E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15372948 Ziyaretçi

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59) (2016 Yılı Damga Vergisi Tutarları)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 15.12.2015-29573 Resmi Gazete
29.09.2016 da (Seri No:60)  yapılan değişiklikler ve eklemeler için TIKLAYIN

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59)

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

EK
29.09.2016 da (Seri No:60)  yapılan değişiklikler ve eklemeler için TIKLAYIN

(l) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

I. Akitlerle ilgili kagitlar

A.  Belli  parayt  ihtiva  eden kagitlar:

l .Mukavelenarneler,   taahhtitnameler ve temliknameler   (Binde 9,48)

2.  Kira mukavelenameleri (Mukavele suresine gore kira bedeli iizerinden)   (Binde  1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri               (Binde 9,48)

4.  Tahkimnameler   ve sulhnameler                (Binde 9,48)

5.  Fesihnameler (Belli parayi ihtiva eden bir kagida taalluk edenler dahil) (Binde  1,89)

6.  Karayollan  Trafik Kanunu uyannca kayit ve tescil  edilmis ikinci el araclann  sans ve devrine iliskin sozlesmeler (Binde  1,89)

 

B. Belli parayı  ihtiva etmeyen kağıtlar:

I. Tahkimnameler                                                            (47,80 TL)

2. Sulhnameler                                                                  (47,80  TL)

3.Turizm isletmeleri ile seyahat acentelerinin aralannda  diizenledikleri kontenjan sozlcsmeleri (Belli parayi ihtiva edenler dahil) (268,50  Tl,)


II. Kararlar ve mazbatalar

l. Meclislerden, resmi heyetlerden  ve idari davalarla  ilgili olmayarak  Damstaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararlan:

a) Belli parayt  ihtiva edenler                                                (Binde 9,48)

b)  Belli parayi ihtiva etmeyenler                                           (47,80  TL)

2.  lhale kanunlanna  tabi olan veya olmayan rcsmi daire ve kamu tuzel kisiligin, haiz kurumlarm her tilrlti ihale kararlan   (Binde 5,69)


III. Ticari islemlerde kullamlan kağıtlar

I. Ticari ve mutedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)                                                           (16,60 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

ac) Iyda senedi

ad) Tasuna senedi

b) Konsimentolar (9,80  TL) (1,70TL) (0,60  TL) (9,80 TL)

c) Deniz oduncu senedi           (Binde 9,48)

d) lpotekli bow senedi, irat senedi           (Binde 9,48)

 

2.  Ticari belgeler:

a) Mense ve Mahrec sahadetnameleri                   (16,60 TL)

b) Resmi   dairelere ve bankalara ibraz edilen bilancolar ve isletme hesabi ozetleri:

ba) Bilancolar                                                                                (36,90 TL)

bb) Gelir tablolan                                                                            (17,80  TL)

      be) lsletme  hesabi ozetleri                                                             (17,80  TL)


c) Barnameler                                                                                    (l,70  TL)

d) Tasdikli manifesto nlishalan e) Ordinolar

f) Gtimrtik idarelerine verilen ozet beyan formlan


(7,30 TL) (0,60 TL) (7,30  TL)


IV. Makbuzlar ve diger  kag1tlar

I.   Makbuzlar:


a) Resmi  daireler   tarafmdan  yapilan  mal ve hizmet ahmlanna  iliskin  odemeler  (avans  olarak  yapilanlar  dahil) nedeniyle,  kisiler  tarafmdan  resmi  dairelere  verilen  ve belli parayi  ihtiva  eden  makbuz  ve ibra senetleri   ile bu odemelerin   resmi  daireler   nam ve hesabma,  kisiler  adma acilmis  veya acilacak  hesaplara  nakledilmesini   veya emir ve havalelerine    tediyesini  tcmin  eden kagular

b) Maas,  ucret,  gundelik,  huzur  hakki,  aidat,  ihtisas  zamrru, ikramiye,   yemek  ve mcsken  bedeli,  harcirah,  tazminat  ve benzeri  her ne adla olursa  olsun  hizmet  karsihgi  alman paralar  (avans  olarak  odenenler  dahil)  icin verilen  makbuzlar   ile bu paralarm  nakden   odenmeyerek   kisiler  adma acrlrms veya acilacak  cari hesaplara nakledildigi   veya emir ve havalelerine tediye olundugu  takdirde  nakli veya tediyeyi  temin eden  kagitlar

c)  Odunc  al man paralar  icin  verilen  makbuzlar  veya bu mahiyetteki   senetler 

d)  Icra dairelerince   resmi  daireler  namma  sahislara  odenen paralar  icin dtizenlenen  makbuzlar

 

2.  Beyannameler   (Bu beyannamelerin   sadece  bir ntlshasi vergiye   tabidir):

a) Yabanci  memleketlerden   gelen posta  gonderilerinin gUmri.iklenmesi icin postanelerce   gumruklere  verilen liste  beyannamelerde   yazılı  her gonderi  maddesi  icin 

b)  Vergi  beyannameleri:

ba) Yıllık  gelir vergisi   beyannameleri
bb)  Kurumlar  vergisi  beyannameleri

be)  Katma  değer vergisi   beyannameleri bd) Muhtasar beyannameler

be) Diger  vergi  bcyannameleri   (damga  vergisi beyannameleri   haric)

c) Gümrük idarelerine   verilen  beyannameler

d) Belediye  veil  ozel  idarelerine  verilen  beyannameler e) Sosyal  guvenlik  kurumlanna  verilen  sigorta prim bildirgeleri

f) Elektronik   ortamda  birlikte  verilen  muhtasar beyanname  ve sigorta prim bildirgesinden     sadece  muhtasar  beyanname  icin

3. Tablada  yazılı  kagitlardan  aslı 1,00 Türk Lirasmdan fazla  maktu  ve nispi  vergiye  tabi  olanlann   resmi dairelere ibraz edilecek  ozet,  suret ve terci.imeleri.


(Binde  9,48)

(Binde  7,59)

(Binde 7,59) (Binde  7,59)

(0,60   TL)

(47,80 TL) (63,80 TL) (31,50 TL) (31,50 TL) (31,50    TL)

(63,80 TL) (23,50 TL) (23,50 TL)

(37,40 TL) (0,60 TL)