Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) EKLER

(Değişik:RG-1/10/2014-29136)

EK-1

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1 – Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A)

2 – Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B)

3 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)

4 – İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-9) (**)

5 – İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)

6 – Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)

b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)

7 – Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)

8 – İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

9 – Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)

 

(*): Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için

(**): Tebliğin 14/1-b, g ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için

(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

(****): Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde.

 

NOT :

1 – Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

2 – Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca karar verilir.

3 – Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır. 14/1-a bendinde belirtilen işlemler kapsamında etiket ithal edilmesi halinde, 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelere ilave olarak 9 uncu maddede belirtilen belge de aranır.

4 – Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğin 14/1-d, e bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.


(Değişik:RG-1/10/2014-29136) EK-2/A

 

EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ BAŞVURU FORMU

 

O
R
J
İ
N
A
L

1. Başvuru Sahibi

 

 

 

 

Gümrük İdaresi İçin Ayrılmıştır.

 

 

 

 

2. Gümrük Rejimleri

 

3. Başvuru Türü

 

 4. Devam Formu

 

5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer

 

6. İznin Geçerlilik Süresi

  a  |               |  b  |

 

 7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya

GTİP

TANIM

MİKTAR

KIYMET

 

 

 

 

8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler

GTİP

TANIM

Verimlilik Oranı

 

 

 

9. Planlanan işlemlerin detayları

 

10. Ekonomik Koşullar

 

11. Gümrük İdareleri

a   | Giriş

b   | İbra

c   | Gözetim

12. Ayniyata İlişkin Bilgiler

13. İbra Süresi (ay)

14. Basitleştirilmiş Usul.

   a   |            b  |

15. Nakil ve Devir

16. Ek Bilgi

17.

İmza ……………………………………….                                                            Tarih ……………………………..
 İsim ……………………………………….

 

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İZNİ İÇİN BAŞVURU

 

DEVAM FORMU

O
R
J
İ
N
A
L

 18. Eşdeğer Eşya

 

 

GTİP

TANIM

 

 

 

19. Önceden İhracat

 

 

20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş

 

21. Ek Bilgi

 

22

İmza ……………………………………….                            Tarih ……………………………..


İsim ……………………………………….

 

(Değişik:RG-1/10/2014-29136) EK-2/B

EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ İZİN FORMU

 

O
R
J
İ
N
A
L

 

 

TR …………………………………………………...................................
                                              izin numarası

1. İzin Sahibi

İzin Veren İdare

1a. Bu karar aşağıdaki numaralı başvurunuzundur.

Ref. No:

2. Gümrük Rejimleri

 

3. Başvuru Türü

 4. Devam Formu

5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer

 

6. İznin Geçerlilik Süresi

 a  |                    | b |

 

7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya

GTİP

TANIM

MİKTAR

KIYMET

 

 

 

 

8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler

GTİP

TANIM

Verimlilik Oranı

 

 

 

 

9. Planlanan işlemlerin detayları

10. Ekonomik Koşullar

11. Gümrük İdareleri

a   | Giriş

b   | İbra

c   | Gözetim

12. Ayniyata İlişkin Bilgiler

13. İbra Süresi (ay)

14. Basitleştirilmiş Usul.

         a  |           b  |

15. Nakil ve Devir

16. Ek Bilgi

 

17.

İmza ……………………………………….                                            Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İZNİ

 DEVAM FORMU

 

O
R
J
İ
N
A
L

 

 

TR ………………………………………………….
                                         
izin numarası

 18. Eşdeğer Eşya

                       GTİP

                                      TANIM

19. Önceden İhracat

 

20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş

 

 

21. Ek Bilgi

 

 

 

 

22

       İmza ……………………………………….                                       Tarih …………………….


        İsim ……………………………………….


(Değişik:RG-1/10/2014-29136) 1

EK-3

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

            

 1 – Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

2 – Gümrük beyannameleri asılları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Bakanlığımıza elektronik ortamda aktarılan gümrük beyannamesi bilgileri (Yurt içi alım veya belgeden belgeye teslim olması halinde fatura asılları) (*) (**)

3 – Döviz alım belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4 – İhracat listesi (Ek-5)

5 – İthalat listesi (Ek-6)

6 – Ekspertiz raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (***)

7 – Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)

8 – A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)

9 – Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)

10 – Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)

11 – Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

12  – Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (**)

13 – Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (**) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği veya dahilde işleme izni ile ilgili olarak bu ithalatın ilgili izin kapsamında yapıldığına dair ilgili gümrük idaresinden alınacak yazı (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

14 – Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

15 – Yeminli mali müşavirlerce onaylı ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesi ve konuyla ilgili yeminli mali müşavir raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)

16 – Telafi edici vergi tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)

 

 

(*): Yurt içi alım veya belgeden belgeye teslim olması halinde fatura asılları yerine elektronik ortamda yer alan bilgiler de esas alınabilir ve fatura aslı üzerine meşruhat düşülmesi gerektiği belirtilen durumlarda, meşruhat, ilgili kurum tarafından elektronik ortamda düşülür.

(**): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere

(***): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde istenir. Belge kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurumun yetkilileri tarafından belge süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun belge süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.

 

 

NOT: Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.

_____________________

1 Bu değişiklik 1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.(Değişik:RG-9/10/2013-28790) Ek-4

DAHİLDE İŞLEME İZNİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

1- İthalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı

2- İhracata ilişkin gümrük beyannameleri asılları (*)

3- Ekspertiz raporu (İzin süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme iznine ilişkin beyanname tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)

4- Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)

5- A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)

6- Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)

7- Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)

8- Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

9- Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)

10- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

11- Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (İzin kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

 

(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzni sahibi firmaya iade edilmek üzere

(**): Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün ithal edilen eşyadan elde edilmediğine ilişkin karinelerin bulunması halinde istenir. İzin kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, izin kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin izin süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurum yetkilileri tarafından izin süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun izin süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.

