DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/1)

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ MÜRACAATLARININ
ÖN İNCELENMESİ HAKKINDA GENELGE
 
(2005/1)
 
 1- Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) müracaatları, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle firmanın idare merkezi veya üretim merkezinin bulunduğu yerdeki Genel Sekreterlik öncelikli olmak üzere üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (İBGS) yapılır.
DİİB müracaatı sırasında eksik bilgi ve belge tespit edilmesi durumunda, müracaat sahibi firmadan eksikliklerin giderilmesi istenir. Aksi takdirde dosya, firmaya iade edilmek üzere İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu (İBYK) Onayı aranmaksızın Müsteşarlığımıza intikal ettirilir.
             2- İBGS’lerce, müracaatların değerlendirilmesi aşamasında 27/1/2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 9 uncu maddesi ve İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 15, 16 ve 17 nci maddelerinde hüküm altına alınan kriterler esas alınır.
 
Bu itibarla, değerlendirme sırasında;
 
a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,
 
b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (Serbest Bölgeler hariç) yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi (Belge konusu ithal eşyasının yurt içinden fiyat, kalite, miktar ve süre açısından temin edilebilme imkanı, rekabet gücü sağlayabilmesi, müracaat sahibi firmanın projede sunduğu üretim faaliyetini gerçekleştirebilme kapasitesi, firmanın istihdam ve üretimi göz önünde bulundurularak Dahilde İşleme Rejimi (DİR)’nde belirtilen hükümlere aykırı hareket etmeyeceği hususunda kabiliyeti ve yeterliliği dikkate alınacaktır.),
 
c) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında, mamulün rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artıran bir nitelik taşıması,
 
d) Firmaların, DİİB’leri kapsamında gerçekleştirdiği performansı,
 
gibi hususlar dikkate alınır.
 
            3- İBGS’ler tarafından 2 nci maddede belirtilen kriterler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, Ek-1’de yer alan müracaata ilişkin DİİB Ön İnceleme Formunun doldurulması ve İBYK’ca tasdik edilmesini müteakiben, söz konusu form, hammadde sarfiyatının hesaplanmasına ilişkin değerlendirme notu ve firma müracaat dosyası (müracaat dilekçesinin aslı konulmak suretiyle) Müsteşarlığımıza intikal ettirilir. Tasdik işlemi, İBYK’in yetki verdiği üye/üyeler tarafından DİİB Ön İnceleme Formunun İBYK Onay bölümünün imzalanması şeklinde yapılır.
 
            Ancak, otomotiv, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve makine sektörlerinin ihtisas gerektirmesi nedeniyle Doğu Anadolu İBGS’ne yapılan bu sektörlere ilişkin DİİB müracaat dosyası, ayrıca Koordinatör Birlik Yönetim Kurulu Kararının da alınmasını müteakip Müsteşarlığımıza intikal ettirilir.
4- Yönetim Kurulunca reddedilen talepler, DİİB Ön İnceleme Formunun İBYK Onayı bölümünde yer alan “Açıklama” bölümü doldurularak Müsteşarlığa intikal ettirilecektir. Bu bölümde, söz konusu talebin hangi kritere/kriterlere uymadığı açıkça belirtilir. 
 
5- DİİB Ön İnceleme Formunda ihraç ve ithal edilecek maddeler ile ilgili bilgilerin doldurulması sırasında, Ek-2’de yer alan sektörel bazdaki kriterlerle birlikte aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır;
 
a) İthali ve ihracı öngörülen ürünlerin Kapasite Raporunda yer alıp almadığı kontrol edilir.
 
b) Dahilde İşleme Proje Formunda belirtilen ihracı ve ithali öngörülen ürünlerin madde adı-GTİP (8-12’li bazda) uyumu kontrol edilir.
 
