Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 26/12/2008 tarih ve 0000120008945 sayılı talimatı. (Ek Süre Hk.)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
T E L E F A K S
 
  ÇOK İVEDİ
Sayı    : B.02.1.DTM.0.02.06.04/   
                                                                 
 
Konu : Dahilde İşleme Rejimi
 
 
Bilindiği üzere; İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
 
Bu defa; anılan Tebliğ’de değişiklik yapan İhracat 2008/15 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
          Bu çerçevede; İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in, İhracat 2008/15 sayılı Tebliğ’in 4 üncü maddesi ile eklenen Geçici 11 inci maddesi,
 
          “Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen;
 
          a) Belge süresi sona ermiş belgeler için, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi) kaydıyla,
 
          b) Belge süresi sona ermemiş belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi) kaydıyla,
 
          bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir.”
 
          hükmünü amirdir.
 
          Bu kapsamda; İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in Geçici 11 inci maddesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususların Genel Sekreterliklerine ivedilikle bildirilmesinde fayda mülahaza edilmiştir.
 
1- Dahilde İşleme İzin Belgelerinin, bu madde hükmünden yararlanabilmesi için, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihi olan 24/12/2008 tarihinden önce düzenlenmiş olması ve ihracat taahhüt hesabının kapatılmamış olması gerekmektedir.
 
2- Belge süresi sona ermiş belgelere bu kapsamda verilecek ek süre için en geç 26/1/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar, elektronik ortamda düzenlenmemiş belgeler için Genel Sekreterliklerine; elektronik ortamda düzenlenen belgeler için elektronik ortamda Müsteşarlığımıza müracaat edilmesi gerekmektedir.    
 
            3- Belge süresi sona ermemiş belgelere bu kapsamda verilecek ek süre için belge süresi sonundan itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde, elektronik ortamda düzenlenmemiş belgeler için Genel Sekreterliklerine; elektronik ortamda düzenlenen belgeler için elektronik ortamda Müsteşarlığımıza müracaat edilmesi gerekmektedir.    
 
            4- Bu madde çerçevesinde sadece eksik ihracatın tamamlanabilmesini teminen ek süre verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Genel Sekreterliklerince elektronik ortamda düzenlenmemiş belgelere ek süre verilirken, “Bu belgeye İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in Geçici 11 inci maddesine istinaden ../../... tarihine kadar ek süre verilmiş olup, bu süre zarfında belge kapsamında ithalat yapılması mümkün değildir.” ibaresinin belgenin özel şartlar bölümüne dercedilmesi gerekmektedir.
 
5- Bu madde kapsamındaki ek süre, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar verilir.
 
6- Bu maddeden yararlanmak isteyen belge süresi sona ermiş elektronik ortamda düzenlenmiş belgelerin resen kapatmaya düşmemesini teminen; bahse konu ek süreden yararlanmak üzere belirlenen 1 (bir) aylık sürenin sonu (26/1/2009) beklenilmeksizin İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’de belge kapatma müracaatı için öngörülen sürenin (en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay) bitiminden önce ek süre başvurusunda bulunmuş olması önem arz etmektedir.  
 
7- Elektronik ortamda düzenlenmemiş belgeler açısından belge taahhüt kapatma müracaatının yapılmış olduğu durumlarda; ilgili belge sahibi firmanın bu madde kapsamında ek süre talep etmesi halinde, Genel Sekreterliklerince ilgili belgeye ilişkin taahhüt kapatma müracaatının geri alınması, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 49 uncu maddesi uyarınca Müsteşarlığımızca uygun görülmüştür.
 
8- Elektronik ortamda düzenlenmiş belgeler açısından belge taahhüt kapatma müracaatının yapılmış olduğu durumlarda ise belge sahibi firma tarafından bu madde kapsamında elektronik ortamda ek süre müracaatında bulunulabilmesi için, firma talebi doğrultusunda Genel Sekreterliklerince ilgili belgeye ilişkin taahhüt kapatma müracaatının askıya alınması ve firmanın elektronik ortamda yapacağı ek süre müracaatını müteakip ek sürenin verilmesi halinde askının kaldırılarak kapatma müracaatının iade edilmesi suretiyle işlemlerin tekemmül ettirilmesi İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 49 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
 
9- İlgili belge sahibi firmanın, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 22 nci maddesi uyarınca, 1 (bir) yıl boyunca ek süre ve haklı sebebe ilişkin ek süre verilememesi müeyyidesine maruz kalıyor olması durumunda, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 22 nci ve 48 inci maddesi dikkate alınarak, ilgili belgeye bu madde kapsamında ek süre verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
 
 Ayrıca; bilindiği üzere 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 23 üncü maddesine istinaden yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 46 ncı maddesi uyarınca Müsteşarlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük Müsteşarlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının tespiti sonucu ilgili belge taahhüt kapatma hesabının söz konusu gümrük beyannamelerinin çıkarılması suretiyle yeni ihracat beyannamesi kabul etmeksizin yeniden tekemmül ettirilmesi gerektiğinden, söz konusu durumda olan dahilde işleme izin belgelerinin anılan Tebliğ’in Geçici 11 inci maddesinden yararlanmasının mümkün olmadığının hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmiştir.
 
 Diğer taraftan; İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılan diğer maddelere ilişkin açıklamalar bilahare Genel Sekreterliklerine bildirilecektir.
 
Bilgilerini ve yukarıda belirtilen konuların tüm üyelerine ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
 
_________________________________________________________________________________________________________________
DTM İhracat Genel Müdürlüğü                                      Ayrıntılı bilgi için irtibat: Nurten AKGÜL Daire Başkanı
İnönü Bulvarı No:36 Emek 06100 ANKARA  
Telefon: (0 312) 222 35 07   Faks: (0 312) 212 88 81
e-posta: mevzuatihr@dtm.gov.tr Elektronik Ağ: www.dtm.gov.tr

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898051 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898051 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?