Devlet Yardımlarında Uygulama Usul ve Esasları Değişiklikleri

97/5 SAYILI TEBLİĞ, 2005/4 SAYILI TEBLİĞ, 2006/4 SAYILI TEBLİĞ VE 2006/6 SAYILI TEBLİĞ UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİKLERİ
(Müsteşarlık Makamı’nın 30.01.2009 tarihli ve 4239 sayılı ve 30/01/2009 tarihli ve 4397 sayılı Onayları)
 
1) 97/5 sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın 10’uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“MADDE 10 - Çevre maliyetlerinin desteklenmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
 
a)      Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 3’üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetlere yönelik başvurular üzerinde Uygulamacı Kuruluş tarafından yapılacak ön inceleme neticesinde; harcama miktarı azami 20.000 ABD Doları’na kadar olan şirket başvurularının nihai değerlendirmesi Uygulamacı Kuruluş tarafından yapılır. Harcama miktarı 20.000 ABD Doları ve üzeri olan şirket başvuruları, Uygulamacı Kuruluş tarafından gerekli inceleme yapılmasını müteakip Müsteşarlığa intikal ettirilir. Müsteşarlık başvurulara ilişkin nihai incelemeyi yapar.
 
b)      Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 3’üncü maddesinin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen faaliyetlere yönelik başvurular üzerinde Uygulamacı Kuruluş tarafından yapılacak ön inceleme neticesinde harcama miktarı azami 35.000 ABD Doları’na kadar olan şirket başvurularının nihai değerlendirmesi Uygulamacı Kuruluş tarafından yapılır. Harcama miktarı 35.000 ABD Doları ve üzeri olan şirket başvuruları, Uygulamacı Kuruluş tarafından gerekli inceleme yapılmasını müteakip Müsteşarlığa intikal ettirilir. Müsteşarlık başvurulara ilişkin nihai incelemeyi yapar.
 
c)      Müsteşarlık, bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 10’uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında başvuru dosyalarına ilişkin nihai değerlendirmenin tamamlanmasını müteakiben ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilmek üzere Uygulamacı Kuruluşa gönderir.
 
ç) Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 10’uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde ifade edilen esaslar doğrultusunda yapılan nihai değerlendirme neticesinde destek talepleri uygun bulunan şirketlerin, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına dair belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Uygulamacı Kuruluşa ibrazını müteakiben söz konusu şirkete ödeme yapılmasını teminen Uygulamacı Kuruluş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) gerekli ödeme talimatını gönderir.
 
d)      Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki tüm giderlerin (KDV dahil), TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödendiği tevsik edilen fatura (belge) tarihindeki TCMB çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak TCMB tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.
 
Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 10’uncu maddesinin (ç) bendi kapsamında başvuru sahibi şirkete ödeme yapılması talimatına ilişkin bilgi yazısı, Uygulamacı Kuruluş tarafından başvuru sahibi şirkete iletilir.”
 
2)2005/4 sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde,
 
a) 2005/4 sayılı Tebliğin 4, 5, 7, 8, 10 ve 11’inci maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaların, ilk ödemesi Müsteşarlık tarafından uygun görülen sözleşmelere ilişkin müteakip ödemeler olması,
 
b) 2005/4 sayılı Tebliğin 13 ve 14’üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaların, destek kapsamına alınması Müsteşarlıkça uygun görülmüş bir firmaya ait olması ve mezkur maddeler kapsamında gerçekleştirilen harcamalarının 40.000 ABD Dolarının altında olması,
 
c) 2005/4 sayılı Tebliğin 15’inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaların, 10.000 ABD Dolarının altında olması,
 
durumlarında Birlik, destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Birliğe ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete gönderir.
 
Birlik yukarıda yer alan durumlar dışında ise, ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Müsteşarlığa intikal ettirir. Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde; ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilmek üzere Birliğe gönderir. Birlik, destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip; söz konusu şirkete ödeme yapılmasını teminen ödeme talimatını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ve destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısını ise başvuru sahibi şirkete intikal ettirir.
 
Birlik, devam eden başvurularda kira kontratında, kontrat süresi sona ermeden ya da sona erdikten sonra gerçekleştirilecek değişiklikler için Müsteşarlığın uygun görüşünü talep eder. Birlik, Müsteşarlığın uygun görüşü üzerine başvuruyu sonuçlandırır.”
 
3) 2006/6 sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın 20’nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
MADDE 20- Şirket ile SDŞ’lerin, 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”de belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için her faaliyet türü için belirlenmiş olan belgelerin harcama belgelerinden (fatura, banka dekontu, bilet vb.) tarihi en yakın olan esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde, gerekli incelemenin yapılmasını teminen;  
 
a)Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 4’üncü maddesinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ’ler tarafından üyesi bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İGEME’ye;
  
b) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 8 ve 17’inci maddelerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ’ler tarafından İGEME’ye,
  
c) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 12’nci maddesinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ’ler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine,
  
ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
Yukarıda belirtilen 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, İGEME/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Bu çerçevede;
 
