DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/2)

  Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 20.03.2008 tarihli ve 0120002164  sayılı talimatları ekidir.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE

(2008/2)

TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

1-      Bu Genelge’de geçen kısaltmalardan;            

            - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nu,

             - AT: Avrupa Topluluğu’nu,

             - DİİB: Dahilde İşleme İzin Belgesini,

             - İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel sekreterliğini,                                                                                                                                          

            - OGT: Ortak Gümrük Tarifesini,

 - PAMK: Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu’nu,

             - PAAMK:  Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu’nu,

             - STA: Serbest Ticaret Anlaşmasını,

             - TEV: Telafi Edici Vergiyi,

 - TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı ifade eder.

TEV Uygulamasına İlişkin Genel Hususlar:

 2 - TEV Uygulamasında bahsi geçen ülke grupları aşağıda belirtilmiştir;  

 - AT’ye Üye Ülkeler; Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İrlanda, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Kıbrıs, Malta, Letonya, Bulgaristan ve Romanya’dır.

 AT’ye üye olan bu ülkeler, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile AKÇT arasında AKÇT’yi Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma’ya taraf ülkelerdir.

 - EFTA Üyesi Ülkeler (*); Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn’dır.

  STA İmzalanan ve Anlaşmaların Yürürlükte Bulunduğu Ülkeler (*); EFTA, AKÇT, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Hırvatistan, Filistin, Tunus, Fas, Suriye ve Mısır’dır.

Arnavutluk ile yapılan Anlaşma’nın 1/5/2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. (DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)’nin 29.04.2008 tarih 120003333 sayılı yazılarına istinaden  güncellenmiştir.)

 - PAMK’a Taraf Ülkeler (**); Türkiye, AT’ye üye ülkeler ve EFTA üyesi ülkelerdir. Ayrıca, ülkemiz açısından PAMK’a taraf ülkeler, 18/4/2003 tarih ve 25083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’in 1 inci maddesinde yer almaktadır.

 - PAAMK’a Taraf Ülkeler (***); PAMK ülkeleri ile Barselona Sürecine taraf Akdeniz ülkeleri (Fas, Tunus, Cezayir, Filistin, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve İsrail) ve Faroe Adaları’dır. PAAMK Sistemi 1/1/2006’dan itibaren tamamlanmış olup, söz konusu Kümülasyon’un yürürlüğe konulmasına ilişkin şartları yerine getirmiş ülkeler arasında uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede; bu Genelge’de PAAMK’a taraf ülkeler olarak PAAMK Sistemi’ne dahil olan ülkeler kastedilmektedir.

_________________________________________________________________________________________________________________

(*)   STA’ların yürürlüğe giriş tarihleri Ek-2’de belirtilmiştir.

(**) PAMK’ın ülkeler açısından yayımlanma ve yürürlüğe giriş tarihleri Ek-3’te belirtilmiştir.

(***) PAAMK Sistemi kapsamında oluşturulan ve Türkiye’nin dahil olduğu çapraz kümülasyon sistemleri ve bu sistemlerin yürürlüğe giriş tarihleri Ek-4’te belirtilmiştir. Ayrıca; PAAMK Sistemi kapsamında ikili kümülasyon sistemleri ve bu sistemlerin yürürlüğe giriş tarihleri için Ek-5’e bakınız.

3- Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı) DİİB sahibi ihracatçı tarafından talep edilmemişse, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz.

 4- Tercihli ticarete ilişkin kurallar, sadece STA’ların kapsadığı ürünler için geçerlidir. STA’larda hangi ürünlerin anlaşma kapsamında olduğunu tespit için bu Anlaşmaların ekleri incelenmelidir.

 AT ile ilişkilerimizde ise;

- Tarım ürünleri, İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ve toprakta veya yeni üretim teknikleri ve teknolojileri kullanarak topraksız ortamda yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekilleridir.

 İşlenmiş tarım ürünleri, İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünlerdir.

- AKÇT kapsamı ürünler, Türkiye Cumhuriyeti ile AKÇT arasında AKÇT’yi Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma’da belirtilen ürünlerdir.

- Sanayi ürünleri ise; işlenmiş tarım ürünleri, tarım ürünleri ve AKÇT kapsamı ürünler dışındaki tüm ürünleri kapsar.

Bu itibarla; belge sahibi ihracatçılar tarafından A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı) talep edilmişse;

 

·          Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin AT’ye ihracatında, A.TR dolaşım belgesi,

·          AKÇT kapsamı ürünlerin AT’ye ihracatında, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı),

 ·          Tarım ürünlerinin AT’ye ihracatında, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı),

 ·          STA imzalanan ancak PAAMK Sistemi’ne dahil olmayan ülkelere yapılan ihracatta, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı) (****),

 ·          PAAMK Sistemi’ne dahil ülkeler arasında aynı menşe kurallarına sahip STA’lar kapsamında yapılan ihracatta, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı) (*****)

 eşliğinde ihracatın yapılması gerekmektedir.

 (****) : AKÇT, Makedonya, Bosna ve Hersek, Hırvatistan, Filistin, Arnavutluk STA’ları. 

(*****) : Bu kapsamda; eğer bir ürünün, ikili kümülasyon hükümleri çerçevesinde PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihracı öngörülüyorsa, hem EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı hem de EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı kullanılması mümkün olmakla birlikte, PAAMK Sistemi’ne dahil olan Fas’a, Tunus’a, Mısır’a veya Suriye’ye yapılan ihracatta TEV’in doğmaması için EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı kullanılması gerekmektedir. Ancak; bir ürünün çapraz menşe kümülasyon sistemi çerçevesinde PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihracı öngörülüyorsa, EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı kullanılması gerekmektedir.

  Diğer taraftan, tercihli ticaret kapsamında yapılacak ithalatın da aynı belgeler eşliğinde yapılması gerekmektedir. (Örnek-1: AT’den yapılan sanayi ürünü ithalatında, firma tarafından A.TR dolaşım belgesi tevsik edilmemişse bu ürün, AT’ye üye ülkeler menşeli olsa dahi tercihli vergi uygulamasından yararlandırılmaz ve gerek ithalat esnasında gümrük idarelerince teminat alınırken gerekse İBGS’ce taahhüt kapatmada varsa TEV hesaplanırken, Dahilde İşleme Rejimi açısından üçüncü ülke menşeli bir ürün olarak kabul edilir. Örnek-2: STA imzaladığımız bir ülkeden, ilgili STA’da yer alan bir ürünün ithalatında, firma tarafından menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı) tevsik edilmemişse bu ürün, ilgili ülke menşeli olsa dahi tercihli vergi uygulamasından yararlandırılmaz ve gerek ithalat esnasında gümrük idarelerince teminat alınırken gerekse İBGS’ce taahhüt kapatmada varsa TEV hesaplanırken, Dahilde İşleme Rejimi açısından üçüncü ülke menşeli bir ürün olarak kabul edilir.) 

