
- Serbest Bölgeye ihraç edilmiş olan Türk menşeli tekstil ve konfeksiyon ana maddelerinin Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinden,
- Gümrükçe Onaylanmış Kişi ünvanına sahip firmaların tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri
ithalatının tüm Gümrük Müdürlüklerinden,
Yapılması uygun görülmüştür.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
M. Emin ZARARSIZ
Müsteşar
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301578 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301578 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?