Dahilde isleme rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya (Genelge 2009/116)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.132.04.08                                                  4/12/2009
Konu : Dahilde isleme rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya
GENELGE
(2009/116)
Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan, dahilde isleme rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra ancak taahhüt hesabı kapatılmadan geri gelen eşyanın ülke içinde bırakıldığı ve ihracat taahhüdü kapatılırken bu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi yerine ilgili DİİB kapsamında yapılan fazladan ihracatın ya da ilgili DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip başka bir gümrük beyannamesinin kullanıldığı anlaşılmıştır.
 
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ithalat vergilerinden muaf tutulacağı,
 
169 uncu maddesinde bu muafiyetin geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyetinin değişmemesi halinde tanınacağı, 170 inci maddesinde de, 168 ve 169 uncu madde hükümlerinin, dahilde isleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de uygulanacağı ve bu gibi hallerde eşyanın yeniden ihraç tarihinin serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilerek kanunen alınması gereken ithalat vergileri tutarının dahilde isleme rejimi hükümlerine göre belirleneceği,
Hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 2005/8391 sayılı Dahilde işleme Rejimi Kararında, dahilde isleme rejimi
kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin hükümlere yer verilmediği gibi, bu kapsamda geri gelen eşyanın ülke içinde bırakılması ve ihracat taahhüdü kapatılırken geri gelen ve yeniden ihraç edilmeyecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi yerine ilgili DİİB kapsamında yapılan fazladan ihracatın ya da ilgili DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip baksa bir gümrük beyannamesinin kullanılabileceği hükme bağlanmamıştır.
 
Bu çerçevede, Gümrük Kanununun 170 inci maddesinde dahilde isleme rejimi kapsamında ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlerin yeniden ihraç tarihinin serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilerek kanunen alınması gereken ithalat vergileri tutarının dahilde isleme rejimi hükümlerine göre belirleneceği hükme bağlanmış olduğundan ve Dahilde işleme Rejimi Kararında da söz konusu eşyanın vergi muafiyetinden yararlanacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediğinden, dahilde isleme rejimi kapsamında ihraç edilen eşyanın geri getirilmesi ve ülke içinde bırakılması halinde bünyesinde bulunan ithal eşyasının vergi muafiyetinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla, dahilde isleme rejimi kapsamında ihraç edilen eşyanın geri getirilmesi halinde, belge taahhüt hesabının kapatılıp kapatılmadığına bakılmaksızın, söz konusu eşyanın bünyesinde yer alan ithal eşyasına ilişkin vergilerin, Kanunun 170 inci maddesi uyarınca eşyanın yeniden ihraç tarihindeki vergi oranı ve vergilendirme unsurları ile dahilde isleme rejimine tabi tutulduğu ilk beyannamede kayıtlı olan GTİP ve kıymeti dikkate alınarak tahsil edilmesi gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAM_DOGULLARI
Müsteşar a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260456 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260456 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?