E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 4,31 TL
15319668 Ziyaretçi

DIR Projesi Kullanma Klavuzu

ÖRNEKLERLE DİR SİSTEMİNE GİRİŞ VE DİR SİSTEMİNİ KULLANMA:
Hatırlatma: 1/4/2007 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenen belgeler açısından yurt içi alımlarda, BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde belge basılı nüshanın ithalat bölümüne gerekli düşümler yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, ilgili gümrük beyannamesine ilişkin kayıtların belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar elektronik ortama aktarılıp onaylanması gerekmektedir. öngörülen süre içerisinde elektronik ortama aktarılmayan kayıtlar belge taahhüt kapatma işleminde dikkate alınmaz.
Yetkilendirme İçin Kullanıcı ve Firma Bilgileri (Sistemi kullanabilmek için yetkilendirmenin yapılmış olması gerekmektedir.)
NOT: İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat eden elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcıların, anılan Tebliğ eki ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine göndermeleri gerekmektedir. Söz konusu bilgi ve belgeler, İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ eki ek-1’de öngörülen kriterler çerçevesinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yapılacak gerekli kontrolü müteakip, otomasyon sistemine aktarılarak firma tanımlamasına yönelik işlemler tamamlanır ve bu bilgi ve belgeler ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince saklanır. Ayrıca, belge üzerinde yan sanayici olarak yer alması talep edilen firmaların firma tanımlamasının da, bahse konu Tebliğ eki ek-1’de yer alan bilgi ve belgeler yanında Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firma ile yapılan protokole istinaden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yapılması gerekmektedir
Bu Ekrandan “Dahilde İşleme Rejimi” Seçilmeli.
İmza Kartınızın adını seçin
İmza Kartınızın adını seçin
Şifrenizin kopyalanmasını önlemek için “Sanal Klavyeyi” kullanınız.
III. MENÜ İŞLEMLERİ
Firma ana sayfasında ve diğer tüm menülerde ekranın sol üst köşesinde menü işlemlerini gösteren seçenekler yer alır. Bu menülerde firmanın mevcut bilgi ve belgelerini gösteren adımlar bulunmaktadır. Ayrıca menü işlemleri arasında belge başvuru işlemleri ve revize talepleri ile ilgili adımlar da yer almaktadır. Uygulama içindeki tüm menülerde sarı renkte olan alanlar kullanıcı tarafından
veri girişi yapılması zorunlu alanlardır.
A-Bilgilerim:
Firma bilgilerinin yer aldığı bu menü; genel bilgiler, evraklar, kapasite raporları, üretim faaliyeti gösterilen iller güncelle ve diğer adresi güncelle alt menü adımlarını içerir. Bu adımlar içerisinde diğer adresi güncelle ve üretim faaliyeti gösterilen iller güncelle dışındaki alanlar bilgi
mahiyetindedir ve bu alanlar değiştirilemez.
A.1.Genel Bilgiler:
Firma özlük bilgileri, yazışma adresi, ticaret sicil gazetesindeki adresi, üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ile faaliyet gösterilen illerin yer aldığı sayfaların bulunduğu bu menü adımında kullanıcının güncelleme yapma yetkisi bulunmamaktadır.
A.2. Evraklarım:Firma tanımlama işlemi için daha önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen veya belge başvurusu, revize ve kapatma işlemleri için talep edilip sisteme aktarılan evrakların listesinin yer aldığı bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada mevcut evrakların sayfa sayısı, sisteme alınış tarihi ve geçerlilik sürelerine ilişkin bilgiler de yer almaktadır.
B.1. D1 Kodlu BelgeBaşvurusu:
Dahilde İşleme İzin Belgesi (D1) başvurusu yapacak firmaların kullanması gereken menü adımıdır. Bu menü adımının seçilmesinden sonra D1 kodlu belge başvurusu için gerekli olan bilgilerin girilmesi gereken sayfalar açılacaktır. Firmanın D1 kodlu belge başvurusunun en hızlı ve doğru olarak değerlendirilebilmesi için yapılan başvuru işlemleri için girilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir. Bu alt menü adımının seçilmesinden sonra firma ekranına, mevcut Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yararlanmak istenilen talep tipinin ve belge başvurusunu değerlendirecek sektör dairesinin belirleneceği sayfa açılır.
Bu iki seçeneğin seçilmesi ve kaydet butonuna basılmasının ardından müracaat edilen belge için geçici bir belge numarası üretilir ve bu numarayı gösteren bir ekran açılır. Bu numara, firmanın belgesinin onaylanıp kesin numara alması aşamasına kadar, müracaatını takip edeceği numaradır. Devam tuşuna basılarak belge bilgilerinin girilmeye başlanacağı D1 Kodlu Belge Proje Formunun yer aldığı sayfa çağırılır. Açılan sayfada bir önceki adımda girilen talep tipi ve sektör bilgisi yer alır. Bu iki bilgi değiştirilmek istenirse bu alanda değişiklik yapma imkanı mevcuttur. Bu iki alanın yanı sıra D1 kodlu belge başvurusunun takip edileceği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve bu Genel Sekreterliğe bağlı alt Birlik seçilir ve kaydet butonuna basılır. Kaydetme işleminin onaylanmasının ardından sayfa tekrar güncellenir ve sayfanın alt bölümünde yer alan İhracat-ithalat listeleri, hammadde sarfiyat tabloları, yan sanayici bilgileri girilmeye başlanır.
Yan Sanayici Bilgilerinin Girilmesi: DİR Otomasyon sistemini kullanarak belge alan firmaların belge başvurularında yan sanayici kullanabilmeleri için, yan sanayicilerine ait firma tanımlama evraklarını
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine göndermesi gerekmektedir. Daha önce yetkilendirme başvurusunun son aşamasında istenilen evraklar bu defa yan sanayici için İBGS ye getirilmeli ve sisteme aktarılarak firma tanımlama işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu işlemin yapılmasını müteakip, belge başvurusu yapan firma/firmalar tarafından söz konusu firma yan sanayici olarak seçilebilecektir.
Belge bilgilerinin girildiği alanda “Yan Sanayiciler” butonuna basılarak DTM sisteminde yer alan
firmalar arasından yan sanayici seçilmesini sağlayan ekranlar açılır. Daha önce tanımlama işlemi gerçekleştirilen ve DTM sisteminde kaydı bulunan firmalar arasından Ekle butonuna basılarak vergi numarası veya unvana göre yapılan sorgulama ile yan sanayici veya yan sanayiciler seçilerek belge detayına dönülür.
İhracat Listesinin Girilmesi: D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İhracat Listesi butonu kullanılarak belge ihracat listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfada yer alan Ekle butonu kullanılarak ihraç edilecek ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkin girilen birimin (kg,
adet, metre vs.) gümrük beyannamesinde girilecek satışa esas birimle aynı olması büyük önem arz etmektedir. DİİB ve beyannamedeki birim uyumu tescil onayı için şarttır.
