Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/8698)

Karar Sayısı : 2016/8698


 


DAHiLDE iŞLEME REJiMi KARARINDA DEGiĞiKLiK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

 

MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391  sayih Bakanlar Kurulu Karan ile yiiriirliige konulan Dahilde lsleme Rejimi Karanmn 19 uncu maddesinin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

 

"Dahilde isleme  izin  belgesi/dahilde isleme  izni  sahibi  firmalann,  belge/izin ihracat taahhiidunun kapatilabilmesi icin gerekli bilgi ve belgeleri, bu Karara istinaden yayimlanacak teblig hukumleri cercevesinde  ilgili  bolge miidiirliigiine/ilgili  gumruk idaresine  sunmalan gerekir. Aksi takdirde bu belgenin/iznin taahhiit kapama islemleri mevcut bilgi ve belgeler esas almarak tekemmiil ettirilir."

 

MADDE 2- Ayni Karann 22 nci maddesinin birinci fikrasuun  (g) bendi  yiiriirliikten kaldmlrmstir.

 

MADDE 3-  Aynı Kararın 26  ncı  maddesinin 9 uncu fıkrasi  asagidaki sekilde degistirilmistir.

 

"Dahilde isleme  izin  belgesinin  taahhiit kapatma veya iptal  islemlerini  geri almaya Bakanhk (Ihracat  Genel Miidiirliigii);  dahilde isleme  izninin taahhut kapatma veya iptal islemlerini geri almaya ise Gumruk ve Ticaret Bakanhgi yetkilidir. Taahhiit kapatma veya iptal islemleri  geri  alman  belge/izin ihracat  taahhudunun kapatilmasi  durumunda;  belge/izin kapsammda miieyyide uygulanmakla birlikte henuz tahsilati yapilmanus (amme alacaguun asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemis olmasi) kisim icin ithalat esnasmda alman teminatlar ilgili gumruk idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin kapsammda mueyyide uygulannus ve daha once tahsil edilmis tutarlar (amme alacaginm asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmis olmasi) taahhut kapatma islemini miiteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. Aynca;  iptal  islemleri  geri alman firmalar adma duzenlenmis ve diizenlenecek olan dahilde isleme izin belgeleri kapsammda  6 (alti) ay siireyle yapilacak  tum ithalat islemlerinde (bu firmalann geri alma islemi tesis edilen dahilde isleme izin belgesi ve bu firmanm geri alma isleminden sonra bir baska firmanm belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz."

 

MADDE 4-  Aym Karara asagidaki gecici madde eklenmistir,

 

"Resen kapatmamn geri almmasma iliskin gecici uygulama

GEÇİCİ  MADDE 20-  Bu  maddenin yiiriirliige  girdigi tarihten once  duzenlenen  ve suresi icerisinde  taahhiit kapatma muracaati yapilmamasi  nedeniyle resen kapatilan dahilde isleme izin belgeleri ile ilgili olarak beige sahibi firmalarca, resen kapatmamn geri almmasmi teminen, bu maddenin  yururluge  giris tarihinden  itibaren 3  (uc) ay icerisinde ilgili Bolge Mudurluklerine  muracaat  edilmesi  ve beige  suresi  icerisindeki  ihracatm  tevsik edilmesi durumunda, uygun gorulen muracaatlar Bakanhga  (Ihracat Genel Miidiirliigii) intikal ettirilir. Bakanlikca resen kapatma isleminin geri  ahnmasmm  uygun goriildiigiiniin  Bolge Miidiirliiklerine bildirilmesi halinde, Bolge Mtidurluklerince resen kapatma islemi geri ahmr. Bu geri alma islemi Bolge Mudurluklerince Bakanhga (Ihracat Genel Miidiirliigii), Gumruk ve

Ticaret Bakanhgina (Giirnriikler  Genel Miidiirliigii),  DiR Otomasyon  Sisteminde  dii�iimii

yapilnus ithalata  ait gumruk beyannamesinin  tescil edildigi  giimruk idaresine ve ilgili vergi dairesine yazih olarak duyurulur.                                                                                              ..


Resen kapatma isleminin geri almmasmdan  once dahilde isleme izin belgesi kapsammda uygulanan  mueyyidenin tamarm veya bir kismi tahsil edilmisse, resen kapatma islemi  geri  alman  belgenin  taahhut  hesabmm  kapatrlmasim muteakip,  mueyyidenin  tahsil ediimis olan kisnn  ilgili belge sahibi firmaya  iade  edilmez. Bu husus hem resen kapatma isleminin geri almdigmin ilgili birimlere bildirilmesine  iliskin yazida hem de taahhut hesabmm kapatilmasma iliskin yazrda belirtilir.

Bu  maddenin  yiirilrliige girdigi tarihten  once  duzenlenen  ve resen  kapanlnus   olan

belgeleri sebebiyle indirimli teminat uygulamasmdan yararlanamayan firmalann dahilde isleme rejimi kapsammda yaptiklan ithalat islemlerinde, indirimli teminat uygulamasma iliskin diger hukumler sakh kalmak kaydiyla, indirimli teminat uygulanmaya devam edilir."

 

 

MADDE 5- Bu Karar yaymn tarihinde ytiriirltige girer.

 

 

 

MADDE 6- Bu Karar hukumlerini Ekonomi Bakam yiiriittir.

 

 

 

 

 

Bakanlar Kurulu Kararmm Yay1mland1g1 Resmi Gazetenin

Tarihi                                                           Savisr

27/1/2005                                                25709

Bakanlar Kurulu Kararmda Degiiklik Yapan Diizenlemelerin Yayunlandigi

Resmi Gazetenin

Tarihi                                                           Sayis;

2.

6/8/2006

26251

,,

j_

23/9/2006

26298

4.

8/12/2006

26370

5.

8/4/2008

26841

6.

8/10/2008

27018

7.

10/2/2009

27137

8.

17/7/2009

27291

9.

14/5/2010

27581

10.

29/6/2010

27626

11.

22/8/2010

27680

12.

13/11/2010

27758

13.

4/5/2012

28282

14.

4/12/2012

28487

15.

18/4/2014

28976

16.

5/7/2015

29407

 

 
1.                                  15/12/2005                                             26024

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266557 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266557 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?