Dahilde İşleme Rejimi Hk. (Telefaks)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Sayı : B.02.1.DTM.0.02.03.01-105.01 TELEFAKS
Konu : Dahilde İşleme Rejimi Hk.
İlgi: 02/04/2010 tarihli ve 120002166 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’na istinaden hazırlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde değişiklik yapan İhracat 2010/4 sayılı “2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 02/04/2010 tarihli ve 27540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.
Bu çerçevede, İhracat 2010/4 sayılı Tebliğ ile İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne ilave edilen Geçici 18 inci madde başta olmak üzere, 2010/4 sayılı Tebliğ ile İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde yapılan diğer bazı değişiklikler hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hasıl olmuş bulunmaktadır.
İhracat 2010/4 sayılı Tebliğ ile İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne ilave edilen Geçici 18 inci maddede yapılan düzenleme, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in daha önce Geçici 11, Geçici 13 ve Geçici 17 nci maddeleri kapsamında yapılan düzenleme ile aynı mahiyette yapılmış bir düzenleme olmayıp, bu itibarla, Genel Sekreterliklerinde hali hazırda Geçici 11, Geçici 13 ve Geçici 17 nci maddeler kapsamında yapılan düzenlemelere benzer mahiyette düzenlemelerin yapılabileceği mülahazasıyla ya da başka nedenlerle bir af beklentisi ile beklemekte ya da bekletilmekte olan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (DİİB) taahhüt kapatma müracaatlarının gereğinin, bu kabil yeni mevzuat değişiklikleri yapılmayacağından, eski tarihli DİİB’lerden başlayarak mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ikinci bir talimatımıza mahal bırakılmaksızın ivedilikle yerine getirilip neticelendirilmesi hukuken zorunlu bulunmaktadır.
İhracat 2010/4 sayılı Tebliğ ile İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne ilave edilen Geçici 18 inci maddenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, anılan madde,
“1/1/2010 tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine; ihracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, ilgili belge sayısı veya satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi) halinde, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.”
hükmünü amir bulunmaktadır.
Bu kapsamda,
A- Elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından;
1- 27/01/2005 tarihinden itibaren düzenlenen ancak elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ibraz edilen ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin üzerinde, diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, sadece ilgili belge sayısının yer almaması durumuna mahsus olmak üzere, belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için Genel Sekreterliklerince ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren haklı sebebe ilişkin belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir.
2- Geçici 18 inci madde kapsamında verilecek ek süre için 03/05/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) Genel Sekreterliklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
3- Geçici 18 inci maddede belirtilen şartları haiz ihracata ilişkin gümrük beyannameleri üzerine Genel Sekreterliklerince, “İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ kapsamında ek süre almak için ibraz edilmiş olup, herhangi bir dahilde işleme izin belgesi veya dahilde işleme izni taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz.” meşruhatının düşülmesi zaruri bulunmaktadır. Ayrıca, Genel Sekreterliklerince, söz konusu gümrük beyannamelerinin meşruhat düşülmüş birer suretinin ilgili dosyada saklanması ve aynı zamanda bu beyannamelerin tarih ve sayılarının elektronik ortamda istatistiki bilgi mahiyetinde olmak üzere muhafaza edilmesi icab etmektedir.
4- Taahhüt hesabına saydırılmak istenilen ancak üzerinde ilgili belge sayısı bulunmayan ilgili belge sahibi firmanın unvanı veya 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin 30 uncu maddesi ile 03/10/2007 tarihli ve 120006964 sayılı yazımızla usul ve esasları belirlenen grup firmasının unvanını haiz ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin, ilgili belge sahibi firma tarafından belge taahhüt hesabının kapatılması için sunulmuş bulunan ihracat listesinde yer alıp almadığına bakılmaksızın, belge ihracat taahhüdünde öngörülen işlem görmüş ürün bilgileri ile aynı ürün bilgilerini haiz ve ilgili belge süresi içerisinde tescil edilmiş olduğunun aranması gerekmektedir.
