Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya (Genelge 2014/17)

T.C.

GÜMRÜK VE TiCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 31775355-10.06.01

Konu : Deniz ve hava ulaştırmacılığında  kullanılan eşya                                                              18/07/2014


GENELGE (2014/17)

 

07/10/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Kararname eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 97 nci maddesi kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.


A. HAVA ULAŞTIRMACILIĞINDA KULLANILAN EŞYA

1- Kararın 97 nci maddesi ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4, 8, 14 ve 31 inci maddeleri gereğince Bakanlığımız ile adı geçen Bakanlık tarafından gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesine ilişkin liste Ek-1’deki şekilde belirlenmiştir.

Bu çerçevede, hava yolu şirketleri ile hava aracı bakım kuruluşlarının söz konusu liste kapsamı eşyaya ilişkin talepleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek, uygun bulunanlara ilişkin yıllık izin yazısının ilgili gümrük müdürlüğüne yazılı olarak iletilmesini müteakip serbest dolaşıma giriş işlemleri gerçekleştirilecektir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen iznin belirli bir süreye tabi kılınması durumunda, izin süresi içinde muafiyete konu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemine başlanması gerekmektedir.

 

2- Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan havayolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları, motorları ile bunların Ek-1’deki listede yer almayan aksam ve parçalarına muafiyet tanınır.

Anılan Kararın 97/2 nci maddesi gereğince muafiyete tabi hava taşıtları ve motorlarına ait liste Ek-2’deki şekilde belirlenmiştir. Diğer taraftan, söz konusu madde uyarınca muafen serbestdolaşıma sokulmak istenen diğer eşyanın  “aksam ve parça” kapsamında olup olmadığı ilgili gümrük müdürlüklerince değerlendirilir.

Söz konusu muafiyet kapsamında, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtlarının koltuk kapasitesinin yirmi ve üzeri olması gerekir. Yük taşımacılığı  faaliyetlerinde kullanılmak üzere  serbest  dolaşıma sokulan  hava taşıtları  için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

 

3- Anılan Kararın 97 nci maddesi kapsamında muafen gerçekleştirilecek olan ithal işlemlerine ilişkin olarak BİLGE sistemi-Kalem Ekranı-Genel Bilgiler-Muafiyetler sekmesinde;

-    Ek-1’deki listede  yer alan donatım ve işletme malzemesinin, Kararın  97/1-a maddesi kapsamında ithalat yapan firmalar tarafından muafen ithal edilebilmesi için BK97A kodunun seçilmesi,

-    Ek-1’deki listede  yer alan donatım ve işletme malzemesinin, Kararın  97/1-b maddesi kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için muafen ithal edilmesi için BK97B kodunun seçilmesi,

-    Ek-2’deki listede yer alan hava taşıtları ve motorlarının, Kararın 97/2 kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere muafen ithal edilmesi için BK972 kodu seçilmesi,

gerekmektedir.

 

B. DENİZ ULAŞTIRMACILIĞINDA KULLANILAN EŞYA

Deniz ulaşım araçları için muaf olarak getirilen veya gönderilen donatım ve işletme malzemesine ilişkin I ve II no’lu liste Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bakanlığımızca müştereken Ek-3’deki şekilde belirlenmiştir.

II no.lu liste kapsamındaki milli gemilerin ihtiyaçları için yabancı limanlardan, yabancı bayraklı gemilerin  Türk limanlarından aldıkları veya kendi içlerinde getirdikleri ve geminin Türk tersanelerinde tadilatı, bakımı ve onarımı için kullanılan Türkiye'de serbest dolaşıma girmemiş gemi sac ve profillerinin belirlenen amaç dışında kullanımını önlemek üzere, Ek-4'de yer alan belgenin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili bölge müdürlüğü veya liman başkanlığınca doldurularak ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazını müteakip gümrük işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca, Kararın 97 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları hariç olmak üzere, anılan madde kapsamı eşyanın muafiyet kapsamında serbest dolaşıma giriş işlemlerinde aynı Kararın 112 nci maddesi gereği, diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümlerin dikkate alınmaması hususunda gereken titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin 29/6/2010 tarihli ve 2010/28 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