5- 1/1/2006 tarihinden itibaren PAAMK’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin şartları yerine getirmiş ülkeler arasında çapraz kümülasyon sistemi uygulanmaya başlamıştır. Bu çerçevede; Gümrük Birliği kapsamında bulunan sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ile birlikte, 1/1/2007 tarihinden itibaren “1/98 Sayılı” ve “2/2006 Sayılı” AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararları kapsamındaki tarım ürünleri de PAAMK Sistemi dahilindedir. Ancak; Türkiye Cumhuriyeti ile AKÇT arasında AKÇT’yi Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma, PAMK Sistemi kapsamında olmakla birlikte PAAMK Sistemi kapsamında bulunmamaktadır.

 6- İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi aynı ise, girdi ve nihai ürüne bakılmaksızın TEV tahsilatı aranmaz.

 Ayrıca; ithalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAMK’a taraf ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz.

 Diğer taraftan; ithalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAAMK Sistemi’ne dahil olan ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz.

7- TEV için baz alınan vergi; girdinin ithal edildiği menşe (kaynak) ülkeye, ilgili ihracat tarihinde uygulanan vergidir. Ancak, ilgili ihracat tarihinde menşe (kaynak) ülkeye uygulanan vergi oranı 0 (sıfır) ise (Toplu Konut Fonu kesintisi de öngörülmemişse), TEV tahsilatı aranmaz.

 8- DİİB kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünlerin menşe ispat belgeleri eşliğinde, AT’ye üye ülkeler ve/veya STA imzalanmış bir ülkeye ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsilatı aranmaz.

 9- Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve AT’ye üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için TEV tahsilatı aranmaz.

 10- 1/1/2007 tarihinden itibaren tescil edilen ihracata ilişkin GB’ler açısından, tarım ürünlerinin menşe ispat belgeleri eşliğinde ve elde edilmesinde tarım ürünü kullanılan sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT’ye yapılan ihracatında TEV, İthalat Rejimi’nde belirtilen vergi oranı kadardır.

 Diğer taraftan; AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler kullanılarak üretilen mamullerin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde veya menşe ispat belgeleri eşliğinde AT’ye yapılan ihracatında (AKÇT Anlaşması kapsamı ithal edilen bir ürün kullanılmak suretiyle elde edilen yine AKÇT Anlaşması kapsamı bir ürün ihraç edilmesi ve/veya AKÇT Anlaşması kapsamı ithal edilen bir ürün kullanılmak suretiyle elde edilen sanayi ürünü ihraç edilmesi hallerinde), tahsilatı yapılacak TEV’e ilişkin hususlar Ek-6’da yer almaktadır.

11- DİİB kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde PAMK’a taraf bir ülkeye  yapılması  durumunda;  işlem  görmüş  ürünlerin  üretiminde kullanılan PAMK’a taraf   

olmayan bir ülke menşeli eşyaya ilişkin olarak İthalat Rejimi’nde belirtilen oranda vergi ödenir.

DİİB kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde PAAMK Sistemi’ne dahil olmayan STA imzalanan bir ülkeye yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan bu STA’ya taraf olmayan bir ülke menşeli eşyaya ilişkin olarak İthalat Rejimi’nde belirtilen oranda vergi ödenir.

DİİB kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan PAAMK Sistemi’ne dahil olmayan bir ülke menşeli eşyaya ilişkin olarak İthalat Rejimi’nde belirtilen oranda vergi ödenir.

12- DİİB kapsamındaki ihracatın, EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı eşliğinde Fas’a, Tunus’a, Mısır’a veya Suriye’ye yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsilatı aranmaz.

 Ancak; PAAMK Sistemi kapsamında, model menşe protokolüne uygun olarak oluşturulmuş çapraz kümülasyon sistemleri (Örn:Türkiye-Fas-AT) çerçevesinde tercihli ticaretten yararlanılmak istenildiğinde (Bir başka ifadeyle; Türkiye’den Fas’a gönderilen bir ürün eğer burada kullanılmayıp aynen veya işleme tabi tutulmuş halde nihai olarak AT’ye ihraç edilmek isteniyorsa) EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı kullanılması gerekmekte olup; bu durumda ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsilatı aranır. 

 Diğer taraftan; Suriye’ye gerçekleştirilen ihracatta, Suriye’nin henüz herhangi bir çapraz menşe kümülasyonu içerisinde yer almadığı göz önüne alındığında, TEV’in doğmaması için, EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı kullanılması yerinde olacaktır.

 13- AT’ye üye ülkelere, PAMK’a taraf ülkelere, PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ve PAAMK Sistemi’ne dahil olmayan STA imzalanan bir ülkeye yapılan ihracatta, TEV tahsilatının aranıp aranmayacağına ilişkin hususlar Ek-1’de yer almaktadır. Ayrıca,      Ek-1’de yer alan Tablolar; ihracata konu eşyanın ilgili tercihli ticaret anlaşması kapsamında yer aldığı, gerekli menşe kazanma kriterlerini karşıladığı ve PAAMK Sistemine dahil olan ülkeler açısından, ilgili ülkelerin PAAMK kapsamında çapraz kümülasyon hükümleri doğrultusunda tercihli ticaret yaptıkları varsayımı altında oluşturulmuş, istisnai durumlar dipnot şeklinde Tabloların altında açıklanmıştır.

 Diğer taraftan, tercihli ticaret kapsamında; STA imzaladığımız ülkelerden İthalat Rejimi’nde 25 ila 97 nci fasıllar arasında yer alan sanayi ürünü (AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler diğer tüm STA Anlaşması imzalanmış ülkeler bakımından sanayi ürünleri gibi değerlendirilir.) ile AT’den sanayi ürünü ve/veya AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip yine bu ürünlerin girdi olarak kullanılması suretiyle elde edilen işlem görmüş ürünün tercihli ticaret  kapsamında   ilgili ülkelere ihracatında,  TEV  tahsilatı   gerekmekle   birlikte   kaynak

 ülkeden sanayi ürünü ve/veya AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithalatında uygulanan gümrük vergileri, ilgili tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde sıfırlandığından TEV aranmaz.

