Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması hakında Karar ( Karar Sayısı : 2010/464)

 Karar Sayısı : 2010/464   29.06.2010-27626 Resmi Gazete 
             Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 26/4/2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
 
MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/ 8391 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
“Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu
 
MADDE 9/A- (1) Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığından genel müdür seviyesinde birer temsilci, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat ve İthalat genel müdürleri, Gelir İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir başkan yardımcısı ile Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir başkan vekilinden teşekkül der.
(2) Kurul Başkanı, görüşülecek konuların niteliğine göre istişari mahiyette olmak üzere, Kurul toplantılarına diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini davet edebilir. Bu kişiler oylamaya katılamazlar.
(3) Kurul, aşağıda belirtilen konular ile Kurul Başkanı tarafından belirlenecek diğer konular hakkında istişari nitelikte görüş verir ve önerilerde bulunur.
 
a)      Dahilde işleme rejiminden yararlanmayacak ürünler.
b)      İndirimli teminat uygulamasındaki oranlar.
c)      Sektör veya ürün bazında döviz kullanım oranları.
d)      Dahilde işleme izin belgesi süreleri.
e)      Sektör veya ürün bazında eşdeğer eşya kullanımı.
f)        Dahilde işleme izin belgesi kapsamında tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alımlar.
(4) Kurulun çalışma usul ve esasları tebliğ ile belirlenir.”
 
MADDE 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301576 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301576 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?