 

EKLER:

EK-1 : Hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya listesi

 

 

2710.19.91.00.00

3208.10.10.00.00

3208.10.90.00.00

3208.20.90.00.11

3208.20.90.00.12

3209.90.00.00.00

3214.10.10.00.19

3214.10.90.00.00

3214.90.00.00.19

3401.19.00.13.00

3403.99.00.00.00

3506.91.00.90.19

3814.00.90.00.19

3819.00.00.00.00

3820.00.00.00.00

3824.90.40.00.00

3824.90.97.90.68

3909.40.00.00.00

3911.90.19.00.00

3917.29.00.20.00

3917.31.00.10.00

3917.33.00.00.00

3917.39.00.20.00

3917.40.00.00.11

3917.40.00.00.12

3917.40.00.00.19

3918.90.00.00.19

3919.10.80.90.00

3919.90.00.90.00

3920.49.90.00.00

3920.92.00.00.00

3920.99.90.90.00

3921.90.90.90.00

3922.20.00.00.00

3922.90.00.90.19

3923.50.90.00.00

3926.90.92.00.00

3926.90.97.90.14

3926.90.97.90.18

4008.29.00.10.00

4009.12.00.10.00

4009.22.00.10.00

4009.32.00.10.00

4009.42.00.10.00

4011.30.00.10.00

 

 

4012.13.00.10.00

4012.20.00.10.00

4016.10.00.11.00

4016.10.00.12.00

4016.10.00.19.00

4016.93.00.11.00

4016.93.00.12.00

4016.93.00.19.00

4016.93.00.19.00

4016.95.00.00.00

4016.99.91.90.11

4016.99.97.19.11

4016.99.97.90.11

4017.00.00.91.00

4823.90.85.20.00

5602.10.19.00.00

5702.92.90.00.00

5705.00.30.00.00

5705.00.80.00.00

6303.92.90.00.12

6307.20.00.00.00

6813.81.00.10.00

6813.89.00.00.00

6813.89.00.00.00

6815.10.10.00.00

7007.11.10.00.19

7007.11.10.00.29

7009.91.00.90.00

7019.39.00.00.19

7019.59.00.00.00

7304.31.20.10.00

7304.31.80.10.00

7304.39.52.10.00

7304.39.58.10.00

7304.39.92.10.00

7304.39.93.10.00

7304.39.98.10.00

7304.41.00.10.00

7304.49.95.10.00

7304.49.99.10.00

7304.51.81.10.00

7304.51.89.10.00

7304.59.92.10.00

7304.59.93.10.00

7304.59.99.10.00

 

 

7304.90.00.10.00

7306.30.11.10.00

7306.30.19.10.00

7306.30.41.10.00

7306.30.49.10.00

7306.30.72.10.00

7306.30.77.10.00

7306.30.80.10.00

7306.40.20.10.00

7306.40.80.10.00

7306.50.20.10.00

7306.50.80.10.00

7306.61.92.10.00

7306.61.99.10.00

7306.69.10.10.00

7306.69.90.10.00

7307.99.10.00.00

7307.99.80.00.11

7307.99.80.00.12

7307.99.80.00.19

7312.90.00.00.00

7318.15.70.00.00

7318.15.90.00.11

7318.15.90.00.12

7318.16.30.00.00

7318.21.00.00.00

7318.22.00.00.00

7318.23.00.00.00

7318.24.00.00.00

7318.29.00.00.00

7320.20.89.00.00

7320.90.90.00.00

7324.10.00.00.00

7326.20.00.00.00

7326.90.98.00.19

7607.20.90.00.19

7608.10.00.10.11

7608.10.00.10.12

7608.20.20.10.00

7608.20.81.10.00

7608.20.89.10.00

7609.00.00.00.00

7613.00.00.00.00

8108.90.90.00.00

8205.59.80.00.19

 

