Dokuma Kumaşların Fire ve Kg/Mt Uygulamalarına Yönelik Uygulama Talimatı

DOKUMA KUMAŞLARIN FİRE VE KG/MT UYUMLARINA
YÖNELİK UYGULAMA TALİMATLARI
 
 
           
1)Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 10.01.2005 tarih 0120000173 sayılı talimatı.
 
 
İlgi: 20.12.2004 tarih ve 23596 sayılı yazınız.
             (DTM: 21.12.2004/0120010549)
 
“Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılmasında karşılaşılan
sorunlara ilişkin ilgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.
 
 Bilindiği üzere, Dahilde İşleme   Rejimi Kararı’nın 18. maddesinde “Dahilde İşleme İzin 
Belgesi ihracat taahhüdü bu Karara istinaden yayımlanan tebliğde belirtilen bilgi ve belgelere istinaden, belgede belirtilen şartlar esas alınarak ve eşdeğer ve/veya ithal eşyasının işlem görmüş ürünün üretiminde kullanıldığının tespiti kaydıyla Müsteşarlık ve/veya Müsteşarlığın belirleyeceği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından kapatılır” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, DİİB başvurularında ve taahhüt hesaplarının kapatılmalarında uyulması gerekli olan hususlar muhtelif tarihli yazılarımızla Genel Sekreterliğinize bildirilmişti.
 
1-     Dahilde İşleme İzin Belgelerinin düzenlenme aşamasında yapılacak ön incelemede esas alınacak hususlara ilişkin olarak 26.03.2004 tarih ve 0120001970 sayılı yazımızda belirtilen ve esasen bugüne kadar Birliğiniz nezdinde yapılan kapatma işlemlerinde de aranıldığı üzere D.İ.İ.B’lerinin kapatma işlemlerinde ithal edilen eşyanın ihraç edilen mamulün bünyesinde kullanılarak ihraç edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, belgede yer alan ihracat taahhütlerinin kilogramlarının eksik gerçekleşmesi durumunda firmaların bu eksiklikleri gidermek ve belge şartlarına uymak için, belge süreleri içinde gerçekleştirmiş olduğu ilave ihracatların belge taahhüdüne sayılması,
2-     Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile tahsis edilen, ithalatı yapılan ve ihracı taahhüt edilenürün tanımları ile gümrük beyannamesindeki ihraç edilen ürün tanımlarının karşılığı G.T.İ.P’nun birden çok ürün tanımını içerdiği durumda, ihracat beyannamesindeki ürün tanımının, belgedeki ihracat taahhüdü ile bire-bir örtüşmesi gerekmekte, buna rağmen pamuklu dokuma denim kumaştan mamul giysilerin, denim olmayan pamuklu dokuma kumaştan mamul giysilerle G.T.İ.P’nun aynı olması nedeniyle ihraç edilen ürünün ithal edilen hammaddeden üretilip üretilmediğine, ithal edilen ve ihraç edilen ürünlerin beyanname üzerindeki ağırlıklarına (kg.) bakılarak sarfiyat hesaplarının yapılması,
3-     Dahilde İşleme İzin Belgelerinin firmaların proje formlarında beyan ettikleri miktar ve değerler üzerinden düzenlenmesi nedeniyle ithalat ve ihracatlarla ilgili kilogram taahhütleri aynı olabilmektedir. Kapatma aşamasında firmaların fire beyan etmesi ve fireli üretimin olduğunun anlaşılması durumunda revize talebinin Müsteşarlığımıza gönderilmesi,
4-     İhracat taahhüdünde kg. olmayan Dahilde İşleme İzin Belgelerinde adet ve $ taahhütleri yerine getirildiği halde, ihracat beyannamelerindeki kg. tutarlarının, ithalattaki kg. tahsisine göre belirlenen fire oranlarının çok fazla altında gerçekleştiğinin ve buna dayalı olarak ithal edilen malın ihraç edilen mamulün bünyesinde kullanılmadığının tespit edilmesi halinde bu beyannamenin taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmaması,
 
 Her    halükarda    Dahilde İşleme   Rejimi   Kararı’nın 18.maddesinde    yer   alan hükümler
çerçevesinde kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
 
2) Belge kapsamında ithal edilen kumaşın ihraç edilen mamul bünyesinde kullanıldığının tespitine ve ağırlık olarak %15 dokuma kumaş-konfeksiyon firesinin uygulamasına yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 11.03.2005 tarih 0120001650 sayılı talimatı.
 