ç)   Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 4’üncü maddesinde belirtilen faaliyetlere yönelik başvurular üzerinde İGEME/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılacak ilk inceleme neticesinde harcama miktarı azami 4.500 ABD Doları’na kadar olan şirket başvurularının nihai değerlendirmesi İGEME/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılır. 4.500 ABD Doları ve üzeri harcamalara ilişkin şirket başvuruları, İGEME/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerekli inceleme yapılmasını müteakip Müsteşarlığa intikal ettirilir ve Müsteşarlık bu başvurulara ilişkin nihai incelemeyi yapar.
 
d) Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 17’nci maddesinde belirtilen faaliyetlere yönelik başvurular üzerinde İGEME tarafından yapılacak ilk inceleme neticesinde harcama miktarı azami 3.000 ABD Doları’na kadar olan şirket başvurularının nihai değerlendirmesi İGEME tarafından yapılır. 3.000 ABD Doları ve üzeri harcamalara ilişkin şirket başvuruları, İGEME tarafından gerekli inceleme yapılmasını müteakip Müsteşarlığa intikal ettirilir ve Müsteşarlık bu başvurulara ilişkin nihai incelemeyi yapar.
 
e)      Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 8’nci ve 12’nci maddelerinde belirtilen faaliyetlere yönelik başvurular, İGEME/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılacak ön incelemeyi müteakiben Müsteşarlığa intikal ettirilir ve Müsteşarlık bu başvurulara ilişkin nihai incelemeyi yapar.
 
f)        Müsteşarlık, bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 20’nci maddesinin (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamında başvuru dosyalarına ilişkin nihai değerlendirmenin tamamlanmasını müteakiben ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilmek üzere İGEME/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.
 
g) Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 20’nci maddesinin (ç), (d) ve (e) bentlerinde ifade edilen esaslar doğrultusunda İGEME/ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından başvurularına ilişkin nihai değerlendirme neticesinde destek talepleri uygun bulunan şirketlerin, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına dair belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin İGEME/ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibrazını müteakiben söz konusu şirkete ödeme yapılmasını teminen İGEME/ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) gerekli ödeme talimatını gönderir.
 
h) Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki tüm giderlerin (KDV dahil), TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödendiği tevsik edilen fatura (belge) tarihindeki TCMB çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak TCMB tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.
 
Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 20’nci maddesinin (g) bendi kapsamında başvuru sahibi şirkete ödeme yapılması talimatına ilişkin bilgi yazısı, İGEME/ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından başvuru sahibi şirkete iletilir.”
 
4) Öte yandan, 97/5 sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın 3’üncü maddesinin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen faaliyetlere yönelik olarak Uygulamacı Kuruluş tarafından Müsteşarlığa intikal ettirilmiş olup halihazırda nihai incelemeleri tamamlanmamış olan başvurular ile şirketler tarafından 97/5 sayılı Tebliğ, 2005/4 sayılı Tebliğ ve 2006/6 sayılı Tebliğ kapsamında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/İGEME’ye halihazırda yapılmış olan başvurular ile bu Uygulama Usul ve Esasları’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılacak olan ve Müsteşarlığa intikal ettirilmemiş başvurular yukarıda belirtilen değişiklikler doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.
 
5) 2006/4 sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın 63’üncü maddesi ile EK-14 aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş olup, mükerrer 63. madde ile EK-16 ve EK-17 eklenmiştir.
             MADDE 63 – (1) Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin bu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamalarının desteklenebilmesi için, Ek-10’da belirtilen belgelerin tamamı ile sadece Uygulama Usul ve Esasları’nda yapılan bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk başvuruya ilişkin olarak Ek 15’te yer alan taahhütnamenin ibraz edilmesi zorunludur.
            Diğer taraftan, Ek-10’da belirtilen belgeler arasında; yurtdışında düzenlenen ve Ek-14 kapsamında giren belge ve faaliyetlerin, Danışman firma tarafından incelenmesi ve raporlanması gerekmektedir.
            Buna ilaveten; Ek-10’da yer alan ve yurtdışında düzenlenmiş belgelerin tamamı için (Ek-14 kapsamına girenler dahil) harcamanın / faaliyetin yapıldığı ülkedeki Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği’nin, harcamanın / faaliyetin yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği bulunmuyor ise harcamanın yapıldığı ülkelerdeki Türk Konsolosluğu’nun onayı zorunludur. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ek-14 kapsamına giren harcamalara ilişkin belgeleri onaylarken, Danışman firmanın inceleme sonucunu içeren raporunu esas alır.
            Bu çerçevede, yurtiçinde düzenlenen belgeler için Danışman firmanın incelemesi ile Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Türk Konsolosluğu’nun onayı gerekmemektedir. Yurtdışında düzenlenmekle birlikte Ek-14 kapsamına girmeyen belge ve faaliyetler için ise, Danışman firmanın incelemesi gerekmemekte olup; sadece Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Türk Konsolosluğu’nun onayı zorunludur.
            Diğer taraftan, gerekli belgelerin; banka dekontu, çek(*1) tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (24 ve 39’uncu maddeler için bu süre 18 aydır) içerisinde; incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, şirketler tarafından üyesi oldukları Birliğe ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 (altı) (24 ve 39’uncu maddeler için bu süre 18 aydır) aylık sürenin hesaplanmasında, şirketin Birliğe usulüne uygun olarak başvurduğu ilk tarih esas alınır. Danışman firmanın yapacağı denetim ile Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Türk Konsolosluğu’nun onayı aşamasında geçen süre, bu süreyi kesmez.
            Bu kapsamda, şirketler ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 (altı) (24 ve 39’uncu maddeler için 18) aylık süre içerisinde; Birliğe usulüne uygun başvuruda bulunmadığı takdirde destekten yararlanamaz.
(2) Birlik kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde,
·        Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin;
a. 2006/4 sayılı Tebliğin 10’uncu maddesinin (a) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının 10.000 ABD Dolarının altında olması,
 