5- Taahhüt hesabına saydırılmak istenilen ancak üzerinde ilgili belge sayısı bulunmayan ilgili belge sahibi firmanın veya grup firmasının unvanını haiz ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde, başka bir belge sayısının yer alması da Geçici 18 inci madde kapsamında değerlendirilebilecektir.
6- Genel Sekreterliklerince, ihracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer tüm şartlar saklı kalmak kaydıyla, sadece ilgili belge sayısı bulunmadığından ya da üzerinde başka bir belge sayısı yer aldığından belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesini teminen verilecek ek sürede, “Bu belgeye İhracat 2006/12 sayılı Tebliğin Geçici 18 inci maddesine istinaden belge kapsamında ….. ABD Doları (ek süre müracaatında ibraz edilen ve sadece ilgili belge sayısı yer almadığından ya da üzerinde başka bir belge sayısı yer aldığından belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı) ihracat gerçekleştirilmesi için .../…/2010 tarihine kadar ek süre verilmiş olup, bu süre zarfında belge kapsamında ithalat yapılması mümkün değildir.” ibaresinin belgenin özel şartlar bölümüne dercedilmesi zorunlu bulunmaktadır.
DİİB ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında, Geçici 18 inci madde kapsamında ek süreden yararlanmak amacıyla yapılan müracaatta ibraz edilen ve münhasıran yine Geçici 18 inci maddede belirtilen nedenle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarını aşan kısım ihracat taahhüt hesabına sayılmayacaktır.
7- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 22 nci maddesi uyarınca, 1 (bir) yıl boyunca ek süre ve haklı sebebe ilişkin ek süre verilmemesi müeyyidesine maruz kalan firmalar, 2005/3 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin 12 nci maddesi hükmü dikkate alınarak, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in Geçici 18 inci maddesi kapsamında ek süre müracaatında bulunabilecektir.
8- Belge taahhüt kapatma müracaatının yapılmış olduğu durumda ve ilgili belge sahibi firma tarafından İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in Geçici 18 inci maddesi kapsamında yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesini teminen ek süre verilmesinin talep edilmesi ve bu talebin Genel Sekreterliklerince uygun görülmesi halinde, Genel Sekreterliklerince ilgili belgeye ilişkin taahhüt kapatma müracaatının geri alınması ve ilgili firmaya iadesi İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 49 uncu maddesi uyarınca Müsteşarlığımızca uygun görülmüş bulunmaktadır.
B- Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri açısından;
1- 01/01/2010 tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş bulunan ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ibraz edilen ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin üzerinde, diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem yapılması durumunda DİR Otomasyon Sisteminde otomatik düşümü yapılmış şekilde ilgili satır kodunun, BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden işlem yapılması durumunda ilgili belge sayısının veya satır kodunun yer almaması durumlarına mahsus olmak üzere, belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için Müsteşarlığımızca ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren haklı sebebe ilişkin belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir.
2- Bu madde kapsamında verilecek ek süre için 03/05/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) elektronik ortamda Müsteşarlığımıza müracaat edilmesi gerekmektedir.
3- Bu kapsamdaki ek süre müracaatının Müsteşarlığımızca değerlendirilebilmesi için; Geçici 18 inci maddede belirtilen şartları haiz gümrük beyannamelerinin Genel Sekreterliklerine ibraz edilmesi, ibraz edilen mezkur gümrük beyannameleri üzerine Genel Sekreterliklerince “İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in Geçici 18 inci maddesi kapsamında ek süre almak için ibraz edilmiş olup, herhangi bir dahilde işleme izin belgesi veya dahilde işleme izni taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz.” meşruhatının düşülmesi ve bilahare bu gümrük beyannamelerinin DİR Otomasyon Sistemine aktarılması icab etmektedir. Ayrıca, Genel Sekreterliklerince, söz konusu gümrük beyannamelerinin meşruhat düşülmüş birer suretinin de ilgili dosyada saklanması ve aynı zamanda bu beyannamelerin tarih ve sayılarının elektronik ortamda istatistiki bilgi mahiyetinde olmak üzere muhafaza edilmesi zaruri bulunmaktadır.