c) Hammadde Sarfiyat Tablosunda ihraç edilecek mamulün, Kapasite Raporunda belirtilen miktarları aşıp aşmadığı kontrol edilir, aşması durumunda Kapasite Raporuyla birlikte firmanın belgeli ihracat performansı, vardiyalı çalışması (İl Çalışma Müdürlükleri’nden alınan yazı ile tevsik edilmesi kaydıyla) hususları baz alınarak ihraç edilecek eşya hesaplanır ve DİİB’de verilmesi öngörülen süreler zarfında ihraç edilecek ürünün üretilip üretilemeyeceği değerlendirilir.
 
d) İhraç edilecek mamulün üretiminde kullanılan ithalat miktarının (Proje Formunda) Hammadde Sarfiyat Tablosu ve Kapasite Raporuyla karşılaştırılması yapılır. Hammadde Sarfiyat Tablosunda, Kapasite Raporunda yer alan kullanım oranları ve fire oranları aleyhine bir farklılık olması durumunda, Kapasite Raporu baz alınarak ithal edilecek ürün miktarı hesaplanır.
 
Kapasite Raporunda açıkça yer almayan veya yer alıp da kullanım oranı tespit edilemeyen, ana üretim konusuyla ilgili olan maddelere ilişkin olarak İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’de belirtildiği şekliyle ekspertiz raporu istenebilir. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, Müsteşarlığımız ve/veya İBGS elemanlarınca firma tesisinde üretimle ilgili inceleme ve tespit yapılabilir.
 
e) Hammadde Sarfiyat Tablosunda belirtilen fire oranlarının;
 
- Ek-2’de yer alan fire oranlarını aşıp aşmadığının kontrolü, bu oranın aşılması durumunda Ek-2’deki fire oranının baz alınması,
 
- Ek-2’de yer almayan bir fire oranının talep edilmesi halinde Kapasite Raporunda belirtilen fire oranlarını aşıp aşmadığının kontrolü, bu oranın aşılması durumunda Kapasite Raporundaki fire oranının baz alınması,
 
suretiyle toplam ihtiyaç yeniden hesaplanır, ithal edilmek istenen ürün miktarının Proje Formunda yer alan birim fiyattan yararlanarak değeri yeniden tespit edilir.
 
f) İlgili Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla döviz kullanım oranının % 80’i aşıp aşmadığı, değişmemiş eşyanın ihracat taahhüdünün %1’ini aşıp aşmadığı, işletme malzemesinin ihracat taahhüdünün %2’sini (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgede, bu oran %10’a kadar tespit edilebilir.) aşıp aşmadığı kontrol edilir.
 
Yukarıda belirtilen oranların aşılması halinde, firma ile irtibata geçilerek, Proje Formunda gerekli değişiklikler yapılır. Bunun mümkün olmaması durumunda ise, Proje Formundaki ihracat taahhüdü esas alınarak, döviz kullanım oranını ve yukarıda belirtilen diğer oranları aşmayacak şekilde ithal eşyası miktar ve değeri tespit edilir.
6- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 14 üncü maddesinde belirlenmiş bulunan Dahilde İşleme İzni ile ilgili işlemlere yönelik olarak İBGS’lerce, Ek-3’te belirtilen uygulama esasları çerçevesinde işlem yapılır.
 
7- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 19 uncu maddesinde belirtilen Müsteşarlığımıza yapılması gereken belge revize talepleri (DİİB’de kayıtlı ithal ve ihraç eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, miktarı, değeri, ek süre (bu Tebliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne istinaden), haklı sebebe ilişkin süre, mücbir sebep ve fevkalade hallere ilişkin süre, döviz kullanım oranı, indirimli teminat, v.b.), belge aslı ve gerekli bilgi ve  İBGS’ne yapılır. Söz konusu revize talepleri, İBGS tarafından ön incelemeye tabi tutularak Müsteşarlığımıza intikal ettirilir.
 
Her bir eşya miktarı bazında % 10’un üzerindeki taahhüt ve tahsis artışına ilişkin revize taleplerinde (kapatma esnasındakiler dahil) İBYK Onayı alınır. % 10’un altındaki artış talepleri ile yukarıda belirtilen diğer revize taleplerinde ise İBYK Onayı aranmaz.
 