 Ayrıca; Ek-1’de yer alan Tabloların hazırlanmasında dikkate alınan, ülkelerin PAAMK kapsamında çapraz kümülasyon hükümleri doğrultusunda tercihli ticaret yaptıkları varsayımına yönelik olarak, Ek-1’de yer alan Tablolarda TEV’in öngörülmediği durumlarda, TEV doğmaması ve menşe kazanma kriterinin karşılanmasında ilgili ithal ülkesinin de dikkate alınabilmesi açısından gerek ithalat gerekse ihracatta EUR-MED dolaşım sertifikasının veya EUR-MED fatura beyanının kullanılması gerekmektedir. Örneğin; Ek-1’de yer alan Tablo-1’de AT’den belge kapsamında girdi ithal edilip işlem görmüş ürünün EFTA’ya ihraç edildiği durumda, TEV doğmaması ve menşe kazanma kriterinin karşılanmasında AT’nin de dikkate alınabilmesi için gerek ithalat gerekse ihracat açısından EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı kullanılması gerekmektedir.   Bununla birlikte; Türkiye ile Filistin arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, temel tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin yer almaması nedeniyle, Ek-1’de yer alan tarım ve işlenmiş tarım ürünlerine ilişkin ilgili Tablolarda Filistin’e yer verilmemiş olup, anılan ülke söz konusu ürünler bakımından üçüncü ülke gibi dikkate alınır.

 DİİB Taahhüt Hesabının Kapatılması Kapsamında TEV’e İlişkin Hususlar:

 14- DİİB kapsamında ihracatı gerçekleştirilen bir eşyaya ilişkin TEV doğması halinde; İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki ek-8’de yer alan TEV Tablosu’nun, ilgili DİİB’in taahhüt hesabının kapatılması için yapılacak müracaat sırasında, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte firma tarafından ilgili İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Firma tarafından, “İhracat” ve “Üçüncü Ülkeden İthalat” başlıklı birinci ve ikinci bölümleri ile “TEV Hesaplaması” başlıklı üçüncü bölümünün "İthal Vergi Oranı", "İhraç Tarihi Kuru" ve “Ödenen TEV (YTL)(Anapara/Faiz)” kısımları doldurulmak suretiyle hazırlanan TEV Tablosu’nun bahse konu bölümlerinin, kapatma sırasında sunulan bilgi ve belgelere uygun şekilde doldurulup doldurulmadığının kontrolünün ilgili İBGS’lerce yapılması gerekmektedir.

Ayrıca; A, B ve C  Sınıfı  Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara ait bahse konu Tablo’daki TEV’e konu eşya bilgilerinin, 100 satırdan fazla satır ihtiva etmesi halinde, asgari 100 satır itibarıyla örnekleme yöntemi kullanılarak bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve Tablo’da örnekleme yoluyla seçilen ve doğruluğu teyit edilen satırların hangi satırlar olduğuna ilişkin bilgilerin ilgili belge kapatma dosyasında saklanması gerekmektedir.

 Bu çerçevede; TEV Tablosu’nun, ilgili İBGS’lerce kontrol edilmesini müteakip TEV’in ana parasının ve/veya faizinin eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili İBGS’ce Tablo’da bu konuya ilişkin açıklama (dipnot) düşülmesi kaydıyla ilgili gümrük idaresine gönderilmesi ve faiz hesaplamasının tahsilatı yapan gümrük idaresi tarafından yapılması, dolayısıyla Tablo’nun “Faiz” ve “Fark” kısmının İBGS’lerce hesaplanmaması gerekmekte olup; bu şekilde hazırlanan tabloların ilgili gümrük idareleri (TEV işlemlerinin farklı gümrük idareleri tarafından yapılması durumunda, TEV Tablosu ilgili gümrük idarelerine ayrı ayrı gönderilecektir.) ve firmaya gönderilmesi, ilgili gümrük idaresinden alınacak cevabi yazıya istinaden TEV ile ilgili gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

 Ancak; ilgili gümrük idaresinden TEV’in ödendiğine dair cevabi yazı gelmesine rağmen, TEV’e ilişkin gecikme faizinin doğup doğmadığına (Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2008/17 sayılı “TEV Ödenmesi” konulu Genelgesi çerçevesinde) ilişkin bir tereddüt hasıl olması halinde, gümrük idaresinden konu ile ilgili teyit alınmasında fayda görülmektedir.

 TEV’e konu ihracata ilişkin GB’nin, ilgili DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılabilmesi için TEV’in ödendiğine dair makbuzun ilgili İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. İlgili DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılan TEV makbuzlarının üzerine, ilgili İBGS’ce bahse konu TEV’e ilişkin makbuzun söz konusu DİİB kapsamında kullanılan tutarını belirtir meşruhat düşülmesi gerekmekte olup, İBGS’lere ibraz edilen TEV’in ödendiğine dair meşruhat düşülmüş TEV makbuzunun bir fotokopisinin kapatma dosyasında saklanması gerekmektedir.

 Ayrıca; ilgili firma tarafından, TEV’in elektronik ortamda veya bankada ödendiğine dair belge sunulması durumunda, https://uygulamalar.gumruk.gov.tr” adresinde yer alan “telafi edici vergi” bölümünden ihracata ilişkin GB sayısının girilmesi suretiyle söz konusu verginin ödenip ödenmediğinin kontrolü yapıldıktan sonra işlemler tekemmül ettirilir. Yapılan sorgulama neticesinde ortaya çıkan web sayfasından alınan çıktı dosyada saklanır. Ancak; yukarıda belirtilen web sayfasından bahse konu GB’ye ilişkin makbuz bilgilerinin teyit edilememesi halinde, ilgili bankadan TEV’e ilişkin ödemeye dair teyit alındıktan sonra kapatma işlemleri yerine getirilir. 

Ayrıca; söz konusu TEV Tablosu’nun bir örneğinin kapatma dosyasında saklanması gerekmektedir.

15- İBGS’lerce ilgili gümrük idarelerine İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-8’de yer alan TEV Tablosu ile birlikte yazılı bildirim yapılmaksızın ilgili firmalar tarafından, ihracata ilişkin GB’lerin tescilinden sonraki bir tarihte TEV’in yatırılmış olması halinde, ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihi ile söz konusu GB’ye ait makbuz tarihi arasındaki tutara ilişkin değerlendirmenin taahhüt kapatma işlemi esnasında İBGS’lerce bu Genelge’nin 16 ncı maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bu durumda, yapılan hesaplama sonucunda, firmanın eksik ödeme yapmış olduğu (Ödenen TEV – Ödenmesi Gereken TEV < 0, diğer bir ifadeyle hesaplama sonucunda (–) bir meblağ) tespit edilmiş ise, bu eksik ödemeye konu meblağın tahsil edilmesini teminen firmaya ve ilgili gümrük idaresine TEV Tablosu’nun mühürlü ve imzalı bir örneği ilgili İBGS tarafından gönderilir.