 

8205.70.00.00.00

8206.00.00.00.00

8301.20.00.00.00

8301.40.90.00.19

8302.10.00.00.19

8302.20.00.00.00

8302.42.00.00.00

8302.49.00.00.00

8302.60.00.00.00

8405.10.00.00.14

8407.10.00.10.11

8407.10.00.10.12

8408.90.27.10.00

8408.90.41.10.00

8408.90.43.10.00

8408.90.45.10.00

8408.90.47.10.00

8408.90.61.10.00

8408.90.65.10.00

8408.90.67.10.00

8408.90.81.10.00

8408.90.85.10.00

8408.90.89.10.00

8409.10.00.10.00

8411.11.00.10.00

8411.12.10.10.00

8411.12.30.10.00

8411.12.80.10.00

8411.21.00.10.00

8411.22.20.10.00

8411.22.80.10.00

8411.81.00.10.00

8411.82.20.10.00

8411.82.60.10.00

8411.82.80.10.00

8411.91.00.10.00

8411.99.00.10.00

8412.10.00.10.00

8412.21.20.10.00

8412.21.80.10.00

8412.29.20.10.00

8412.29.81.10.00

8412.29.89.10.00

8412.31.00.10.00

8412.39.00.10.00

8412.80.80.10.00

8412.90.20.10.00

8412.90.40.10.00

8412.90.80.20.00

8413.19.00.10.00

8413.20.00.10.00

8413.30.20.10.00

8413.30.80.10.00

8413.50.20.10.00

8413.50.40.10.00

8413.50.61.10.00

8413.50.69.10.00

8413.50.80.10.00

8413.60.20.10.00

8413.60.31.10.00

8413.60.39.10.00

8413.60.61.10.00

8413.60.69.10.00

8413.60.70.10.00

8413.60.80.10.00

8413.70.21.10.00

8413.70.29.10.00

8413.70.30.10.00

8413.70.35.10.00

8413.70.45.10.00

8413.70.51.10.00

8413.70.59.10.00

8413.70.65.10.00

8413.70.75.10.00

8413.70.81.10.00

8413.70.89.10.00

8413.81.00.00.00

8413.91.00.00.00

8414.10.20.00.00

8414.10.25.10.00

8414.10.81.10.00

8414.10.89.10.00

8414.20.80.10.00

8414.30.20.10.00

8414.30.81.10.00

8414.30.89.10.00

8414.51.00.10.00

8414.59.20.10.00

8414.59.40.10.00

8414.59.80.10.00

8414.80.11.10.00

8414.80.19.10.00

8414.80.22.10.00

8414.80.28.10.00

8414.80.51.10.00

8414.80.59.10.00

8414.80.73.10.00

8414.80.75.10.00

8414.80.78.10.00

8414.80.80.10.00

8414.90.00.10.00

8415.81.00.10.00

8415.82.00.10.00

8415.83.00.10.00

8415.90.00.10.00

8418.10.20.00.00

8418.10.80.00.00

8418.30.20.00.00

8418.30.80.00.00

8418.40.20.00.00

8418.40.80.00.00

8418.61.00.00.00

8418.69.00.10.00

8418.69.00.91.00

8418.69.00.99.00

8419.50.00.00.00

8419.81.20.00.11

8419.81.20.00.19

8419.81.80.00.00

8419.90.85.90.13

8421.19.20.10.00

8421.19.70.10.00

8421.21.00.00.00

8421.23.00.00.00

8421.29.00.00.11

8421.29.00.00.19

8421.31.00.10.00

8421.39.20.10.00

8421.39.60.10.00

8421.39.80.10.00

8421.99.00.00.19

8424.10.00.00.00

8424.90.00.00.19

8425.11.00.00.00

8425.19.00.00.00

8425.31.00.00.19

8425.39.00.00.90

8425.42.00.00.00

8425.49.00.00.00

8426.99.00.10.00

8428.10.20.10.00

8428.10.80.10.00

8428.20.20.10.00

8428.20.80.10.00

8428.33.00.10.00

8428.39.20.10.00

8428.39.90.10.00

8428.90.90.20.00

8443.32.10.20.00

8466.20.20.00.00

8471.41.00.10.00

8471.49.00.10.00

8471.50.00.10.00

8471.60.60.10.00

8471.60.70.10.00

8471.70.20.10.00

8471.70.30.10.00

8471.70.50.10.00

8471.70.70.10.00

8471.70.80.10.00

8471.70.98.10.00

8473.30.20.00.00

8473.30.80.00.00

8481.10.19.00.00

8481.20.10.00.00