“Malumları olduğu üzere; 27.01.2005 tarih ve 2005/8391 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi
Kararı” ve İhracat 2005/1 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği” 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’de yapılan değişiklikler ve bu Tebliğ’le ilgili uygulama esasları hakkında muhtelif Birliklerle yapılan temaslarda bazı tereddütlerin oluştuğu tespit edildiğinden tereddüt edilen konulara ilişkin olarak daha detaylı açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur. Bu bağlamda;
 
            Belge kapsamında ithal edilen kumaşın ihraç edilen mamul bünyesinde kullanıldığının tespiti sırasında; kapasite raporunda birim mamulde kullanılan hammadde sarfiyatı Dahilde İşleme Projelerinin değerlendirilmesi açısından üst limitler olarak kabul edildiğinden, projelerde yer alan birim sarfiyat miktarları esasen üst limitleri ifade eden öngörü ve değişebilen miktarlar olduğundan, ihraç edilen mamülün üretiminde her zaman bu sarfiyat miktarının kullanılmasının beklenemeyeceği, birim sarfiyatın üretilen mamulün farklı beden ölçülerinde olması sebebiyle farklılık gösterebileceği, bu nedenle ithal edilen kumaşın ihraç edilen birim mamulün bünyesinde ne miktarda kullanıldığının sadece kapasite raporunda belirtilen üst sınırdaki sarf miktarları dikkate alınarak tespit edilmesinin çoğunlukla yeterli olamayacağı, bu nedenle belge taahhüt kapatma işleminde firmanın ibraz edeceği beden farklılıklarına göre hazırlanmış birim sarfiyatların esas alındığı sarfiyat tablolarının kullanılmasının gerektiği; ancak aynı kumaş türünün toplamı için firenin de dikkate alınarak ağırlık bakımından yurt dışı edilip edilmediğinin kontrolünün yapılması,
 
            Bunun yanında;birim üründe kullanılan hammadde sarfiyatının ihraca konu malların niteliği de göz önünde bulundurularak (kollu-kolsuz,S,M,L,XL,XXL,dar,geniş vb) çocuk bedeni seviyesinin üzerinde olmasına ve kapasite raporunda belirtilen sarf miktarının üzerinde olmaması,
 
            Ayrıca, dokuma kumaş ithali öngörülerek konfeksiyon taahhüdünde bulunulan belgelerden ihracat bölümünde ağırlığı belirtilmeyip sadece adet belirtilenlerde %15 dokuma kumaş-konfeksiyon firesinin otomatik olarak uygulanması, ağırlığı belirtilen belgelerde ise revize için belgenin Müsteşarlığa intikal ettirilmesi,
 
            İhracat taahhüdünde yer alan konfeksiyon ürünlerinin miktarlarında kendi içinde değişiklik olması halinde belgenin revize için Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi hususunda gereğini rica ederim.”denilmektedir.
 
 
3)Dahilde İşleme İzin Belgelerinin ihracat taahhütlerinin belge şartlarına uyumlaştırılarak revize edilmesine yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 21.04.2005 tarih 0120002733 sayılı talimatı.
 
 
“İlgi: 11.03.2005 tarih ve 0120001650 sayılı yazımız.
 