8- İlk kez DİİB talebinde bulunan firma müracaatlarında, firmanın belirtilen adreste üretim faaliyetinde bulunup bulunmadığı, kapasite durumu vb. konularda (İhtiyaç duyulması halinde İBGS’nin irtibat bürosunun olmadığı yerlerde ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına tespit yaptırılabilir.) ve İhracatçı Birliğine üye olup olmadığı hususlarında araştırma ve tespit yapılır.
 
9- 2003/2 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatlarının Ön İncelenmesi Hakkında Genelge, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
 
EKLER:
 
1- Dahilde İşleme İzin Belgesi Ön İnceleme Formu (1 adet-2 sayfa)
2- Sektörel Bazda DİİB Düzenleme ve Değerlendirmeye İlişkin Uygulama Esasları (1 adet-9 sayfa)
3- Dahilde İşleme İzni ile İlgili İşlemlere Yönelik Uygulama Esasları (1 adet-1 sayfa)   
 
 
EK-1
 
 
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ÖN İNCELEME FORMU
 
 
 
İLGİLİ İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI :
 
 
1. FİRMA ADI               :
 
 
 
2. FİRMA ADRESİ        :
 
 
 
3. VERGİ NUMARASI :
 
 
 
 
4. FİRMA TÜRÜ             :
 
 
                                   A) İMALATÇI        (      )
                                   B) İHRACATÇI      (      )
                                   C) DIŞ TİC. SER. ŞTİ.   (       )
                                   D) SEKTÖREL DIŞ TİC. ŞTİ.   (      )
 
 
5. SEKTÖRÜ                  :
 
 
 
6. BELGE SÜRESİ        :
 
 
 
7. MÜRACAAT TARİHİ / NO      :
 
 
 
8. YAN SANAYİCİNİN ÜNVANI :
 
 
 
 
  
9. İHRAÇ EDİLECEK MADDELER İLE İLGİLİ BİLGİLER :
 
ASIL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER:
G.T.İ.P.             MADDE ADI                MİKTAR       BİRİM                 DEĞER ($)
1)
2)
 .
İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER:
G.T.İ.P.             MADDE ADI                MİKTAR       BİRİM                 DEĞER ($)
1)
2
 .
 .
                           TOPLAM DEĞER:
 
10. İTHAL EDİLECEK MADDELER İLE İLGİLİ BİLGİLER :
 
G.T.İ.P.             MADDE ADI                MİKTAR       BİRİM                 DEĞER ($)
1)
2)
 
İŞLETME MALZEMESİ
G.T.İ.P.             MADDE ADI                MİKTAR       BİRİM                 DEĞER ($)
.
.
DEĞİŞMEMİŞ EŞYA
G.T.İ.P.             MADDE ADI                MİKTAR       BİRİM                 DEĞER ($)
.
.
 
       TOPLAM DEĞER:
 
 
İHRACATÇI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ONAYI
 
 
                 KABUL                                                                                         RED
 
 
 
                   İMZA                                                                                         İMZA
 
            İSİM-KAŞE                                                                               İSİM-KAŞE
 
 
 
 
AÇIKLAMALAR:
 
 
Ek-2
 
SEKTÖREL BAZDA DİİB DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRMEYE
İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
 
 
A)TEKSTİL VE KONFEKSİYON (DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ DAHİL) SEKTÖRÜNDE DİİB DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI:
 
 
            1- Tekstil ve konfeksiyon sektöründe (Deri ve Deri Mamülleri hariç) imalatçı olmayan ihracatçı firmaların (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç olmak üzere) Müsteşarlığımıza sunmuş oldukları ihracat projeleri DİİB’ne bağlanmamaktadır.
 
