Dahilde İşleme Rejimine ilişkin G.Kanununun 234 üncü maddesinin uygulanması hakkında

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı  : B.02.1.GÜM.0.06.00.46.1091/1599                                                                 ANKARA
 
Konu: G.K. 234 üncü maddesinin uygulanması.                                                       18.07.2003
 
 
GENELGE
2003-14
 
Merkeze intikal eden olaylardan; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithali talep edilen eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyana nazaran muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrol sonucunda aykırılık tespit edilmesi durumunda, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesine istinaden aykırılığa isabet eden verginin ve buna ait para cezasının nasıl tahsil edileceği, teminata mı bağlanacağı yoksa kati olarak mı tahsil edileceği hususlarında tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.
 
Bilindiği üzere; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, serbest dolaşıma giriş rejimine veya bir geçici muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak; yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;
 
a-Eşyanın tarife uygulamasını etkileyen cins, tür ve niteliklerinde veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5’i aştığı takdirde; gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınacağı,
 
b-Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, muayene ve denetleme sonucunda bu Kanun’un 23 ila 31 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait gümrük vergisinden başka bu vergi farkının üç katı para cezası alınacağı,
 
2 nci fıkrasında, satış birimine göre miktar itibariyle %5’i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait gümrük vergisinden başka bu verginin bir katı da para cezası alınacağı,
 
Hükme bağlanmıştır.
 
Aynı Kanun’un 232 nci maddesi gereğince 234 üncü madde hükümlerine göre alınacak para cezalarının, itiraz olmaksızın vergi tahakkukunun kesinleşmesinden veya idari itirazın red kararı ile sonuçlanmasından sonra karara bağlanması gerekmektedir.
 
Ayrıca, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulamasına açıklık kazandırmak amacıyla 31.05.2002 gün ve 24771 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 728 inci maddesinin birinci fıkrasında, Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesindeki geçici muafiyet tabiri, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimi olarak açıklayıcı bir şekilde belirlenmiştir.
Bu itibarla, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithali talep edilen eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda tarife uygulamasını etkileyen cins, tür ve niteliklerinde veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görülmesi, kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin, Gümrük Kanunun 23 ila 31 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerinin uygulanmasını gerektirir haller saklı kalmak üzere, Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca fark verginin ve aynı Kanunun 232 nci maddesi dikkate alınarak para cezasının kati olarak tahsil edilmesi gerekmektedir.
 
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
 
 
 
Müsteşar
 
 
 
 
DAĞITIM                           :
Merkez ve Taşra Teşkilatına
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300830 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300830 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?