b. 2006/4 sayılı Tebliğin 10’uncu maddesinin (b) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının 50.000 ABD Dolarının altında olması,
c. 2006/4 sayılı Tebliğin 10’uncu maddesinin (c) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının, ilk ödemesi Müsteşarlık tarafından uygun görülen sözleşmelere ilişkin müteakip ödemeler olması ile mezkur madde kapsamında gerçekleştirilen demirbaş ve dekorasyon harcamalarının 50.000 ABD Dolarının altında olması,
 
ç. 2006/4 sayılı Tebliğin 10’uncu maddesinin (ç) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının, ilk ödemesi Müsteşarlık tarafından uygun görülen sözleşmelere ilişkin müteakip ödemeler olması,
 
d. 2006/4 sayılı Tebliğin 10’uncu maddesinin (d) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının, ilk ödemesi Müsteşarlık tarafından uygun görülen sözleşmelere ilişkin müteakip ödemeler olması,
 
e. 2006/4 sayılı Tebliğin 10’uncu maddesinin (e) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının, 10.000 ABD Dolarının altında olması,
 
f. 2006/4 sayılı Tebliğin 10’uncu maddesinin (f) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin dekorasyon harcamalarının, 25.000 ABD Dolarının altında olması,
 
g. 2006/4 sayılı Tebliğin 10’uncu maddesinin (g) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının, 50.000 ABD Dolarının altında olması,
 
·        TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin;
 
a. 2006/4 sayılı Tebliğin 11’inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının 10.000 ABD Dolarının altında olması,
 
b. 2006/4 sayılı Tebliğin 11’inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının 10.000 ABD Dolarının altında olması,
 
c. 2006/4 sayılı Tebliğin 11’inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının, ilk ödemesi Müsteşarlık tarafından uygun görülen sözleşmelere ilişkin müteakip ödemeler olması,
 
            ç. 2006/4 sayılı Tebliğin 11’inci maddesinin (ç) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının 50.000 ABD Dolarının altında olması,
 
d. 2006/4 sayılı Tebliğin 11’inci maddesinin (d/1) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının, ilk ödemesi Müsteşarlık tarafından uygun görülen sözleşmelere ilişkin müteakip ödemeler olması ile mezkur madde kapsamında gerçekleştirilen demirbaş ve dekorasyon harcamalarının ise 50.000 ABD Dolarının altında olması,
 
e. 2006/4 sayılı Tebliğin 11’inci maddesinin (d/2) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının, ilk ödemesi Müsteşarlık tarafından uygun görülen sözleşmelere ilişkin müteakip ödemeler olması ile mezkur madde kapsamında gerçekleştirilen demirbaş ve dekorasyon harcamalarının ise 50.000 ABD Dolarının altında olması,
 
f. 2006/4 sayılı Tebliğin 11’inci maddesinin (d/3) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin dekorasyon harcamalarının, 25.000 ABD Dolarının altında olması,
 
g. 2006/4 sayılı Tebliğin 11’inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin harcamalarının, 50.000 ABD Dolarının altında olması,
 
durumlarında hesaplayıp, destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Birliğe ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete gönderir.
 
Yukarıda yer alanlar dışında kalan durumlarda ise Birlik, ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Müsteşarlığa intikal ettirir. Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde; ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilmek üzere Birliğe gönderir. Destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Birliğe ibrazını müteakip; Birlik, söz konusu şirkete ödeme yapılmasını teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ve destek başvurusu sonucuna ilişkin şirkete gerekli bildirimde bulunur.”
 
MADDE 63 (MÜKERRER) - Danışman firmanın yapacağı incelemeye ilişkin aşağıda belirtilen esaslar ile Ek-14; Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamındaki firmalar ile Üretici Derneklerinin; Tebliğin 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi ile 10’uncu ve 11’inci maddeleri kapsamında değerlendirilmek üzere başvuracakları faaliyetlere ilişkin olup; Birliklerin Tebliğ’in 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapacakları başvuru için Danışman firma tarafından denetim öngörülmemiştir.
 