 Ancak; yapılan hesaplama sonucunda, firmaya iade edilmesi gereken bir meblağ (Ödenen TEV – Ödenmesi Gereken TEV >0, diğer bir ifadeyle hesaplama sonucunda (+) bir meblağ) bulunmuş ve firma tarafından ilgili İBGS’ye İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 34 üncü maddesi uyarınca talepte bulunulmuş ise, bu meblağın firmaya iade edilmesini teminen ilgili İBGS, TEV Tablosu’nun mühürlü ve imzalı bir örneğini ilgili gümrük idaresine gönderecektir. Bu aşamada; ilgili İBGS, bu meblağın firmaya iade edilmesini beklemeden kapatma işlemini sonuçlandıracaktır. Bu çerçevede; İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 34 üncü maddesi çerçevesinde ödenmemesi gerektiği halde ödendiği anlaşılan TEV’in iadesine ilişkin olarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211 inci maddesinde öngörülen 3 (üç) yıllık süre içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir. 

 NOT: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 19.06.2008 tarih 0120004650 sayılı  yazılarında;  2007/21 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı ve 2008/17 sayılı Genelge’nin esas alınmasının gerektiği  belirtildiğinden  14 üncü madde  güncellenmiştir.

Yapılan hesaplama sonucunda, firmanın ödemesi gereken veya firmaya iade edilmesi gereken bir meblağ yok ise  (Ödenen TEV – Ödenmesi Gereken TEV = 0), söz konusu Tablo belge dosyasında saklanacaktır.

 Belge sahibi firmanın gerçekleştirdiği ihracata ilişkin olarak hem firmaya iade edilmesi hem de firmanın ödemesi gereken TEV’in birlikte söz konusu olması durumunda, iade edilmesi ve ödenmesi gereken TEV ile ilgili işlemler, ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi tarafından sonuçlandırılacaktır. İşlemi gerçekleştiren gümrük idaresi, iade edilmesi ve ödenmesi gereken TEV ile ilgili işlemlerin sonuçlandırıldığına dair yazıyı ilgili İBGS’ye gönderecektir. İade edilmesi ve ödenmesi gereken TEV işlemlerinin, farklı gümrük idareleri tarafından yapılması durumunda ise, TEV Tablosu ilgili gümrük idarelerine ayrı ayrı gönderilecektir.

16- İlgili gümrük idarelerine ve firmaya gönderilen TEV Tabloları kapsamında gerçekleştirilen TEV’e ilişkin işlemlerle ilgili olarak, belge sahibi firma tarafından TEV makbuzu ibraz edilmiş olmasına rağmen, ilgili gümrük idaresinden TEV’e ilişkin işlemlerin sonuçlandırıldığına dair cevabi yazının alınamadığı durumlarda İBGS’lerce yapılacak değerlendirmede;

 -         TEV’in tahsilatı ile ilgili her bir ihracata ilişkin GB bazında TEV’in ana parasının hesaplanmasını takiben faiz hesabı hususunda herhangi bir sorun olmadığının “http://www.gumrukler.gov.tr” web sayfasında “Mevzuat” sütununun altında yer alan “Gecikme Zammı” modülünden yararlanmak suretiyle tespiti,

-         Makbuz tutarının ödenip ödenmediğinin “https://uygulamalar.gumruk.gov.tr” adresinde yer alan “telafi edici vergi” bölümünden ilgili ihracata ilişkin GB sayısının girilmesi suretiyle kontrolünün yapılması,

 -         Yapılan sorgulama neticesinde ortaya çıkan web sayfasından çıktı alınarak dosyada saklanması,

 sonrasında belge taahhüt kapatma işlemlerinin, gümrük idarelerinden TEV ile ilgili işlemlerin sonuçlandırıldığına dair yazı aranmaksızın tekemmül ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 17- TEV, ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihinde doğmakta olup, TEV’in, ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru ve bu tarihte İthalat Rejimi’nde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu dikkate alınarak, her bir ihracata ilişkin GB bazında hesaplanması nedeniyle, TEV hesaplamalarının global olarak belge bütününe yönelik yapılması mümkün bulunmamaktadır.

        Diğer taraftan; TEV’e konu ihracata ilişkin GB’nin, ilgili DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılabilmesi için TEV’in ödendiğine dair makbuzun İBGS’lere ibraz edilmesi gerekmekte olup bu çerçevede, TEV’in yatırılmadığı tespit edilen ihracata ilişkin GB’nin, ilgili DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu kapsamda; A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a taraf bir ülkeye ya da PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hem TEV doğuran üçüncü ülke menşeli hammadde hem de TEV doğurmayan ülkemiz menşeli, serbest dolaşımda olan veya gümrük vergisi % 0 olan ya da  gümrük vergisinden  muaf olan üçüncü ülke menşeli hammaddelerin birlikte kullanılması  durumunda ve mer’i Dahilde İşleme Rejimi’ne göre TEV ödenmesi gerekirken TEV’in ödendiğine dair makbuzun ibraz edilmemesi nedeniyle müeyyide uygulanması öngörülmüş ise, sadece TEV doğuran hammaddelerin muafiyet kapsamından çıkartılarak müeyyide işleminin bu kısma tekabül edecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.

18- TEV, bu verginin ödenmemesine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar dahil ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru ve bu tarihte İthalat Rejimi’nde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak ihracat esnasında ödenir.

Ancak; belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması durumunda, bu vergi serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar dahil önceden ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru ve bu tarihte İthalat Rejimi’nde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden ithalatın yapılması esnasında ödenir.

            19- DİİB’lerin ihracat taahhüdüne saydırılmak istenen ve serbest bölgelere yapılan ihracata ilişkin GB ile ilgili ön statü belgesinde serbest bölgeye çıkışı yapılan eşyanın serbest dolaşımda olmadığına dair şerh var ise, belge taahhüt kapatma işleminin başka bir işleme gerek kalmadan tekemmül ettirilmesi, buna karşın ön statü belgesinde eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair şerh var ise, yapılan ihracata konu her türlü eşya için belge sahibi firmadan, varsa TEV’in ödendiğinin tevsikinin aranması gerekmektedir.

