E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15369442 Ziyaretçi

Dahilde Rejimi Nedir? Türleri, DIR Otomasyon Projesi, Elektronik İmza

Dahilde İşleme Rejimi,
ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen gümrük vergisine tabi ara mallara ya da asıl üretilecek ürünü elde etmek için gerekli olan girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.
İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı veya ambalaj malzemelerini ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla Dahilde İşleme İzin Belgesi/izni alarak Gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler.
Dahilde İşleme İzin Belgesi, Gümrük muafiyetli ithalatın yanında yurtiçi alımlara ve eşdeğer eşya kullanımına da olanak sağlamaktadır.
Dahilde işleme izin belgeleriD1 ve D3 kodlu iki tür belgeden oluşmaktadır.Bu belgeler işleyiş ve sağladığı avantajlar bakımından farlı belgelerdir. İhracat beklentilerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda doğru belgeyi seçmek büyük önem arz etmektedir. Aşağıda açıklayacağımız Dahilde İşleme Rejimi “Şartlı Muafiyet Sistemi “ ve “Geri Ödeme Sistemi” olmak üzere iki ana kategoriden oluşmaktadır.
Dahilde İşleme İzin Belgesinin Türleri

1-Şartlı Muafiyet Sistemi (Askıya Alma): Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretimi için gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca bedelli ve/veya bedelsiz ithaline ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın teminat karşılığı ithaline izin veren sistemdir. Bu sistemde ihracatçılar, ihraç edecekleri ürünün üretimi için ithal ettikleri girdilere karşılık gelen vergileri ödemeyip, vergi tutarı kadar bir teminat yatırmak suretiyle vergileri askıya aldırtma hakkına sahiptirler. İleriki bölümlerdevergilere karşılık yatırılacak teminatın hangi durumlarda indirimden faydalanacağı (İndirimli Teminat)işlenecektir.
Ayrıca Şartlı muafiyet sisteminde KDV ödemeden yurtiçi alım yapılabildiği gibiişlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyasının yerine “eşdeğer eşya “olarak 8-12 li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya da kullanılabilir. Belge kapsamında taahhüt ettiğimiz eşyanın üretimini serbest dolaşımdaki eşyayı kullanarak gerçekleştirir ve ihracatını yaparsak, Kullandığımız Serbes dolaşımdaki girdiler yerine, gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan başka malı ithal edep, iç piyasada kullanabiliriz.
2-Geri Ödeme Sistemi: İthalat Rejimi çerçevesinde her çeşit vergisi ödenerek serbest dolaşıma giren malların kullanılması ile üretilen mamullerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 3. ülkelere ihracı halinde, ithalat sırasında tahsil edilen vergilerin geri ödenmesidir. Bu sistemden faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri ithalat esnasında Gümrük Beyannamesi üzerine malların geri ödeme sistemi çerçevesinde ithal edildiğini şerh düşürmesidir. Bu sistemden faydalanabilmek veİthalat esnasında ödenmiş olan vergileri geri alınabilmeki için, işletmenin ithalatı takip eden 6 ay içerisinde dahilde işleme izin belgesi almak için müracaat etmesi gerekmektedir. Geri Ödeme Sistemi çerçevesinde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi, İhracat taahhüdünün kapatılmasına müteakip 3 ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.
DIR Otomasyon Projesi, Amacı ve Sağladığı Faydalar.
İhracat Genel Müdürlüğü tarafından "İhracat Stratejik Planı 2004-2006" kapsamında yürütülen, Dahilde İşleme Rejiminin Elektronik Ortama Aktarılması Projesi (DİR Otomasyon Projesi), Dahilde İşleme İzin Belgelerinin, düzenlenme aşamasından taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar geçen süreci, hazırlanan web tabanlı (www.dtm.gov.tr) program ile internet üzerinden gerçekleştirmeyi sağlayan bir projedir.
Bu proje ile firmalarımıza, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracatlarına ilişkin tüm işlemlerini her hangi bir zaman kısıtlaması olmadan, bilgisayar aracılığıyla yapabilme imkanı sağlanmıştır.
Bu proje kapsamında yeni belge başvurusu, mevcut belgeler ile ilgili revize taleplerini ve kapatma müracaatlarını internete bağlı her hangi bir bilgisayardan elektronik imza kullanarak gerçekleştirebilmektedirler . Ayrıca yapılan müracaatların değerlendirme aşamaları yine internetten takip edilebilmektedir.
DIR Otomasyon projesinin uygulamaya girmesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi talebinde bulunan firmalarımızdan; her defasında ilgili kurumlardan onaylı, ticaret sicil gazetesi, kapasite raporu, ekspertiz raporu, bilanço ve kar zarar tablosu gibi belgelerin hazırlanarak her defasında Müsteşarlığa (DTM) gönderilmesi istenmekteydi. Firmalarımızın bu belgeleri hazırlayıp Müsteşarlığa göndermeleri zaman kaybının yanı sıra, önemli ölçüde maddi yük de getirmekteydi.
DİR Otomasyon Projesiyle, bu belgeler sisteme aktarılmak üzere bir defaya mahsus istenilmekte ve bilgisayar sistemine aktarılarak tüm işlemler bu kayıtlar kullanılarak yapılmaktadır.
Projenin ilerki aşamalarında Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin işlemlerde firmalardan herhangi bir belge istenilmesine gerek kalmadan işlemlerin yapılması amaçlanmaktadır..