Yurtdışında düzenlenen belgelerden / yapılan faaliyetlerden Ek-14 kapsamına giren belge ve faaliyetler için; Danışman firma, belgeye dayalı inceleme ve gerekiyorsa yerinde inceleme unsurlarından oluşan incelemeyi yapar ve bu incelemeye ilişkin rapor hazırlar. İlgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bu rapordan yararlanarak kendisine ibraz edilen belgeleri onaylar.
            Yurtdışında gerçekleştirilmesi ve Ek-14 kapsamına girmesi itibarıyla Danışman firmanın yerinde incelediği faaliyetler için Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin tekrar yerinde incelemesi gerekli olmamakla birlikte; bu faaliyete ilişkin belgelerin, Danışman firmanın yerinde yaptığı incelemeyi ve raporlamayı müteakip Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması zorunludur.
Ek-14’te belirtilen limitler dışındaki belgeler ve/veya faaliyetler ile yurtiçinde düzenlenen belgelerin Danışman firmaya ibraz edilmesi gerekmemektedir. Bu çerçevede, Ek-14 kapsamında olan ve yurtdışında gerçekleştirilen bir faaliyete ilişkin belgelerin Türkiye’de düzenlenmesi durumunda da; faaliyetin yerinde incelemesi gerekmektedir. 
 Bu çerçevede, Danışman firma tarafından yapılan incelenmenin bedeli ile buna ilişkin masrafların tamamı; Tebliğin 12’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde karşılanır. Ancak, firmanın Ek-14 kapsamına girmeyen ve/veya yurtiçinde düzenlenen ve/veya destek unsuru oluşturmayan belge/faaliyete ilişkin Danışman firmaya inceleme yaptırması durumunda; inceleme bedeli ile buna ilişkin masrafların tamamı, bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 71’inci maddesi kapsamında Müsteşarlığın Danışman firmaya yaptığı inceleme bedeline ilişkin ödemeyi müteakip; firmanın yararlanacağı destek tutarından mahsup edilir. Mahsup işleminin yapılacağı tutarda destek hak edişinin bulunmaması durumunda ise, firma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ödeme yapar.
Bu kapsamda; firma, Ek-14 kapsamına giren ve yurtdışında düzenlenmiş belge/faaliyetlere ilişkin belgelerin asıllarını (belgenin orijinali yahut noter onaylı örneği ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği), Danışman firmanın Türkiye’deki ofisine, Ek-16’da yer alan dilekçe ekinde ibraz eder. Danışman firma bu belgeleri; harcama belgelerinin doğruluğu, faaliyetin gerçekleşme düzeyi vb. konularda inceler ve rapor hazırlar. Danışman firmanın yurtdışındaki ofisine gönderdiği belgelerin elektronik kopyaları asıl kabul edilir. Danışman firma hazırladığı raporun bir örneğini, kendisine ibraz edilen belgelerle birlikte, firmanın başvuru esnasında Ek-16’da yer alan dilekçede belirttiği Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne gönderir. Ekinde, firmanın ibraz ettiği belgelerin bulunmadığı birer örneğini de Müsteşarlığa ve Birliğe gönderir. Destek kapsamındaki firmanın Ek-16’da yer alan dilekçe ekinde Danışman firmaya ibraz ettiği orijinal/asıl belgeler ise, Danışman firmanın Türkiye’deki ofisi tarafından firmaya geri gönderilir. Danışman firma tarafından geri gönderilen belgelerin tekrar Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne gönderilmesi gerekmemektedir. Firma, Danışman firmanın inceleme sonucunu bildirir raporu ekinde Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği’ne gönderdiği ve Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği tarafından onaylanan belgeleri, Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği’nden teslim alarak Birliğe usulune uygun başvurusunu yapar. 
Diğer taraftan; faaliyetin / harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği’nin bulunmaması durumunda, Türk Konsolosluğu’nun onayı gerekmektedir. Bu durumda; destek kapsamındaki firma, Ek-14 kapsamına giren faaliyetler ve yurtdışında düzenlenen belgelerin incelenmesi için Danışman firmaya başvurmadan önce, belgeleri Türk Konsolosluğu’na onay için ibraz eder. Belgelerin Türk Konsolosluğu tarafından onaylamasını müteakip, firma Danışman firmanın Türkiye’deki ofisine inceleme için başvurur. Danışman firmanın Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış belgelere ilişkin incelemesini tamamlaması ve belgeleri firmaya geri göndermesini müteakip firma Birliğe başvurusunu yapar. Danışman firma ise incelemesine ilişkin raporunun, ekinde firmanın Türk Konsolosluğu’na onaylattığı belgelerin bulunmadığı örneklerini, Birlik ile Müsteşarlığa gönderir.  
Firma, Birliğe yapacağı başvuruya, Danışman firmanın belgeleri teslim aldıktan sonra firmaya geri gönderdiği Ek-16’da yer alan dilekçeyi de ekler.
Danışman firmanın faaliyetin yerinde incelemesi ile belgeye dayalı incelemeyi gerçekleştirebilmesini teminen, şirketin incelemenin gerçekleşeceği tarihten en az iki hafta öncesinde Ek-16’da yer alan dilekçe ekinde Danışman firmanın Türkiye’deki ofisine başvurusunu yapmış olması gerekir. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek incelemeler için en az iki aydır. Belirtilen süreler dahilinde başvuru yapılmadığı takdirde; Danışman firmanın destekten yararlanmak için zorunlu olan incelemeyi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Danışman firma, kendisine inceleme tarihinden en az iki hafta (ABD’deki faaliyetler için 2 ay) öncesinde ibraz edilen başvuruyu, en fazla 45 gün içerisinde sonuçlandırır ve raporunu, firmanın Ek-16’da yer alan dilekçede belirttiği Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne, Müsteşarlığa ve ilgili Birliğe gönderir.
Müsteşarlık tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Ek-14’te belirtilen durumların dışında da Danışman firmanın incelemesi talep edilebilir. Bu incelemenin bedeli Tebliğin 12’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde karşılanır.
Diğer taraftan, Ek-14’te yeralan inceleme bedelleri Türkiye fiyatlarına göre belirtilmiş olup, inceleme bedelleri ilgili ülkelerin fiyat endekslerine ve ek koşullara göre hesaplanacaktır. Ayrıca söz konusu tutarlara, incelemeye ilişkin masraflar dahil değildir.”
 
