DİR BİLGE Uygulamaları (Genelge 2009/42)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00. 010.06.02 7/5/2009
Konu : DİR BİLGE Uygulamaları
GENELGE
(2009/42)
DIR Otomasyon Sistemi çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından elektronik
ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında gümrük idarelerince
gerçekleştirilecek gümrük işlemleri sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
 
1- Yükümlü tarafından BİLGE Sisteminin dahil olduğu gümrük idarelerinden DİİB
kapsamında 41 ve 51 ile başlayan rejim kodları ile 3141 ve 3151 rejim kodundan
gerçekleştirilecek ithalat ve ihracat işlemleri için dahilde işleme rejimi ile ilgili muafiyet
kodu seçilir. Bu durumda, BİLGE Sisteminin Kalem Ekranında yer alan “satır kodu” alanına
Dış Ticaret Müsteşarlığınca elektronik ortamda düzenlenen DİİB’nin ithalat ve ihracat
listesinde yer alan ilgili satır kodu girilir. Sistem tarafından ithalat işlemlerinde BİLGE
sisteminde beyan edilen alıcı vergi no, satışa esas birim, satışa esas miktar ve GTİP’in ilk 8
rakamı, ihracat işlemlerinde ise gönderici vergi no, satışa esas birim ve GTİP’in ilk 8 rakamı
bilgileri ile elektronik ortamda düzenlenen DİİB’ye ilişkin bilgiler otomatik olarak kontrol
edilir. Bu bilgilerde farklılık olması halinde sistem tarafından tescile izin verilmez.
Bununla birlikte, bağlantıda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle gerekli kontrollerin
yapılamaması ve bu sorunun 2 (iki) saat içerisinde giderilememesi durumunda sistem
tarafından gerekli kontroller yapılmaksızın tescile izin verilir. Ancak, bu durumda, işlemler
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla
Yapılmasına Dair 2007/2 sayılı Tebliğin 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.
Diğer taraftan, muayene aşamasında muayene ekranına elektronik ortamda düzenlenen
DİİB’ye ilişkin Özel Şartlar gelmekte olup muayene memurunca bu bilgiler dikkate alınarak
işlemler tekemmül ettirilir.
Ayrıca, beyannamenin mavi hatta işlem görmesi halinde DİİB’nin Özel Şartlar bölümünde
kayıtlı bilgiler, kabul memuruna BİLGE sisteminde mesaj olarak iletilir. Bu bölümde
“ayniyet tespitinin yapılması” gibi eşyanın fiziki muayeneye tabi tutulmasının gerektiğine
ilişkin bir ibarenin kayıtlı olması halinde, eşyanın kırmızı hatta yönlendirilmesi hususunda
bir müzekkere hazırlanarak, durum idare amirine bildirilir ve idare amirince bir kırmızı hat
muayene memuru belirlenir.
 
2- DİİB’nin elektronik ortamda düzenlenmemesi durumunda, yükümlü tarafından, BİLGE
Sisteminin Kalem Ekranında yer alan satır kodu alanına “99999999” girilir. Bu durumda,
gümrük beyannamesine ilişkin işlemler eski usule göre yürütülür.
 
3- DİİB kapsamında geçici olarak ithal edilen ve mahrece iadesi gereken eşyaya ilişkin
ihracat beyannamesi düzenlenirken “3151” ve “3141” rejim kodlarından uygun olan seçilir,
TCGB Kalem Ekranında “Mahrece İade” kutusu işaretlenerek ilgili satır kodunun girilmesi
şeklinde işlem tesis edilir.
 
 
4- Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilen eşyadan elde
edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılma süresi
içerisinde serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmek istenmesi halinde
4051 rejim kodu kullanılarak Kalem Ekranındaki “İkincil İşlem Görmüş Ürün” kutucuğu
işaretlenir.
 
5- Elektronik ortamda düzenlenen bir DİİB kapsamında BİLGE Sistemine dahil bir gümrük
idaresinden gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri, DTM ile irtibat kopukluğu olmadığı
sürece belgenin orijinal nüshası aranmaksızın gerçekleştirilir. DIR Otomasyon Projesi
kapsamında her yıl önceki yıllara ait DİİB’ler kullanılarak yapılan ithalat ihracat işlemleri
için gerek anılan Müsteşarlık bilgisayar kayıtlarında gerekse DİİB kağıt nüshası üzerinde
mevcut yıla ait Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde değişmiş olan G.T.İ.P. yerine eski G.T.İ.P.
yer alsa dahi, DİİB kapsamında yapılacak ithalat/ihracata ilişkin beyanname üzerinde
G.T.İ.P.’in değişen yeni hali bulunuyor ise tescil alınması için yeterlidir. Bu durumda, ilgili
gümrük idaresince DİİB sahibi firmalardan DİİB revizesi aranmaz.
 
6- Elektronik ortamda düzenlenen bir DİİB kapsamında BİLGE Sistemine dahil bir gümrük
idaresinden gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri, belgenin orijinal nüshası
aranmaksızın gerçekleştirildiğinden bu kapsamda DİİB üzerinde yer alan bilgilerin elektronik
ortamda görüntülenmesi için Gümrük Müdürleri, Gümrük Müdür Yardımcıları, Muayene
Memurları ve Kabul Memurları yetkili kılınmıştır.
 
01.09.2005 tarihli ve 2005/15 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Arif KÜMBÜL
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896905 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896905 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?