Dâhilde İşleme İzni Sözlü Beyan (Genelge 2012/27)

Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan (Genelge 2013/55 ile yürürlükten kaldırılmıştır.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.21.0.GGM.0.16.01.00-010.06.01
Konu: Dâhilde İşleme İzni Sözlü Beyan


GENELGE
(2012/27)


31/3/2012 tarihli, 28250 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu düzenleme ile dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kıymet ve/veya miktarı Bakanlıkça belirlenecek elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesine imkân sağlanmıştır.
Ayrıca, anılan Yönetmeliğin 171 inci maddesinin beşinci fıkrası ile dâhilde işleme izni kapsamında sözlü olarak beyan edilebilecek eşyaya ilişkin kıymet ve/veya miktarın Bakanlıkça belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve bir gümrük idaresinde, kıymeti beyanname başına 500 Avro'yu geçmeyen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.), teminat ve izin ile ilgili gerekli işlemlerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi şartı ile gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

----------------------------------------------------------------------------------

"Geçici ithalatta ve dâhilde işlemede sözlü beyana tabi eşya"
MADDE 171 - (1) Geçici ithalata konu olan ve aşağıda belirtilen eşya gümrük idarelerine sözlü beyan edilir.a) Sürülerin mevsim göçü nedeniyle veya otlatmak veya çalıştırma veya taşıma işlerinde kullanılmak amaçlarıyla getirilen canlı hayvanlar ile gümrük bölgesine komşu bir sınır bölgesinde yerleşik kişiye ait olan ve bu kişi tarafından kullanılan sınır bölgesinde kullanılmak amacıyla getirilen eşya,b) Üzerlerinde ayniyetlerini tespite yarayacak silinmez ve çıkmaz işaretler taşıyan gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilere ait dolu olarak getirilip dolu veya boş çıkarılacak ambalajlar.c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik radyo ve televizyon kuruluşları temsilcilerinin mesleki teçhizat kapsamında getirdikleri radyo ve televizyon prodüksiyon ve yayın teçhizatı, bu amaçla kullanım için özel olarak uyarlanmış taşıtlar ve bunların teçhizatı,ç) Bir organ nakli için bekleyen hastalara yardım sağlamak için doktorlara gerekli olan mesleki teçhizat kapsamındaki cihaz ve aletler, d) Yolcular tarafından getirilen kişisel ve sportif amaçlı eşya,e) Uluslararası deniz trafiğine kayıtlı bir gemide kullanılmak üzere getirilen gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi,f) Paletler, g) 415 inci maddede belirtilen belgelere kayden geçici olarak Türkiye'ye gelen taşıtlardan kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit edilenler ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarabilmek için bakıma ihtiyaç gösteren taşıtlar için daha sonra gelecek yedek parçalar.(2) Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya ek-21'de yer alan Geçici İthalat Rejimi Sözlü Beyan Formu kullanılarak beyan edilir. Söz konusu form yükümlünün verdiği bilgilere göre gümrük idaresi tarafından doldurulur ve dökümü onaylanarak beyan sahibine verilir. Gümrük idaresince tescil edilen bu formlar, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir.(*1)"(2) Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya, ek-22'de yer alan Sözlü Beyan Formu kullanılarak beyan edilir. Söz konusu formun tescili, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir. (*1) 31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli)(3) Sözlü beyan edilerek geçici ithal edilen eşya ile birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen arızalı yedek parçaların değiştirilmesiyle ortaya çıkan parçalar aynı usule tabi tutularak sözlü beyan yoluyla yeniden ihraç edilir.

"(4)(31.03.2012-28250 R.G. ile eklenmiştir) Dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela ve lastik gibi yardımcı maddeler gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilir.

(5) (31.03.2012-28250 R.G. ile eklenmiştir) Dâhilde işleme izni kapsamında sözlü olarak beyan edilebilecek eşyaya ilişkin kıymet ve/veya miktar Bakanlıkça belirlenir.

(6)(31.03.2012-28250 R.G. ile eklenmiştir) Dâhilde işleme izni kapsamında sözlü beyan, sözlü olarak beyan edilebilecek eşyanın sadece Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde kullanılabilir."

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300796 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300796 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?