İhraç edilecek ürüne ilişkin en az sarı renkli zorunlu alanlara ilişkin bilgilerin girilmesinin ardından kaydet butonuna basılarak ürünü ihracat listesine aktarma işlemi tamamlanmış olur. Her bir ihraç ürünü bu şekilde ihracat listesine aktarılabildiği gibi daha önceden aktarılan ihracat ürünü sol tarafında
yer alan kutucuğun işaretlenmesinden sonra Değiştir veya Sil butonları kullanılarak değiştirilebilir veya ihracat listesinden çıkarılabilir.
İthalat Listesinin Girilmesi: D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İthalat Listesi butonu kullanılarak belge ithalat listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfada yer alan Ekle butonu kullanılarak ithal ihtiyacı ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkim girilen birimin (kg, adet, metre vs.) gümrük beyannamesinde girilecek satışa esas birimle aynı olması büyük önem arz etmektedir. DİİB ve beyannamedeki birim uyumu tescil onayı için şarttır.
İthal edilecek ürüne ilişkin en az sarı renkli zorunlu alanlara ilişkin bilgilerin girilmesinin ardından Kaydet butonuna basılarak ürünü ithalat listesine aktarma işlemi tamamlanmış olur. Her bir ithal ürünü bu şekilde ithalat listesine aktarılabildiği gibi daha önceden aktarılan ithalat ürünü sol tarafında
yer alan kutucuğun işaretlenmesinden sonra Değiştir veya Sil butonları kullanılarak değiştirilebilir veya ihracat listesinden çıkarılabilir.
Hammadde Sarfiyat Listesinin Girilmesi: D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan Hammadde Sarfiyat Listesi butonu kullanılarak girilen ihracat ve ithalat listelerinde yer alan madde adlarının yer aldığı sayfaya ulaşılır. Bu sayfada, yatay durumda ihraç ürünleri, dikey durumda da ithal ürünlerinin
yer aldığı tablo bulunmaktadır. Yatay ve dikey alanların birleşme noktasındaki mavi renkli birimde kullanılan miktar rakamı tıklanılarak her bir ürün için ham madde sarfiyat değeri girişi yapılır.
Hammadde sarfiyat tablosu fark sütununda kırmızı renkli eksi değer veren rakam bulunmamalıdır. Bu durum ihtiyaçtan fazla ithalat talep edildiği anlamını taşımakta olup başvurunuzun gönderilmesine engel teşkil edecektir. Bu durumda ilgili ithal kaleminin kullanıldığı ihraç ürünlerindeki birimde
kullanılan miktar veya fire oranlarının değiştirilmesi ya da ithalat listesine geri dönülerek ilgili ithal kalemi için talep edilen miktarın düşürülmesi gerekmektedir.
Hammadde Sarfiyat Listesi Ekranı
Hammadde Sarfiyat Tablosu Veri Giriş Ekranı
Her bir birimde kullanılan miktar rakamının tıklanması ile o rakamın yatay ve dikeyinde yer alan ihraç/ithal kalemlerinin kullanım miktarlarının girilebileceği yukarıda yer alan ekran açılır. Yeni ekran üzerinde birimde kullanılan miktar ve fire oranı bilgilerinin girilmesinden sonra değiştir butonu kullanılarak hammadde sarfiyat listesi ekranına geri dönülür. Her bir ihraç ürünü için ihtiyaç duyulan ithal madde sarfiyat bilgilerinin girilmesinin ardından belge detayına dön komutu ile proje formu sayfasına geri dönülür.
Başvuruyu Gönder: D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan ihracat/ithalat listeleri ile hammadde sarfiyat listesinin girilmesinin ardından tamamlanan başvuru bu buton kullanılarak gönderilir. Bu işlemin ardından belge başvuru bilgilerinin yer aldığı sayfaları içeren başvuru özeti ekranı açılır
Başvuruyu Gönder: Başvuru Özet Ekranı
Başvuru özetinin kontrol edilmesinin ardından Başvuruyu Gönder butonu kullanılarak belge başvurusu
ön değerlendirme işleminin yapılması için ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gönderilir. Yarım kalan veya
eksik müracaatlar belge düzenlenme süresini uzatacağından sistem kullanıcıyı başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair son bir kez uyaracaktır.
Kullanıcının tamam butonuna basmasının ardından Başvuruda İmzalanacak Bilgiler ekranı açılacaktır. Belge bilgilerini içeren bu ekranın en alt kısmında yer alan imzala butonuna basılarak belgenin elektronik olarak imzalanması istenecektir. İmzala butonuna basılmadan önce akıllı kartın kart okuyucuya,
kart okuyucunun da bilgisayara takılı olduğu kontrol edilmelidir. İmzalama işlemi kontrol ve teyitlerin ardından pin kodunun girilmesi ile gerçekleştirilir. Böylece D1 kodlu belge başvuru işlemi tamamlanmış olur.
Başvuruda İmzalanacak Bilgiler Ekranı
Bu işlemin ardından geçici belge numarası kullanılarak belge başvurusu, başvurulan belgelerin durumları ekranından takip edilebilir.
B.2. D3 Kodlu Belge
Başvurusu: Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi (D3) başvurusu yapacak firmaların kullanması gereken menü
adımıdır. Bu menü adımının seçilmesinden sonra D3 kodlu belge başvuru su için gerekli olan bilgilerin girilmesi gereken sayfalar açılacaktır. Firmanın D3 kodlu belge başvurusunun en hızlı ve doğru olarak değerlendirilebilmesi için yapılan başvuru işlemleri için girilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem arz
etmektedir. Bu alt menü adımının seçilmesinden sonra firma ekranına müracaatın değerlendirileceği DTM sektör dairesini belirleyecek sektör bilgisini girmesi gereken ekran açılır.
Belge Başvuru İşlemleri D3 Kodlu Belge Başvurusu: Sektör Seçme
seçilmesi ve kaydet butonuna basılmasının ardından müracaat edilen belge için geçici bir belge numarası üretilir ve bu numarayı gösteren bir ekran açılır. Bu numara, firmanın belgesinin onaylanıp kesin numara alması aşamasına kadar, müracaatını takip edeceği numaradır. Devam tuşuna basılarak belge bilgilerinin girilmeye başlanacağı D3 Kodlu Belge Proje Formunun yer aldığı sayfa çağırılır. Açılan sayfada bir önceki adımda girilen
sektör bilgisi yer alır. Bu bilgi değiştirilmek istenirse bu alanda değişiklik yapma imkânı mevcuttur. Sektör bilgisinin üstünde Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesinin “İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ” in hangi madde bendine istinaden talep edildiğinin belirlendiği ekranı açan madde bendi girişi butonu yer almaktadır. Bu butonun kullanılması ile açılan sayfada madde bendi seçimi yapılır ve kaydet butonuna basılır. Kaydetme işleminin ardından proje formu sayfasına dönülür ve sayfada yer alan değiştir butonu kullanılarak
bilgiler kaydedilir. Daha sonra ihracat sayılan satışlar-ithalat listeleri, hammadde sarfiyat tabloları, bilgileri girilmeyebaşlanır.
Belge Başvuru İşlemleri D3 Kodlu Belge Başvurusu: Proje Formu
Belge Başvuru İşlemleri D3 Kodlu Belge Başvurusu: Madde Bendi Seçim Sayfası
Belge Başvuru İşlemleri D3 Kodlu Belge Başvurusu: Faaliyet Bendi Girişi Yapılmış Proje Formu Ekranı
İhracat Sayılan Satışların Girilmesi: D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İhracat Sayılan Satışlar butonu kullanılarak ihracat sayılan satışlar listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfada yer alan ekle butonu kullanılarak ihracat sayılacak ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkim girilen birimin (kg, adet, metre vs.) faturada yer alacak satışa esas birimle aynı olması önem arz etmektedir.
