DIR uygulamaları 2009/3 Genelge

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.GÜM.0.06.00.15.00.010.06.02                                                                   6/5/2009
Konu : DİR Uygulamaları
GENELGE
(2009/37)
 
1- Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilir.
a) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın belge/izin süresi içerisinde serbest dolaşıma girişi için; 4051 rejim kodu seçilerek serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edilmesi, varsa Ticaret Politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için ibrazı zorunlu belgelerin temini gerekir.
Bu durumda, rejim ihlali söz konusu olmayacağından vergilerin 4458 sayılı Gümrük Kanunun 114 ve 207/b maddeleri dikkate alınarak tahsil edilmesi, ancak para cezası tahsil edilmemesi gerekir.
b) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilip belge/izin süresi içerisinde ihraç edilmeyen eşyaya Gümrük Kanununun 207/b ve 238 nci maddeleri uygulanmakla birlikte, eşyanın serbest dolaşıma girişi için yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı aranır.
Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra yeniden ihraç edilmek amacıyla gümrük vergileri ve Ticaret Politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın geçici olarak ithal edilen eşyanın; başkasına devredildiğinin veya satıldığının tespiti ya da süresi içerisinde ihraç edilmemekle birlikte, gümrükçe onaylanmış herhangi bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde, Gümrük Kanunu'nun 207 ve 238 inci maddelerinin tatbikinin (para cezası emanete alınarak) yanı sıra, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/2-f maddesi hükmü uyarınca gerekli takibatın yapılarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
2- Dahilde İşleme Rejimine ilişkin hükümlerin ihlali konusunda uygulanacak işlemler;
Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejiminde ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden ithalat esnasında alınmayan vergiler ithal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, Gümrük Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası tahsil edilir.
Diğer taraftan, dahilde işleme rejimi tedbirlerine uyulmaması halinde, fiilin niteliği itibarı ile ayrıca, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca da kovuşturma yapılması durumunda, Gümrük Yönetmeliğinin 722 inci maddesi hükümlerinin de dikkate alınarak işlem yapılması gerekir.
3- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kullanılacak teminat mektubu örneği;
Gümrük Yönetmeliğinin 52 no.lu Ek’inde yer alan geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilecek eşya için alınacak teminat mektubu örneği Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilecek ithal işlemlerinde de kullanılır.
4- Standarda uygun olmaması nedeniyle serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalat işlemleri tamamlanamayan eşyanın geçerli bir dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithalinin talep edilmesi halinde;
-Ayniyet tespitine yönelik önlemlerin alınması,
- DİİB'nin "Özel Şartlar", Dahilde İşleme İzni Talep Formunun "Diğer Hususlar" bölümüne "…/… sayılı / tarihli beyanname kapsamı eşyanın ihracında ayniyet tespitinin yapılması gerekir" şeklinde meşruat düşülmesi, Dahilde İşleme İzin Belgesine düşülen meşruatla ilgili olarak faksla Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) bilgi verilmesi,
-Elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Özel Şartlar bölümüne aynı yönde meşruat düşülmesi ve bu bilginin de sisteme aktarılması için yükümlünün Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) yönlendirilmesi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu doğrultuda işlem yapılmadan serbest dolaşıma giriş beyannamesinin "Kapatılabilir" konuma getirilmemesi,
-Anılan firmadan ihracatın yapılacağı gümrük idaresi ve ihracat sırasında ayniyet tespiti yaptırılacağı beyanını içerir taahhütname alınması,
-Bu suretle elde olunacak bilgi doğrultusunda ihracatın yapılacağı gümrük idaresi ile temasa geçilerek ayniyet tespiti için gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması,
-İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 47 nci maddesi uyarınca denetim yetkisinin kullanılması,
-İthalatın Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilmesi durumunda Müsteşarlığımıza, Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) ve ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine bilgi verilmesi,
Şeklinde işlemlerin ikmal edilmesi gerekir.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
 
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
 
DAĞITIM :
Merkez ve Taşra teşkilatı.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285930 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285930 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?