Dış Ticaret İstatistiklerinin analizi sırasında karşılaşılan sorunlar (Genelge 2009/49)

T.C. BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.18.00.174.01.02/1129 07/05/2009
Konu : Dış Ticaret İstatistiklerinin analizi
sırasında karşılaşılan sorunlar
GENELGE
(2009/49)
Gümrük Veri Ambarı Sisteminde kayıtlı dış ticarete ilişkin veriler üzerinde yapılan analiz
çalışmaları sırasında bir takım hatalar tespit edilmiş olup dış ticaret verilerinin sağlıklı
oluşturulabilmesini teminen;
1- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 5100 rejim kodu ile bedelsiz, tamir amaçlı olarak ithal edileneşya ile işlenmek üzere ithal edilen kıymetli madenlerin 3151 rejim kodu ile ihracı sırasında işçilikveya tamir bedelinin yanında mal bedelinin beyannamenin döviz toplam fatura bedelinin yer aldığı22 no.lu kutusuna girilmesi, işçilik veya tamir bedelinin ise beyannamenin 42 no.lu “Kalem Fiyatı”alanına ve 46 no.lu “İstatistiki Kıymet” alanına girilmesi, beyannamenin birden fazla kalemi ihtiva etmesi durumunda bütün kalemlere ilişkin toplam mal ve işçilik veya tamir bedelinin 22 no.lu kutuya, her bir kaleme ilişkin işçilik veya tamir bedellerinin ise 42 ve 46 no.lu kutuya girilmesi ve ayrıca beyannamenin 31 no.lu kutusunda yer alan “Ticari Tanım” alanına o kaleme isabet eden mal bedelinin (işçilik veya tamir bedeli hariç) belirtilmesi,
2- Hariçte İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilen eşyanın 6121 rejim kodu ile yeniden ithali
sırasında beyannamenin 22 no.lu kutusuna toplam mal bedelinin (işçilik bedeli dahil)
beyannamenin 42 ve 46 no.lu kutusuna ise vergiye tabi olan yaratılan katma değerin girilmesi,
3- İhracata ilişkin gümrük beyannamelerinin 22 no.lu kutusuna beyan edilen eşyanın toplam fatura bedelinin faturanın düzenlendiği para cinsinden kaydedilmesi, ihracat beyannamesinin 42 no.lu kutusuna 22 no.lu kutuda belirtilen toplam fatura bedelinden her kaleme isabet eden tutarın kaydedilmesi, 46 no.lu kutusuna ise 22 no.lu kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin FOB/ABD doları cinsinden istatistiki kıymetinin yazılması gerekmekte olup özellikle bedelsiz ihracatlarda beyannamenin 42 ve 46 no.lu kutularına 1$/1 EURO girilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
4- Özellikle gemi ve uçakların ithali ve ihracı sırasında mülkiyeti devreden bir finansal kiralama söz konusu olduğunda beyannamenin 24 no.lu kutusunda yer alan “İşlemin Niteliği” alanına “15” no.lu kodun girilmesi, kiralamanın mülkiyeti devretmemesi yani operasyonel kiralama şeklinde olması durumunda söz konusu alana “61” kodunun girilmesinin sağlanması,
5- Dış ticaret işlemlerine ilişkin olarak miktar istatistikleri beyannamenin 38 no.lu kutusunda yer alan “Net Ağırlık” ve 41 no.lu kutusunda yer alan “Tamamlayıcı Ölçü” alanından alınmakta olup miktar 100 adet, 1000 adet, 1000 metreküp gibi birimler olduğu halde 41 no.lu kutuya 1 birim olarak girildiği veya birimleri farklı olduğu halde hem beyannamenin 31 no.lu kutusunda yer alan “Satışa Esas Miktar” alanına hem de 41 no.lu kutuya aynı değerin girildiği tespit edilmiş olup bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi suretiyle beyanname bilgilerinin hatalı girişlerine izin verilmemesi,
6- Rejim kodu "51", "53", "61" ve "63" ile başlayan beyannamelerde kayıtlı geçici ithalat ya da yeniden ithalat kapsamındaki eşya ile beraber kati ithal eşyasının aynı beyannamede beyan edilmek istenmesi halinde, söz konusu kati ithal eşyasının yer aldığı kalemdeki birinci muafiyet alanına "KITH” (Kati ithalat) muafiyetinin girilmesi ve ayrıca, rejim kodu "3151" veya "3153" olan beyannameler ile rejim kodu "21" ve "23" ile başlayan beyannamelerde kayıtlı yeniden ihracat ya da geçici ihracat kapsamındaki eşya ile beraber kati ihraç eşyasının aynı beyannamede beyan edilmek istenmesi halinde ise söz konusu kati ihraç eşyasının yer aldığı kalemdeki birinci muafiyet alanına "KIHR” (Kati ihracat) muafiyetinin girilmesi hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
7- EDI yoluyla tescil edilen çok kalemli bazı beyannamelerde, her kalemde beyannamenin 38 ve 41 no.lu kutularında yer alan miktar alanlarına her bir eşya için ayrı ayrı miktarların girilmesi gerekirken her bir kalemin kıymeti oranında miktarların otomatik olarak her bir kalemin miktar alanlarına dağıtıldığı tespit edilmiş olup bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi suretiyle beyanname bilgilerinin hatalı girişlerine izin verilmemesi,
8- Tamir amaçlı olarak Hariçte İşleme veya Dahilde İşleme Rejimleri kapsamında işlem gören eşya için beyannamenin 24 no.lu kutusunda yer alan “İşlemin Niteliği” alanına duruma göre 42 veya 52 no.lu kodun girilmesinin sağlanması, Gerekmektedir.
Doğru istatistik üretilmesi yukarıda belirtilenlere eksiksiz uyulmasını gerekli kılmaktadır.
Dış Ticaret İstatistiklerinin 2009 yılının Ocak ayından itibaren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile müştereken değerlendirilerek açıklandığı hususu da dikkate alınarak belirtilen eksikliklerin giderilmesini teminen idare amirlerince konunun hassasiyetle takibi ve beyan sahipleri ile müşavirlerin bu konudaki eksik ve yanlış bilgi girişinin önlenmesinin teminini rica ederim.
Arif KÜMBÜL
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260146 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260146 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?