İhracat Sayılan Ürünler Giriş Sayfası
İhracat Sayılan Satış Ürünü Kalem İçin Giriş Sayfası
İhraç edilecek ürüne ilişkin en az sarı renkli zorunlu alanlara ilişkin bilgilerin girilmesinin ardından kaydet butonuna basılarak ürünü ihracat listesine aktarma işlemi tamamlanmış olur. Her bir ihraç ürünü bu şekilde ihracat listesine aktarılabildiği gibi daha önceden aktarılan ihracat ürünü sol tarafında
yer alan kutucuğun işaretlenmesinden sonra Değiştir veya Sil butonları kullanılarak değiştirilebilir veya ihracat listesinden çıkarılabilir
İthalat Listesinin Girilmesi: D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İthalat Listesi butonu kullanılarak belge ithalat listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfada yer alan ekle butonu kullanılarak ithal ihtiyacı ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkim girilen birimin (kg, adet, metre vs.) gümrük beyannamesinde girilecek satışa esas birimle aynı olması büyük önem arz etmektedir. DİİB ve beyannamedeki birim uyumu tescil onayı için şarttır.
İthal İhtiyacı Ürün Kalemi İçin Giriş Sayfası
İthal edilecek ürüne ilişkin en az sarı renkli zorunlu alanlara ilişkin bilgilerin girilmesinin ardından Kaydet butonuna basılarak ürünü ihracat listesine aktarma işlemi tamamlanmış olur. Her bir ithal ürünü bu şekilde ithalat listesine aktarılabildiği gibi daha önceden aktarılan ithalat ürünü sol tarafında
yer alan kutucuğun işaretlenmesinden sonra Değiştir veya Sil butonları kullanılarak değiştirilebilir veya ithalat listesinden çıkarılabilir.
Hammadde Sarfiyat Listesinin Girilmesi: D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan Hammadde Sarfiyat Listesi butonu kullanılarak girilen ihracat ve ithalat listelerinde yer alan madde adlarının yer aldığı sayfaya ulaşılır. Bu sayfada, yatay durumda ihracat sayılan ürünler, dikey durumda da ithal
ürünlerinin yer aldığı tablo bulunmaktadır. Yatay ve dikey alanların birleşme noktasındaki mavi renkli birimde kullanılan miktar rakamı tıklanılarak her bir ürün için ham madde sarfiyat değeri girişi yapılır.
Hammadde sarfiyat tablosu fark sütununda kırmızı renkli eksi değer veren rakam bulunmamalıdır. Bu durum ihtiyaçtan fazla ithalat talep edildiği anlamını taşımakta olup başvurunuzun gönderilmesine engel teşkil edecektir. Bu durumda ilgili ithal kaleminin kullanıldığı ihraç ürünlerindeki birimde
kullanılan miktar veya fire oranlarının değiştirilmesi ya da ithalat listesine geri dönülerek ilgili ithal kalemi için talep edilen miktarın düşürülmesi gerekmektedir
Hammadde Sarfiyat Listesi: Veri giriş ekranı
Dosyadan Yüklenen Başvuruların Girilmesi: Çok fazla ihraç ve ithal kalemi bulunan başvuruların XML formatında gönderilebilmesini sağlayan menü adımıdır. Online başvuru hazırlayan firmalarca kullanılmayacaktır. Bu adımın kullanılarak başvuru hazırlanması önerilmemektedir. Kullanılacak
olması durumunda DİR Otomasyon Ekibi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
Başvuruyu Gönder: D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan ihracat/ithalat listeleri ile hammadde sarfiyat listesinin girilmesinin ardından tamamlanan başvuru bu buton kullanılarak gönderilir. Bu işlemin ardından belge başvuru bilgilerinin yer aldığı sayfaları içeren başvuru özeti ekranı açılır.
Başvuruyu Gönder: Başvuru Özet Ekranı
Başvuru özetinin kontrol edilmesinin ardından Başvuruyu Gönder butonu kullanılarak belge başvurusu değerlendirme işleminin yapılması için Dış Ticaret Müsteşarlığı’na gönderilir.
Yarım kalan veya eksik müracaatlar belge düzenlenme süresini uzatacağından sistem kullanıcıyı
başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair son bir kez uyaracaktır.
Kullanıcının tamam butonuna basmasının ardından Başvuruda İmzalanacak Bilgiler ekranı açılacaktır. Belge bilgilerini içeren bu ekranın en alt kısmında yer alan imzala butonuna basılarak belgenin elektronik olarak imzalanması istenecektir. İmzala butonuna basılmadan önce akıllı kartın kart okuyucuya,kart okuyucunun da bilgisayara takılı olduğu kontrol edilmelidir. İmzalama işlemi kontrol ve teyitlerin ardından pin kodunun girilmesi ile gerçekleştirilir. Böylece D3 kodlu belge başvuru işlemi tamamlanmış olur.
Başvuruyu Gönder: Başvuruda İmzalanacak Bilgiler Ekranı
Bu işlemin ardından geçici belge numarası kullanılarak belge başvurusu, başvurulan belgelerin durumları ekranından takip edilebilir
B.3. Eski Belge Kopyala:
Firmaların yeni başvuruda bulunacakları belge içingeçmişte yapmış oldukları başvuru bilgilerini kullanmak istemeleri durumunda başvuracakları menü adımıdır. Bu menü adımının seçilmesinin ardından daha önce yapılan başvuruların yer aldığı bir liste ekranı açılacaktır. Ekranda yer alan başvurulardan her hangi bir seçim yapılarak devam butonuna basılır. Bu işlemin ardından eski başvuru bilgilerinin özetinin yer aldığı sayfaların bulunduğu ekran açılacaktır. Firma özet bilgileri kontrol edip başvurusunu bu bilgiler doğrultusunda hazırlamak istediğine karar verirse
kaydet butonu ile bir sonraki aşamaya geçecektir. Kaydet butonuna basılmasının ardından sistem tarafından firmaya, belgenin düzenlenme aşamasına kadar geçecek sürede başvurusunun takip edilmesini sağlayacak geçici belge numarası verilecektir. Geçici belge numarasının üretilmesinden
sonra firma talep ettiği belge bilgilerini güncelleyebileceği veya değişiklik yapmadan gönderebileceği proje formu sayfasına yönlendirilecektir. D1 ve D3 kodlu belge başvuru adımlarında olduğu gibi proje formu bilgilerinin güncellenmesinin ardından başvuru gönderilebilecektir
Eski Belge Başvuru Bilgilerini Kullan: Geçmiş Belge Başvuruları Listesi Ekranı
Yeni Başvuruda Kullanılacak Eski Belge Başvuru Bilgileri Ekranı
B.4. Belgelerin Durumları:
Bu menü adımında firmaların daha önce yapmış oldukları belge başvurularının durumları hakkında bilgiler yer almaktadır. Firmalar, belge başvurularının sonucunun (belgenin düzenlenip düzenlenmediğini) yanı sıra düzenlenen belgelerinin proje formlarını, ihracat/ithalat listelerini, hammadde sarfiyat tablolarını, yan sanayicilerini, özel şartlarını, gerçekleşen ihracat/ithalat bilgilerini ve teminat, sektör, süre gibi verilerin yer aldığı belge bilgilerini takip edebileceklerdir.