 
            “Diğer taraftan, Konfeksiyon Sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalara;
 
-         Konfeksiyon ürünleri (61 ve 62.fasıllar) ihracatının müracaat tarihinden geriye doğru son iki yıllık toplamının en az 4 Milyon ABD Doları olması,
 
-         Müracaat tarihinden geriye doğru son bir yıl içerisinde ayda ortalama 50 (elli) kişiyi istihdam etmesi,
 
-         Ülkemizde adına tescilli en az bir markasını yurt dışında en az üç ülkede tescil ettirmiş ve/veya tescil başvurusunda bulunmuş olması,
           
-         Doğrudan kendisinin ve/veya bünyesinde yer aldığı şirketler grubunun ortak olduğu yurt dışında en az bir şirketi veya şubesi ile bu şirkete ait en bir satış mağazasının veya Showroom’unun olması,
 
kaydıyla ve indirimli teminat uygulamasından faydalandırılmamaları şartıyla, sadece konfeksiyon ürünleri ihracat taahhüdü öngörülen Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.”
 
            (Bu maddenin 1.fıkrası Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 11.03.2005 tarih 0120001652 sayılı, 2.fıkrası ise Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 05.10.2005 tarih 0120006887 sayılı yazılarına göre güncellenmiştir.)
 
            2- İlk kez DİİB talebinde bulunan  firmalara yıllık kapasitelerinin belirli ve makul bir oranında (genelde ¼ ) tekstil ana hammaddeleri ithalatına izin verilmektedir.
 
            3- Düşük fiyatlı tekstil ana hammaddeleri ithalatının önlenmesi amacıyla, iplikte 1,5 $/kg, ham kumaşta 1 $/mt, ham örme kumaşta 4 $/kg., mamul dokuma kumaşta 2 $/mt ve mamul örme kumaşta 8 $/kg. birim fiyatlarının altındaki fiyatlarla DİİB kapsamında bu malların ithalatını öngören belge düzenlenmemektedir.
 
            4- Firmaların DİR kapsamındaki ihracat projelerinin değerlendirilmesinde, proje çerçevesinde ihtiyaç duyulan NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin en az %50’sinin iç piyasadan karşılanması koşuluyla DİİB kapsamında ithalatına izin verilmektedir. Ancak, Serbet Bölge Müdürlüğü tarafından faturalara “iş bu fatura konusu mal Serbest Bölgede üretilmiştir” şerhinin konulması koşuluyla Serbest Bölgede üretilen Türk menşeli NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliği yerli üretim olarak kabul edilecektir.
 
            5- Firmaların DİİB başvurularında ithalata ve ihracata konu olacak malların miktarlarının söz konusu malın “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nde yer alan G.T.İ.P’nun karşısındaki birim/birimlerin yanı sıra her halükarda “kg.” üzerinden beyan edilmesi ve G.T.İ.P karşısında yer alan madde tanımının esas alınması gerekmektedir.
 
            6- Dahilde İşleme Proje Formunda belirtilen ihracı ve ithali öngörülen ürünlerin madde adı ile G.T.İ.P (8-12’li bazda) uyumunun kontrol edilmesi ve DİİB başvurularında, belge kapsamında ithali ve ihracı öngörülen iplik ve kumaş cinsinin ayrıntılı olarak belirtilmesi (elyaf karışım oranları,kumaş eni, m2 ağırlığı, ham, ağartılmış, boyalı,baskılı, örme, dokuma vb.) gerekmektedir. DİİB başvurularında ihracat ve ithalat listelerinde, birden çok ancak yeterli sayıda G.T.İ.P ile verilen madde tanımları söz konusu G.T.İ.P’leri tam kapsamalıdır.
 
            7- DİİB’lerinin özel şartlarında, belge kapsamında yapılacak ithalat işleminin gerçekleştirileceği gümrük idareleri ilişkin aşağıdaki bilgilere yer verilebilmektedir.
 
            “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin DİİB kapsamında yapacakları ithalat tüm gümrük müdürlüklerinden yapılabilmektedir.”
 
            “Serbest Bölgeye ihraç edilmiş Türk menşeli tekstil maddelerinin DİR kapsamında Türkiye, Gümrük Bölgesine yapılan ithalatı, serbest bölge gümrük müdürlüklerinden yapılabilmektedir.”
 