             Ancak; 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen DİİB’ler için, serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata ilişkin GB ile ilgili ön statü belgesinde, serbest bölgeye çıkışı yapılan eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair şerh var ise ve serbest bölgeye çıkışı yapılan eşyanın tamamının aynı şekilde veya daha ileri bir düzeyde işlem görmüş ürün olarak;

             - Gümrük hattı dışı eşya satış mağazasına satışının yapılması veya serbest bölgeden tercihli rejimden (A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a taraf bir ülkeye ya da PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihracatın yapılması durumu) yararlanmaksızın başka ülkelere satışının yapılması söz konusu ise, satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge Müdürlükleri ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerince onaylı Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu firma nüshasının aslının ilgili İBGS’ye tevsik edilmesi durumunda, konuya ilişkin TEV tahsilatı  aranmaksızın belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

             - Diğer bir serbest bölgeye satışının yapılması söz konusu ise, diğer serbest bölgeye satışı yapılan eşyanın tamamının aynı şekilde veya daha ileri bir düzeyde işlem görmüş ürün olarak bu serbest bölgeden gümrük hattı dışı eşya  satış mağazasına satışının yapılması veya bu serbest bölgeden tercihli rejimden (A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a taraf bir ülkeye ya da PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihracatın yapılması durumu) yararlanmaksızın başka ülkelere satışının yapılması ve bu satışları yapan firmalara ait Serbest Bölge Müdürlükleri ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerince onaylı Serbest Bölge Bilgi İşlem Formlarının firma nüshalarının asıllarının ilgili İBGS’ye tevsik edilmesi kaydıyla, konuya ilişkin TEV tahsilatı aranmaksızın belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

            20- DİİB sahibi bir firmanın (1 inci firma) belge kapsamında üçüncü ülkeden ithal edilen eşyayı işlem görmüş ürüne dönüştürdükten sonra yurt içinde bir başka belge sahibi firmaya (2 nci firma) teslim etmesi ve 2 nci firmanın da yurt içinde belge kapsamında teslim aldığı eşyayı, kendi belgesinde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürün haline getirdikten sonra A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a taraf bir ülkeye ya da PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihraç etmesi halinde, bu ülkelere ihraç edilen eşyanın bünyesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin TEV’den ithalatı gerçekleştiren 1 inci firma sorumludur.

             Ancak; bu TEV’in, tercihli rejim çerçevesinde gerçekleştirilen ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihinde ve ihracatı gerçekleştiren firmanın (2 nci firma) beyanı üzerine ödenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, yukarıda izah edilen durum çerçevesinde TEV’in doğduğu hususuna kanaat getirilirse, 1 inci firma bu verginin ödenmesinden sorumlu olup, bu hususta ödenen TEV’e ilişkin makbuzun ise 2 nci firma adına düzenlenmesi ve 2 nci firmanın gerçekleştirdiği ihracata ilişkin GB ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

 Bu çerçevede; belgeden belgeye teslim işlemi KDV’de Tecil-Terkin Sistemi kapsamında yapılmış ise, bu teslimata ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavir Raporu’nda ve İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in eki ek-3’te sayılan, DİİB’lerin kapatılması için gerekli bilgi ve belgeler arasında yer alan “Yeminli Mali Müşavirce onaylı ihracata ilişkin GB listesi”nde, 1 nci firmanın üçüncü ülkeden ithal ettiği eşyayı kullanarak ürettiği ve yurt içinde 2 nci firmaya teslim ettiği eşyanın, 2 nci firma tarafından işleme faaliyetine tabi tutulduktan sonra A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a taraf bir ülkeye ya da PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihraç edildiği tespitine yer verilmiş ise, bu tespite istinaden 1’nci firmanın TEV yükümlülüğü doğar.

 Buna karşın; belgeden belgeye teslim işlemi KDV’de Tecil-Terkin Sistemi kapsamında yapılmamışsa veya Yeminli Mali Müşavir Raporu’nda ve İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in eki ek-3’te sayılan, DİİB’lerin kapatılması için gerekli bilgi ve belgeler arasında yer alan “Yeminli Mali Müşavirce onaylı ihracata ilişkin GB listesi”nde bir önceki paragrafta belirtilen tespit yapılmamışsa; 2 nci firmanın, belge kapsamındaki ihracatının bir kısmını üçüncü ülkelere, bir kısmını ise A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a taraf bir ülkeye ya da PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye gerçekleştirmesi ve üçüncü ülkeye yapılan ihracatı üçüncü ülkeden ithal ettiği eşyayı kullanarak gerçekleştirmesi yanında AT üyesi veya STA imzalanan veya PAMK’a taraf bir ülkeye ya da PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın bünyesinde de belgeden belgeye teslim kapsamındaki yurt içi alıma konu eşyayı kullanmış olması ve bu eşyanın (yurt içinde teslimi yapılan eşya) elde edilmesinde de üçüncü ülke menşeli eşya kullanılmış olması halinde, bu tespitlere istinaden 1 nci firmanın TEV yükümlülüğü doğar. 

Diğer taraftan; yukarıda bahsedilen tespitlerin yapılabilmesini teminen aşağıda yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür;

1- Belgeden belgeye teslim söz konusu olması ve bu kapsamdaki belgelerin taahhüt kapatma işlemlerinin aynı anda yapılması durumunda, taahhüt kapatma işlemini gerçekleştiren İBGS’ce yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde TEV’in doğup doğmadığı hususunda bir tespitin yapılması gerekmektedir.

        

           2- 2 nci firmaya ait belgenin kapatılmasını müteakiben 1 inci firmaya ait belge kapatılıyor ise, 2 nci firmanın taahhüt kapatma işlemini yapan İBGS’ce, 1 inci firmanın kapatma işlemlerini gerçekleştiren İBGS’ye, kapatma dosyasının aslının veya bir örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.

 Bu çerçevede; 2 nci firmanın taahhüt kapatma işlemini yapan İBGS, dosyayı gönderdiğini bildiren yazıda, 2 nci firmanın belgesinin ithalat bölümünde kayıtlı eşyanın (1 inci firmanın belgesinde aynı zamanda işlem görmüş ürün olarak yer alan eşya) ne kadarının yurt içinden hangi belge kapsamında ve hangi fatura/faturalar ile temin edildiğini ve bu ithal eşyası kullanılarak ihraç edilen GB’nin tarih ve sayısını belirtmek zorundadır. Belgeden belgeye teslimde 2 nci firmaya eşya teslim eden firma sayısının birden fazla olması durumunda, 2 nci firmanın kapatma işlemini gerçekleştiren İBGS’nin, yukarıda belirtildiği şekildeki bilgileri ayrı ayrı olmak üzere, 2 nci firmaya eşya teslim eden firmaların taahhüt kapatmasını gerçekleştiren İBGS’lere göndermesi gerekmektedir.