8481.30.91.00.00

8481.40.90.00.00

8481.80.99.00.19

8481.90.00.00.00

8482.10.10.00.11

8482.10.10.00.12

8482.10.90.00.11

8482.10.90.00.12

8482.10.90.00.13

8482.80.00.00.00

8482.99.00.00.19

8483.10.21.10.00

8483.10.25.10.00

8483.10.29.10.00

8483.10.50.10.00

8483.10.95.10.00

8483.30.32.10.00

8483.30.38.10.00

8483.30.80.10.00

8483.40.21.10.00

8483.40.23.10.00

8483.40.25.10.00

8483.40.29.10.00

8483.40.30.10.00

8483.40.51.10.00

8483.40.59.10.00

8483.40.90.10.00

8483.50.20.00.11

8483.50.20.00.12

8483.50.80.00.11

8483.50.80.00.12

8483.60.20.10.00

8483.60.80.10.00

8483.90.20.10.00

8483.90.81.10.00

8483.90.89.10.00

8484.10.00.00.11

8484.10.00.00.19

8484.20.00.00.00

8484.20.00.00.00

8484.90.00.00.00

8484.90.00.00.00

8501.20.00.11.00

8501.20.00.11.00

8501.20.00.12.00

8501.20.00.12.00

8501.31.00.10.11

8501.31.00.10.11

8501.31.00.10.12

8501.31.00.10.12

8501.32.00.11.00

8501.32.00.11.00

8501.32.00.19.00

8501.32.00.19.00

8501.33.00.10.00

8501.33.00.10.00

8501.33.00.21.00

8501.33.00.21.00

8501.33.00.22.00

8501.33.00.22.00

8501.33.00.23.00

8501.33.00.23.00

8501.34.00.20.00

8501.34.00.20.00

8501.40.20.11.00

8501.40.20.11.00

8501.40.20.19.00

8501.40.20.19.00

8501.40.80.11.00

8501.40.80.11.00

8501.40.80.12.00

8501.40.80.12.00

8501.51.00.10.00

8501.51.00.10.00

8501.52.20.10.00

8501.52.20.10.00

8501.52.30.10.00

8501.52.30.10.00

8501.52.90.10.00

8501.52.90.10.00

8501.53.50.00.00

8501.53.50.00.00

8501.53.81.10.00

8501.53.81.10.00

8501.61.20.10.00

8501.61.20.10.00

8501.61.80.10.00

8501.61.80.10.00

8501.62.00.11.00

8501.62.00.11.00

8501.62.00.12.00

8501.62.00.12.00

8501.62.00.13.00

8501.62.00.13.00

8501.63.00.00.00

8501.63.00.00.00

8502.11.20.10.00

8502.11.20.10.00

8502.11.80.10.00

8502.11.80.10.00

8502.12.00.11.00

8502.12.00.11.00

8502.12.00.12.00

8502.12.00.12.00

8502.12.00.13.00

8502.12.00.13.00

8502.13.20.10.00

8502.13.20.10.00

8502.13.40.10.00

8502.13.40.10.00

8502.13.80.10.00

8502.13.80.10.00

8502.20.20.10.00

8502.20.20.10.00

8502.20.40.10.00

8502.20.40.10.00

8502.20.60.10.00

8502.20.60.10.00

8502.20.80.10.00

8502.20.80.10.00

8502.31.00.11.00

8502.31.00.11.00

8502.31.00.12.00

8502.31.00.12.00

8502.31.00.13.00

8502.31.00.13.00

8502.39.20.21.00

8502.39.20.21.00

8502.39.20.22.00

8502.39.20.22.00

8502.39.20.23.00

8502.39.20.23.00

8502.39.80.11.00

8502.39.80.11.00

8502.39.80.12.00

8502.39.80.13.00

8502.40.00.10.00

8503.00.99.90.19

8504.10.20.10.00

8504.10.80.10.00

8504.31.21.00.00

8504.31.29.00.00

8504.31.80.10.00

8504.31.80.90.11

8504.31.80.90.19

8504.32.00.10.00

8504.32.00.80.00

8504.33.00.00.00

8504.40.30.20.00

8504.40.55.10.00

8504.40.82.10.00

8504.40.84.10.00

8504.40.88.10.00

8504.40.90.10.00

8504.50.20.10.00

8504.50.95.00.00

8506.10.98.00.00

8506.50.90.00.00

8507.10.20.00.11

8507.10.20.00.12

8507.10.80.00.11

8507.10.80.00.12

8507.20.20.00.11

8507.20.20.00.19

8507.20.80.00.00