            “DİİB’leri kapsamındaki tekstil ana hammaddeleri ithalatı (kimyevi ve yardımcı maddeler hariç) Seri 4 No.lu Gümrük Genel Tebliği hükümlerine tabi olup, bunun dışındaki tekstil ana hammaddeleri ithalatı ise Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüklerinden, ancak ATR Belgesi tevsik edilmek kaydıyla serbest dolaşımdaki mallar ile EUR-1 Belgesi tevsik edilmek kaydı ile EFTA ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olduğumuz ülkelerden yapılacak malların ithalatı tüm Gümrük Müdürlüklerinden yapılabilmektedir”
 
            “Belge kapsamındaki tekstil ana ve yardımcı hammaddelerinin ithalatı ATR belgesi tevsik edilmek kaydıyla AB ülkelerinden EUR-1 belgesi tevsik edilmek kaydıyla EFTA ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olduğumuz ülkelerden yapılacak olup, söz konusu ithalatlar tüm gümrük müdürlüklerinden yapılabilmektedir.”
 
            8- Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespiti maksadıyla, belge müracaatlarında firmaların geriye dönük son 12 aylık döneme ait SSK bordrosu ve elektrik faturalarının ibrazı gerekmektedir.
 
            9- DİİB kapsamında ihracı ve ithali öngörülen ürün miktarlarının, Kapasite Raporunda belirtilen miktarları aşıp aşmadığının kontrol edilmesi, aşması durumunda Kapasite Raporuyla birlikte firmanın belgeli ihracat performansı,vardiyalı çalışması (İl Çalışma Müdürlükleri’nden alınan yazı ile tevsik edilmesi ve Kapasite Raporunun düzenlenmesinde esas alınan işçi sayısında vardiya sayısındaki artış ile orantılı olarak artış olduğunun SSK bordrosunda görülmesi) hususları dikkate alınarak ihraç ve ithal edilecek eşya miktarının hesaplanması ve sektör ürünlerinin üretim aşamaları için aşağıda yer alan belge süreleri göz önünde bulundurularak ihraç edilecek ürünün üretilip üretilemeyeceğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
 
 
Belgede Öngörülen İşlemler
Belge Süresi
 
Belgede Öngörülen İşlemler
Belge Süresi
Akrilonitrilden
Elyafa
9 ay
İplikten
Havlu Bornoz
9 ay
Akrilonitrilden
İpliğe
12 ay
Polipropilenden
Çuval-Kumaşa
9 ay
Elyaftan
İpliğe
6 ay
Elyaftan
Halıya
9 ay
Cipsten
Endüstriyel İpliğe
9 ay
İplikten
Halıya
9 ay
Elyaftan
Mensucata
9 ay
PP’den
Halıya
12 ay
Elyaftan
Konfeksiyona
12 ay
Ham Deriden
Konfeksiyona
12 ay
İplikten
Mensucata
6 ay
Ham Deriden
Mamul Deriye
9 ay
İplikten
Konfeksiyona
9 ay
İplikten
Çoraba
6 ay
Ham Mensucattan
Mensucata
6 ay
Ham İplikten
Mamul İpliğe
6 ay
Mensucattan
Konfeksiyona
6 ay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            10- Deri sektörü ürünlerine ilişkin DİİB projelerinin değerlendirilmesinde, DİİB kapsamında ihracı taahhüt edilen ürünlerin üretiminde kullanılan girdilere ilişkin ilgili firmanın hammadde sarfiyat tablosundaki miktarların, kapasite raporuna ve aşağıda yer alan hammadde sarfiyat miktarlarına uygun olup olmadığının incelenmesi, (bunlardan daha düşük olanın esas alınması) uygun olmadığı tespit edilmesi halinde gerekli değişikliğin yaptırılması gerekmektedir.
 
