Dahilde işleme rejimi ihlalinden kaynaklı vergi alacağı hk. Genelge 2015/5)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı        :    85593407/010.06

Konu          :  Dahilde işleme rejimi ihlalinden kaynaklı vergi alacağı hk.

 

GENELGE (2015/15)


Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Dahilde İşleme Rejimi ihlallerinden kaynaklanan vergi aslı alacaklarına ilişkin olarak gümrük idarelerince yeknesak bir uygulama yapılmadığı anlaşılmış olup söz konusu rejim ihlalleri sonucunda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri kapsamında oluşan vergi aslı alacakları için yapılacak değerlendirmede, dahilde işleme izin belgesi/izninin kapatılmış olup olmadığına bakılması gerekmektedir.

Buna göre;

a)(Değişik:2016/13 Genlge ile) “Dahilde işleme izin belgesi/izninin açık olduğu durumlardaki rejim ihlali tespitleri sonucunda oluşacak vergi aslı alacakları kesinleşmiş alacaklar olarak değerlendirilecek ve bu alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddeleri kapsamında, 2011/8 sayılı Genelge’de belirtildiği şekilde işlem tesis edilecek,”,

b.1) Rejime ilişkin teminatın iade edilmesi gereken, yani, dahilde işleme izin belgesi/izninin müeyyidesiz olarak kapatılmış olduğu durumlardaki rejim ihlali tespitleri sonucunda oluşacak vergi aslı alacakları kesinleşmemiş alacaklar olarak değerlendirilecek ve bu alacaklar için,

b.2) Dahilde işleme izin belgesi/izninin müeyyideli olarak kapatılmış olduğu durumlarda ise, kapatma esnasında müeyyide kapsamına girmeyen ithalat beyannameleriyle alakalı olarak, kapatma işleminden sonra, rejim ihlali tespit edilmesi halinde oluşacak vergi aslı alacakları kesinleşmemiş alacaklar olarak değerlendirilecek ve bu alacaklar için, ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.

b.3) (Ek:2016/13 Genelge ile) Dahilde işleme izin belgesi/izninin kapatıldıktan sonra, kapatma işlemleri yeniden tekemmül ettirilmek üzere taahhüt hesabının geri açılarak yapılacak yeni kapatma işlemi halinde oluşacak vergi aslı alacakları için, belge/iznin ilk kapatma durumu (müeyyideli/müeyyidesiz) dikkate alınarak, (b.1) ve (b.2) uyarınca işlem yapılacaktır.”

Aşağıda konuya ilişkin bir örnek olaya yer verilmektedir.
ÖRNEK:

 

Bakanlığımız denetim elemanlarınca, X gümrük müdürlüğünde yapılan inceleme kapsamında ABC firması hakkında yapılan tespitler:

Rejim ihlalinden kaynaklanan vergi aslı alacağı için X gümrük müdürlüğünce yapılması gereken işlem:

Kapatılmış durumdaki, 2014/D1-DEF sayılı DİİB kapsamı eşyanın işlenmesi sonucu oluşan ikincil işlem görmüş ürün beyanda bulunulmadan yurtiçine satılmıştır

Ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.


Açık statüde bulunan, 2014/D1-PRS sayılı DİİB kapsamı, ihracı taahhüt edilen 1.000 kg. eşyanın  300  kg.'ının  yurt  içinde  satıldığı tespit edilmiştir.

6183 sayılı Yasa kapsamında işlem tesis

edilecektir.

Müeyyideli olarak kapatılmış olan,

2014/D1-VYZ sayılı DİİB içeriğindeki 10 adet ithalat beyannamesinden, kapatma esnasında müeyyide kapsamına girmemiş olan 2 adet beyanname muhteviyatı eşyanın işlenmesi sonucunda belgede beyan edilmemiş olan ikincil işlem görmüş ürün oluşmuş ve bu ürün yurt içinde satılmıştır.

2 adet beyananme için ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.

(Ek:2016/13 Genelge ile)Daha önce müeyyidesiz olarak kapatılmış 2015/D1-ABC sayılı DİİB geri açılmış, yeniden yapılan değerlendirmede 2 adet beyanname muhteviyatı eşyanın yurt dışı edilmemiş olduğu tespit edildiğinden DİİB müeyyideli olarak kapatılmıştır.

 

2 adet beyanname için ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.

(Ek:2016/13 Genelge ile)Daha önce müeyyideli olarak kapatılmış 2016/D1-XYZ sayılı DİİB geri açılmış, yeniden yapılan değerlendirmede müeyyide uygulanan önceki beyannamelere ek olarak 2 adet beyanname muhteviyatı eşyanın da yurt dışı edilmemiş olduğu tespit edildiğinden müeyyide kapsamına alınmıştır.

 

Ek 2 adet beyanname için ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.

(Ek:2016/13 Genelge ile)2015/D1-OZG sayılı DİİB’nin ilk taahhüt kapatma işlemleri esnasında, ithal edilen bir kısım eşyanın yurt dışı edilmediği anlaşıldığından müeyyideli kapatılmış, bu kapatma işlemi kapsamında 2 adet ithalat beyannamesine müeyyide uygulanmıştır.

 

6183 sayılı Yasa kapsamında işlem tesis edilecektir.


Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Neşet AKKOÇ
Bakan a.
Müsteşar V.

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305568 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305568 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?