Ayrıca değerlendirme aşamasında olan ve henüz düzenlenmemiş belge başvurularının DTM’nin hangi biriminde ve ne aşamada olduğuna dair bilgileri de yine bu menü aracılığı ile takip edebileceklerdir. Bunların dışında, DTM veya İBGS tarafından belge ile ilgili firmaya gönderilen mesajlarda bu alandan takip edilebilecektir.
Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın daha önce yapmış olduğu belge başvurularını içeren bir liste açılacaktır. Bu listenin içerisinde düzenlenme aşamasında olan belgelerin yanı sıra düzenlenen ve kesin numara alan belgeler de yer almaktadır. Firmalar bu listeden takip etmek istediği
başvuruyu seçerek detay butonunu kullanarak başvurulan belge durumu hakkında bilgi alabilecektir.
Başvurulan Belgelerin Durumları: Düzenlenen Belgelere İlişkin Bilgiler Ekranı
Başvurulan Belgelerin Durumları: Değerlendirme Aşamasındaki Başvurulara İlişkin Bilgiler Ekranı
B.5. Başvuru İptali:
Firmaların daha önce yaptıkları ancak değerlendirilmek üzere DTM’ ye göndermedikleri yarım
kalan başvurularının yer aldığı listenin temizlenmesi için kullanılan menü adımıdır. Yarım kalan başvuruların fazla olması ve kullanımı güçleştirmesi durumunda firmalar bu menüyü kullanarak kullanılmayacak başvuru bilgilerini silebilirler. Ekranda yer alan listeden iptal edilmek istenen yarım kalmış başvurunun seçilip devam tuşuna basılmasının ardından kayıtlı başvuru bilgileri silinecektir.
Bu menü adımı değerlendirilmek üzere DTM’ye gönderilen başvuruların iptal edilmesi için kullanılamaz.
Başvuru İptali: İptal Edilmek İstenen Yarım Kalmış Başvuru Listesi Ekranı
C-Revize:
Revize menüsü firmaların daha önce almış oldukları belgeler üzerinde değişiklik yapmalarına imkân sağlayan menüdür. Madde bilgileri, hammadde sarfiyat tablosu, süre, yan sanayici, özel
şart gibi belgeye ilişkin revize talepleri bu menü ile gerçekleştirilir. Ayrıca revize taleplerinin takip edilmesi için kullanılabilecek revize talepleri alt menüsü ve kaydedilmiş ancak gönderilmemiş revize taleplerinin iptal edilebileceği revize iptal alt menüsü de bu menüde yer almaktadır.
Bir firmanın bir belgedeki revize talebi sonuçlanmadan aynı konu ile ilgili olarak ikinci bir revize talebinde bulunması mümkün değildir. Örneğin 2009/D1-0001 numaralı belge için 3 ay ek süre talep eden bir firma ek süre talebi sonuçlanmadan ikinci bir süre talebinde bulunamaz.
C.1. Madde Bilgileri Revize
Talebi: Firma adına daha önce düzenlenmiş olan D1 ve D3 kodlu belgelerdeki madde bilgileri (GTİP, madde adı, miktar, değer, hammadde sarfiyat değeri vb) revize talepleri bu menü adımı
kullanılarak gerçekleştirilir. Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın diğer belgeleri için daha önce yapmış olduğu madde bilgileri revize taleplerinin listesini içeren bir ekran açılacaktır. Ekranda yer alan revize talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz Müsteşarlığa gönderilmemiş revize başvurulardır.
Madde bilgileri revize talebi için, listede yer alan yarım kalmış başvurulardan seçim yapılarak detay tuşuna basılır veya yeni talep oluşturmak için ekle butonuna basılarak revize talebinde bulunulacak mevcut belgelerden her hangi biri seçilir ve devam butonuna basılır. Ayrıca listede yer alan “Kopyalanabilir mi” sütununda “Kopyala” butonu görünüyorsa daha önce yapılmış butonun
bulunduğu satırdaki revize talebi yeni başvuru için kopyalanabilecektir.
Diğer taraftan Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilen revize müracaatlarının durumları da bu alandan takip edilebilecektir. Bunun için durumu “Başvuru” olan müracaat seçilerek “Detay” tuşuna basılır. Açılan sayfada başvurunun hangi birim ve personelde olduğu bilgisinin yanı sıra personele ilişkin iletişim bilgileri de yer almaktadır.
Madde Bilgileri Revize Talebi: Başvurusu Yapılmış Revizenin Görüntülenmesi
Yeni bir revize talebi oluşturulurken “Revize Talepleri” ekranının sağ alt köşesinde yer alan “Ekle” butonuna basılır. Açılan ekranda revize talebinde bulunulacak belge seçimi yapılır ve revize talebine ilişkin açıklama yazılabilir. Açıklama alanı zorunlu olmayıp revize talebinin değerlendirileceği personelin bilgilendirilmesi amacıyla kullanılabilir.
Revize İşlemleri Madde Bilgileri Revize Talebi: Yeni Revize Talebi Oluşturmak İçin Belge Seçme
Madde Bilgileri Revize Talebi: Revize Talebinde Bulunulacak Belge Bilgileri Ekranı
Belge seçimi ve açıklama girişinin ardından “Kaydet” butonuna basılır ve seçilen belgeye ilişkin belge bilgilerinin yer aldığı özet bilgi ekranı açılır. Belge bilgileri arasında proje formu, ihracat listesi, ihracat listesinde yapılan değişiklikler, ithalat listesi, ithalat listesinde yapılan değişiklikler ve hammadde
sarfiyat tablosu taleplerinin yer aldığı alt sayfaları içeren başlıklar bulunmaktadır. Bu sayfada yapılacak ilk iş revize talebini değerlendirecek Dairenin “Sektör” seçeneğinin yanından seçilerek “Güncelle” butonuna basılması gerekmektedir.
Revize talep edilecek madde bilgilerinin ihracat veya ithalat listesinde olma durumuna göre bu başlıklardan biri seçilir.
(DEĞİŞTİR): Mevcut listedeki bir kalemde değişiklik yapılmak isteniyorsa kalemin solundaki kutucuk işaretlenerek “Değiştir” butonuna basılır. Bu işlemin ardından değişiklik yapılmak istenen kaleme ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa açılır ve istenilen alanlarda gerekli değişiklik yapılarak “Kaydet”
butonuna basılır.
Uyarı: Değişiklik yapılmak istenen kaleme ilişkin her hangi bir gerçekleşme varsa (ihracat veya ithalat yapılmışsa) miktar, birim fiyat ve ithalat sebebi dışındaki kalem bilgileri değiştirilemez. 1 numaralı ekran gerçekleşmesi olmayan kalemlerin değiştirilmek istenmesi durumunda 2 numaralı ekran ise
gerçekleşmesi olan bir kalemin değiştirilmek istenmesi durumunda açılacak madde bilgileri kalem değiştirme ekranlarıdır.