 
 
 
 
 
“ EK-14
 
2006/4 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın 63’üncü Maddesi Çerçevesinde Danışman Firmanın İncelemesine Tabi Faaliyet ve Belgeler
 
1)      2006/4 Sayılı Tebliğ’in 9. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi, 10. maddesinin (b) fıkrası ile 11. maddesinin (ç) fıkrası kapsamındaki, sözleşme ve/veya proje bedelinin KDV hariç 50.000 ABD Doları ve üzeri olan faaliyetler:
 
·        Sözleşme ve/veya proje bedelinin KDV hariç 50.000 ABD Doları ve üzeri olan faaliyetlerin desteklenmesini teminen, ödeme tutarından bağımsız olarak sözleşmeye ilişkin ilk ödeme, Danışman firmanın incelemesini müteakip Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayına sunulur. İncelemenin yapılabilmesini teminen, destek kapsamındaki şirket Danışman firmaya incelemenin gerçekleşme tarihinden en az iki hafta önce başvurur. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek faaliyetler için en az iki aydır. Söz konusu incelemeye ilişkin bedel, ödeme başına (875 ABD Doları + KDV) olup; bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen limit ve destek unsurları dahilinde olmayan bir ödemenin Danışman firmaya ibraz edilmesi durumunda, inceleme bedeli ile buna ilişkin masraflar firmanın hak ettiği destek tutarından mahsup edilir. Daha önce ilgili sözleşmeye ilişkin ödemelerin bulunması durumunda; ödeme belgesi tarihi itibarıyla, firmanın bu Uygulama Usul ve Esasları’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yaptığı ilk ödeme söz konusu şekilde incelenir.
 
·        Faaliyet bedeli KDV hariç 50.000 ABD Doları ve üzeri olan; defile, kokteyl, gösteri, özel sergi, sunum, seminer, konferans vb. tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesini teminen; Danışman firma ilgili faaliyetin gerçekleştirildiğine ilişkin yerinde inceleme yapar ve faaliyetin gerçekleştiğini destekleyici doküman (fotoğraf, broşür, kayıt, vs.) ile teyit eder. İncelemenin yapılabilmesini teminen, destek kapsamındaki şirket Danışman firmaya faaliyetin gerçekleşme tarihinden en az iki hafta önce başvurur. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek faaliyetler için en az iki aydır. İlgili belgeler, Danışman firmanın incelemesini müteakip Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayına sunulur. Söz konusu incelemeye ilişkin bedel, faaliyet başına (250 ABD Doları + KDV) olup; bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen limit ve destek unsurları dahilinde olmayan bir faaliyetin Danışman firma tarafından incelenmesi durumunda, inceleme bedeli ile buna ilişkin masraflar firmanın hak ettiği destek tutarından mahsup edilir.
·        Sözleşme ve/veya projenin yıllık bedelinin KDV hariç 50.000 ABD Doları ve üzeri olan; reklam panoları vb. basılı tanıtım materyaliyle yapılan tanıtım faaliyetinin desteklenmesini teminen; Danışman firmanın tanıtım materyalini incelemesini müteakip ilgili belgeler Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayına sunulur. İncelemenin yapılabilmesini teminen, destek kapsamındaki şirket Danışman firmaya incelemenin gerçekleşme tarihinden en az iki hafta önce başvurur. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek faaliyetler için en az iki aydır. Danışman firma ilgili tanıtım materyalini yerinde inceleyerek faaliyetin gerçekleştiğini destekleyici bir doküman ile teyit eder ve bir örneğini arşivler. Danışman firma bu incelemeyi;
 
o       Billboard, raket (10 m²’den küçük) boyutundaki reklamlar için, belirlenen örnekleme yüzdesi çerçevesinde, toplam reklam panoları sayısının %5’i veya en fazla 5 adedinin fotoğraflı teyidi,
o       Megaboard (10 m²’den büyük) ve sürekli outdoor reklamları için, bunlardan her birinin fotoğraflı teyidi ve 4 ayda bir periyodik kontrolü
 
olarak gerçekleştirir. Söz konusu incelemeye ilişkin bedel, inceleme başına (75 ABD Doları + KDV) olup; bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen limit ve destek unsurları dahilinde olmayan bir faaliyetin Danışman firma tarafından incelenmesi durumunda, inceleme bedeli ile buna ilişkin masraflar firmanın hak ettiği destek tutarından mahsup edilir.
 
