Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri (Genelge 2009/80)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06-02 2/6/2009
Konu : Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri
GENELGE
(2009/80)
Meri Dış Ticarette Standardizasyon(DTS) Tebliğlerinin gümrük işlemleri itibariyle
uygulanmasında aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.
Uygunluk Denetimi
Meri DTS Tebliğleri kapsamında ithalat denetiminden sorumlu kurum tarafından yapılan
uygunluk denetimi sonucunda ithali uygun görülen eşyaya ilişkin düzenlenecek belgeler, aksi belirtilmedikçe veya gümrük beyannamesinin tescil işlemi itibariyle belgenin geçerlilik süresi sona ermedikçe, gümrük idarelerince kabul edilerek gümrük işlemlerinin
sonuçlandırılması gerekmektedir.
Akaryakıtta Uygunluk Denetimi
Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 311 inci maddesine göre, aynı cins ve neviden ve
aynı vergi oranına tabi akaryakıt ve benzeri niteliğe sahip, sıvı halde bulunan ve farklı
sevkiyatlarla gelen eşyanın aynı tanka konulması ve birlikte depolanması mümkündür.
Meri Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliğinde, tebliğ kapsamına giren eşyaya ilişkin Türk Standartları Enstitüsü(TSE) tarafından yapılacak test sonuçlarının ilgili teknik düzenleme hükümlerine uygun olması halinde Uygunluk Yazısı, test sonuçlarının ilgili teknik düzenleme hükümlerine uygun olmaması halinde Uygunsuzluk Yazısı düzenleneceği öngörülmüştür.
Akaryakıt ve benzeri niteliğe sahip sıvı halde bulunan eşyanın geçici depolama statüsünde veya antrepo rejimi kapsamında tanka konulması ve birden fazla gümrük beyannamesi ile serbest dolaşıma girmesinin öngörülmesi halinde, tanka alınan eşyanın tümünü temsil eden ve usulüne uygun alınan numune üzerinden yapılacak analiz sonucunda TSE tarafından düzenlenecek Uygunluk Yazısı mezkur tanka yeniden eşya girişinin yapıldığı tarihe kadar, aynı ithalatçı tarafından tescil edilecek tüm serbest dolaşıma giriş beyannameleri için kabul edilmesi ve gümrük işlemlerinin buna göre sonuçlandırılması gerekir. TSE tarafından Uygunluk Yazısı düzenlendikten sonra tanka yeni eşya alınması durumunda, daha önce alınan Uygunluk yazısı geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, ithalat denetiminden sorumlu kurum olan TSE tarafından eşyanın tümünü temsil edecek yeni bir numune alınması ve uygunluk denetimi sonucuna göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. 2009/8 - 2009/11, 2009/14 - 2009/16 sayılı DTS Tebliğleri Belirtilen DTS Tebliğlerinin 2 nci maddesinde yer alan “A.TR belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olanlar hariç” ibaresinin gümrük işlemleri açısından tatbikinde aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:
İlgili kurumlarca yapılacak ithalat kontrolleri açısından;
 
 
a) İthale konu eşyanın belirtilen tebliğler kapsamına girip girmediğine ilişkin tespit ve
değerlendirmenin ithalat kontrolünden sorumlu kurum tarafından yapılması
gerekeceğinden bu duruma ilişkin gümrük işlemleri sırasında Gümrük İdareleri tarafından
ayrıca bir tespit, ayırım ve değerlendirme yapılmaması,
b) Belirtilen Tebliğler kapsamı eşyanın AB üyesi ülkeler menşeli olarak beyan edilmesi
durumunda gümrük mevzuatınca menşe araştırması gerektiren haller saklı kalmak
kaydıyla ithalat denetimine ilişkin herhangi bir belge aranmaması,
gerekmektedir.
Birden Fazla Kurumun Denetimine tabi Eşya
Gümrük İdarelerince, birden fazla DTS Tebliğine konu eşyaya ilişkin ithalat denetimlerinde ilgili kurumların uygunluk değerlendirme sonuçlarının (uygunluk/uygunsuzluk/kapsam dışı) her DTS tebliği itibariyle ayrı ayrı aranılması gerekmektedir.
İstisna ve Muafiyetler
Bilindiği üzere, meri Dış Ticarette Standardizasyon(DTS) Tebliğlerinde 'şahsi eşya' ve
'numune'lere ilişkin istisna ve muafiyet hükümlerine yer verilmiştir.
DTS rejiminin, 05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tutulacak Haller Hakkında Karar"ın 125 inci maddesinde geçen "ithalat rejimi tahdit ve takyitleri"
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı görüşünde DTS mevzuatı kapsamında ithal edilen ürünün istisnai durumlarının, tabi olduğu tebliğlerde düzenlendiği, bunun dışında genel bir muafiyet bulunmadığı, ayrıca söz konusu Kararın 125 inci maddesinde belirtilen "ithalat rejimi tahdit ve takyitleri" ibaresinin dış ticarette standardizasyon mevzuatını kapsamadığı ifade edilmektedir.
Meri DTS tebliğleri hükmü ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görüşü çerçevesinde, DTS
tebliğleri eki GTİP'ler kapsamına giren ancak 'şahsi eşya' veya 'numune' dışında kalan
eşyanın ithalat denetiminden sorumlu kuruma yönlendirilmesi ve anılan kurumdan alınacak Uygunluk/Uygunsuzluk veya Kapsam Dışı Yazısına göre işlem yapılması gerekmektedir.
28/05/2009 tarihli 2009/76 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM
Taşra Teşkilatına
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303973 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303973 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?