E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,07 TL
14390695 Ziyaretçi

Diğer KDV Konuları

Tıbbi cihaz ve hastane malzemelerinin tesliminde uygulanacak KDV oranı
Defne yağının katma değer vergisi oranı
Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncuu Maddelerine İlişkin Bakanlar kurulu Kararı ( Karar Sayısı : 2009/15315)
Serbest bölgeye geçici ihracı yapılıp,  daha sonra kesin ihracı gerçekleştirilen mallar için K.D.V.'nin ne şekilde  uygulanacağı hk.
Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 2 (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında gelir vergisi istisnası uygulaması)
KDV Uygulaması (Yatırım Teşvik) Kontr.Gen.Müd. Genelge 2009/21
Gümrük antreposunda verilen depolama hizmetinin KDV'ye tabi olup olmadığı.
K. D. V. Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddelerine İlişkin Bakanlar kurulu Kararı ( Karar Sayısı : 2009/14881)

Akvaryum giriş ücretlerine uygulanacak KDV oranı

Çikolata, kuruyemiş, yaş ve kuru meyve vb. gıda ürünleri ile oyuncakların sepet ya da vazo içerisinde birlikte satışında uygulanacak KDV oranı

K. D. V. Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddelerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Karar Sayısı : 2009/14812)

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurtiçinden Yapılan Mal Teslimleri ile Bu Mağazalar Tarafından  Yapılan İşlemlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu (Katma Değer Vergisi Sirküleri / 52)

Kur farklarının KDV’ne tabi tutulup,tutulmayacağı hk.(Gelirler Genel Müdürlüğü)

İnşaat taahhüt işinin KDV oranı hk
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamındaki makine-teçhizat teslimlerinin finansal kiralama yoluyla yapılması halinde KDV uygulaması hakkında

Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı.

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için “Serbest Bölge İşlem Formu”nun tevsik edici belge olarak kullanılması Hk.

Kanuni süresinde verilmeyen veya eksik beyan  edilen beyannamelerden dolayı mükelleflerin pişmanlık taleplerinin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.
Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaya satışının yapılması nedeniyle tecil edilen verginin terkini
İhracat İstisnası Hakkında Genel Yazı

Katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında.

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurtiçinden Yapılan Mal Teslimleri ile Bu Mağazalar Tarafından  Yapılan İşlemlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.03.2009 tarihinden itibaren bilgisayar donanım ürünlerinin tesliminde KDV oranının %8’e indirilmesi nedeniyle yuklenilen ancak indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin mümkün bulunup bulunmadığı hususunda