8507.30.20.00.00

8507.30.80.00.00

8507.40.00.00.00

8507.50.00.00.00

8507.60.00.00.00

8507.80.00.00.00

8507.90.30.00.00

8507.90.80.00.00

8511.10.00.10.00

8511.20.00.10.00

8511.30.00.10.00

8511.40.00.10.00

8511.50.00.10.00

8511.80.00.10.00

8512.40.00.00.11

8516.60.50.00.00

8516.60.90.00.19

8516.71.00.00.11

8516.71.00.00.12

8516.71.00.00.19

8516.80.20.00.11

8516.80.20.00.19

8517.12.00.00.19

8517.62.00.10.00

8517.62.00.90.00

8517.70.11.10.00

8517.70.15.00.00

8517.70.19.00.11

8517.70.19.00.19

8517.70.90.00.19

8518.10.30.00.00

8518.10.95.10.00

8518.10.95.90.00

8518.21.00.00.00

8518.22.00.00.00

8518.29.30.10.00

8518.29.95.00.00

8518.30.20.00.00

8518.30.95.10.00

8518.40.30.00.00

8518.40.80.00.00

8518.50.00.00.00

8518.90.00.90.00

8519.81.95.00.00

8519.89.90.10.00

8519.89.90.90.00

8521.10.20.00.00

8521.10.95.00.00

8522.90.80.90.19

8526.10.00.00.11

8526.10.00.00.12

8526.10.00.00.19

8526.91.20.00.00

8526.91.80.00.11

8526.91.80.00.13

8526.91.80.00.19

8526.92.00.20.00

8527.13.99.00.00

8528.41.00.00.00

8528.51.00.00.00

8528.59.70.00.00

8528.61.00.00.00

8529.10.11.00.00

8529.10.31.10.00

8529.10.39.10.00

8529.10.65.10.00

8529.10.69.10.00

8529.10.80.10.00

8529.10.95.10.00

8529.90.65.10.00

8529.90.97.10.00

8531.10.95.00.00

8531.20.20.00.00

8531.20.40.00.11

8531.20.40.00.12

8531.20.95.00.00

8531.80.20.00.00

8531.80.95.10.00

8536.10.10.00.19

8536.10.50.00.19

8536.10.90.00.19

8536.20.10.00.19

8536.49.00.00.29

8536.49.00.00.29

8536.50.80.00.18

8536.69.90.00.18

8537.10.91.00.00

8537.10.99.00.19

8539.10.00.10.00

8539.21.30.00.00

8539.29.30.00.00

8539.31.10.00.12

8539.31.90.00.19

8539.31.90.00.19

8543.70.90.00.19

8544.30.00.00.00

8544.42.10.00.00

8544.42.90.00.00

8803.10.00.00.00

8803.20.00.00.00

8803.30.00.00.00

8805.29.00.00.00

9001.90.00.11.00

9001.90.00.19.00

9002.90.00.11.00

9002.90.00.19.00

9004.90.90.00.19

9014.10.00.00.00

9014.20.20.11.00

9014.20.20.91.00

9014.20.80.10.00

9014.20.80.90.00

9014.90.00.11.00

9014.90.00.19.00

9019.20.00.00.25

9020.00.00.00.11

9020.00.00.00.12

9020.00.00.00.15

9025.11.80.00.11

9025.11.80.00.19

9025.19.20.11.00

9025.19.80.21.00

9025.80.20.10.00

9025.80.20.90.00

9025.80.40.10.00

9025.80.80.10.00

9025.90.00.11.00

9025.90.00.19.00

9026.10.21.10.00

9026.10.29.10.00

9026.10.81.10.00

9026.10.89.10.00

9026.20.20.10.00

9026.20.40.10.00

9026.20.80.10.00

9026.80.20.10.00

9026.80.80.10.00

9026.90.00.10.00

9029.10.00.10.00

9029.20.38.10.00

9030.10.00.10.00

9030.20.10.10.00

9030.20.30.10.00

9030.20.91.10.00

9030.20.99.10.00

9030.31.00.10.00

9030.32.00.10.00

9030.33.10.10.00

9030.33.91.10.00

9030.33.99.10.00

9030.39.00.11.00

9030.39.00.21.00

9030.40.00.10.00

9030.84.00.10.00

9030.89.30.10.00

9030.89.90.10.00

9030.90.20.00.00

9030.90.85.10.00

9031.80.32.00.00

9031.80.34.00.11

9031.80.34.00.19

9031.80.38.10.00

9031.80.91.10.00

9031.80.98.10.00