Hammadde Kullanım Miktarları:
- Manto,Palto, Pardesü
80 ayak
- Çocuk Mont
25 ayak
- Kaban,Turvakar
58 ayak
- Çocuk Yelek
5 ayak
- Ceket, Mont,Bluzan
50 ayak
- Çocuk Kaban
30 ayak
- Pantolon
32 ayak
- Şapka
6 ayak
- Etek
40 ayak
- Kapşon
7 ayak
- Şort
16 ayak
- Yelek
26 ayak
- Gömlek, Elbise
42 ayak
 
 
 
 
NOT:
1 Ayak= 10 dm2
10 Ayak = 1 m2
1 Kg Tabaklanmış Ham Deri = 13 dm2
1 Adet Yerli Koyun Derisi (Yaş olarak)           = 3700 gr.
1 Adet Yerli Kuzu Derisi (Yaş olarak) = 1850 gr.
1 Adet Merinos Koyun Derisi (Yaş olarak)      = 6000 gr.
1 Adet Merinos Kuzu Derisi (Yaş olarak)        = 4500 gr.
 
            11- Tekstil ve Konfeksion Sektörü ürünlerine ilişkin DİİB projelerinin değerlendirilmesinde, DİİB kapsamında ihracı taahhüt edilen ürünler ile ilgili hammadde sarfiyat tablosundaki fire oranlarının ve ihracat konu malın üretiminde kullanılan girdilerin birim sarfiyat miktarlarının kapasite raporuna uygun olup olmadığının incelenmesi, (bunlardan daha düşük olanın esas alınması) uygun olmadığı tespit edilenlerde gerekli değişikliğin yaptırılması gerekmektedir.
 
            Fire Oranları (ağırlık bazında)
 
a)      İplik Üretimi
 
- Pamuk Elyafından İpliğe                                           : % 12
- Pamuktan Penye İpliğe                                             : % 23
- Sentetik Elyaftan Tow’a                                           : % 5
- Tow’dan Tops’a                                                      : %5
- Tops’tan İpliğe                                                         : %3
- Sentetik Elyaftan İpliğe                                             : % 13
- İplikten Tekstüre İpliğe                                             : % 3
- Ham İpekten İpliğe                                                   : % 8   
 
b)      Kumaş Üretimi
 
- Hazırlık+Dokuma veya Örme                                   : % 5
- Ham Kontrol +Kasar                                               : % 7
- Boya                                                                        : %3
- Baskı                                                                       : % 3
- Gaze İşlemi                                                              : %1
- Sanfor, Şardonlama veya İnceltme                            : %10
- Kadife                                                                     : %12-%15
 
c)      Konfeksiyon Üretimi
 
- Mensucattan Ev Tekstili                                            : % 8
- Dokuma ve Örme Mensucattan Konfeksiyona          : % 15
*- Denim Kumaştan-Konfeksiyona
 (yıkanmış-taşlanmış-eskitilmiş-zımparalanmış)       : % 23
- İplikten Triko Konfeksiyon                                       : % 25
- İplikten Çorap                                                          : %12
- Mensucattan Bornoz Üretimi                         : % 15
- Mensucattan Havlu Üretimi                                       : %5
- PP-PE Granülden İpliğe                                           : % 5
- PP-PE İplikten Mensucata                                       : % 5
- PP-PE Granülden Çuvala                                         : %13
- İplikten Bornoza                                                       : %25
- İplikten Havluya                                                       : %20
- İplikten Kadife Bornoza                                           : %35
- İplikten Kadife Havluya                                            : % 28
 
d)      Halı Üretimi
 
       ** - Makina Halısı (‘kg’ bazında)                                      : % 10
 
* Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 02.08.2005 tarih 0120005386 sayılı yazılarında belirtilen “ Denim  
  Kumaştan - Konfeksiyona (yıkanmış-taşlanmış), %18” ibaresi yine Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 14.06.2006 tarih 0120003807 sayılı yazıları ile “ Denim Kumaştan-Konfeksiyona (yıkanmış-taşlanmış- eskitilmiş- zımparalanmış) %23” olarak değiştirilmiştir.  
**Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 28.02.2008 tarih 0120001522 sayılı yazılarına istinaden eklenmiştir. 
 
