Dış Sefer Sayılan Haller (Genelge 2009/46)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.01 6/5/2009

Konu :

GENELGE

( 2009/46)

Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliğinin 25.05.2006 tarihli 26178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik 600’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; geçici depolama yeri veya antrepodan verilecek henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyalardan gümrük vergileri aranmaması, ancak Türk bandıralı deniz ve hava taşıtlarının bu hükümden yararlanabilmesi için aldıkları söz konusu eşyayı dış sefere çıkacağı limandan itibaren tüketmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin 607’nci maddesinin ikinci fıkrası, “Yurt dışı seferden dönen gemilerin Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan sonra diğer Türk limanlarına ihraç yükünü almak üzere boş veya kısmen ihraç yükü alarak hareket etmeleri hali de dış seferin devamı sayılır.” hükmünü amirdir.

Ancak, Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan hangi hallerin dış sefer ya da dış seferin devamı sayılacağı konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, özellikle, Türk bayraklı hava taşıtlarının birbirini takip eden dış sefer ve iç sefer yapmaları sonucunda oluşan çeşitli durumlarda yukarıdaki hükümlerin ne şekilde uygulanacağı konusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, uygulamanın aşağıda verilen örneklerde olduğu gibiyapılması gerekmektedir.

Örnek 1: Yurtdışından (örneğin, Paris) hareketle Türkiye’deki bir limana (örneğin, Van) gelip tüm yükünü boşaltan bir uçağın buradan Türkiye’deki bir başka limana (örneğin, Ankara) ihraç yükü almak üzere boş olarak yaptığı sefer dış seferin devamı sayılır. Bu durumda (Van-Ankara arasında) vergisiz yakıt kullanılacaktır.

Örnek 2: Yurtdışından hareketle (örneğin, Paris) Türkiye’deki bir limana (örneğin, Van) gelip tüm yükünü boşaltan bir uçağın buradan yurtdışı etmek üzere kısmen ihraç yükü almış olarak Türkiye’deki bir başka limana (örneğin, Ankara) yine ihraç yükü almak üzere yaptığı sefer dış seferin devamı sayılır. Bu durumda (Van-Ankara arasında) vergisiz yakıt kullanılacaktır.

Örnek 3: Yurtdışından (örneğin, Paris) hareketle Türkiye’deki bir limana (örneğin, Van) gelip tüm yükünü boşaltan bir uçağın buradan iç hat yük ya da yolcusu alıp bir başka Türk limanına (örneğin, Ankara) yaptığı sefer doğal olarak iç seferdir. Dolayısıyla bu durumda (Van-Ankara arasında) vergili yakıt kullanımı söz konusudur.

Örnek 4: Üçüncü örnekte konu edilen türde bir iç seferden sonra bir başka Türk limanına (örneğin, İstanbul) ihraç yükü almak üzere boş olarak yapılan sefer ne iç seferin öncesindeki dış seferin devamı sayılacak, ne de yeni bir dış sefer olarak kabul edilecektir. Bu itibarla, bu durumda (Ankara-İstanbul arasında) vergili yakıt kullanılacaktır.

Örnek 5: Üçüncü örnekte konu edilen türde bir iç seferden sonra bir başka Türk limanına (örneğin, İstanbul) ihraç yükü almak üzere kısmen ihraç yükü almış olarak yapılan sefer (gidilecek Türk limanında boşaltmak üzere, yani dahili hiçbir yük taşınmamak kaydıyla) dış seferdir. Bu durumda (Ankara-İstanbul arasında) vergisiz yakıt kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Örnek 6: Yurtdışından (örneğin, Frankfurt) hareketle bir Türk limanına (örneğin, İzmir) gelen ve yükünün bir kısmını burada boşaltarak hiç dahili yük almadan bir başka Türk limanına (örneğin, Antalya) yükün kalan kısmını boşaltmak üzere sefer yapılması da dış sefer kapsamındadır. Bu durumda (İzmir-Antalya arasında) vergisiz yakıt kullanılması mümkündür.

Örnek 7: Yurtdışından (örneğin, Frankfurt) hareketle bir Türk limanına (örneğin, İzmir) gelen ve yükünün bir kısmını veya tamamını boşaltsın/boşaltmasın, buradan dahili yük alarak bir başka Türk limanına (örneğin, Antalya) hareket edilmesi durumunda ise, dahili yük almış olan taşıtın dış seferde sayılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu durumda (İzmir-Antalya arasında) vergili yakıt kullanılacaktır.

Diğer yandan, Türk bandıralı hava taşıtlarının hareket limanı ile yolcu ve yük almak üzere uğradığı havalimanı arasında tükettiği serbest dolaşıma girmemiş yakıttan gümrük vergileri aranmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S. Umman HAMİDOĞULLARI

Müsteşar a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra Teşkilatı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270554 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270554 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?