             21- Düzenlenmemesi gerektiği halde, ilgili belge sahibi firmalarca sehven A.TR dolaşım belgeleri düzenlenmesi veya gerek STA eki menşe protokolleri kapsamında tavize konu olmamasına rağmen  gerekse bu STA eki menşe protokolleri kapsamında tercihli menşe kazanmamasına rağmen ilgili belge sahibi firmalarca sehven menşe ispat belgeleri düzenlenmesi durumunda;

                         a) İlgili TEV ödenmişse,

             1- Tahsil edilmiş bulunan bu TEV’in geri verilmesi için, ilgili gümrük idarelerince TEV’in geri verilmesi/kaldırılması işlemlerinin, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü‘nün 12/6/2006 tarihli ve 2006/60 sayılı Genelgesi uyarınca sonuçlandırılacağı hususu da dikkate alınmak suretiyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda öngörülen 3 (üç) yıllık süre içerisinde ilgili gümrük müdürlüğüne müracaat edilmesi yanında bahse konu belgelerin iade edildiğinin ya da ithalat ülkesince reddedildiğinin ispatlanması gerekmektedir.

             2- Bu durumdaki ihracata ilişkin GB’ler açısından, konunun Gümrük Müsteşarlığı’na iletilmek üzere Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesini müteakiben, ilgili İBGS’lerce belge taahhüt kapatma işlemlerinin bu Genelge’nin 15 inci maddesi çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

                 b) İlgili TEV henüz ödenmemişse,

             1- Bu konunun ivedilikle Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi, bu kapsamdaki A.TR dolaşım belgesinin veya menşe ispat belgesinin yanlış düzenlendiğinin karşı ülke makamlarına bildirilmesini teminen bu hususun Müsteşarlığımızca da Gümrük Müsteşarlığı’na intikal ettirilmesi ve Gümrük Müsteşarlığı’nca, konuya ilişkin olarak karşı ülkeye gerekli bildirimin yapılması yanında bu bildirimin yapıldığının Müsteşarlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

             

            2- Bu durumdaki ihracata ilişkin GB’ler açısından, ilgili belge sahibi firmalarca menşe ispat belgesi düzenlenmesi gerekirken sehven A.TR dolaşım belgesi düzenlenmesi,  A.TR dolaşım belgesi düzenlenmesi gerekirken sehven menşe ispat belgesi düzenlenmesi  veya    STA   eki menşe protokolleri kapsamında tavize konu olmamasına rağmen ilgili belge sahibi firmalarca sehven menşe ispat belgeleri düzenlenmesi halinde, konunun Gümrük Müsteşarlığı’na iletilmek üzere Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesini müteakiben, ilgili İBGS’lerce belge taahhüt kapatma işlemlerinin bu Genelge’nin 15 inci maddesi çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

             3- STA eki menşe protokolleri kapsamında tercihli menşe kazanmamasına rağmen ilgili belge sahibi firmalarca sehven menşe ispat belgeleri düzenlenmesi durumunda ise, bu durumdaki ihracata ilişkin GB’ler açısından, ilgili İBGS’lerce Müsteşarlığımıza intikal ettirilen hususa ilişkin Müsteşarlığımızdan alınacak cevabi yazıyı müteakip, ilgili İBGS’lerce TEV ile ilgili işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

 22-  DİİB kapsamında eşdeğer eşya kullanılması suretiyle, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a taraf bir ülkeye ya da PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihracat yapılması durumunda;

- 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması durumunda TEV’in, ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihindeki kur ve bu tarihteki İthalat Rejimi’nde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden ithalatın yapılması esnasında ödenmesi gerekmektedir.

 - DİİB kapsamında, ithal eşyasının yanı sıra eşdeğer eşyanın kullanılması suretiyle elde edilen işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, üçüncü ülkeden ithal edilen eşyanın kullanılması suretiyle elde edilen işlem görmüş ürünün üçüncü ülkeye ihraç edilmesinin yanı sıra AT üyesi veya STA imzalanan veya PAMK’a taraf bir ülkeye ya da PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihraç edilmesi söz konusu ise, ithalat esnasında ayniyat tespitinin yapılamaması nedeniyle, eşdeğer eşya kullanılmasına rağmen ihracata konu işlem görmüş ürünün ithal eşyasından mı eşdeğer eşya kullanılarak mı elde edildiğinin tespitinin mümkün olmaması nedeniyle, nihai olarak belge kapsamında üçüncü ülkeden ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak üçüncü ülkelere ihraç edildiği tevsik edildiği sürece belge sahibi firma için TEV yükümlülüğü doğmamaktadır.

 - Önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması halinde; bu Genelge’nin 21 inci maddesi kapsamında, menşe kazanma kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılmaksızın, sonradan ithal edilen eşyaya ilişkin olarak varsa TEV tahsilatının aranması yeterlidir.

23- 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 EK-1

I- DİİB kapsamında tarım ürünü ithal edilip, tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

 

KAYNAK ÜLKE

AT

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

İSRAİL

FAS, TUNUS,

MISIR

 

SURİYE

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AT

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

VAR(*)

VAR

YOK***

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

VAR(**)

VAR(**)

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR(**)

YOK

SURİYE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

(*) 1/1/2007 tarihinden itibaren, menşe ispat belgeleri eşliğinde AT’ye yapılacak, üçüncü ülkeden ithal edilen tarım ürünleri kullanılmak suretiyle elde edilen tarım ürünü ihracatında, TEV tahsilatında İthalat Rejimi’nde belirtilen oran uygulanır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya veya Bosna Hersek’e gidiyorsa TEV vardır.

 II- DİİB kapsamında tarım ürünü ithal edilip, işlenmiş tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

 

KAYNAK ÜLKE

AT

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

İSRAİL

FAS, TUNUS, MISIR

SURİYE

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AT

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

VAR*

VAR

YOK(***)

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

VAR(**)

VAR(**)

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR(**)

YOK

SURİYE

VAR*

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR*

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

(*)1/2007 sayılı OKK kapsamındaki işlenmiş tarım ürünleri tavizlerinden faydalanılması halinde, tarım ürününe ilişkin vergi TEV olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; AT ithalatta tarım payı vergilerini tahsil edeceğinden TEV aranmaz.