 
Malumları olduğu üzere; İhracat   2005/1 sayılı Tebliğ’de   yapılan   değişiklikler   ve    bu
Tebliğ’le ilgili uygulama esaslarına ilişkin muhtelif Birliklerle yapılan temaslarda tekstil ve konfeksiyon, deri ve deri mamülleri sektörlerinde yapılan kapatma işlemlerinde bazı hususlarda tereddütlerin oluştuğu tespit edildiğinden, bu konulara ilişkin olarak daha detaylı açıklamaların yer aldığı ilgi’de kayıtlı yazımız tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine sirküle edilmiştir.
 
 
            Bu defa, bazı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden alınan yazılarda, ilgi’de kayıtlı
yazımızın son paragrafı ile ilgili uygulamalarda belge ihracat taahhüdünde öngörülen miktarlarla birebir gerçekleşmenin arandığı, bu nedenle taahhüt hesaplarının kapatılamadığı ve dosya yığılmaları olduğu belirtilmektedir.
 
            Bilindiği üzere; 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38.maddesinde “Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdü, belgede belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle, Dahilde İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır” hükmü yer almaktadır. Dahilde İşleme İzin Belgesinin düzenlenmesi aşamasında belge üzerine kaydedilen ithalat miktarı o belge kapsamında gerçekleştirilebilecek azami miktarı, ihracat miktarı ise izin verilen ithal eşyasının bünyesinde kullanılarak ihraç edilecek ürünün asgari miktarını belirtmektedir. Fiiliyatta belgede belirtilen ithalat miktarından daha az miktarda ithalat, ihracat miktarından daha az ve/veya daha fazla miktarda ihracat gerçekleştirilebilmektedir.
 
            Bugüne kadar tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinde yapılan uygulamalarda olduğu gibi; Dahilde İşleme İzin Belgesinde öngörülen ihracat taahhüdünün fiiliyatta birebir gerçekleşmesinin genellikle mümkün olmaması sebebiyle, ihracat taahhüdünde yer alan ürünlerin gerçekleşen miktarlarında değişiklik olması halinde, bu ürünlerin belge ihracat taahhüdünde yer alan ürünler olması ve ithal edilen eşyanın ihraç edilen mamulün bünyesinde kullanılarak ihraç edildiğinin tespit edilmesi koşuluyla taahhüt hesaplarının kapatılması gerekmektedir.
 
            Belgenin ihracat taahhüt listesinde yer almayan bir mamulün taahhüt hesabına sayılabilmesi için ise belgenin, ithal edilen hammaddenin taahhüde saydırılmak istenen mamulün bünyesinde kullanıldığının tespiti ve uygulama talimatlarımızda revize işlemlerine ilişkin hususlara göre değerlendirilerek, revize edilmek üzere Müsteşarlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
 
4) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta, belgede kayıtlı miktarın aşılıp aşılmadığının tespiti açısından, belge üzerinde ilgili ithal eşyasına ilişkin olarak birden fazla birimin yazılmış olması durumunda dikkate alınması gereken ölçü birimi hakkında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 22.06.2005 tarih 0120004355 sayılı talimatı.
 
İlgi: 08.03.2005 tarih ve 120001567 sayılı yazımız.
 
“Malumları olduğu üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 22 nci maddesi, bu Karar’a istinaden aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 45 inci maddesi ve ilgi’de kayıtlı yazımız ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2005/3 sayılı Genelge’nin 45 inci maddesi çerçevesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde yapılması gereken işlemler belirtilmiştir.
 
            Bu defa; İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan 3/6/2005 tarih ve 37740 sayılı yazıda özetle, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta, belgede kayıtlı miktarın aşılıp aşılmadığının tespiti açısından belge üzerinde ilgili ithal eşyasına ilişkin olarak birden fazla birimin yazılmış olması durumunda (Örn. hem m2 hem kg.) sadece o eşyaya ilişkin G.T.İ.P’in karşısında yer alan ve dolayısıyla ilgili gümrük idarelerincedikkate alınması gereken ölçü birimi (Örn. m2)’nin esas alınıp alınamayacağı hususunda bilgi verilmesi istenmektedir.
 
