Damga Vergisi Genelge (25.11.2011)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.21.0.GGM.0.00.04.00-663.05.270

Konu   : Damga Vergisi

25.11.2011 / 9675

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişleri Sefa YAYLA ve Bayram ÇELİK tarafından düzenlenen 09/03/2011 tarih ve 047-404/006 sayılı İnceleme Raporunun "V-SONUÇ" Bölümünde

" ... 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nu kapsamında gümrük  idarelerine ibraz edilen belgelerin büyük bir kısmının da 488  sayılı Kanun eki 1 sayılı  tabloya göre damga vergine  tabi olduğu  ancak, 47-402/04 sayılı 02.03.2011 tarihli cevaplı raporumuzun 2’nci maddesinin incelenmesinden de görüleceği üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 5 maddesinde yer alan;  “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir.” Ve Resmi Dairelerin Mecburiyeti başlıklı 26 maddesinde, Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye  veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.  Hükümlerine karşın yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin imzaladığı 2 nüsha sözleşmeden sadece bir adet damga vergisi tahsil edildiği, ayrıca Kanuna eki 1 sayılı tabloda yer alan belgelerden konişmento, menşe belgesi, tasdikli manifesto ve transit beyannameleri gibi belgelerden damga vergisi alınmadığı  tespit edilmiş olup, benzer hususların diğer gümrük  idarelerinde de olmasının kuvvetle muhtemel olduğu düşünülmektedir... Gümrük idarelerini ilgilendiren ve Maliye Bakanlığı 54 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne ekli (1) sayılı Tabloda 2011 yılı için, Damga Vergisi miktarları, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25 TL) Taşıma Senedi (0,55 TL), Konişmentolar, (6,30 TL), Menşe ve Mahreç  Şahadetnameleri (10,60 TL), Tasdikli manifesto nüshaları (4,70 TL) ordinolar (0,55 TL), gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,70 TL), yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,55 TL), gümrük idarelerine verilen beyannamelerden (40,10 TL) olarak belirlenmiştir."

Denilmektedir.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen ve gümrük idarelerine ibraz edilen kağıtlardan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında (istisna ve döviz kazandırıcı işlemler hariç) damga vergisi ödenmeden işlem yapılmamasının temini hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Harun USLU

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM

Tüm gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848797 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848797 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?