C) TEKSTİL VE KONFEKSİYON HARİÇ SANAYİ ÜRÜNLERİNDE DİİB
DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
 
1-DİİB Süreleri
 
İTHALAT
İHRACAT
SÜRE (ay)
FİRE (azami)%
Hurda
Kütük
12
15
Hurda
Çubuk
12
20
Kütük
Çubuk, Filmaşin
6
5
Kütük
Profil
6
7
Paslanmaz Sac
Mutfak Eşyası
12
25
Sac
Mutfak Eşyası (emaye vs.)
12
25
Sac
Galvanizli Sac
12
-
Sac
Boru
12
10
Sac
Profil
12
10
Alüminyum Biyet, Külçe
Profil
12
10
Filmaşin
Cıvata, Somun
12
20
Filmaşin
Elektrod
12
5
Kağıt, Karton
Ambalaj (Kağıt ve Kartondan)
12
10
Plastik Hammaddeler
Plastikten Mamul Eşya
12
   5*
Televizyon Tüpü
Televizyon
12
0,8
TFT LCD
Televizyon
12
0,8
Monitür Tüpü
Bilgisayar
12
0,8
 
2-Kullanım Oranları
 
1-Hurdadan, Kütük üretiminde kullanılan Ferro Alyajlar, Hurdanın %3,2’si (binde 32)oranındadır.
2-Sac’dan Galvanizli Sac üretiminde kullanılan Çinko, üretilen Galvanizli Sacın %8’i oranındadır.
 
3-Diğer Hususlar
 
1-DİİB Süreleri başlıklı 1’inci maddede belirtilen işleme faaliyetlerinden, süreleri birbirinden farklı olanların aynı belge kapsamında ithalinin talep edilmesi durumunda bu talepler karşılanmaz. Dolayısıyla, bu tür müracaatların ayrı ayrı DİİB’ler kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
2-Aynı hammaddeden üretilen ancak fire oranları farklılık arz eden nihai ürünlerin miktarlarının proje formunda ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.
 
 
*Plastik Sektörünün Fire Oranları aşağıda yer alan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 29.11.2006 tarih ve 0120007243 sayılı  yazılarına göre güncellenmiştir.)
 
               
              “Bilindiği üzere, plastik ürünlerine dair fire oranı maksimum %5 olarak uygulanmaktaydı. Sözkonusu oran aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • Ekstrüder ve ekstrüderden mamul malzemeler; torba ve branda, plastik şişe ve bidon çeşitleri, plastik kapı ve pencere profilleri, PVC bina dış ve iç cephe kaplaması (siding, lambri), plastik file torbalar, pet şişe ve kavanozlar, plastikten mamul boru ve hortumlar, plastik içeçek kamışı, plastik bant, plastik örgülü çuval ve torbalar, plastik banyo ve mutfak dolapları, plastik bağırsak, strech film, shring film, shring filmleri ve benzerleri için % 7,5
  • Enjeksiyondan mamul plastik malzemeler; plastik kasa, mutfak eşyaları, plastik şişe ve bardaklar, termos benzeri malzemeler, plastik çakmak, plastik ayakkabı, terlik tabanı, likit krom ve boya ambalajı ve benzeri mamuller için % 6,
  • Plastik levha ve vakum malzemeleri; polistren, PVC ve antişok levha üretimi ve bunlardan üretilen vakum kaplar ve malzemeler, vinil yer döşemeleri ve benzeri malzemeler için % 7,
  • Kauçuk ve kauçuktan mamul malzemeler; sentetik kauçuk, rejenor kauçuk, silikon bazlı kauçuk, tabii kauçuk, lastik gibi malzemelerden üretilen her türlü mamul maddeler ve eşyalar için % 5,
  • CTP-cam takviyeli polyesterden mamul depolar, kabinler, tekneler, makine parçaları, inşaat malzemeleri ve benzeri ürünler için % 8
Bu kapsamda, plastik ürünleri imalatında % 5 fire öngörülerek düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinde de;
2005/3 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin değişik 31. maddesinde belirtildiği şekilde alınmış olması şartıyla Ekspertiz Raporu sunulması halinde yukarıdaki oranlara kadar belirtilen firelerin İhracat Taahhüdü’nün kapatılmasında esas alınması,
Müsteşarlığımızca uygun görülmektedir.”denilmektedir.
 