9031.90.20.00.11

9031.90.30.00.11

9031.90.85.10.00

9032.10.20.10.00

9032.10.81.10.00

9032.10.89.10.00

9032.20.00.10.00

9032.81.00.10.00

9032.89.00.00.00

9032.90.00.10.00

9032.90.00.90.00

9104.00.00.00.11

9104.00.00.00.19

9401.10.00.10.00

9401.10.00.90.00

9401.90.10.00.00

9403.20.80.10.00

9403.20.80.90.00

9403.70.00.00.00

9405.10.21.00.00

9405.10.91.50.00

9405.10.98.50.00

9405.60.20.00.00

9405.60.80.10.00

9405.92.00.00.00

9405.99.00.11.00

9405.99.00.12.00

 

 

EK-2 : Hava taşıtları ve motorları

Ek-2: HAVA TAŞITLARI ve MOTORLARI GTİP LİSTESİ

 

G.T.İ.P.                             Eşyanın Tanımı

8407.10.00.10.11           Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar

8407.10.00.10.12           Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar

8408.90.27.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.41.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.43.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.45.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.47.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.61.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.65.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.67.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.81.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.85.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.89.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.11.00.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.12.10.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.12.30.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.12.80.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.21.00.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.22.20.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.22.80.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.81.00.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.82.20.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.82.60.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.82.80.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8412.10.00.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8412.21.20.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar

8412.21.80.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar

8412.29.20.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar

8412.29.81.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar

8412.29.89.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar

8412.31.00.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8412.39.00.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8412.80.80.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8802.11.00.00.00           Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler

8802.12.00.00.00           Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler

8802.20.00.20.00           Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.20.00.90.00           Diğerleri

