Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6)

Ekonomi Bakanlığından:  12.09.2014-29117 Resmi Gazete

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/6)

MADDE 1 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”

“r) Web sayfası: Bakanlığın “www.ekonomi.gov.tr” internet adresinden girilen web sayfasını,”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda, bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez.”

MADDE 3 Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 Aynı Tebliğde yer alan;

a) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,

b) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,

c) “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde,

ç) “Müsteşarlığımız” ibaresi “Bakanlığımız” şeklinde,

d) “Müsteşarlığımızca” ibaresi “Bakanlığımızca” şeklinde,

e) “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde,

f) “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde,

g) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde,

ğ) “Telekomünikasyon Kurumu” ibaresi “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” şeklinde,

h) “Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 5 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yurt içi alım faturalarına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 5 (1) Yurt içi alım faturalarına ilişkin kayıtların 9 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen süre içerisinde Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarıldığı hallerde, belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktarında 1/5/2014 tarihinden önce bir aşım olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.”

MADDE 6 Bu Tebliğin 2 nci maddesi 1/5/2014 tarihinde geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278419 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278419 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?