DİİB Kapsamındaki Yurt İçi Alımlara (Tecil-Terkin) İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında  KDV’de Tecil-Terkin Sistemi Çerçevesindeki Yurt İçi Alımlara İlişkin Taahhüt Hesaplarının  Kapatılması  Aşamasında Sık Karşılaşılan  Eksiklikler Ve İlgili Firmaların  Dikkat Etmesi  Gereken   Hususlar Aşağıda Belirtilmektedir.

 

  • Bilindiği üzere; İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği çerçevesinde belge kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, bu Tebliğin 5 inci maddesi hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.

 

  • Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, İhracat:2006/12 sayılı  Tebliğin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir.

 

  • Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.

 

  • Belge kapsamındaki yurt içi alıma ilişkin ithalat değeri belirlenirken bu faturanın düzenlendiği tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru’nun  esas alınması gerekmektedir.

 

  • Belge kapsamındaki yurt içi alımlara ilişkin işlemler için  belgenin kağıt ortamındaki basılı nüshası üzerinde yurt içi alıma konu faturaların düşümlerinin yapılması gerekmektedir.

 

  • Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesindeki alımlar, İhracat:2006/12 sayılı Tebliğ ile 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 83 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümlerine istinaden yapılır. Bu kapsamda, bu Tebliğin eşdeğer eşya kullanımına ve önceden ihracata ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bir başka ifade ile, önceden ihracat daha  sonra KDV’de Tecil-Terkin Sistemi çerçevesinde yurt içi alım imkanı bulunmamaktadır.            

 

  • KDV’de Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlara ilişkin kapatma başvurusunda;Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesinin ve konuyla ilgili  Yeminli Mali Müşavir Raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

  • Belge kapsamında yurt içinden temin edilen eşya için, İhracat:2006/12 sayılı Tebliğin ikincil işlem görmüş ürüne ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 

  • Belge kapsamında yurt içinden temin edilen eşya için, İhracat:2006/12 sayılı Tebliğin döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 

  • Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firmaya/firmalara yurt içinde teslimi halinde, her bir belgenin taahhüt kapatma müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla, dahilde işleme izin belgelerinin kapatma işlemi aynı anda veya ihracatı gerçekleştiren firmaların belgelerinin kapatılmasını müteakip yurt içinde teslimi yapan firmanın belgesinin kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. İthal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi gerektiği halde ibraz edilmemesi, varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir. Bu durumda, ithalatı yapan firma için bu Tebliğin 32, 33 ve 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927865 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927865 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?