8802.30.00.20.00           Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.30.00.90.00           Diğerleri

8802.40.00.10.00           Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.40.00.90.00           Diğerleri

EK-3 : Deniz ulaştırmacılığında kullanılan eşya listesi

Ek-3:

I NO.LU LİSTE

 

A- İŞLETME MALZEMESİ (Demirbaş Eşya Dışında Kalan Tüketim ve Sarf Malzemeleri)

 

Sı ra No:                             Eşya  Tanımı  :

1          Kumanya

2          Tatlı su

 

 S ARF  M ALZEM ELERİ / MÜSTEHLEK  M ALZEMELER

3          Temizlik malzemeleri (sabun, deterjan)

4          Kimyevi malzemeler (taşasidi, kısır giderici diğer asitler)

5          Oksijen, asetilen, propan-bütan gazı, azot gazı

4          Klima ve soğutma sistemlerinde kullanılan asal gazlar (Freon12, Freon22, Amonyak)

5          Tutya (magnezyum, çinko, alüminyum alaşımlı)

6          Elektrod (muhtelif örtü karakterli)

7          Muhtelif cins contalar (klingerit, lastik, neopran, telli contalar, ambar kapakları ve su geçirmez kapılar için lastik contalar)

8          Civatalar ve çubuklar

9          Tel (bakır, çelik, demir)

10        Zımpara (tas, kağıt, bez)

11        Macun (alıştırma macunları dahil)

12        Üstübü, Bez (salaşpur)

Boya ve boya katkı maddeleri ve solventleri(yangına dayanıklı olan-fire retardant paints,

13  korozyon önleyici-anti corrosive, canlıların gemi karinasına yapışmasını önleyici-Anti

fouling,  kendiliğinden  aşınan-self  polishing,  tank  boya  kaplaması-tank  coating,  ısı

dayanımlı-heat resistant, tiner ve kumlu boya)

Epoksi tank kaplaması-epoxy tank coating, çoklu koruma sistemli boyalar multiguard

14        sistemli, Sıvı filmi-Fluid film, kimyasallara dayanıklı-novacoat kaplama ve astar boya ve solventleri vs.gibi

15        Pil, ampul, muhtelif elektrik kablosu (klas onaylı), yanıcı ve parlayıcı gaz ortamlarda kullanılan explosion-proof aydınlatma armatürleri

16        İş elbiseleri, eldiven, baret

17        Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan kimyasal tozlar ve köpük yapan kimyasal katkılar (Karbon dioksit va azot gazları vs.gibi)

18        Kırtasiye Malzemeleri

19        Çimento

20        Eşyaların muhafazasında kullanılmak amacıyla oluklu mukavva, kaba kağıt, naylon,

mukavva, tahta (lata) ve takoz vb. tüketim malzemeleri

 AKSAM  VE  Y EDEK  PARÇALAR

21        Dizel Yedekleri

22        Buhar Türbini Yedekleri

23        Rediktör Yedekleri

24        Şanzuman Yedekleri

25        Dümen Makinası

26        Dümen Makinası Yedekleri

27        Kargo Pompaları ve Yedekleri

EK-4 :Yazı örneği

Ek-4:

 

............ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

 

Aşağıda kayıtlı gemiye ait yine aşağıda bilgileri yer alan 201./.... sayılı Genelgenin Ek-3’ de yer alan II No.lu Liste kapsamı eşyanın   2009/ 1548 1  s ayı l ı  "445 8  Sayı l ı  Gümr ük  Kanunu nun  Ba zı  Maddel er i ni n  Uy gul a nmas ı  Hak k ı nda  Kar ar "ın  97  nci   maddesi kapsamında muafen serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılması uygun bulunmuştur. .../.../20...

 

Bilgi ve gereğini arz ederim.


İmzalayanın Adı-Soyadı/Unvanı/İmzası/Mühür

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927249 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927249 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?