Değerli Kağıtlar Kanunu (210 Sayılı Kanun)

2016 Yılında uygulanacak Cezalar için TIKLAYIN...

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU(210 Sayılı Kanun)

28.02.1963-11343 Resmi Gazete

Değerli Kağıtlar

Madde 1-(2343 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde) Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tesbite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Kullanma Mecburiyeti

Madde 2-(5281 sayılı Kanunun 12'nci maddesi ile değişik) Değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.

Madde 3-Değerli kağıtlar, ilgili Bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır. Bu kağıtların Maliye Bakanlığının muvafakati ile, ilgili Bakanlık ve daireler tarafından hazırlanıp bastırılması mümkündür.

Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır.

(4481 sayılı Kanunun 12'nci maddesi ile eklenen bent) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü aksamına kadar ilgili malsandıklarına ödenir.

Değerli Kağıtların Bedeli

Madde 4-Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.

Değerli Kağıt Yerine Adi Kağıt Kullanılması

Madde 5-(5281 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişik)Bu Kanunda yazılı noter kağıtları yerine adi kağıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.

Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 6-Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1. 28.5.1934 tarih ve 2459 sayılı Tayyare Resmi hakkındaki Kanunun 5'inci maddesi,

2. 22.6.1938 tarihli ve 3478 sayılı Kanunun 25'inci maddesinin kira kontratları, noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkraları,

3. 11.4.1938 tarihli 3356 sayılı kanun,

4. 2.4.1958 tarihli ve 7109 sayılı kanun,

5. 12.4.1927 tarihli ve 1025 sayılı kanun,

6. 5.7.1939 tarihli ve 3686 sayılı kanunun 2'nci maddesi,

7. 26.5.1926 tarihli ve 859 sayılı kanunun 9'uncu maddesinin son fıkrası,

8. 29.6.1938 tarihli ve 3529 sayılı kanunun 5'inci maddesi ile 7'inci maddesinin son fıkrası,

9. 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı kanunun 45'inci maddesinin 2'inci fıkrası,

10. 2.5.1949 tarihli ve 5383 sayılı kanunun 153'üncü maddesinin 2'nci fıkrası.

Gecici Madde 1-Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri verilir.

Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.

Gecici Madde 2-Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasaportlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harç ve damga resmi alınmaz.

Yürürlük

Madde 7-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8-Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.

DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU

( 2007/1 Sıra No.lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği , 28.12.2007 gün ve 26740 sayılı R.G. ile belirlenen miktarlar Yürürlük: 01.01.2008)

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel(YTL.)

1. Noter kayıtları:

Açıklama: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/files/ecblank.gif

a) Noter kağıdı

(4,90)*

b) Beyanname

(4,90)*

c) Protesto, vekâletname, resen senet

(9,80)*

2. (5281 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile tablodan çıkartılmıştır. Yürürlülük: 01.01.2005)

Açıklama: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/files/ecblank.gif

3. Pasaportlar

(135,00)*

4. Yabancılar için ikamet tezkereleri

(135,00)*

5. (5281 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile tablodan çıkartılmıştır. Yürürlülük: 01.01.2005)

Açıklama: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/files/ecblank.gif

6. Nüfus cüzdanları

(4,50)*

7. Aile cüzdanları

(45,00)*

8. (5281 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile tablodan çıkartılmıştır. Yürürlülük: 01.01.2005)

Açıklama: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/files/ecblank.gif

9. Sürücü belgeleri

(60,00)*

10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

(60,00)*

11. Motorlu araç trafik belgesi

(60,00)*

12. Motorlu araç tescil belgesi

(45,00)*

13. İp makinesi tescil belgesi

(45,00)*

14. (4481 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenen bent)
Banka Çekleri (her bir çek yaprağı)

(3,00)*

(*) 14.07.2009 tarih ve 27288 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009-2 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen tutarlar. Geçerlilik;15.07.2009.

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,65 TL
15695508 Ziyaretçi

E-Bülten

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,65 TL
15695508 Ziyaretçi