D.Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Dazmızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2010/4)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 25.02.2010-27504 Resmi Gazete
DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA
KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA
ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2010/4)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde, büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, üreticilerin, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde kuracakları, bireysel veya bir arada yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
             Hukuki dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 22/1/2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/34 sayılı Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
             b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
             c) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az üç aylık gebe hayvanı,
             ç) Genel müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
             d) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,
             e) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il müdürlüğünce uygun bulunarak onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilecek olan icmal cetveli,
             f) İl müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,
             g) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il tarım müdürü, proje ve istatistik, hayvan sağlığı, çiftçi eğitim ve yayım ile destekleme şube müdürlerinden Valilik oluru ile oluşan komisyonu,
             ğ) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğü bünyesinde proje ve istatistik şube müdürlüğü, hayvan sağlığı şube müdürlüğü, destekleme şube müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğü teknik elemanlarından Valilik oluru ile görevlendirilmesi ile en az beş kişiden oluşturulan birimi,
             h) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı veya açık sistem tesis durumundaki yerleri,
             ı) Karar: 22/1/2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/34 sayılı Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararını,
             i) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlükçe bir şube müdürü başkanlığında en az üç konu uzmanından oluşturulan komisyonu,
             j) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren projeyi,
             k) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,
             l) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,
             m) Yatırımların desteklenmesi: Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarının desteklenmesini,
             n) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri ve Görevleri
             Uygulama birimleri
             MADDE 5 – (1) Merkez proje değerlendirme komisyonu;
             a) Genel Müdürlük bünyesinde bir şube müdürü başkanlığında en az üç konu uzmanından oluşur.
             b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
             c) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı listeleri bütçe imkanlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
             ç) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, konu uzmanlarına eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ön gördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.
             (2) İl müdürlüğü, yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri Genel Müdürlüğe gönderir.
             (3) İl proje yürütme birimi;
             a) İl müdürlüğü bünyesinde proje ve istatistik şube müdürlüğü, hayvan sağlığı şube müdürlüğü, destekleme şube müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü ile il bayındırlık ve iskan müdürlüğü teknik elemanından Valilik oluru ile görevlendirilmesi ile en az beş kişiden oluşturulan birimdir.
             b) Başvuruların, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine uygun incelemesini yaparak hazırladığı raporu İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderir.
             c) İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür.
             ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.
             d) Yatırımların uygulamasını, kontrol eder, izler ve değerlendirir.
             (4) İl proje değerlendirme komisyonu;
             a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında il tarım müdürü, proje ve istatistik şube müdürü, hayvan sağlığı şube müdürü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürü ve destekleme şube müdürünün katılımından oluşur.
             b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını asıl ve yedek liste olarak hazırlar ve Genel Müdürlüğe iletilmek üzere il müdürlüğüne gönderir.
             c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları
             Desteklemeden yararlanacaklar
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve alımı ve kombine ırklarla kurulacak işletmelerde sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ile ayrıca işletmesinde başvuru öncesinde destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı olup, eksik kalan bir veya iki yatırımları için başvurusu onaylanan ve yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler de desteklemeden yararlandırılırlar. Ancak, etçi ırklarla damızlık işletmesi kuranlar sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımı desteğinden yararlandırılmaz.
             Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, yılı için Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne başvurur.
             (2) Başvuru sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler uygulama rehberindeki şartları taşımak zorundadır.
             Yatırım konuları ve hibe oranları konuları
             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarında hibe desteği uygulanır:
             a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 30’ u oranında hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak kapalı veya yarı açık sistemli ahırları kapsar.
             b) Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 40’ ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsar.
             c) Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının % 40’ ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece kombine ırklarla kurulan işletmelerdeki süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsar.
             Yatırım konuları hakkında genel esaslar
             MADDE 9 – (1) Yatırımcı, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.
             (2) Yatırım tutarı üst sınırı bütçe imkanları dikkate alınarak gerektiğinde yıl içinde Bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.
             (3) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.
             (4) Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.
             (5) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
             (6) İnşaatlar hakkında;
             a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
             b) Yapılacak ahırlar kapalı veya yarı açık sistem olacaktır.
             c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatlarını kapsar.
             ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.
             d) İnşaatların destekleme hesabında projenin onaylandığı yıldaki bayındırlık birim fiyatları esas alınır.
             (7) Gebe düveler hakkında;
             a) Uygulama rehberinde yer alan teknik şartları taşır.
             b) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu, muhtar onaylı alım satım belgesi) bulunur.
             c) Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda seçilir.
             ç) Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile satılmayacağına dair taahhütname alınır. Ayrıca E-ıslah sisteminde destekleme uygulandığı hususu yer alacaktır.
             d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.
             e) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen satış bedelinin % 80 ini geçemez. Hak edişe müracaat edildiği tarihteki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü fiyatları esas alınır.
             (8) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı hakkında;   
             a) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı, yeni, kullanılmamış, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve mevcut üretim kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.
             b) Seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.
             c) Proje, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankını kapsayacak şekilde hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir.
             ç) Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.
             d) Desteklenecek makinelerin birim fiyatı il sanayi ve ticaret müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.
             Yatırıma başlama ve bitirme süreleri
             MADDE 10 – (1) Başvurusu uygun bulunan yatırımcı, uygulama rehberine göre hazırlamış olduğu yatırım projesinin onaylandığı tarihten itibaren projesinde belirtilen süre içerisinde yatırıma başlamak ve bitirmek zorundadır.
             (2) Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlar için asıl sürenin %50’sini aşmamak şartıyla ek süre verilmesi il proje değerlendirme komisyonunun yetkisindedir.
             (3) Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil aynı yılın 15 Aralık tarihini geçemez.
             (4) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.
             Yatırımın ve işletmenin denetimi
             MADDE 11 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.
             (2) Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesi zorunlu olduğu yazı ile bildirilir. Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödemeleri sonrasında beş yıl süre ile Genel Müdürlükçe belirlenen takvim aralıklarında işletmelerin denetlenmesi il müdürlüklerince yapılır.
             Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi
             MADDE 12 – (1) Yapılan başvurular, on beş gün içinde proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak, proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular geliş sırası esas alınarak listelenir.
             (2) İnceleme raporu, on beş gün içinde proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. Yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla ret edilen başvuruları geliş sırasını esas alarak listeleyerek aylar bazında Genel Müdürlüğe bir üst yazı ile gönderir.
             (3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları on beş gün içinde inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dikkate alınarak asıl ve yedek olarak listeler halinde il müdürlüğüne gönderir.
             (4) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya sunulmasını yazı ile bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak Edişler
             Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması
             MADDE 13 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.
             (2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.
             (3) Onaylanan projelerde her üç yatırım da yer almışsa ve tamamı gerçekleşmiş ise tek hak ediş, sadece inşaatın tamamlanması ve süt sağım ünitesi ve soğutma tankının montajı birlikte gerçekleşmişse birinci hak ediş şeklinde, hayvan alımı gerçekleştikten sonrada ikinci hak ediş düzenlenir. Sadece bir yatırım konusunun gerçekleşmesi halinde hak ediş düzenlenmez. Etçi ırklarla yeni kurulacak damızlık işletmelerinde inşaat yatırımı tamamlandıktan sonra birinci hak ediş, damızlık hayvan alımı gerçekleştikten sonra ikinci hak ediş düzenlenir. Ödemeler ikinci hak ediş hazırlanmasından sonra bir defada yapılır.
             (4) Onaylanan proje iki yatırım konusunu içeriyorsa hak edişler etap etap düzenlenebilir. Ödemeler yatırım tamamlandıktan sonra bir defada yapılır.
             (5) Onaylanan proje sadece hayvan alımını esas alıyorsa hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir.
             (6) İnşaat hak edişlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, il müdürlüklerinden en az bir konu uzmanı teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.
             (7) Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.
             Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
             MADDE 14 – (1) Proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il müdürlüğü onayına sunulur.
             (2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
             (3) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Finansman ve ödemeler
             MADDE 15 – (1) Karar uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca, bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların finansmanı için ayrılan kaynaktan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.
             (2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak Banka’ya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
             Desteklerden yararlanamayacak olanlar 
             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yaralanamaz.
             Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genelgeler ve talimatlar uygulanır. Ancak tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürleri yetkilidir.
             (2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.
             (3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
             (4) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
             Yürürlük
             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280451 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280451 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?