(**)EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***)Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya veya Bosna Hersek’e gidiyorsa TEV vardır.

 III- DİİB kapsamında tarım ürünü ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise;

 

KAYNAK ÜLKE

AT

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

İSRAİL

FAS, TUNUS,

MISIR

 

SURİYE

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AT

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

VAR(*)

VAR

YOK(***)

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

VAR(**)

VAR(**)

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR(**)

YOK

SURİYE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

(*)  1/1/2007 tarihinden itibaren, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT’ye yapılacak, üçüncü ülkeden ithal edilen tarım ürünleri kullanılmak suretiyle elde edilen sanayi ürünü ihracatında, TEV tahsilatında İthalat Rejimi’nde belirtilen oran uygulanır.

(**)EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***)Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa TEV vardır.

IV- DİİB kapsamında işlenmiş tarım ürünü ithal edilip, işlenmiş tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

 

KAYNAK ÜLKE

AT

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

İSRAİL

FAS, TUNUS,

MISIR

SURİYE

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AT

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

VAR(*)

VAR

YOK(***)

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

VAR(**)

VAR(**)

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR(**)

YOK

SURİYE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

 

(*)1/2007 sayılı OKK kapsamındaki işlenmiş tarım ürünleri tavizlerinden faydalanılması halinde, hem tarım payına hem de sanayi payına ilişkin olarak TEV tahsil edilir. Aksi takdirde; AT ithalatta tarım payı vergilerini tahsil edeceğinden tarım payına ilişkin TEV aranmaz, sadece sanayi payına ilişkin TEV tahsil edilir.

(**)EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***)Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya veya Bosna Hersek’e gidiyorsa TEV vardır.

 

 

V- DİİB kapsamında işlenmiş tarım ürünü ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise;

 

 

KAYNAK ÜLKE

AT

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

İSRAİL

FAS, TUNUS,

MISIR

SURİYE

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AT

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

VAR(*)

VAR

YOK(***)

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

VAR(**)

VAR(**)

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR(**)

YOK

SURİYE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

(*) AT’ye A.TR dolaşım belgesi eşliğinde sanayi ürünü ihracatında, girdi işlenmiş tarım ürünü ise girdiye uygulanan verginin tamamının (hem sanayi  hem de tarım payı) tahsilatı aranır. 

(**)EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***)Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa TEV vardır.

 VI- DİİB kapsamında sanayi ürünü ithal edilip, işlenmiş tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

KAYNAK ÜLKE

AT

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

İSRAİL

FAS, TUNUS, MISIR

SURİYE

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AT

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

VAR

VAR

YOK(*)

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

VAR(**)

VAR(**)

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR(**)

YOK

SURİYE

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

(*) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya veya Bosna Hersek’e gidiyorsa TEV vardır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

  

 

VII- DİİB kapsamında AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip, AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ihraç ediliyor ise (Ek-6’da yer alan hususlar da dikkate alınmak suretiyle);

 

KAYNAK ÜLKE

AT

EFTA

(****)

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN(****)

İSRAİL (****)

FAS, TUNUS, MISIR

(****)

SURİYE

(****)

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AT

YOK

VAR

(*****)

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

EFTA

VAR

(*****)

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

VAR(*)

VAR

YOK(***)

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

İSRAİL

VAR(*)

YOK

VAR

YOK

VAR(**)

VAR(**)

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

VAR(*)

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR(**)

YOK

SURİYE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

(*) AT’ye menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı) eşliğinde AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ihracatında, girdinin AKÇT Anlaşması kapsamı ürün olması halinde tahsil edilecek TEV için, AT’nin OGT’si ile Türk Gümrük Vergisi karşılaştırılır ve düşük olan oranın tahsilatı aranır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa TEV vardır.

(****) AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler diğer tüm STA Anlaşması imzalanmış ülkeler bakımından sanayi ürünleri gibi değerlendirilir.

(*****) PAMK çerçevesinde menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı) eşliğinde AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ihracatında, AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler PAMK Sistemine dahil olduğundan, TEV yoktur.

 VIII- DİİB kapsamında AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise (Ek-6’da yer alan hususlar da dikkate alınmak suretiyle);

 

KAYNAK ÜLKE

AT

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

İSRAİL

FAS, TUNUS, MISIR

SURİYE

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AT

YOK

VAR(*****)

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

EFTA(****)

VAR(*****)

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN (****)

VAR(*)

VAR

YOK(***)

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

İSRAİL (****)

VAR(*)

YOK

VAR

YOK

VAR(**)

VAR(**)

YOK

FAS, TUNUS

MISIR(****)

VAR(*)

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR(**)

YOK

SURİYE(****)

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR(*)

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

(*) AT’ye A.TR dolaşım belgesi eşliğinde sanayi ürünü ihracatında, girdinin AKÇT Anlaşması kapsamı ürün olması halinde tahsil edilecek TEV için, AT’nin OGT’si ile Türk Gümrük Vergisi karşılaştırılır ve düşük olan oranın tahsilatı aranır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

(***) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa TEV vardır.

(****) AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler diğer tüm STA Anlaşması imzalanmış ülkeler bakımından sanayi ürünleri gibi değerlendirilir.

(*****) PAMK çerçevesinde menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya Fatura Beyanı) eşliğinde AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ihracatında, AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler PAMK Sistemine dahil olduğundan, TEV yoktur.

 IX- DİİB kapsamında sanayi ürünü ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise;

 

KAYNAK ÜLKE

AT

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

İSRAİL

FAS, TUNUS, MISIR

SURİYE

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AT

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

VAR

VAR

YOK(*)

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

VAR(**)

VAR(**)

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR(**)

YOK

SURİYE

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

(*) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa TEV vardır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

    X- DİİB kapsamında sanayi ürünü ithal edilip, tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

 

KAYNAK ÜLKE

AT

EFTA

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK

İSRAİL

FAS, TUNUS, MISIR

SURİYE

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

AT

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

EFTA

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

VAR(**)

YOK

HIRVATİSTAN,

MAKEDONYA

BOSNA-HERSEK, FİLİSTİN

VAR

VAR

YOK(*)

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

İSRAİL

YOK

YOK

VAR

YOK

VAR(**)

VAR(**)

YOK

FAS, TUNUS

MISIR

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR(**)

YOK

SURİYE

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

YOK

YOK

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR(**)

VAR(**)

YOK

(*) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip Makendonya’ya veya Bosna Hersek’e gidiyorsa TEV vardır.

