Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Sonradan Kontrolü (AB ve Dış İlişkiler Gn.Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü


Sayı    :  16934678-180.99

Konu  :  Sonradan Kontrol


Bilindiği üzere , Genel Müdürlüğümüzün 25.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelgesine istinaden dolaşım ve menşe belgelerinin sonradan kontrollerine ilişkin yurt dışı makamlarla yapılan yazışma süreçleri, 01.04.2014 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüklerince yürütülmektedir. Ancak,  Bölge Müdürlüklerinizden alınan yazılardan, sonradan kontrol talep edilen ülkelerden 10 ay içinde cevap alınamaması durumunda ne şekilde hareket edileceğine dair tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, ilgili mevzuatta yer verilen “Makul şüphenin mevcudiyetinde, sonradan kontrol talebine,  talep  tarihinden  itibaren  on  ay  içerisinde  cevap  alınamaması  veya  cevapta  söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da eşyanın serbest dolaşım/menşe statüsünün tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri,   istisnai  durumlar  hariç  olmak  üzere  , söz konusu eşyaya tercihli  rejim tanınmasını reddedebilir.” hükmü doğrultusunda, sonradan kontrol talebinin iletildiği  tarih itibariyle 10 aylık sürenin sonunda yurtdışındaki makamlardan gerekli yanıtın  alınamaması halinde tercihli rejimin uygulanmaması gerekmektedir.

Bu  süre  ancak  istisnai  durumlarda  esnetilebilmekte  olup,  "istisnai  durumlar"ın kapsayabileceği hallere dair somut bir metin bulunmamaktadır. Ayrıca, istisnai durumların somut bir metne bağlanması, söz konusu hükümde bu ibareye yer verilmesinin anlamını ortadan kaldıracağından uygun bulunmamakta, gümrük müdürlüğünce her bir olay bazında ayrıca değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır.

Bu tür istisnai durumların bir örneğini, "yetkili makam adresi temin edilememesi" oluşturmaktadır. Bu gibi hallerde, gerekli adreslerin elde edilebilmesi amacıyla öncelikle ivedilikle Genel Müdürlüğümüzle temasa geçilmesi gerekmektedir.

Söz konusu 10 aylık süre dolduğunda belgelerin geçersiz sayılabilmesi için, süre dolmadan (iki ay gibi) makul bir zaman önce ilgili idareye bir tekit yazısı iletilmesi ve yazıda 10 aylık sürenin bitimine kadar bir yanıt alınamaması durumunda tercihli rejimin uygulanmayacağının belirtilmesi yerinde olacaktır.

Aynı şekilde, mevzuatta açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, uygulamada birliğin sağlanabilmesi ve bir sonradan kontrol talebine yanıt verilebilmesi için yeterli bir süre olması nedeniyle, söz konusu 10 aylık sürenin menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolünde de dikkate alınması esastır.

Diğer yandan, Bölge Müdürlüğünüzce yurt dışına gönderilen taleplere yanıt verilmediği durumlarda, süreci hızlandırmak gerekçesiyle talep yazınızın bir örneğinin ve/veya talep yazınızın gönderildiği yurt dışı yetkili makamın adresinin paylaşılması amacıyla ithalatçı firmalar ve  müşavirlerince yapılan taleplerin karşılanması hususu , belgelerin kontrolüne dair idareler arası resmi   sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından uygun olarak değerlendirilmemektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Sevil KARACA
Bakan a.

Daire Başkanı


Dağıtım : Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

( Uludağ Gümrük ve Tic. Böl.md.hariç)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238833 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238833 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?