Dış Ticarette bullanılan bazı belgelerin yeniden şekillendirildiği hakkında

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : B.21.0.GGM.0.06.

Konu:

 

 

 

11.08.2011 / 02350

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan 4/8/2011 tarihli 31975 sayılı yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.                                                    

 

 

Güngör ÖZTÜRK

Daire Başkanı V.

 

 

 

 

 

Ek-1 : Yazı ve ekleri

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.19.0.ÜGD.0.06.01/010.07

Konu   : Belgelerde Değişiklik

 

 

 

04.08.2011-31975

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

Malumları olduğu üzere, 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomi Bakanlığı, Genel Müdürlüğümüz ise Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü isimleriyle yeniden yapılandırılmıştır. Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren ve dış ticarette kullanılan aşağıdaki belgeler ilişikteki yeni halleri ile Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri ve bağlı birimlerince kullanılmaya başlanacaktır:

1) İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair DTS Tebliği (No: 2010/2) kapsamı “İthalat Kontrol Belgesi” Ek (1),

2) Ticari Kalite Denelim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2009/33) kapsamı “Sorumlu Denetçi Belgesi” Ek (2) ve “Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi” Ek (3).

3) Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin DTS Tebliği (No: 2006/21) kapsamı “Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi” Ek (4).

Diğer taraftan, Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri ve bağlı birimlerince yaş meyve ve sebze ihracatında düzenlenen “İhracat Kontrol Belgesi” 06/12/2006 tarih ve L 339/8 işaretli AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan 1790/2006 işaretli Komisyon Direktifi’nde öngörüldüğü gibi AB tarafından “DTM” anteti ve logosu ile tanınmaktadır. Bu nedenle, belgenin güncellenmiş halinin AB’ye bildiriminin yapılması gerekmektedir. Bu gerçekleşene dek “İhracat Kontrol Belgesi”nin Ek (5)’te yer alan mevcut halinin kullanımına devam edilecektir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Mehmet CÖMERT

Bakan a.

Ürün Güvenliği ve Denetimi

Genel Müdürü V.

EKLER          :

1- İthalat Kontrol Belgesi

2- Sorumlu Denetçi Belgesi

3- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi

4- Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi

5- İhracat Kontrol Belgesi

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

……………….. Bölge Müdürlüğü

Ürün Denetmenleri………………. Grup Başkanlığı

 

Kontrol Belge No         :                                                          Bu Kontrol Belgesi…….. Tarihine

                                                                                              Kadar Geçerlidir.

Kontrol Tarihi               :

 

 

KONTROL BELGESİ

 

İTHALATÇININ

 

Ticari Unvanı                           :………………………………………..

Vergi Dairesi ve Vergi No        :………………………………………..

Adresi                                     :………………………………………..           

 

 

Malın Adı                     :

İthal Edildiği Ülke         :

Menşei                         :

Ambalaj Durumu          :

Partinin Ağırlığı :

Ambalaj Adedi             :

Diğer Hususlar             :

 

Beyanı yukarıda gösterilen……………………….. partisi, yapılan değerlendirme sonunda ticari kalite yönünden ……………………hükümlerine uygun görülmüş ve ithalatçısına bu Kontrol Belgesi verilmiştir.

 

Kontrolü Yapan

 

Ürün Denetmeni

Kaşe, Mühür ve İmza

 

 

 

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

 

SORUMLU DENETÇİ BELGESİ

 

 

BELGE TARİHİ :…/…/….. BELGE NO :…….

BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ : …/…/……

 

SORUMLU DENETÇİNİN

 

Adı ve Soyadı               :

Baba Adı                     :

Doğum Tarihi               :…../…./…..                T.C. Kimlik No:……………………….

 

BELGENİN KAPSADIĞI ÜRÜNLER

 

Ekonomi Bakanlığının düzenlemiş olduğu sorumlu denetçi kursunu başarı ile tamamlamış olduğundan. Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğin (Tebliğ No : 2009/33) 10 uncu maddesine göre bu belge verilmiştir.

 

BÖLGE MÜDÜRÜ                                         GENEL MÜDÜRÜ

 

        T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

 

TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ

 

 

BELGE TARİHİ :…/…/….. BELGE NO :…….

BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ : …/…/……

 

İMALATÇI-İHRACATÇININ

 

Ticari Unvanı                                       :

Adresi                                                 :

Vergi Dairesi ve Vergi Sicil No :

 

BELGENİN KAPSADIĞI ÜRÜNLER

 

Unvanı yukarıda kayıtlı firmanın Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2009/33) de öngörülen şartlara sahip bulunduğu görülmüş ve bu Belgenin kapsadığı ürünler için geçerli olmak üzere, ihracatta standart kontrolünden muaf tutulmuştur.

 

BÖLGE MÜDÜRÜ                                         GENEL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

 

Belge No          :

Tarih                :

 

ULUSLAR ARASI GÖZETİM ŞİRKETİ BELGESİ

Ticari Unvanı                           :

Adresi                                     :

Vergi Dairesi ve Vergi No        :

 

Unvanı yukarıda kayıtlı firmanın, 2006/21 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde öngörülen şartlara sahip bulunduğu görülmüş ve “Uluslar arası Gözetim Şirketi” statüsü verilerek, işbu belge düzenlenmiştir.

 

BÖLGE MÜDÜRÜ                                                                GENEL MÜDÜR

 

 

 

1. İhracatçının Unvanı,

Vergi No

 

İşbu belge sadece Kontrol Dairelerince kullanılır.

OECD

Rejimi

 

KONTROL BELGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

…………BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DTS Denetmenleri ……………..Grup Başkanlığı

 

 

2. Parti No

3. Kayıt No

Seri No

4. Ambalaj Üstünde Görülen Ambalajcı veya İmalatcı Firma (ihracatçıdan farklı ise)*

5. Menşe Ülke ve Şehir

6. Gideceği Ülke

7. Nakil Vasıtası*

8. İlgili Ulusal Mevzuat

9. Çıkış Gümrüğü*

10. Ürünün Türü ve Çeşidi

11. Kalite Sınıfı

12 Ambalaj Çeşidi ve Sayısı

13. Partinin Ağırlığı Net/Brüt

14. Örnekleme suretiyle yapılan kontrolde, yukarıda vasıfları yazılı partinin, kontrol anında yürürlükte olan standartlara uygun bulunduğu tasdik olunur.

 

15. Bu Kontrol Belgesi : …./…./200.. tarihi bitimine kadar geçerlidir.

 

16. Kontrol Tarihi:…/…./200..

 

17. Kontrolü Yapanlar :………..

 

Kaşe, İmza, Mühür

* İhtiyari

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904061 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904061 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?