Dahilde İşleme rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat 2010/9)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 07.07.2010-27634 Resmi Gazete
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
(İHRACAT 2010/9)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlenmektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun oluşumuna, görevlerine, toplantılarına, kararlarına ve sekretarya hizmetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 9/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
             a) Başkan: Kurul Başkanını,
             b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünü,
             c) Karar: 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nı,
             d) Kurul: 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 9/A maddesinde belirtilen Kurulu,
             e) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
             f) Üye: Kurul üyelerini,
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurul
             Toplanması, karar nisabı, gündem ve oylama
             MADDE 5 – (1) (Değişik:14.08.2016/29801 R.G.) Karar’ın 9/A maddesinde oluşumu ve görevleri tanımlanan Kurul, üyelerin talep etmesi ve Başkanın daveti veya Başkanın resen daveti üzerine toplanır. Kurul, en az 7 iş günü önceden haber vermek kaydıyla Başkan tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı yeri ve tarihine ilişkin değişikliklerin toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce üyelere duyurulması zorunludur. Kurul toplantılarına, görüşülecek konuların niteliğine göre bilgi almak üzere, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de Başkan tarafından davet edilebilir. Toplantılara, Başkan, üyeler ve Başkan tarafından davet edilenler ile Başkan tarafından Genel Müdürlükten katılması uygun görülen görevli personel dışında kimse katılamaz.
             (2) Üyeler gündeme ilişkin olabilecek tekliflerini toplantı tarihinden en az 5 iş günü önce Genel Müdürlüğe iletirler. Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve Başkanın onayı alınarak toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce Kurul üyelerine gönderilir.
             (3) Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür. Gündem üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oya sunulur. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Kurul başkanının verdiği oy kararı belirler. Oylamalar açık yapılır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul başkan ve üyeleri dışında kimse oylamaya katılamaz.
             (4) Başkan ve üyeler, karara bağlanan gündem maddelerinin sonucundan etkilenebilecek bir ürünün ihracatçısı ve/veya imalatçısı ve/veya ithalatçısı ve/veya ticaretiyle iştigal eden ilgili taraflarla, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 245 inci maddesinde belirtilen tür ilişkide bulunmaları halinde toplantılara katılamazlar. Bu tür ilişkilerin mevcudiyetinin tespiti halinde ilgili üyenin oyu geçersiz sayılır.
             (5) Kurul üyesi TOBB ve TİM temsilcilerinin, Kurul gündemine alınarak görüşülen bir ürünün ihracatçısı ve/veya imalatçısı ve/veya ithalatçısı ve/veya ticaretiyle iştigal etmemesi zorunludur. Aksi takdirde, 5 inci fıkra hükmüne göre işlem yapılır.
             (6) Toplantılar gizlilik esasına göre yapılır. Kurul toplantılarında edinilen bilgiler sadece edinilme amacı doğrultusunda kullanılır ve bilgiyi sağlayanın yazılı izni olmadıkça açıklanamaz. 
             (7) Kurul, inceleme ve araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulan konuların görüşülmesinden önce veya sonra, oluşturacağı çalışma veya özel ihtisas gruplarından rapor ve doküman hazırlanmasını isteyebilir. Bu raporlarda belirtilen görüş ve kanaatler, Kurulu bağlayıcı nitelikte değildir.
             Kurula başvuru
             MADDE 6 – (1) Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili düzenleme veya uygulamalardan, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde (serbest bölgeler hariç) yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişiler, Kurul tarafından görüşülmesini talep ettikleri her türlü öneri ve isteklerini yazılı olarak Genel Müdürlüğe gönderebilirler. Ancak, söz konusu öneri ve isteklerin işleme konulabilmesi için, öneri ve istek sahibinin başvuru konusu ürün/ürün grubu üretiminin toplam Türkiye üretiminin %10’undan az olmaması gerekir. Genel Müdürlük, bu fıkrada belirtilen şartları haiz öneri ve istekleri, sunulan somut bilgi ve belgeler ile gerek görülmesi halinde öneri ve istek sahibinden talep edeceği ilave bilgiler ve mevcut diğer bilgiler çerçevesinde inceler ve uygun görülenleri hazırladığı gündeme alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkan, Karar Defteri ve Sekretarya
             Başkanın görev ve yetkileri
             MADDE 7 – (1) Başkanın görev ve yetkileri;
             a) Kurul üyelerini toplantıya davet etmek,
             b) Kurulun istişari nitelikteki görüş ve önerilerini Müsteşarlığa bildirmek,
             c) Özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile Kurul adına yazışma yapmaktır.
             Karar defteri
             MADDE 8 – (1) Kurul kararları, oluşturulacak bir karar defterine tarih ve sıra numarasıyla yazılır, başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye/üyelerin, muhalefet şerhleri de karar defterinin ilgili sayfasına yazılır ve bu kısım karara muhalif olanlarca imzalanır.
             Sekretarya
             MADDE 9 – (1) Kurul’un sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Genel Müdürlük sekretarya hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirir.
             a) Kurul toplantılarının düzenlenmesine ilişkin yazışmaları yapmak,
             b) Toplantı gündemini hazırlamak ve Başkanın onayına sunmak,
             c) Kurul kararlarının yazılmasını sağlamak,
             d) Karar defteri ve Kurul kararları ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,
             e) Kurul tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
             Yetki
             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, Müsteşarlık yetkilidir.
             Yürürlük
             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291858 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291858 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?