Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı 2010/371)

BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2010/371  14.05.2010-27581 Resmi Gazete
             Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 30/3/2010 tarihli ve 2010/3 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı
          H. YAZICI                             F. N. ÖZAK                         E. GÜNAY                                    F. ÇELİK
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı
           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı
       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                         M. AYDIN                                  M. ŞİMŞEK
 Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı
       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                  V. EROĞLU
   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.
        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU
                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı
 
 
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KARAR
             MADDE 1 – 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesinde yer alan “İşletme Malzemesi” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki tanım eklenmiştir.
             “İşletme Malzemesi: İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemeyi,”
             “Başlamış İşlem: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını,”
             MADDE 2 – Aynı Kararın 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın başlamış işlemler dahil olmak üzere ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır.”
             MADDE 3 – Aynı Kararın 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 21- (1) Firmanın talep etmesi halinde, kullanılmayan dahilde işleme izin belgesi iptal edilir.
             (2) Bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin düzenlenmesine veya revizesine dayanak teşkil etmek üzere ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile belge/izin kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut belgenin/iznin sahtesinin düzenlendiğinin veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde, bu Kararın 23 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili belge/izin iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Kararın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz.
             (3) İptal edilen belge/izin ile ilgili olarak, 22 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır.”
             MADDE 4 – Aynı Kararın 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 23- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde;
             a) Bu gümrük beyannamesi dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılamaz.
             b) İhracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmış olması veya kullanılmak üzere ibraz edilmesi halinde veya sahteciliğin belge ihracat taahhüdünün kapatma müracaatından önce tespiti halinde bu beyanname kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, bu Kararın 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde tahsil edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.
             c) Bu gümrük beyannamesinde kayıtlı dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikalini müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Kararın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz. Ayrıca; aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
             (2) Ancak, gümrük beyannamesi ve eki belgeler üzerindeki tahrifatın belge/izin sahibi firma tarafından yapılmadığının kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespiti kaydıyla, bu işlemin dahilde işleme rejimi çerçevesinde firmaya herhangi bir menfaat sağlamadığı ve yapılan ihracatın gerçek olduğunun tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
             (3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, dahilde işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında bulunması gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında bulunmadığının tespit edilmesi durumunda stokta bulunmayan eşya ile ilgili olarak 22 nci madde hükümleri uygulanır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Kararın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz.
             (4) Bu maddede belirtilen hakların kötüye kullanıldığına ilişkin hallerin tespiti durumunda, ilgili belgeye/izne herhangi bir ek süre verilmez.”
             MADDE 5 – Aynı Kararın 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(3) Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya ise Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir. Taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. Ayrıca; iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz.”
             MADDE 6 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 7 – Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
27/1/2005
25709
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
15/12/2005
26024
6/8/2006
26251
23/9/2006
26298
8/12/2006
26370
8/4/2008
26841
8/10/2008
27018
10/2/2009
27137
17/7/2009
27291

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293690 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293690 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?