Değerli Kağıtlar Kanunu (210 Sayılı Kanun)

2016 Yılında uygulanacak Cezalar için TIKLAYIN...

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU(210 Sayılı Kanun)

28.02.1963-11343 Resmi Gazete

Değerli Kağıtlar

Madde 1- (Değişik: 21/11/1980 - 2343/1 md.)  Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri "değerli kağıt" sayılır. (1)

             Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
---------------------------
(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745  sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri” ibaresi eklenmiştir.
-----------------------------

             Kullanma mecburiyeti:

             Madde 2 – (Değişik: 30/12/2004-5281/12 md.)

             Değerli kâğıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.

             Değerli kağıtların hazırlanması ve satılması:

             Madde 3 – Değerli kağıtlar, ilgili bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.

             (Değişik ikinci fıkra: 28/11/2017-7061/27 md.) Bu kâğıtların, Maliye Bakanlığının muvafakati ile ilgili bakanlık, daireler veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanıp bastırılması veya elektronik belge olarak düzenlenmesi mümkündür.

             Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır.

             (Ek: 26/11/1999-4481/12 md.) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kâğıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir.

             Değerli kağıtların bedeli:

             Madde 4 – Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.

             Değerli kağıt yerine adi kağıt kullanılması:

             Madde 5 – (Değişik: 30/12/2004-5281/13 md.)

             Bu Kanunda yazılı noter kâğıtları yerine adi kâğıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.

             Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.

             Kaldırılan hükümler:

             Madde 6 – Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:

             1. 28/5/1934 tarihli ve 2459 sayılı Tayyere Resmi hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi,

2. 22/6/1938 tarihli ve 3478 sayılı kanunun 25 inci maddesinin kira kontratları, noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkraları,

             3. 11/4/1938 tarihli ve 3356 sayılı kanun,

             4. 2/4/1958 tarihli ve 7109 sayılı kanun,

             5. 12/4/1927 tarihli ve 1025 sayılı kanun,

             6. 5/7/1939 tarihli ve 3686 sayılı kanunun 2 nci maddesi,

             7. 26/5/1926 tarihli ve 859 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası,

             8. 29/6/1938 tarihli ve 3529 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile 7 nci maddesinin son fıkrası,                                                           

             9. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı kanunun 45 inci maddesinin 2 nci fıkrası,

             10. 2/5/1949 tarihli ve 5383 sayılı kanunun 153 üncü maddesinin 2 nci fıkrası.

             Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri verilir.

             Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.

             Geçici Madde 2 – Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasaportlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harc ve damga resmi alınmaz.

             Geçici Madde 3 – (Ek: 14/1/2016-6661/4 md.)

             31/12/2016 tarihine kadar nüfus cüzdanlarından 8 TL değerli kâğıt bedeli alınır ve bu bedelin tespiti Kanunun 1 inci maddesi kapsamında yapılmaya devam edilir.

             Yürürlük:

             Madde 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme:

             Madde 8 – Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.

 

 

DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU (1)

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

9,50

     b) Beyanname

9,50

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 –

 

(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

 

kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

88,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00


(1) Bu tabloya 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) ile 1/1/2017 tarihinden geçerli olarak getirilen miktarlar işlenmiştir. Daha önce bu Kanunda tebliğlerle yapılan değişiklikler için Kanunun sonundaki "TEBLİĞLER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız.


                               210 SAYILI KANUNDA TEBLİĞLER İLE YAPILAN                                                      DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ

Değişiklik Yapan Tebliğin

Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Seri Numarası

Tarihi

Numarası

7

26/12/1990

20737

8

24/12/1991

21091

9

18/12/1992

21439

10

23/12/1993

21797

11

22/12/1994

22149

12

25/12/1995

22504

13

27/12/1996

22859

14

16/12/1997

23202 Mük.

15

1/12/1998

23540 Mük.

16

28/7/1999

23769

18

10/12/2000

24256

19

27/11/2001

24596

20

28/12/2002

24977

21

22/12/2003

25324 Mük.

45

30/12/2004

25686

46

5/1/2005

25691

23

17/12/2005

26026

2006/1

19/12/2006

26381

2007/1

28/12/2007

26740

2008/1

23/12/2008

27089

2009/1

31/12/2008

27097  7.Mük

2009/9

14/7/2009

27288

2009/3

31/12/2009

27449

2010/1

20/6/2010

27617

2010/2

31/12/2010

27802

2011/1

30/12/2011

28158

2012/1

31/12/2012

28514 (4.Mükerrer)

2013/1

30/12/2013

28867 (Mükerrer)

2014/1

10/4/2014

28968

2013/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Tebliği

6/12/2014

29197

2014/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Tebliği

6/12/2014

29197

40

31/12/2014

29222

50

25/12/2015

29573

52

21/12/2016

29925


210 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTALEDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren

 Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

Kararının  Numarası

 

210 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

2343

Değerli Kağıtlar tablosuna  alınan ve bu tablonun 6, 8, 11, 12, 13 ve 14 üncü bentlerinde belirtlilen kağıtlara ait hükümler

Diğer hükümler

1/3/1981

 

 

1/12/1980

3239

A) Birinci bölümün araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ve arazi ile ilgili diğer hükümleri ve yoklamadan maksat ve yoklama memurlarına ilişkin hükümleri.

B)  Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespiti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili hükümleri

C) Beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle 492sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine eklenen Telsiz Harçlarına ilişkin hükümleri (Yıllık harçlara ait hükümleri hariç)

D) 107, 115, 119,  126, 132, 133, 134, 135 ve Geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeleri

E) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakan lığına yetki veren hükümleri

F) Diğer hükümleri

 

 

11/12/1985

 

 

1/3/1986

 

 

7/10/1983 tarihinden geçerli olmak üzere (11/12/1985)

 

11/12/1985

1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere (11/12/1985)

1/1/1986

4481

A) 8, 9 ve 12 nci maddeleri

 

B) Diğer maddeleri

26/11/1999 tarihini izleyen aybaşında

26/11/1999

 

210 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren

Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

Kararının  Numarası

 

210 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

5281

2, 5 ve Değerli Kağıtlar Tablosu

1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004

6304

Değerli Kağıtlar Tablosu

18/5/2012

6661

Geçici Madde 3, Değerli Kağıtlar Tablosu

27/1/2016

6735

Değerli Kağıtlar Tablosu

13/8/2016

6745

1

7/9/2016

KHK/680

Değerli Kağıtlar Tablosu

1/7/2017

7061

3

5/12/2017

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869327 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869327 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?