E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,91 TL
13142658 Ziyaretçi

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/31)

Dış Ticaret Müsteşarlığından02.03.2011-27862 Resmi Gazete

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/31)

             MADDE 1 (1) 2008/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine aykırı davranan Pohribnyak Valentyna Oleksii (ETK Market Valentina Pohribnyak) (Vergi Sicil Numarası: 7300267680) firmasının ithalatı, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya bedeli transfer edilmiş vesaik mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri dışında kalan işlemlerini kapsamak üzere, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 3 (üç) ay süre ile durdurulmuştur.

             MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.