DİİB’de Müeyyide Takibatı (Genelge 2009/53)

DİİB/Dİİ'de Müeyyide Takibatı (Genelge 2011/20) ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02                                                                  12.05.2009
Konu   :DİİB’de Müeyyide Takibatı
GENELGE
(2009/53)
 
Dahilde İşleme İzin Belgelerinin resen kapatıldıktan veya iptal edildikten sonra tekrar açılması durumunda, resen kapatma ve iptal sonrası firmalara tebliğ edilen ek tahakkukun (ithal eşyasının, dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde tahakkuk ettirilerek teminata bağlanan vergilerinin, Gümrük Kanununun 207 nci maddesi uyarınca gecikme zammı oranında faiz de tatbik edilerek yeniden hesaplanması) kaldırılmasına ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
-Ek tahakkuka karşı idari itiraz yapılmış ancak henüz karara bağlanmamış iken Dış Ticaret Müsteşarlığının resen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde itiraz kabul edilerek ek tahakkuk kaldırılır.
-Ek tahakkuka karşı idari itiraz yoluna başvurulmaması veya itiraz reddedildikten sonra süresi içinde dava açılmaması halinde ek tahakkuk kesinleşeceğinden bu aşamada Dış Ticaret Müsteşarlığının resen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde de tahsilat işlemlerine devam edilir.
-Ek tahakkuka karşı idari itirazın reddini müteakip süresi içinde dava açıldıktan sonra Dış Ticaret Müsteşarlığının resen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde mahkemeye davanın konusuz kaldığı bildirilir. Mahkemece “davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına” dair karar verilmesi halinde, Müsteşarlığımız Hukuk Müşavirliğinin 2002/1 sayılı Genelgesi uyarınca temyizden/itirazdan vazgeçilmesi için onay alınır.
-Ek tahakkuka karşı idari itirazın reddini müteakip süresi içinde dava açıldıktan sonra mahkemece davanın reddine karar verilir ve ek tahakkuk iptal edilmezse, mahkeme kararının uygulanması gerekeceğinden bu aşamada Dış Ticaret Müsteşarlığının resen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde de tahsilat işlemlerine devam edilir.
-Ek tahakkuk kesinleştikten ve ödeme emri gönderildikten sonra, ödeme emrine karşı dava açılmamışsa ödeme emri kesinleşeceğinden bu aşamada Dış Ticaret Müsteşarlığının resen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde de tahsilat işlemlerine devam edilir.
-Ek tahakkuk kesinleştikten ve ödeme emri gönderildikten sonra, ödeme emrine karşı dava açılmışsa Dış Ticaret Müsteşarlığının resen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde mahkemeye davanın konusuz kaldığı bildirilir. Mahkemece “davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına” dair karar verilmesi halinde, Müsteşarlığımız Hukuk Müşavirliğinin 2002/1 sayılı Genelgesi uyarınca temyizden/itirazdan vazgeçilmesi için onay alınır.
-Ödeme emrine karşı açılan davada mahkemece davanın reddine karar verilir ve ödeme emri iptal edilmezse, mahkeme kararının uygulanması gerekeceğinden bu aşamada Dış Ticaret Müsteşarlığının resen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde de tahsilat işlemlerine devam edilir.
Bu itibarla, bundan böyle yapılacak işlemlerde muafiyet şartlarının ihlal edildiğinin anlaşılması halinde Gümrük Kanununun 183 veya 184/a maddeleri uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğduğundan alınacak idari kararlarda bu hususa dikkat edilerek yukarıda belirtilen şekilde işlem tesis edilmesi gerekir.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
 
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
 
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra teşkilatı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260526 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260526 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?