 
EK – 3
 
 
DAHİLDE İŞLEME İZNİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERE YÖNELİK
UYGULAMA ESASLARI
 
 
            Bilindiği üzere; İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 14 üncü maddesinde belirlenmiş bulunan Dahilde İşleme İzni ile ilgili işlemlere ilişkin müracaatlar için Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmemesi ve bu kapsamdaki müracaatların, Dahilde İşleme İzni almak üzere Gümrük Müsteşarlığı’na yönlendirilmesi gerekmektedir.
 
            Ancak;
            1- Sözkonusu Tebliğ’in 14 üncü maddesinde, tarım ürünlerine yönelik bedelsiz ithalata ve Tebliğ eki ek-10’da belirtilen eşyaların bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına ilişkin taleplerin Dahilde İşleme İzni kapsamında değerlendirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
 
            Dolayısıyla, tarım ürünlerine yönelik bedelsiz ithalata ve İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ eki ek-10’da belirtilen eşyaların bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına ilişkin taleplerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında karşılanıp karşılanmayacağı Müsteşarlığımızca değerlendirilecektir.
 
            2- Dahilde İşleme İznine konu işlemlerle ilgili olarak, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında sadece yurt içi alım yapılmasına ilişkin müracaatlar, ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesinin özel şartlar bölümüne, “İşbu belge kapsamında sadece yurt içerisinden alım yapılabilir. Kapatma esnasında ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu eşyalar için müeyyide uygulanır.” İbaresinin kaydedilmesi suretiyle Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında sonuçlandırılır.
 
            3- Dahilde İşleme İzni’ne konu işlemlerle ilgili olarak; ithalatın finansmanı amacıyla kredi kullanılması planlanıyorsa, bu kredinin ancak Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kullanılmasının mümkün olması nedeniyle bu kapsamdaki müracaatların, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.
 
            Bu durumda; ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesinin özel şartlar bölümüne, “Kapatma esnasında, belge kapsamında ithalatın finansmanı amacıyla kredi kullanılmadığının tespiti halinde, belge kapsamındaki ithalat için müeyyide uygulanır.” İbaresinin dercedilmesi gerekmektedir.
 
            4- Dahilde İşleme İzni’ne konu işlemlerle ilgili yapılacak ithalatı müteakip işlem görmüş ürünün ihracatı yerine bu ürünün başka bir Dahilde İşleme İzin Belgesine yurt içinde tesliminin yapılmasına ilişkin olarak, bu kapsamdaki müracaatlar Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında değerlendirilir. Bir başka ifade ile, belgeden belgeye teslim yapılması planlanıyorsa bu kapsamdaki müracaatların Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.
 
            Bu durumda; ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesinin özel şartlar bölümüne, “Kapatma esnasında belge kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürününün tamamının veya bir kısmının başka bir Dahilde İşleme İzin Belgesine yurt içinde tesliminin yapılmadığının tespiti halinde buna tekabül eden ithal eşyası için müeyyide uygulanır.” İbaresinin dercedilmesi gerekmektedir.
 
            5- Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek eşyalara ilave olarak, belge kapsamındaki işleme faaliyeti için Dahilde İşleme İznine konu eşyanın ithalatının talep edilmesi halinde, Dahilde İşleme İznine konu eşyanın da ithalatına imkan verecek şekilde Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir.
 
            Ancak, DİR çerçevesinde bedelsiz ithalata (tarım ürünleri hariç) ilişkin talepler gümrük idarelerince sonuçlandırılacağından, DİİB kapsamında kısmen de olsa bedelsiz ithalata izin verilmez.
 
 
NOT: 2005/1 Sayılı Genelge’nin eki değişik Ek-3 Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 13.05.2005 tarih 0120003555 sayılı yazılarına göre güncellenmiştir.
 
Kaynak:www.itkib.org.tr

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301604 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301604 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?