 

NOT: Gerekli görülmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve/veya gümrük idarelerince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.


 

Gideceği Ülke Adı

 

 

 

 

Menşe Ülke Adı

 

 

 

 

Kalem Rejim Kodu

 

 

 

 

İstatistiki Kıymet

 

 

 

 

Satışa Esas Birim

 

 

 

 

Satışa Esas Miktar

 

 

 

 

Madde Adı

 

 

 

 

GTİP Kodu

 

 

 

 

Satır Kodu

 

 

 

 

 

Kalem No

 

 

 

 

 

Gönderici Adı

 

 

 

 

Gönderici Vergi No

 

 

 

 

 

TCGB Tescil Tarihi

 

 

 

 

 

TCGB Tescil No

 

 

 

 

 

TCGB Gümrük İdaresi Adı

 

 

 

 

 

 

EK-5 (Değişik:RG-1/10/2014-29136)

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İHRACAT LİSTESİ

 

Firma Adı :
Belge Tarih/No :
Belge Süresi Sonu :                                               

 

 

Çıkış Ülkesi Adı

 

 

 

 

Menşe Ülke Adı

 

 

 

 

Kalem Rejim Kodu

 

 

 

 

İstatistiki Kıymet

 

 

 

 

Satışa Esas Birim

 

 

 

 

Satışa Esas Miktar

 

 

 

 

Madde Adı

 

 

 

 

GTİP Kodu

 

 

 

 

Satır Kodu

 

 

 

 

 

Kalem No

 

 

 

 

 

Alıcı  Adı

 

 

 

 

Alıcı Vergi No

 

 

 

 

 

TCGB Tescil Tarihi

 

 

 

 

 

TCGB Tescil No

 

 

 

 

 

TCGB Gümrük İdaresi Adı

 

 

 

 

 

 

EK-6 (Değişik:RG-1/10/2014-29136)

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İTHALAT LİSTESİ

Firma Adı :
Belge Tarih/No :
Belge Süresi Sonu :                                                 


EK-7

(Değişik:RG-2/4/2010-27540)

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ

 

Fasıl-GTİP

Eşya Adı

01-04

Tüm eşyalar

05

Tüm eşyalar (Bağırsak hariç)

0601

Tüm eşyalar

07-15

Tüm eşyalar

16

Tüm eşyalar (Salyangoz hariç)

17-24

Tüm eşyalar

43

Tüm eşyalar (Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler

ile koyun ve kuzu kürkü hariç)

42.03.10

Tüm eşyalar (Tamir amaçlı olanlar hariç)

7311.00.91.90.00

Oksijen Tüpleri

8481.80.19.00.11

Musluklar

8528.72.31.00-8582.73.00.00

Televizyonlar (Tebliğin 14/1-d bendinde belirtilen işleme faaliyetine

tabi tutulacak televizyonlar hariç)


EK-8

 (Değişik:RG-24/12/2008-27090)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELAFİ EDİCİ VERGİ TABLOSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİRMA ADI :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGE TARİH VE NO :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ NO :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHRACAT

ÜÇÜNCÜ ÜLKEDEN İTHALAT

TEV HESAPLAMASI (YTL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATIR KODU (*)

GTİP

MADDE ADI

MİKTAR

GB NO

GB TARİH

GÜMRÜK

SIRA

SATIR KODU (*)

GTİP

MADDE ADI

MİKTAR

DEĞER

GB NO

GB TARİH

GÜMRÜK

İTHAL
VERGİ ORANI

ÖDENECEK
TEV ($)

İHRAÇ
TARİHİ KUR

ÖDENEN
TEV (YTL)

ÖDENMESİ GEREKEN TEV (YTL)

FARK(**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA PARA

FAİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri için

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Fark; ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren ödenen TEV'in makbuz tarihine kadar faizi ile birlikte hesaplanan anapara'dan, ödenen TEV'in çıkarılması ile elde edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. İhracat başlıklı bölümde her bir satıra bir gümrük beyannamesi bazında ihraç edilen bir işlem görmüş ürün yazılacaktır. Ancak, aynı beyannamede farklı GTİP'lerde birden fazla işlem görmüş ürün ihraç edilmiş ise bir alt satıra ilgili bilgilerin dercedilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Üçüncü Ülkeden İthalat başlıklı ikinci bölüm doldurulurken, belge kapsamında ihraç edilen eşyanın elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülkeden ithal edilen ürünler ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Üçüncü Ülkeden İthalat başlıklı bölüme, işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılan hammaddeler 5'ten fazla ise, ek satır açılarak işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılan üçüncü ülkeden ithal edilmiş tüm hammaddeler yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .Eşdeğer eşya kullanılmış ise kutuyu işaretleyiniz.

 

 

 

Bu durumda TEV ithalat esnasında ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TEV hesaplaması bölümünde yer alan "İhraç Tarihi Kur" birinci bölümde yer alan ihracata ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurudur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Üçüncü ülkeden ithal edilen eşya ile ilgili olarak ithalatı sırasında Toplu Konut Fonu kesintisi söz konusu ise bu kesinti tutarı TEV Hesaplaması bölümünde Ödenmesi Gereken TEV (YTL) sütununa eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(Mülga:RG-16/12/2014-29207)

EK-10

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910140 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910140 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?