(SİL): Mevcut listedeki bir kalemin Dahilde İşleme İzin Belgesinden çıkarılması isteniyorsa kalemin solundaki kutucuk işaretlenerek “Sil” butonuna basılır. Bu işlemin ardından açılacak ekranda silinmek istenen kaleme ilişkin bilgiler yer alır ve “Kaydet” butonuna basılır.
Uyarı: Her hangi bir gerçekleşmesi olan (ihracat veya ithalat yapılmış) kalemlerin silinmesi mümkün değildir.
(EKLE): Dahilde İşleme İzin Belgesi mevcut ihracat/ithalat listesine yeni bir kalem eklenmek isteniyorsa “Ekle” butonuna basılır. Butona basılmasının ardından açılacak ekranda eklenmek istenen kaleme ilişkin bilgiler girilerek “Kaydet” butonuna basılır ve yeni kalem ekleme talebi tamamlanmış olur. Dahilde İşleme İzin Belgesinin ihracat veya ithalat listesinde yapılan revize
talepleri ihracat/ithalat listesinde yapılan değişiklikler bölümlerine aktarılacaktır. Örneğin belge ihracat listesindeki bir kalem için değiştirme talebi girilip kaydet butonuna basılır basılmaz söz konusu ihracat kalemi ihracat listesinde artık görüntülenmeyecektir. Değişiklik talebi olan kalem “İhracat Listesinde Yapılan Değişiklikler” başlığı altında görüntülenecektir. Bu şekilde İhracat Listesinde Yapılan Değişiklikler ve İthalat Listesinde Yapılan Değişiklikler bölümlerinin altında revize taleplerine ilişkin kalemler listelenir ve sol tarafında talep tipini gösteren kısaltmalar yer alır. Listede yer alan revize
talepleri sayfanın altındaki “Sil” veya “Değiştir” butonları kullanılarak silinebilir veya değiştirilebilir.
Madde bilgileri revize talebine ilişkin ihracat veya ithalat listesindeki taleplerin girilmesinin ardından girilen bu talepleri de içeren hammadde sarfiyat bilgilerinin girileceği “Hammadde Sarfiyat Tablosu Talepleri” bölümüne geçilir. Bu bölümde revize talebinde bulunulan kaleme ilişkin sarfiyat değerleri
mavi renkli rakamlar kullanılarak değiştirilebilir. Örneğin ithalat listesine yeni bir kalem eklenmiş ise yeni eklenen bu ithal kaleminin kullanılacağı ihraç ürünlerinde hangi sarfiyat değerleri ile kullanılacağı çapraz tabloda ilgili ithal ve ihraç kaleminin birleştiği mavi renkli rakam tıklanarak girilebilecektir.
UYARI: İhracat veya İthalat listesinde her hangi bir değişiklik talebi olmaksızın yalnızca hammadde sarfiyat tablosunda revize yapılması mümkün değildir. Bu tür bir talep olması durumunda hammadde sarfiyat tablosundaki mavi renkli rakamlara tıklanıldığında açılacak sayfadaki hücreler pasif
görünecek ve değişikliğe izin verilmeyecektir. Ancak, bu durum sarfiyat değeri değiştirilecek ithal veya ihraç kalemi, ithalat veya ihracat listesinde değiştir butonuna basılıp bir değişiklik yapmaksızın kaydet butonuna basıldıktan sonra ortadan kalkacaktır.
Madde bilgileri revizesine ilişkin bilgiler girildikten sonra sayfanın en altında yer alan “Gönder” butonuna basılır ve imzalanacak revize taleplerinin özetinin yer aldığı veri görüntülenir.
Madde Bilgileri Revize Talebi: Başvuru İmzalama Ekranı
İmzalanacak revize talebi bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından sayfanın altında yer alan imzala butonu kullanılarak talep imzalanır ve DTM’ye gönderilir.
C.2. Süre Talebi: Firma adına daha önce düzenlenmiş olan D1 ve D3 kodlu belgelerdeki süre talepleri bu menü ile gerçekleştirilir. Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın daha önce yapmış olduğu süre taleplerinin listesini içeren bir ekran açılacaktır. Ekranda yer alan süre talepleri
daha önce müracaatı tamamlanıp Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz Müsteşarlığa gönderilmemiş süre talepleridir. Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilen müracaatların durumları da bu alandan takip edilebilecektir Süre talebi başvurusunda bulunmak için yarım kalan süre talebi başvurularından tamamlanmak istenen seçilerek detay tuşuna basılır yada “Ekle” butonu kullanılarak yeni belge seçilir.
Ekle butonunun basılmasının ardından açılan sayfada öncelikle süre talebinde bulunulacak belge seçilir. Daha sonra talep bilgileri alanından Süre Talebi Nedeni ve İstenilen Süre alanı ay ve gün olacak şekilde girilir. Açıklama alanı zorunlu olmayıp süre talebini değerlendirecek DTM personelinin
bilgilendirilmesi amacıyla her hangi bir açıklama yazılabilir. Ardından Devam butonuna basılır
Devam butonuna basılmasının ardından açılacak ekranda süre revize talebinin kaydedildiğine dair uyarı penceresi açılır. Bu pencerenin altında yer alan Detay butonuna basılır ve açılan yeni sayfada süre talebini değerlendirecek sektör dairesi seçilir. Diğer bilgilerin kontrol edilmesinin ve isteniyorsa açıklama yazılmasının ardından “Kaydet” butonuna basılarak süre talebi tamamlanır. Bu işlemin ardından “Gönder” butonuna basılır.
Süre Talebi: Süre Talebi Onaylama Ekranı
Gönder butonuna basıldıktan sonra süre talebine ilişkin elektronik olarak imzalanacak verilerin yer aldığı bilgi ekranı görünür. İmzalanacak veriler kontrol edildikten sonra imzala butonuna basılarak başvuru değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir.
Süre Talebi: Başvuru İmzalama Ekranı
Fatura Girişi: Belge kapsamında gerçekleşti-rilen yurt içi alımlara, ihracat sayılan yurt içi satışlara ve
özel fatura ile yapılan ihracatlara ilişkin fatura girişleri ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda
belirlenen süreler içerisinde bu menü adımı kullanılarak girilecektir. Bu adıma tıklandıktan sonra fatura girişi yapılacak belgenin seçileceği bir ekran açılacaktır. Bu ekrandan belge seçilir ve “Devam” butonuna basılır.
Belge seçimi ardından açılan ekranda daha önce girilen onaylanmamış faturalar ve bu faturalar arasından sorgulama yapmaya imkan veren sorgu bölümü ile yeni fatura girişi sağlayan butonlar yer almaktadır.
Yurt içi alım faturası girilecekse “Yurtiçi Alım Faturası Hazırla” ihracat sayılan yurt içi alıma ilişkin fatura girilecekse “Yurtiçi Satış Faturası Hazırla” özel fatura ile yapılan bir ihracat işlemine ilişkin fatura girilecekse “Özel Fatura Hazırla” butonu kullanılarak fatura girişine başlanır.
