E-Bülten

Sözlük

Müzik Yayını

7391964 Ziyaretçi

DİR OTOMASYON PROJESİ FİRMA TANIMLAMA EVRAK KABUL FORMU

DİR OTOMASYON PROJESİ 
FİRMA TANIMLAMA EVRAK KABUL FORMU
FİRMA ÜNVANI          
VERGİ NO          
SİCİL NO          
DİİB İLK BELGE   KULLANIYOR  
E-İMZA ALIMI İÇİN YAPILAN SÖZLEŞME FOTOKOPİSİ/KART FOTOKOPİSİ SÖZLEŞME    KART  
FİRMA YETKİLENDİRME BAŞVURUSUNDA BULUNDU MU?  EVET    HAYIR  
FİRMA TANIMLAMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER; TARANAN SAYFA SAYISI
1 DİLEKÇE (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek İmzalanmış)            
2 KAPASİTE RAPORU (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)                                                                                                  

SÜRE SONU : ......../......../....       

  SÜRE SONU : ......../......../....       

 SÜRE SONU : ......../......../....       

SÜRE SONU : ......../......../.....

 
3 İMZA SİRKÜLERİ (Noter tasdikli)

SÜRE SONU : ......./......../....      

 SÜRESİZ      : .....

   
4

TİCARET SİCİL GAZETESİ(Aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili

memurluklarınca tasdikli örneği) 

   
4.A) Kuruluş (zorunlu) YIL : .........      
4.B) Ünvan Değişiklikleri          
4.C) Mevcut Durum (son)          
5 FİRMAYA AİT İLGİLİ VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET YAZISI VEYA NOTER TASDİKLİ VERGİ LEVHASI            
6

FİRMA TANIMLAMA FORMU (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek

 imzalanmıştır.  

   
7 ELEKTRONİK İMZA SAHİBİ KİŞİYE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME   (Noter Tasdikli)      
7.A) İlgili kişinin elektronik imza sertifikası alınırken istenen kimlik bilgileri  
7.B) verilecek yetkinin süre sonu belirtilmeli        SÜRE SONU : ......../......../.......                        
  SÜRE SONU : ...../....../.......       
7.C) 2007/2 sayılı tebliğe atıfta bulunması  
8 İHRACATÇI BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNA DAİR BELGE (ilk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için)    
9 GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ (Varsa)                   SINIFI : .......       
    SÜRE SONU : ....../....../.....       
10 SSK TAHAKKUK FİŞLERİ VE ÜRETİME AİT ELEKTRİK FATURALARI ( 1 YILLIK )          
TARİH
KONTROL EDEN           
TARAMA İŞLEMİNİ YAPAN        
DTM SİSTEMİNE TANIMLAYAN