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV vardır. Ancak; EUR.1 düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için TEV yoktur.

 EK-2

 

 

STA'LARIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

 

STA

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

EFTA

1/4/1992

AKÇT

1/8/1996

İSRAİL

1/5/1997

MAKEDONYA

1/9/2000

BOSNA VE HERSEK

1/7/2003

HIRVATİSTAN

1/7/2003

FİLİSTİN

1/6/2005

TUNUS

1/7/2005

FAS

1/1/2006

SURİYE

1/1/2007

MISIR

1/3/2007

*ARNAVUTLUK

1/5/2008

 

*Arnavutluk ile yapılan Anlaşma’nın 1/5/2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. (DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)’nin 29.04.2008 tarih 120003333 sayılı yazılarına istinaden  güncellenmiştir.)

 

 ek3

PAMK'IN ÜLKELER AÇISINDAN  YAYIMLANMA VE

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

 

 

PAMK

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

EFTA

1/2/2000

AT

1/7/1997

TÜRKİYE

1/1/1999

 4

 

PAAMK SİSTEMİ KAPSAMINDA model menşe protokolüne uygun olarak oluşturulmuş VE TÜRKİYE’NİN DAHİL OLDUĞU çapraz kümülasyon sistemleri

 

ÜÇ ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

 
 
 

ÜLKELER

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

 
 

1

TÜRKİYE

İSRAİL

AT

(G.B. Eşyası için)

27.07.2006

 

2

TÜRKİYE

İSRAİL

AT

(Tarım Ürünleri için)

01.01.2007

 

3

TÜRKİYE

FAS

AT

(G.B. Eşyası için)

27.07.2006

 

4

TÜRKİYE

FAS

AT

(Tarım Ürünleri için)

01.01.2007

 

5

TÜRKİYE

TUNUS

AT

(G.B. Eşyası için)

01.08.2006

 

6

TÜRKİYE

TUNUS

AT

(Tarım Ürünleri için)

01.01.2007

 

7

TÜRKİYE

MISIR

AT

(G.B. Eşyası için)

01.03.2007

 

8

TÜRKİYE

MISIR

AT

(Tarım Ürünleri için)

01.03.2007

 

9

TÜRKİYE

MISIR

TUNUS

 

01.03.2007

 

10

TÜRKİYE

MISIR

FAS

 

01.03.2007

 

11

TÜRKİYE

TUNUS

FAS

 

06.07.2006

 

 

DÖRT ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

 
 
 

 

ÜLKELER

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

 

1

TÜRKİYE

MISIR

FAS

AT (G.B. Eşyası için)

01.03.2007

 

2

TÜRKİYE

MISIR

FAS

AT (Tarım Ürünleri için)

01.03.2007

 

3

TÜRKİYE

TUNUS

FAS

AT (G.B. Eşyası için)

01.08.2006

 

4

TÜRKİYE

TUNUS

FAS

AT (Tarım Ürünleri için)

01.01.2007

 

5

TÜRKİYE

TUNUS

FAS

MISIR

01.03.2007

 

6

TÜRKİYE

İSRAİL

EFTA

AT

01.09.2007

 

 

BEŞ ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

 
 
 

 

ÜLKELER

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

 

1

TÜRKİYE

MISIR

FAS

AT (G.B. Eşyası için)

TUNUS

01.03.2007

 

2

TÜRKİYE

MISIR

FAS

AT (Tarım Ürünleri için)

TUNUS

01.03.2007

 

 

ALTI ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

 
 
 

 

ÜLKELER

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

 

1

TÜRKİYE

MISIR

FAS

AT

TUNUS

EFTA

01.09.2007

 
               

 

EK-5

Date of application of the protocols on rules of origin providing for diagonal cumulation in the pan-euro-med zone

 

EU

DZ

CH     (EFTA)

EG

FO

IL

IS      (EFTA)

JO

LB

LI       (EFTA)

MA

NO   (EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

(*)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

1.9.2007

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

(*)

 

1.9.2007

1.3.2007

 

1.3.2006

1.9.2007

 

 

1.9.2007

1.1.2006

1.9.2007

 

 

1.7.2005

 

(*) For goods covered by the EC-Turkey customs union, the date of application is 27 July 2006.

      For agricultural products, the date of application is 1 January 2007.

      For coal and steel products, diagonal cumulation is not yet applicable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Yukarıdaki Tablo, 21/12/2007 tarihli ve C 311/12 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.)

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-6

 

 

I- DİİB kapsamında AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip, AT’ye menşe ispat belgesi eşliğinde AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ihraç ediliyor ise, tahsil edilecek TEV için aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

 

DİİB

Tarihi

İhracata İlişkin GB Tescil Tarihleri

...-26/1/2005

27/1/2005-22/9/2006

23/9/2006-...

27/1/2005 tarihinden

önce

2000/1659 sayılı Karar’da (*) yer alan OGT oranı

İthalat Rejimi’nde yer alan oran

AT’nin OGT oranı ile İthalat Rejimi’nde yer alan vergi oranının karşılaştırılmasında düşük olan oran

27/1/2005 tarihinden itibaren

-

İthalat Rejimi’nde yer alan oran

AT’nin OGT oranı ile İthalat Rejimi’nde yer alan vergi oranının karşılaştırılmasında düşük olan oran

(*) : 16/12/2000 tarihli ve 24262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9/11/2000 tarihli ve 2000/1659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

II- DİİB kapsamında AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip, AT’ye A.TR dolaşım belgesi eşliğinde sanayi ürünü ihraç ediliyor ise, tahsil edilecek TEV için aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

 

DİİB

Tarihi

İhracata İlişkin GB Tescil Tarihleri

...-26/1/2005

27/1/2005-14/12/2005

15/12/2005-...

27/1/2005 tarihinden önce

2000/1659 sayılı Karar’da (*) yer alan OGT oranı

İthalat Rejimi’nde yer alan oran

AT’nin OGT oranı ile İthalat Rejimi’nde yer alan vergi oranının karşılaştırılmasında düşük olan oran

27/1/2005 tarihinden itibaren

-

İthalat Rejimi’nde yer alan oran

AT’nin OGT oranı ile İthalat Rejimi’nde yer alan vergi oranının karşılaştırılmasında düşük olan oran

(*) : 16/12/2000 tarihli ve 24262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9/11/2000 tarihli ve 2000/1659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Kaynak:www.itkib.org.tr 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260524 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260524 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?