(Yurtiçi Alım Faturası Hazırla) : Yurtiçi Alım Faturası Hazırla butonuna basılmasının ardından açılan ekrandan fatura tarihi, seri no, sıra no ve faturayı düzenleyen (yurtiçi alımın yapıldığı) firmanın vergi no su girilir ve “Kaydet” butonuna basılır.
Faturanın kaydedildiğine ilişkin bir ekran açılır. Bu ekranın altında yer alan “Faturaya Kalem Ekle” butonu kullanılarak fatura kalemlerinin girişine başlanır. Faturanın her bir kaleminin Dahilde İşleme İzin Belgesinin satır kodu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle açılan ekrandan girilecek
faturanın sayılacağı DİİB ithalat listesindeki Satırkodu seçilir ve “Devam” butonuna basılır. Satırkodu seçilirken listenin sağ tarafında bulunan ilgili satırkodunun kalan miktarına dikkat edilmesi, muhtemel aşımların önüne geçecektir.
Açılan yeni ekranda fatura kalemine ilişkin miktar, değer ve KDV bilgisi girilecektir. Girilecek değer
KDV siz değer olmalıdır. KDV oranı ayriyeten ilgili alanda belirtilmelidir. Fatura USD cinsinden girilmelidir. Bunun için fatura tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası satış kuru dikkate alınarak değer USD cinsine çevrilir. Bu bilgilerin dışında ekranda yer alan birim GTİP vb. bilgiler DİİB’in ilgili satırkodunda yer alan bilgiler olup değiştirilemezler. Bilgiler girilir ve Kaydet butonuna basılır.Fatura kaleminin girildiğine ilişkin uyarı ekranı açılacaktır. Fatura birden çok kalem içeriyor ve yeni bir
kalem eklenmek isteniyorsa “Tekrar Kalem Ekle” butonu kullanılarak kalem ekle menüsüne geri dönülür. Başka kalem eklenmek istenmiyorsa Tamam butonuna basılarak eklenen kalemlerin listesinin
göründüğü sayfaya ulaşılır. Bu sayfada fatura henüz onaylanmadığı için eklenen kalemler değiştirilebilir, silinebilir veya ilave kalem eklenebilir. Bunun için sayfada yer alan Ekle, Sil ve Güncelle butonları kullanılabilir. Kalem ekleme işlemi tamamlanmış ise Vazgeç butonu kullanılarak fatura giriş ana sayfasına geri dönülür.
Bu defa ana sayfada onaylanmamış bir fatura yer aldığından, daha önceki komutlara ilave olarak Fatura Kalemleri, Fatura Sil, Fatura Güncelle ve Fatura Onayla komutları da yer almaktadır.
Girişini yaptığımız fatura kalemleri görüntülenmek ve bu kalemlerde güncelleme yapmak isteniyorsa “Fatura Kalemleri”, girilen faturanın DİİB kapsamından çıkarılması isteniyorsa “Fatura Sil”, fatura ve faturaya ilişkin kalemlerdeki giriş tamamlanmış ve kontrol edilmişse “Fatura Onayla” ve yeni bir fatura girilmek isteniyorsa “Fatura Düzenle” komutları kullanılmalıdır.
Fatura Kalemleri: Bu butona tıklandığı zaman seçilen fatura için daha önce girilen fatura kalemleri ve bu kalemlerde güncelleme yapılmasına imkan veren butonların yer aldığı sayfaya ulaşılır.
Fatura Sil: Fatura seçildikten sonra bu butona tıklanılarak seçilen faturanın silinmesi sağlanır.
NOT: 2007/2 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesine istinaden dahilde işleme izin belgesi sahibi firma tarafından; belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde belge basılı nüshanın ithalat bölümüne gerekli düşümler yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, ilgili gümrük beyannamesine ilişkin kayıtların belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar elektronik ortama aktarılıp onaylanması gerekmektedir.
Fatura Güncelle: Girişi yapılan fatura bilgilerinde güncelleme yapılmak isteniyorsa bu fatura
seçildikten sonra bu butona basılmalıdır. Açılan fatura bilgileri ekranında güncelleme yapılacak alan güncellenir ve Kaydet Butonuna basılır.
Fatura Onayla: Faturaya ilişkin tüm bilgiler kontrol edildikten sonra Fatura Onayla butonuna basılır ve fatura ve bu faturaya girilen kalemlerin gösterildiği bir ekran açılır. Ekranın altında yer alan Kaydet butonu kullanılarak fatura giriş işlemi tamamlanmış olur.
UYARI: Fatura girme ile ilgili Mevzuatta belirlenen süre içerisinde girişi yapılan faturaların onaylanmış olması gerekmektedir. Bu süre içinde girilmiş olsa dahi onaylanmayan faturalar için süre aşımından doğan müeyyideler uygulanacaktır. Fatura Onaylama işleminin ardından faturada veya faturanın
kalemlerinde her hangi bir değişiklik veya düzeltme yapılamaz. Bu nedenle onaylama işlemi yapılmadan fatura ve fatura kalemlerine ilişkin tüm kontrollerin dikkatlice yapılmış olması gekmektedir
(Yurtiçi Satış Faturası
Hazırla) : Yurtiçi Satış Faturası Hazırla butonuna basılmasının ardından açılan ekrandan fatura tarihi, seri no, sıra no ve faturayı kullanacak (yurtiçi satışın yapıldığı) firmanın vergi no su girilir ve “Kaydet” butonuna basılır. Faturanın kaydedildiğine ilişkin bir ekran açılır. Bu ekranın altında yer alan “Faturaya Kalem Ekle” butonu kullanılarak fatura kalemlerinin girişine başlanır. Faturanın her bir
kaleminin Dahilde İşleme İzin Belgesinin satır kodu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle açılan ekrandan girilecek faturanın sayılacağı DİİB ihracat listesindeki Satırkodu seçilir ve “Devam” butonuna basılır. Satırkodu seçilirken listenin sağ tarafında bulunan ilgili satırkodunun
kalan miktarı dikkate alınabilir.
Açılan yeni ekranda fatura kalemine ilişkin miktar, değer ve KDV bilgisi girilecektir. Girilecek değer KDV siz değer olmalıdır. KDV oranı ayriyeten ilgili alanda belirtilmelidir. Fatura USD cinsinden girilmelidir. Bunun için fatura tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası satış kuru dikkate alınarak değer USD cinsine çevrilir. Bu bilgilerin dışında ekranda yer alan birim GTİP vb. bilgiler DİİB’in
ilgili satırkodunda yer alan bilgiler olup değiştirilemezler. Bilgiler girilir ve Kaydet butonuna basılır. Fatura kaleminin girildiğine ilişkin uyarı ekranı açılacaktır. Fatura birden çok kalem içeriyor ve yeni bir kalem eklenmek isteniyorsa “Tekrar Kalem Ekle” butonu kullanılarak kalem ekle menüsüne geri
dönülür. Başka kalem eklenmek istenmiyorsa Tamam butonuna basılarak eklenen kalemlerin listesinin
göründüğü sayfaya ulaşılır.
Bu sayfada fatura henüz onaylanmadığı için eklenen kalemler değiştirilebilir, silinebilir veya ilave kalem eklenebilir. Bunun için sayfada yer alan Ekle, Sil ve Güncelle butonları kullanılabilir. Kalem ekleme işlemi tamamlanmış ise Vazgeç butonu kullanılarak fatura giriş ana sayfasına geri dönülür.
