DİİB/Dİİ'de Müeyyide Takibatı (Genelge 2011/20)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.23.00.010.06.02

Konu :DİİB/Dİİ'de Müeyyide Takibatı 28/03/2011

GENELGE

(2011/20 )

İlgi: 12.05.2009 tarihli ve 2009/53 sayılı Genelge

Dahilde işleme izin belgelerinin re'sen kapatıldıktan veya iptal edildikten sonra Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) tekrar açılması durumunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilir.

1. Para cezalarına karşı idari itiraz yapılmış ancak henüz karara bağlanmamış iken Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) re'sen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde

itiraz kabul edilerek para cezaları kaldırılır.

2. Para cezalarına karşı idari itiraz yoluna başvurulmaması veya itiraz reddedildikten sonra süresi içinde dava açılmaması halinde para cezaları kesinleşeceğinden bu aşamada; Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) re'sen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde tahsilat işlemlerine devam edilir.

3. Para cezalarına karşı idari itiraz yolları kullanıldıktan ve süresi içinde dava açıldıktan sonra Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) re'sen kapatma ya da iptal işlemini geri alması

halinde mahkemeden "konusuz kalan davanın reddine" karar verilmesi talep edilir. Mahkemece “davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına” ya da "davanın kabulü ile

dava konusu işlemin iptaline" dair karar verilmesi halinde, Müsteşarlığımız Hukuk Müşavirliğinin 2009/2 sayılı Genelgesi uyarınca, itiraz/temyiz süresi içinde Hukuk Müşavirliğinden gerekçe gösterilerek itirazdan/temyizden vazgeçme oluru talep edilir.

4. Para cezalarına karşı idari itirazın reddini müteakip süresi içinde dava açıldıktan sonra mahkemece davanın reddine karar verilir ve para cezaları iptal edilmezse, mahkeme kararının uygulanması gerekeceğinden bu aşamada Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) re'sen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde de tahsilat işlemlerine devam edilir.

5- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında teminata bağlanmak suretiyle kesinleşen gümrük vergileri, faiz ve kesinleşen para cezaları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesi çerçevesinde düzenlenen ödeme emri gönderildikten sonra, ödeme emrine karşı dava açılmamışsa ödeme emri kesinleşeceğinden bu aşamada Dış Ticaret Müsteşarlığının re'sen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde tahsilat işlemlerine devam edilir.

6- Ödeme emri gönderildikten sonra, ödeme emrine karşı dava açılmışsa, Dış Ticaret Müsteşarlığının re'sen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde mahkemeden "konusuz kalan davanın reddine" karar verilmesi talep edilir. Mahkemece “davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına” ya da "davanın kabulü ile dava konusu işlemin iptaline" dair karar verilmesi halinde, Müsteşarlığımız Hukuk Müşavirliğinin 2009/2 sayılı Genelgesi uyarınca, itiraz/temyiz süresi içinde Hukuk Müşavirliğinden gerekçe gösterilerek

itirazdan/temyizden vazgeçme oluru talep edilir.

7- Ödeme emrine karşı açılan davada mahkemece davanın reddine karar verilir ve ödeme emri iptal edilmezse, mahkeme kararının uygulanması gerekeceğinden bu aşamada Dış Ticaret Müsteşarlığının re'sen kapatma ya da iptal işlemini geri alması halinde de tahsilat işlemlerine devam edilir. Dahilde işleme izinlerinin re'sen kapatıldıktan veya iptal edildikten sonra ilgili gümrük idaresince tekrar açılması halinde de yukarıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilir.

Ayrıca, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Dahilde İşleme İzin Belgesine ilişkin re'sen kapatma ya da iptal kararını geri aldığı tarih itibariyle veya sonrasında açılıp da devam eden ödeme emrinin iptali davasının olması halinde ilgili mahkemeden "konusuz kalan davanın reddine" karar verilmesi talep edilir. Bu bilginin verilmesine rağmen mahkemece idarenin lehine bir karar verilmesi halinde de bu karar doğrultusunda işlem tesis edilir.

Bu itibarla, Dış Ticaret Müsteşarlığınca Dahilde İşleme İzin Belgesine ilişkin re'sen kapatma ya da iptal kararının geri alındığı bilgisinin ilgili mahkemelere verilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde henüz karar aşamasına gelmemiş davanın herhangi bir aşamasında, sanığın lehine mi aleyhine mi sonuç doğuracağına bakılmaksızın bütün delillerin  mahkemeye sunulmasının mevzuat gereği olduğu hususları dikkate alındığında, mahkemeden "konusuz kalan davanın reddine" karar verilmesi talep edilir. Mahkemece “davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına” ya da "davanın kabulü ile dava konusu işlemin iptaline" dair karar verilmesi halinde, Müsteşarlığımız Hukuk Müşavirliğinin 2009/2 sayılı Genelgesi uyarınca, itiraz/temyiz süresi içinde Hukuk Müşavirliğinden gerekçe gösterilerek itirazdan/temyizden vazgeçme oluru talep edilir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Müsteşar a.

Genel Müdür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238792 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238792 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?