Damga Vergisi (Risk Y.ve Kontrol Gn. Müd. Genelge 2011/3)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.21.0.RKG.0.07.00.00-10.06.02                                                    06/10/2011

Konu  : Damga Vergisi


GENELGE

(2011/3)

Gümrük beyannamelerinde tahsil edilmediği anlaşılan Damga Vergisinin tahsili için başlatılan takibatlar üzerine, yükümlüler tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen dilekçelerde; dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında getirilen eşyaların aynı beyanname kapsamında beyan edilmesi halinde BİLGE Sistemi tarafından Damga Vergisi tahakkukunun yapılmadığı, ayrıca ödenmediği tespit edilen Damga Vergisinin beyannamede ardiye, ordino vb. giderler, diğer giderler veya yurtiçi giderler olarak beyan edildiği, dolayısıyla bundan kaynaklanan Katma Değer Vergisinin (KDV) de ödenmiş olduğu belirtilerek, konunun bu kapsamda yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.


Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olduğu, (1) sayılı tablonun "III Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar" başlıklı bölümünde gümrük idarelerine verilen özet beyan formlarının ve "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünde gümrük idarelerine verilen beyannamelerin Damga Vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.


Bu nedenle, tahsil edilmediği anlaşılan Damga Vergisi ile ilgili olarak Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No: 1) 9 uncu maddesi uyarınca işlem yapılacağı, buna ilişkin KDV'nin de, 3065 sayılı KDV Kanununun 48 ve 51 inci maddeleri hükümleri uyarınca tahsil edileceği aşikardır.


Ancak, yükümlülerin Damga Vergisinin ödendiğini ve yurtiçi diğer giderlere eklenerek KDV matrahına dahil edildiğini belgelendirmeleri kaydıyla, Damga Vergisi takibatı ve buna bağlı olarak KDV tahakkukunun ayrıca (ikinci kez) yapılmamasını, bu konuda yapılmış olan tahakkukların kaldırılmasını rica ederim.

Haydar GÖÇER

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292553 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292553 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?