2)      2006/4 Sayılı Tebliğ’in 10. maddesinin (c), (ç) ve (d) fıkraları ve 11. maddesinin (d) fıkrasının 1. ve 2. bentleri kapsamındaki faaliyetler:
 
·        Daha önce destek kapsamında değerlendirilmeyen yeni birimlerin (mağaza, ofis, depo, showroom ve 3 ayın üzerinde kesintisiz faaliyet gösteren reyon/gondol) kira harcamalarının desteklenmesini teminen; sözleşmedeki yıllık brüt kira tutarından bağımsız olarak, Danışman firma söz konusu birimi yerinde inceleyerek sözleşmedeki özelliklerle uyumlu olup olmadığına ilişkin fiziki denetim yapar ve destekleyici doküman ile durumu teyit eder. İncelemenin sağlıklı yapılabilmesini teminen, firma incelemenin yapılacağı tarihten en az 2 hafta öncesi Danışman firmaya başvurur. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek incelemeler için en az iki aydır. İlgili kira sözleşmesi Danışman firmanın yaptığı yerinde incelemeyi müteakip Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayına sunulur. Söz konusu incelemeye ilişkin bedel, inceleme başına (150 ABD Doları + KDV) olup; bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen destek unsurları dahilinde olmayan bir birimin Danışman firma tarafından incelenmesi durumunda, inceleme bedeli ile buna ilişkin masraflar firmanın hak ettiği destek tutarından mahsup edilir.
 
·        Daha önce destek kapsamında değerlendirilmeyen ve sözleşmedeki yıllık brüt kira tutarı KDV hariç 50.000 ABD Doları ve üzeri olan birimlere (mağaza, ofis, depo, showroom ve 3 ayın üzerinde kesintisiz faaliyet gösteren reyon/gondol) ilişkin kira giderlerinin desteklenmesini teminen; ilgili kira sözleşmesi Danışman firmanın incelemesini müteakip Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayına sunulur. İncelemenin yapılabilmesini teminen, destek kapsamındaki şirket Danışman firmaya incelemenin gerçekleşme tarihinden en az iki hafta önce başvurur. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek faaliyetler için en az iki aydır. Söz konusu incelemeye ilişkin bedel, sözleşme başına (1.125 ABD Doları + KDV) olup; bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen limit ve destek unsurları dahilinde olmayan bir sözleşmenin Danışman firmaya ibraz edilmesi durumunda, inceleme bedeli ile buna ilişkin masraflar firmanın hak ettiği destek tutarından mahsup edilir.
·        Sözleşmedeki yıllık brüt kira tutarı KDV hariç 50.000 ABD Doları ve üzeri olan birimlere (mağaza, ofis, depo, showroom ve 3 ayın üzerinde kesintisiz faaliyet gösteren reyon/gondol) ilişkin kira giderlerinin desteklenmesini teminen, aylık kira tutarından bağımsız olarak sözleşmeye ilişkin ilk ödeme, Danışman firmanın incelemesini müteakip Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayına sunulur. İncelemenin yapılabilmesini teminen, destek kapsamındaki şirket Danışman firmaya incelemenin gerçekleşme tarihinden en az iki hafta önce başvurur. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek faaliyetler için en az iki aydır. Söz konusu incelemeye ilişkin bedel, ödeme başına (875 ABD Doları + KDV) olup; bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen limit ve destek unsurları dahilinde olmayan bir ödemenin Danışman firmaya ibraz edilmesi durumunda, inceleme bedeli ile buna ilişkin masraflar firmanın hak ettiği destek tutarından mahsup edilir. Daha önce ilgili sözleşmeye ilişkin ödemelerin bulunması durumunda; ödeme belgesi tarihi itibarıyla, firmanın bu Uygulama Usul ve Esasları’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yaptığı ilk ödeme söz konusu şekilde incelenir.
 
·        Sözleşme/proje bedeli KDV hariç 50.000 ABD Doları ve üzeri olan demirbaş ve dekorasyon harcamalarının desteklenmesini teminen, ödeme tutarından bağımsız olarak sözleşmeye ilişkin ilk ödeme, Danışman firmanın incelemesini müteakip Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayına sunulur. İncelemenin yapılabilmesini teminen, destek kapsamındaki şirket Danışman firmaya incelemenin gerçekleşme tarihinden en az iki hafta önce başvurur. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek faaliyetler için en az iki aydır. Söz konusu incelemeye ilişkin bedel, ödeme başına (875 ABD Doları + KDV) olup bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen limit ve destek unsurları dahilinde olmayan bir ödemenin Danışman firmaya ibraz edilmesi durumunda, inceleme bedeli ile buna ilişkin masraflar firmanın hak ettiği destek tutarından mahsup edilir. Daha önce ilgili sözleşmeye ilişkin ödemelerin bulunması durumunda; ödeme belgesi tarihi itibarıyla, firmanın bu Uygulama Usul ve Esasları’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yaptığı ilk ödeme söz konusu şekilde incelenir.
 