Bu defa ana sayfada onaylanmamış bir fatura yer aldığından, daha önceki komutlara ilave olarak
Fatura Kalemleri, Fatura Sil, Fatura Güncelle ve Fatura Onayla komutları da yer almaktadır. Girişini yaptığımız fatura kalemleri görüntülenmek ve bu kalemlerde güncelleme yapmak isteniyorsa “Fatura Kalemleri”, girilen faturanın DİİB kapsamından çıkarılması isteniyorsa “Fatura Sil”, fatura ve faturaya ilişkin kalemlerdeki giriş tamamlanmış ve kontrol edilmişse “Fatura Onayla” ve yeni bir fatura girilmek isteniyorsa “Fatura Düzenle” komutları kullanılmalıdır.
Fatura Kalemleri: Bu butona tıklandığı zaman seçilen fatura için daha önce girilen fatura kalemleri ve bu kalemlerde güncelleme yapılmasına imkan veren butonların yer aldığı sayfaya ulaşılır.
Fatura Sil: Fatura seçildikten sonra bu butona tıklanılarak seçilen faturanın silinmesi sağlanır.
Fatura Güncelle: Girişi yapılan fatura bilgilerinde güncelleme yapılmak isteniyorsa bu fatura seçildikten sonra bu butona basılmalıdır. Açılan fatura bilgileri ekranında güncelleme yapılacak alan güncellenir ve Kaydet Butonuna basılır.
Fatura Onayla: Faturaya ilişkin tüm bilgiler kontrol edildikten sonra Fatura Onayla butonuna basılır ve fatura ve bu faturaya girilen kalemlerin gösterildiği bir ekran açılır. Ekranın altında yer alan Kaydet butonu kullanılarak fatura giriş işlemi tamamlanmış olur.
UYARI: Fatura girme ile ilgili Mevzuatta belirlenen süre içerisinde girişi yapılan faturaların onaylanmış olması gerekmektedir. Bu süre içinde girilmiş olsa dahi onaylanmayan faturalar için süre aşımından doğan müeyyideler uygulanacaktır. Fatura Onaylama işleminin ardından faturada veya faturanın
kalemlerinde her hangi bir değişiklik veya düzeltme yapılamaz. Bu nedenle onaylama işlemi yaplmadan fatura ve fatura kalemlerine ilişkin tüm kontrollerin dikkatlice yapılmış olması gerekmektedir.
(Özel Fatura Hazırla) : Özel Fatura Hazırla butonuna basılmasının ardından açılan ekrandan fatura tarihi, seri no, sıra no, faturayı düzenleyen firmanın vergi numarası, eşyanın gideceği ülkeyi, gümrük tescil tarihi, gümrük tescil tarihi ve ilgili gümrüğü su girilir ve “Kaydet” butonuna basılır.
Faturanın kaydedildiğine ilişkin bir ekran açılır. Bu ekranın altında yer alan “Faturaya Kalem Ekle”
butonu kullanılarak fatura kalemlerinin girişine başlanır. Faturanın her bir kaleminin Dahilde İşleme
İzin Belgesinin satır kodu ile ilişkilendirilmesi gerekmekte-dir. Bu nedenle açılan ekrandan girilecek faturanın sayılacağı DİİB ihracat listesindeki Satırkodu seçilir ve “Devam” butonuna basılır. Satırkodu seçilirken listenin sağ tarafında bulunan ilgili satırkodunun kalan miktarı dikkate alınabilir.
Açılan yeni ekranda fatura kalemine ilişkin miktar ve değer bilgisi girilecektir. Fatura USD cinsinden
girilmelidir. Bunun için fatura tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası satış kuru dikkate alınarak değer USD cinsine çevrilir. Bu bilgilerin dışında ekranda yer alan birim GTİP vb. bilgiler DİİB’in ilgili satırkodunda yer alan bilgiler olup değiştirilemezler. Bilgiler girilir ve Kaydet butonuna basılır. Fatura kaleminin girildiğine ilişkin uyarı ekranı açılacaktır. Fatura birden çok kalem içeriyor ve yeni bir kalem eklenmek isteniyorsa “Tekrar Kalem Ekle” butonu kullanılarak kalem ekle menüsüne
geri dönülür. Başka kalem eklenmek istenmiyorsa Tamam butonuna basılarak eklenen kalemlerin listesinin göründüğü sayfaya ulaşılır. Bu sayfada fatura henüz onaylanmadığı için eklenen kalemler değiştirilebilir, silinebilir veya ilave kalem eklenebilir. Bunun için sayfada yer alan Ekle, Sil ve
Güncelle butonları kullanılabilir. Kalem ekleme işlemi tamamlanmış ise Vazgeç butonu kullanılarak fatura giriş ana sayfasına geri dönülür. Bu defa ana sayfada onaylanmamış bir fatura yer aldığından, daha önceki komutlara ilave olarak Fatura Kalemleri, Fatura Sil, Fatura Güncelle ve Fatura
Onayla komutları da yer almaktadır. Girişini yaptığımız fatura kalemleri görüntülenmek ve bu kalemlerde güncelleme yapmak isteniyorsa “Fatura Kalemleri”, girilen faturanın DİİB
kapsamından çıkarılması isteniyorsa “Fatura Sil”, fatura ve faturaya ilişkin kalemlerdeki giriş tamamlanmış ve kontrol edilmişse “Fatura Onayla” ve yeni bir fatura girilmek isteniyorsa “Fatura Düzenle” komutları kullanılmalıdır.
Fatura Kalemleri: Bu butona tıklandığı zaman seçilen fatura için daha önce girilen fatura kalemleri ve bu kalemlerde güncelleme yapılmasına imkan veren butonların yer aldığı sayfaya ulaşılır.
Fatura Sil: Fatura seçildikten sonra bu butona tıklanılarak seçilen faturanın silinmesi sağlanır.
Fatura Güncelle: Girişi yapılan fatura bilgilerinde güncelleme yapılmak isteniyorsa bu fatura seçildikten sonra bu butona basılmalıdır. Açılan fatura bilgileri ekranında güncelleme yapılacak alan güncellenir ve Kaydet Butonuna basılır.
Fatura Onayla: Faturaya ilişkin tüm bilgiler kontrol edildikten sonra Fatura Onayla butonuna basılır ve fatura ve bu faturaya girilen kalemlerin gösterildiği bir ekran açılır. Ekranın altında yer alan Kaydet butonu kullanılarak fatura giriş işlemi tamamlanmış olur.
UYARI: Fatura girme ile ilgili Mevzuatta belirlenen süre içerisinde girişi yapılan faturaların onaylanmış olması gerekmektedir. Bu süre içinde girilmiş olsa dahi onaylanmayan faturalar için süre aşımından doğan müeyyideler uygulanacaktır. Fatura Onaylama işleminin ardından faturada veya faturanın
kalemlerinde her hangi bir değişiklik veya düzeltme yapılamaz. Bu nedenle onaylama işlemi yapılmadan fatura ve fatura kalemlerine ilişkin tüm kontrollerin dikkatlice yapılmış olması gerekmektedir.
