Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (2976 Sayılı Kanun)

2976 SAYILI DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi: 02/02/1984

15/02/1984-18313 Resmi Gazete

Madde 1-Dış ticaretin, ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlüler dışında ek mali yükümlülükler konulması ve kaldırılması, bu yükümlülüklere ilişkin esasların tespit edilmesi ve oluşan fonların kullanılması bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.

AMAÇ VE KAPSAM

YETKİ

Madde 2-Bakanlar Kurulu bu Kanun kapsamındaki konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

Madde 3-İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek mali yükümlülüklerin nevi, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım esasları Bakanlar Kurulu kararında gösterilir.

Madde 4-Bakanlar Kurulu kararıyla tahsil edilen ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçekleştirenler, noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.

Ek mali yükümlülüklerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER MÜEYYİDE

YÜRÜRLÜK

Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848780 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848780 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?