4- Taahhüt hesabına saydırılmak istenilen ancak üzerinde ilgili belge sayısı veya satır kodu bulunmayan ilgili belge sahibi firmanın unvanı veya 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin 30 uncu maddesi ile 03/10/2007 tarihli ve 120006964 sayılı yazımızla usul ve esasları belirlenen grup firmasının unvanını haiz ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin, ilgili belge sahibi firma tarafından belge taahhüt hesabının kapatılması için sunulmuş bulunan ihracat listesinde yer alıp almadığına bakılmaksızın, belge ihracat taahhüdünde öngörülen işlem görmüş ürün bilgileri ile aynı ürün bilgilerini haiz ve ilgili belge süresi içerisinde tescil edilmiş olduğunun aranması gerekmektedir.
5- İlgili belge kapsamında ibraz edilen BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ve üzerinde ilgili belge sahibi firmanın veya grup firmasının unvanı bulunan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri açısından, DİR Otomasyon Sisteminde otomatik düşümü yapılmamış şekilde bu belge veya başka bir belgeye ait satır kodunun veya belge sayısının yer alması da Geçici 18 inci madde kapsamında değerlendirilebilecektir.
Diğer taraftan, ilgili belge kapsamında ibraz edilen BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde işlem gören ve üzerinde ilgili belge sahibi firmanın veya grup firmasının unvanı bulunan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri açısından, başka bir belgeye ait satır kodunun veya belge sayısının yer alması da Geçici 18 inci madde kapsamında değerlendirilebilecektir.
6- Müsteşarlığımızca, ihracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer tüm şartlar saklı kalmak kaydıyla, sadece ilgili belge sayısı veya satır kodu bulunmadığından ya da başka bir belgeye ait satır kodu veya belge sayısı yer aldığından belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesini teminen verilecek ek sürede, “Bu belgeye İhracat 2006/12 sayılı Tebliğin Geçici 18 inci maddesine istinaden belge kapsamında ….. ABD Doları (ek süre müracaatında ibraz edilen ve sadece ilgili belge sayısı veya satır kodu yer almadığından ya da üzerinde başka bir belge sayısı veya satır kodu yer aldığından belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı) ihracat gerçekleştirilmesi için .../…/2010 tarihine kadar ek süre verilmiş olup, bu süre zarfında belge kapsamında ithalat yapılması mümkün değildir.” ibaresinin belgenin özel şartlar bölümüne dercedilmesi gerekmektedir.
DİİB ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında, Geçici 18 inci madde kapsamında ek süreden yararlanmak amacıyla yapılan müracaatta ibraz edilen ve münhasıran yine Geçici 18 inci maddede belirtilen nedenle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarını aşan kısım ihracat taahhüt hesabına sayılmayacaktır.
7- Belge taahhüt kapatma müracaatının yapılmış olduğu durumda ve ilgili belge sahibi firma tarafından İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in Geçici 18 inci maddesi kapsamında yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesini teminen ek süre verilmesinin talep edilmesi ve bu talebin Müsteşarlığımızca uygun görülmesi halinde, Genel Sekreterliklerince ilgili belgeye ilişkin taahhüt kapatma müracaatının geri alınması ve firmaya iadesi, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ ve İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 49 uncu maddeleri uyarınca Müsteşarlığımızca uygun görülmüş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, İhracat 2010/4 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesi ile İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 24 üncü maddesinde yapılmış bulunan değişiklik çerçevesinde, 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’nin 18 inci maddesinde yapılan değişikliği havi Genelgenin 8 inci sayfası ilişikte yer almaktadır.
Bilgilerini ve yukarıda belirtilen konuların tüm Birlik üyelerine ivedilikle ve etkin bir şekilde duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.
EKLER:
1- 2008/1 sayılı Genelge’nin değişik 8 inci sayfası (1 sayfa)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250274 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250274 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?