 
3)      2006/4 Sayılı Tebliğ’in 10. maddesinin (g) ve 11. maddesinin (e) fıkrası kapsamındaki, sözleşme ve/veya projenin yıllık bedelinin 50.000 ABD Doları ve üzeri olan faaliyetler:
 
 
·        Sözleşmedeki proje bedeli KDV hariç 50.000 ABD Doları ve üzeri olan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesini teminen, aylık ödeme tutarından bağımsız olarak sözleşmeye ilişkin ilk ödeme, Danışman firmanın incelemesini müteakip Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayına sunulur. İncelemenin yapılabilmesini teminen, destek kapsamındaki şirket Danışman firmaya incelemenin gerçekleşme tarihinden en az iki hafta önce başvurur. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek faaliyetler için en az iki aydır. Söz konusu incelemeye ilişkin bedel, ödeme başına (875 ABD Doları + KDV) olup; bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen limit ve destek unsurları dahilinde olmayan bir ödemenin Danışman firmaya ibraz edilmesi durumunda, inceleme bedeli ile buna ilişkin masraflar firmanın hak ettiği destek tutarından mahsup edilir. Daha önce ilgili sözleşmeye ilişkin ödemelerin bulunması durumunda; ödeme belgesi tarihi itibarıyla, firmanın bu Uygulama Usul ve Esasları’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yaptığı ilk ödeme söz konusu şekilde incelenir.
 
4)      2006/4 Sayılı Tebliğ’in 10. maddesinin (f) ve 11. maddesinin (d) fıkrasının 3. bendi kapsamındaki faaliyetler:
 
·        Franchise sistemi ile açılan mağazaların dekorasyon harcamalarının desteklenmesini teminen, Danışman firma mağaza mimarisinin projeye uygun olup olmadığını ve projede belirtilen dekorasyon harcamasının yapılıp yapılmadığını, mağazayı yerinde inceleyerek denetler ve mağazada satılan ürünlerin destek kapsamındaki marka olup olmadığını kontrol eder. . İncelemenin yapılabilmesini teminen, destek kapsamındaki şirket Danışman firmaya incelemeyi yapacağı tarihinden en az iki hafta önce başvurur. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek faaliyetler için en az iki aydır. İlgili belgeler Danışman firmanın incelemesini müteakip Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayına sunulur. Söz konusu incelemeye ilişkin bedel, inceleme başına (300 ABD Doları + KDV) olup; bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen limit ve destek unsurları dahilinde olmayan bir faaliyetin Danışman firma tarafından incelenmesi durumunda, inceleme bedeli ile buna ilişkin masraflar firmanın hak ettiği destek tutarından mahsup edilir.
 
·        Franchise sistemi ile açılan mağazaların dekorasyon harcamalarının desteklenmesini teminen, sözleşmeye ilişkin ilk ödeme, Danışman firmanın incelemesini müteakip Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayına sunulur. İncelemenin yapılabilmesini teminen, destek kapsamındaki şirket Danışman firmaya incelemenin gerçekleşme tarihinden en az iki hafta önce başvurur. Bu süre, ABD’de gerçekleştirilecek faaliyetler için en az iki aydır. Söz konusu incelemeye ilişkin bedel, ödeme başına (875 ABD Doları + KDV) olup; bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen limit ve destek unsurları dahilinde olmayan bir ödemenin Danışman firmaya ibraz edilmesi durumunda, inceleme bedeli ile buna ilişkin masraflar firmanın hak ettiği destek tutarından mahsup edilir. Daha önce ilgili sözleşmeye ilişkin ödemelerin bulunması durumunda; ödeme belgesi tarihi itibarıyla, firmanın bu Uygulama Usul ve Esasları’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yaptığı ilk ödeme söz konusu şekilde incelenir.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ EK-16 - Danışman Firmaya Başvuru Dilekçesi
 
Tarih: …/…/….
Sayı: ................
 
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
 
2006/4 sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın 63’üncü maddesi çerçevesinde, ekteki tabloda detayları gösterilen belgelerin ibraz ettiğim asıllarının incelenmesi ve inceleme tamamlandıktan sonra aşağıda belirtilen kişi ve adrese gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
 
 
Firma Adı:
Teslim Eden Kişi:
Teslim Alacak Kişi:
Adres:
Telefon:
İmza:
 
 
 
 

… /…/….. tarihli dilekçeniz ve ekinde yer alan evraklar tarafımızdan teslim alınmıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(PricewaterhouseCoopers) evrakların teslim alınması sırasında detaylı bir inceleme gerçekleştirmemiş olup, söz konusu evrakların incelenmesi sırasında ortaya çıkabilecek eksiklikler ve/veya sorular ile ilgili geri dönüş hakkını saklı tutar.
 
Teslim Alan:
 
İmza:                                                                                                                        ”
EK-17
2006/4 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın 63’üncü Maddesi Çerçevesinde Danışman Firmaya Başvuru Esnasında İbraz Edilecek Belgeler
 
1)      2006/4 Sayılı Tebliğ’in 9. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi, 10. maddesinin (b) fıkrası ile 11. maddesinin (ç) fıkrası kapsamındaki faaliyetler:
 
·        Danışman firmaya hitaben başvuru dilekçesi (“Ek-16”),
·        Ek-16’nın ekinde doldurulması gereken, tanıtım harcamalarına ilişkin dilekçe eki (“Dilekçe Ek-1”),
·        Proje bedeli KDV hariç 50.000 ABD Doları veya üzeri tutarda olan sözleşmenin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
 
a)      Belgeye Dayalı İnceleme için;
 
·        01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin faturanın aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
·        01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin ödeme belgesinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
·        01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin hesap ekstresinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi.
 
b)      Yerinde İnceleme için;
 
·        Organizasyona ilişkin açıklayıcı bilgi ve davet.
 