D.2. Beyanname Girişi: Yürürlükteki mevzuat gereği Bilge sistemi dışındaki Gümrük Müdülklerinden
DİİB kapsamında ithalat işlemi yapılamamaktadır. İhracat işlemi ise izne tabidir. Bilge sistemi dhilindeki Gümrük Müdürlüklerinden yapılan ihracat ve ithalat işlemlerine ilişkin beyanname bilgileri ise Gümrük Müsteşarlığı ile DTM arasında sağlanan entegrasyon sayesinde elektronik ortamda aktarılmakta olup, bu beyannamelerin firmalar tarafından bu menü adımı kullanılarak girilmemesi
gerekmektedir. Bu menü adımının kullanılması gerektiği düşünülüyor ise kullanılmadan önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile irtibata geçilmesi ve bilgi alınması gerekmektedir.
D.3. Kapatma Başvurusu: Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat ve ithalat işlemlerinin
tamamlanması ve taahhüt kapatma başvurusunun yapılması için bu menü adımı kullanılmalıdır. Bu menü adımı kullanılmadan önce kapatma başvurusunda bulunulacak belge ile ilgili her türlü yarım kalmış revize başvurusunun silinmesi gerekmektedir. Bu menü adımı tıklandığı zaman daha önce yapılan kapatma başvurularının ve yeni kapatma başvurusu yapılmak istenmesi durumunda kullanılacak “Ekle” butonunun yer aldığı bir ekran açılacaktır.
Ekle butonuna basılarak kapatma başvurusu yapılacak belgenin seçileceği ekrana ulaşılır.
Belge seçiminin yapılarak Devam butonuna basılmasının ardından açılan sayfada kapatma bavrusunu değerlendirecek İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve alt birimi seçilir. Ayrıca bu sayfada kapatma başvurusundan önce belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat ve ithalat değerlerinin
görülebileceği linklerde mevcuttur. Birlik seçiminin ardından zorunlu bir açıklama alanı bulunmaktadır. Firmaların bu açıklama alanına kapatma başvurusuna ilişkin taleplerini yazılı olarak yazmaları gerekmektedir. Bunun dışında kapatma başvurusunun değerlendirilmesinde kullanılacak ilave
açıklamalarda yazılabilecektir.
Bilgilerin girilmesinin ardından Kaydet butonuna basılmasının ardından sistem belge ile ilgili kontrolleri yapacaktır. Bu kontrollerin ardından firmaya kontrollerin sonucu tespit edilen uyarıları gösteren bir sayfa açılacaktır. Bu bilgiler uyarı amaçlı olup kapatma başvurusun yapılmasına engel teşkil
etmeyecektir. Devam butonuna basarak kapatma başvurusu sürdürülebilir.
Sonraki adımda kapatma başvurusuna ilişkin imzalanacak verinin özet bilgisi gösterilir ve sayfa altında yer alan İmzala butonu kullanılarak başvuru imzalanır ve DTM’ye iletilir.
D.4. Kapatma Talepleri : Firma tarafından daha önce yapılan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sereterliklerine gönderilen kapatma başvuru kayıtlarının görülebildiği menü adımıdır. Bu adımı
kullanan firmalar daha önce yapmış oldukları her hangi bir kapatma başvurusunun sonucu hakkında bilgi edinebilecektir. Be menü adımının seçilmesinin ardından ekrana daha önce yapılan kapatma işlemleri arasından gerçekleştirilecek bir sorgu ekranı açılacaktır. Sorgu ekranında aranan
kapatma işlemine en kısa yoldan ulaşabilmek için kapatma durumu, kapatma talep başlangıç tarihi ve
kapatma talep bitiş tarihi alanları girilerek sorgulama yapılabilir. Sorgulama sonucu daha önce yapılan ve sorgulama kriterlerine uygun olan kapatma başvurularının listelendiği bir ekran açılacaktır.
D.5. Mükerrer
Beyannameler: Bilge sistemine dahil bir Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilen ihracat veya ithalat işlemine ilişkin bir beyanname bilgisinin DTM’ye geç ulaşması nedeniyle belge sahibi firma tarafından söz konusu beyannamenin sehven girilmesi durumunda mükerrer girilen beyanname kaydının silinmesi için kullanılacak menü adımıdır. Bu adım seçildikten sonra mükerrer kayıtların listesinin yer aldığı bir sayfa açılacaktır. Sayfa altında yer alan Sil butonu kullanılarak mükerrer kayıtlar
silinebilir. Firmaların kullanmadıkları açık durumdaki D1 ve D3 kodlu belgelerini iptal etme başvurularını iletebileceği menü adımıdır. Ayrıca bu menü adımının altında daha önce yapılan iptal taleplerine ilişkin bilgi alınabilecek alt menü de yer almaktadır.
E-İptal: Firmaların kullanmadıkları açık durumdaki D1 ve D3 kodlu belgelerini iptal etme başvurularını iletebileceği menü adımıdır. Ayrıca bu menü adımının altında daha önce yapılan iptal taleplerine ilişkin bilgi alınabilecek alt menü de yer almaktadır.
E.1. Yeni İptal Talebi: Firmalar daha önce almış oldukları belgelerini kullanmak
istememeleri durumunda bu menü adımını kullanarak iptal talebinde bulunabilir.Bu menü adımının
seçilmesinin ardından ekrana firmanın sahip olduğu açık durumda bulunan belgelerin listesinin yer aldığı tablo açılacaktır. Tablo içerisinden iptal edilmek istenilen belge seçilerek gerekli görülmesi durumunda açıklama eklenerek “Kaydet” butonuna basılır.
Kaydet butonuna basılmasının ardından iptal talebi kaydedilir ve talebi değerlendirecek sektör dairesinin belirleneceği iptal talebi giriş ekranı açılır. Bu sayfada iptal talebini değerlendirecek sektör dairesi seçilir ve iptal talebini gönder butonuna basılır. Daha sonra iptal talebine ilişkin imzalanacak bilginin yer aldığı sayfa açılacaktır. Bilgilerin kontrolü ve imzalama işleminin tamamlanmasının ardından iptal talebi DTM’ye iletilmiş olur.
Yeni İptal Talebi: İptal Bilgisi Giriş Ekranı
Yeni İptal Talebi: İptal Talebi İmzalama Ekranı
UYARI: İptal başvurusunun DTM’ye iletilmesinin ardından, iptal edilmek istenen belge nüshası daha önce alınmış ise bu nüshanın da DTM’ye posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
E.2. İptal Talepleri: İptal Talepleri menüsü firmanın daha önce yapmış olduğu iptal başvurularına ilişkin kayıtların sorgulanabileceği sorgu ekranını içermektedir. Ekranda yer alan sorgu
parametreleri doğrultusunda iptal taleplerine ilişkin bilgilere ulaşılabilir. İptal talebi durumu, iptal talebi başlangıç ve bitiş tarihleri girilerek sorgu butonuna basılır. İstenen değerlere uygun olan iptal taleplerinin yer aldığı liste ekranı açılır. Bu ekranda yer alan giriş durumundaki iptal talepleri geri alınabilir. Ancak başvurusu gerçekleşmiş yani imzalanarak Müsteşarlığa gönderilmiş iptal talepleri iptal edilemez.