Bu proje ile, daha önce 1-2 Haftada tamamlanan Dahilde İşleme İzin Belgesine ilişkin işlemler genelde aynı gün sonuçlandırılmaktır.
DIR projesinin uygulamaya girmesinin getirdiği en önemli kolaylıklardan bir tanesi de kapatmalarda beyanname teyitlerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmasıdır.
Elektronik İmza
Yukarda kısaca açıkladığımız DIR Projesini kullanabilmek için öncelikle bir “Elektronik İmza”nız olması gerekmektedir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza;” başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.”
Elektronik İmza ülkemizde dört kuruluş tarafından oluşturulabilmektedir. Bu dört kuruluştan bir tanesi olan Tübitak’a sadece Kamu kuruluşları başvurabilmektedir.
Firmaların Eloktronik imza alabileceği kuruluşlar Türk Trust (www.turktrust.com.tr), E-Güven (www.e-guven.com) ve E-Tuğra (www.e-tugra.com.tr) ‘dir. Elektronik imza alabilmek için gerekli evraklar ile doldurulması gereken formlar söz konusu firmaların web sayfalarında detaylı olarak yer almaktadır.
Nitelikli Elektronik İmzanızı bilgisayarınızda kullanabilmeniz için gerekli olan tüm programları DTM’nin ftp://ftp.dtm.gov.tr/eimza/genel/programlar.html adresinde bulabilirsiniz.
Yine Elektronik imza ile ilgili mevzuat ile ilgili bilgilere http://www.tk.gov.tr/eimza/eimza_mevzuat.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
.../.../....
*TAAHHÜTNAME
01/04/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla …………………… vergi numaralı ve ………………………………………………………………… unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.
İmza - Kaşe
TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : GÜN/AY/YIL
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : GÜN/AY/YIL
T.C. KİMLİK NO :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
ANNE ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
CİNSİYETİ :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE :
CİLT NO :
AİLE SIRA NO :
SIRA NO :
(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad soyadı ve imzaları)
İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi)doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)
(Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası)
DAYANAK:
………… Noterliğinden……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (firmanın ismi) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.
*DIR Projesini kullanacak kişinin, ilgili firma adına işlem yapabilmesi için yukardaki taahhütname’yi firmadan alması ve ilgili ihracatçı Birliğine sisteme tanıtması için teslim etmesi gerekmektedir.
Elektronik İmzamızı aldıktan ve firma tarafından verilen yetki belgelerini/belgesini İhracatçı Birlikleri vasıtasıyla sisteme tanıttıktan sonra yukarda görülen ekrandan (https://edtm.dtm.gov.tr/basvuru/formBasvuru.jsp)“Kullanıcı Yetkilendirme Başvurusu” yapmamız gerekmektedir.