2)      2006/4 Sayılı Tebliğ’in 10. maddesinin (c), (ç) ve (d) fıkraları ve 11. maddesinin (d) fıkrasının 1. ve 2. bentleri kapsamındaki faaliyetler:
 
2.1) Mağaza, showroom, ofis, depo ve 3 ayın üzerinde kesintisiz faaliyet gösteren reyon/gondol kira harcamaları için;
 
·        Danışman firmaya hitaben başvuru dilekçesi (“Ek-16”),
·        Ek-16’nın ekinde doldurulması gereken, kira harcamalarına ilişkin dilekçe eki (“Dilekçe Ek-2”),
·        Yıllık brüt kira bedeli KDV hariç 50.000 ABD Doları veya üzeri tutarda olan kira sözleşmesinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
·        01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin faturanın aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
·        01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin ödeme belgesinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
·        01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin hesap ekstresinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi.
 
2.2) Kiralanan birimlerin demirbaş dekorasyon harcamaları için;
 
 • Danışman firmaya hitaben başvuru dilekçesi (“Ek-16”),
 • Ek-16’nın ekinde doldurulması gereken, demirbaş-dekorasyon harcamalarına ilişkin dilekçe eki (“Dilekçe Ek-4”),
 • İbraz edilmesi halinde, sözleşme bedeli KDV hariç 50.000 ABD Doları veya üzeri tutarda olan sözleşmenin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
 • 01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin detaylı faturanın aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
 • 01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin ödeme belgesinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
 • 01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin hesap ekstresinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi.
 
3)      2006/4 Sayılı Tebliğ’in 10. maddesinin (g) ve 11. maddesinin (e) fıkrası kapsamındaki faaliyetler:
 
 • Danışman firmaya hitaben başvuru dilekçesi (“Ek-16”),
 • Ek-16’nın ekinde doldurulması gereken, danışmanlık harcamalarına ilişkin dilekçe eki (“Dilekçe Ek-3”),
 • Proje bedeli KDV hariç 50.000 ABD Doları veya üzeri tutarda olan sözleşmenin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi
 • 01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin faturanın aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
 • 01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin ödeme belgesinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
 • 01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin hesap ekstresinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi.
 
4)      2006/4 Sayılı Tebliğ’in 10. maddesinin (f) ve 11. maddesinin (d) fıkrasının 3. bendi kapsamındaki faaliyetler:
 
·        Danışman firmaya hitaben başvuru dilekçesi (“Ek-16”),
·        Ek-16’nın ekinde doldurulması gereken, franchise usulü ile açılan birimlerin dekorasyon harcamalarına ilişkin dilekçe eki (“Dilekçe Ek-5”),
·        İbraz edilmesi halinde, proje bedeli KDV hariç 50.000 ABD Doları veya üzeri tutarda olan sözleşmenin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
·        01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin detaylı faturanın aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
·        01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin ödeme belgesinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
·        01/01/2009 sonrası yapılan ilk ödemeye ilişkin hesap ekstresinin aslı veya Noter ya da Birliğin aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi.
·        Dekorasyon harcamalarının detaylarına ilişkin döküm/mimari proje.”
6) Diğer taraftan, yukarıda belirtilen uygunluk denetimi sisteminin 01/01/2009 tarihinde destek kapsamındaki firmaların tamamı için yürürlüğe girmesi hususu, Müsteşarlık Makamı’nın 26/06/2008 tarihli ve 2007/1067 sayılı Onayı ile uygun görülmüş olmakla birlikte; ABD’de yapılan ödeme/faaliyetler için en az 2 ay (diğer ülkeler için en az 2 hafta) önce Danışman firmaya başvuru yapılması gerekliliği göz önünde bulundurularak, sistemin 01/01/2009’da yürürlüğe girmesiyle birlikte, 01/01/2009-31/03/2009 tarihleri arasında firmaların hedef pazarlarında gerçekleştirilecek bir ödeme/faaliyetin, başvuru süresinin yetersizliği nedeniyle Danışman firma tarafından incelenememiş olması durumunda, firmalar bu durumdan dolayı hak kaybına uğramayacak ve destekten yararlandırılacaklardır.
Bu itibarla, 01/01/2009-31/03/2009 tarihleri için söz konusu istisnai uygulama saklı kalmakla birlikte; uygunluk denetimi sistemini düzenleyen 2006/4 sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın değiştirilen 63’üncü maddesinin 1. bendi ile “Ek-14”ün ve mezkur Uygulama Usul ve Esasları’na eklenen mükerrer 63’üncü madde ile ekte sunulan “Ek-16” ve “Ek-17” 01/01/2009 tarihi itibarıyla; 63. maddenin 2. bendi ise Uygulama Usul ve Esasları’nda yapılan bu değişikliğin onaylandığı tarih olan 30/01/2009 itibarıyla Müsteşarlığımıza henüz giriş yapmamış başvurular için geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 
Diğer taraftan, Uygunluk Denetimi Sistemi’ne ilişkin detaylı bilgiye “www.turquality.com” adresinden ulaşmak mümkündür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898082 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898082 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?