Doğal Çiçek Soğanlarının 2015 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/56)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 04.12.2014-29195 Resmi Gazete

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2015 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2014/56)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2015 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri, türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

c) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

ç) Danışma Komitesi: Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,

d) Doğal çiçek soğanı: Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan çiçek soğanları hariç, doğada bulunan bazı bitki türlerinin yumru, rizom, pençe ve soğanlarını,

e) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu: Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen, konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adamlarından Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

f) Firma: Bakanlıkça belirlenen doğal çiçek soğanı türlerini doğadan toplayarak veya üreterek yurtdışında pazarlayan kuruluşu,

g) GTİP numarası: Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu numarasını,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

h) Kontenjan: Bakanlıkça ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın, ihracat yeterliliği almış firmalara kilogram veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını,

ı) Kota: Bakanlıkça ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait doğal çiçek soğanlarının kilogram veya adet olarak azami miktarlarını,

i) Tablo: Ek-1’de yer alan 2015 Yılı Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi Tablosunu,

j) Teknik Komite: Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,

k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

Uygulama

MADDE 4 (1) 2015 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri Ek-1’de yer alan tabloda gösterilmiştir.

a) Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yasaktır. 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) gereğince; GTİP numarası 0714 90120012, 0714 90180012 ve 1106 20900011 olan Orchidaceae (salep) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yasaktır.

b) Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilir ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulur. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilir. Bu Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.

c) Firmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve/veya il müdürlüğünce düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan;  üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin ederler.

ç) Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması şarttır.

d) Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum, Iris tuberosum, Calla aethiopica, Polyanthus tuberosa, Fritillaria persica türleri için il müdürlüğünce ihraç izni verilir.

e) Bu Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, maden işletme sahaları, yeni iskâna açılan alanlar ile tapulu arazilerden sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın bu kabil bir alan olduğunun ilgili Devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise il müdürlüğünce yapılması ve bunların resmi belgelerle tespit edilmesi gerekir. İl müdürlüğü tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim için anaç materyali olarak kullanılabilir.

(2) Kültürü yapılan ve herhangi bir ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere, bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının re-eksport amaçlı ithalat ve ihracat izinleri BÜGEM’in yetkisindedir.

Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası

MADDE 5 (1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası 0601 10901000’dır.

Kısıtlama ve yasaklamalar

MADDE 6 (1) Aşağıda belirtilen yerlerde, populasyonların durumu ve münavebe esaslarına göre belirlenen türlerde söküm yapılması yasaktır.

a) Isparta-Muğla il sınırları içerisinden Cyclamen türlerinin toplanması yasaktır.

b) Antalya İli Manavgat İlçesi Taşağıl Beldesi ve İbradı İlçesi sınırları içerisinde Galanthus elwesii sökümü yasaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 (1)  21/12/2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2014 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/61) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

             Ek-1

 

2015 YILI DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ İHRACAT LİSTESİ TABLOSU

(I)

(II)

(III)

Doğadan Toplanmak Suretiyle İhraç Edilmesi
Yasak Olan Çiçek Soğanları

İhracatı Kotaya Tabi Olan Çiçek Soğanları

İhracatı Üretimden Serbest Olan
 Çiçek Soğanları

Tür İsmi

Tür İsmi

Yıllık Limit (Adet)

Çevre

Uzunluğu

(cm)

Tür İsmi

 

Doğa

Üretim

 

 1. Allium (Yabani soğan) türlerinin  hepsi

 2. Crocus (Çiğdem) türlerinin hepsi

 3. Fritillaria türleri (F. persica, F. imperalis hariç)

 4. Lilium (Zambak) türleri (L.candidum ve L. martagon hariç)

 5. Muscari (Muskari) türlerinin hepsi

 6. Sternbergia (Kara çiğdem) türleri 

    (S.lutea hariç)

 7. Tulipa (Lale) türlerinin hepsi

 8. Eminium türlerinin hepsi

 9. Biarum türlerinin hepsi

10. Nympheaceae (Nilüfer) türlerinin hepsi

11. Orchidaceae (Salep) türlerinin hepsi

12. Arum (Yılan yastığı) türleri (Arum italicum, Arum dioscorides hariç)

13. Pancratium maritimum (Kum zambağı)

14. Hyacinthus orientalis (Şark sümbülü)

15. Gentiana lutea (Censiyan)

16. Cyclamen (Sıklamen) türleri (C. coum,

      C. cilicium ve C. hederefolium hariç)

17. Galanthus (Kardelen) türleri

      (G. elwesii ve G. woronowii hariç)

18. İris (Süsen) türleri                                

19. Paeonia ( Şakayık ) türleri

20. Diğer yumrulu ve soğanlı türler

 1. Anemone blanda (Yoğurt çiçeği)

4.000.000

2.000.000

4+

1. Lilium candidum (Miszambağı)

2. Iris tuberosum (Süsen)*

3. Calla aethiopica (Kalla)*

4. Polyanthus tuberosa (Sümbülteber)*

5. Fritillaria persica (Adıyaman lalesi)

 

 2. Arum italicum (Yılan yastığı)

50.000

300.000

6+

 

    Arum dioscorides

50.000

200.000

6+

 

 3. Cyclamen cilicium (Sıklamen)

200.000

300.000

8+

 

    Cyclamen coum (Sıklamen)

700.000

250.000

8+

 

    Cyclamen hederefolium  (Sıklamen)

-

3.000.000

10+

 

 4. Dracunculus vulgaris (Yılan bıçağı)

50.000

300.000

10+

 

 5. Eranthis hyemalis (Sarı kar çiçeği)

3.000.000

-

3,5+

 

 6. Galanthus elwesii (Toros kardeleni)

4.000.000

3.000.000

4+

 

    Galanthus woronowii (Karadeniz kardeleni)

3.000.000

 2.000.000

4+

 

 7. Leucojum aestivum (Göl soğanı)

-

6.000.000

7,5+

 

 8. Urginea maritima (Ada soğanı)

20.000

10.000

20+

 

9. Geranium tuberosum (Deve tabanı)

500.000

400.000

5+

 

10. Fritillaria imperalis (Ters lale)

-

50.000

10+

 

11. Lilium martagon (Türk zambağı)

-

2.500

10+

 

 

12. Sternbergia lutea (Karaçiğdem)

 

-

400.000

6+

 

 

                  * Üretimi yapılan egzotik türler.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288830 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288830 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?