DİİB Beyanname suret talebi (2008/26)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı     : B.02.GÜM.0.06.00.46.1471.139                                                     04.09.2008
Konu   : DİİB Beyanname suret talebi.
 
 
GENELGE
(2008/26)
 
Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 19.08.2008 tarihli ve 120006149 sayılı yazıda, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin “Gümrük İdaresince yapılacak işlemler” başlıklı 31 inci maddesinin 2/i bendi hükmünden bahisle, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin Müsteşarlıklarına muhatap 18.07.2008 tarihli ve 10705 sayılı yazısında, anılan Genel Sekreterliğe yapılan muhtelif kapatma başvurusu dosyalarının incelenmesi neticesinde, aslı kaybedilen beyannamelerle ilgili olarak, ilgili gümrük idarelerince düzenlenen beyanname nüshası üzerinde yalnızca “Aslı Gibidir” ibaresi ile ilgili gümrük idaresi ve işlemi yapan memur kaşesinin yer alması nedeniyle bahse konu nüshanın beyannamenin zayi olmasından dolayı verilip verilmediğine ilişkin yazışmalar yapıldığı, ancak söz konusu işlemin beyanname aslının zayi olmasından dolayı ilgili gümrük idaresince yapıldığına ilişkin net bir cevap alınamadığı, buna karşın beyannamenin ilgili gümrük idaresinde mevcut bir nüshasının veya bilgisayar çıktısının bilgilerinin karşılaştırılabilmesi için gönderildiği ve bu nüsha üzerinde zayi işlemine ilişkin hiçbir ibare bulunmadığının belirtildiği, bildirilmektedir.
Bu kapsamda, Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firma tarafından, kaybedilen bir beyannamenin bir suretinin DİİB’nin ihracat taahhüdünün kapatılması için ilgili gümrük idaresinden talep edilmesi halinde;
- Kaybedilen gümrük beyannamesi ile ilgili ilk defa yapılan suret talebinde, ilgili gümrük idaresi tarafından verilecek beyanname sureti üzerinde taahhüt kapatma işlemini gerçekleştirecek ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği ile birlikte söz konusu suretin ilgili beyanname aslının kaybedilmiş olması nedeniyle verildiğinin belirtilmesi,
- Kaybedilen gümrük beyannamesi ile ilgili müteakip suret taleplerinde, ilgili gümrük idaresi tarafından verilecek suret üzerinde önceki surette belirtilen ihracatçı birlikleri genel sekreterliği ile birlikte söz konusu suretin ilgili beyanname aslının kaybedilmiş olması nedeniyle verildiğinin belirtilmesi,
Şeklinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Müsteşar 
 
 
 
DAĞITIM :
Merkez ve Taşra teşkilatı.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278545 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278545 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?