            Bu çerçevede; Genel Sekreterliklerince, ilgi’de kayıtlı yazımız ekinde gönderilen 2005/3 sayılı Genelge’nin 45 inci maddesi çerçevesinde işlemler yapılırken Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatı yapılan eşya ile ilgili miktar bazında aşım yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesinde bu ithalata konu eşyanın “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan G.T.İ.P’inin karşısındaki birim/birimlerin esas alınması uygun görülmüştür.
 
            Diğer taraftan; belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında, belge kapsamındaki ithalata konu eşyanın miktarının, gerek “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nde yer alan G.T.İ.P’in karşısındaki birimin/birimlerin (Örn.m2) gerekse ikincil birimin (Örn.kg.) esas alınması suretiyle, belge kapsamında ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitine yönelik sarfiyat hesabında dikkate alınması gerekmektedir.” denilmektedir.
 
5) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki değer (döviz kullanım oranı) ve miktar aşımlarına ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 19.10.2006 tarih 0120006392 sayılı talimatı.
 
 
İlgi: 8/3/2005 tarihli ve 120001567 sayılı yazımız.
 
            Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/1 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında, “.......Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınır.” hükmü yer almaktadır.
 
            Bu çerçevede; İlgi’de kayıtlı yazımız ekinde Genel Sekreterliklerine gönderilen 2005/3 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin 44 ve 45 inci maddeleri kapsamındaki değer (döviz kullanım oranı) ve miktar aşımlarında, aşıma konu olsa da DİİB kapsamında ithal edilen eşyanın miktar olarak belge kapsamında ihraç edilen mamulde kullanıldığının tespiti kaydıyla ilgili taahhüt kapatma yazısında, ilgili gümrük idarelerince bahse konu 2 (iki) katı para cezasının alınmaması gerektiğinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
 
               
 
6) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki değer (döviz kullanım oranı) ve miktar aşımlarına ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 20.11.2007 tarih 0120008094 sayılı talimatı.
 
 
İlgi: 19/10/2006 tarihli ve 120006392 sayılı yazımız.
 
            Bilindiği üzere; İlgi’de kayıtlı yazımızda özetle; 2005/3 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin 44 üncü ve 45 inci maddeleri kapsamındaki değer (döviz kullanım oranı) ve miktar aşımlarında, aşıma konu olsa da DİİB kapsamında ithal edilen eşyanın miktar olarak belge kapsamında ihraç edilen mamulde kullanıldığının tespiti kaydıyla ilgili taahhüt kapatma yazısında, ilgili gümrük idarelerince 2 (iki) katı para cezasının alınmaması gerektiğinin açıkça belirtilmesi ile ilgili hususlara yer verilmiştir.
 
            Ancak; konuya ilişkin Gümrük Müsteşarlığı’ndan müteaddit defalar alınan yazılarda özetle, belge kapsamında izin verilen miktarın üzerinde işlem yapılması durumunun, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın “Dahilde İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması” başlıklı 22 inci maddesi kapsamında Dahilde işleme Rejiminin ihlali olarak değerlendirilmesi nedeniyle, bahse konu hallerde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesine istinaden 2 (iki) katı para cezasının uygulanmasının gerektiği ifade edilmiştir.
 
            Bu kapsamda; konuya ilişkin işlemlerin ilgili gümrük idarelerince tekemmül ettirileceği de dikkate alınarak, belge kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesine istinaden 2 (iki) katı para cezasının da uygulanması; dolayısıyla, İlgi’de kayıtlı yazımızda yer alan ve ilgili gümrük idarelerince 2 (iki) katı para cezasının alınmaması gerektiğine ilişkin ibareye ilgili taahhüt kapatma yazısında yer verilmemesi gerekmektedir.” denilmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910068 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910068 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?