Ek-2 GIDA VE YEM SANAYİİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLER VEGIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER

Ek-2

GIDA VE YEM SANAYİİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLER VEGIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER

 

GTİP

MADDE İSMİ

07

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular (ekim amaçlı tohumluklar hariç)

08

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları (ekim amaçlı tohumluklar hariç)

09

Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat (ekim amaçlı tohumluklar hariç)

10

Hububat (ekim amaçlı tohumluklar hariç)

11 (a)

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni (ekim amaçlı tohumluklar hariç)

12 (a)

Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem (ekim amaçlı tohumluklar hariç) (1214.10.00.00.00 “Yonca kaba unu ve pelletleri” ve 1209.99.10.00.00 “Orman ağaçlarının tohumları” dahil) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

13

Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

1404.90.00.99.11

Çöven

1404.90.00.99.19

Diğerleri

15.07

Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.08

Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.09

Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1510.00

Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dâhil)

15.11

Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.12

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.13

Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.14

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.15

Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dâhil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1516.20

Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

15.17

Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

1518.00

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

1521.10

Bitkisel mumlar

17 (a)

Şeker ve şeker mamulleri (1702.11 hariç)

18 (a)

Kakao ve kakao müstahzarları

19 (a)

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

20

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

21 (a)

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

22 (a)

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke (Buz ve Kar dışındaki 22.01 pozisyonundakiler hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

23.02

Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın)

23.03

Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın)

2304.00.00.00.00

Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

2305.00.00.00.00

Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

23.06

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

2308.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın)

23.09

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

2501.00

Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu

2503.00

Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç)

2506.20.00.00.11

Ham veya kabaca yontulmuş

2506.20.00.00.19

Diğerleri

25.08

Diğer killer (68.06 pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot veya dinas toprakları

2519.90.10.00.11

Saf magnezyum oksit

2525.10.00.00.00

Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika

2525.20.00.00.00

Mika tozu

2528.00.00.00.00

Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı %85'ten fazla olmayan)

2530.90.00.90.39

Diğerleri

2707.10.00.00.00

Benzol (benzen)  (güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.50.00.00.19

Diğerleri

27.10

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar: (biodizel ihtiva edenler dahil, atık yağlar hariç) (2710.91.00.00.00 “Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya polibromlu bifenilleri (PBB’ler)” ile 2710.99.00.00.00 “Diğerleri” hariç)

28.01

Flor, klor, brom ve iyot

2809.10.00.00.00

Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)

2809.20.00.00.11

Hipofosforik asit (H4 P2O6)

2809.20.00.00.12

Meta fosforik asitler

2809.20.00.00.14

Piro fosforik asitler

2809.20.00.00.15

Polifosforik asitler

2809.20.00.00.16

Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Gıda sanayiinde kullanılanlar

2809.20.00.00.17

Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Diğerleri (yalnız yem sanayiinde kullanılanlar)

28.11(b)

Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri

28.15

Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri

2816.10.00.00.00

Magnezyumun hidroksit ve peroksiti

2817.00.00.10.00

Çinko oksit

28.20

Manganez oksitleri

2821.10

Demir oksitleri ve hidroksitleri

2822.00

Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri

2823.00.00.00.00

Titan oksitleri

28.27

Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler

28.28

Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler

2829.90.80.30.11

Diğer iyodatlar

28.32

Sülfitler; tiyosülfatlar

28.33

Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar)

28.34

Nitritler; nitratlar

28.35

FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), ve fosfatlar;  polifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

28.36

Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat

28.39

Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

2841.70.00.10.00

Amonyum molibdat

2841.70.00.90.11

Sodyum molibdat

2842.10.00.00.00

Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)

2842.90.10.00.11

Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları

2847.00

Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın)

29.01

Asiklik hidrokarbonlar

29.02 (a)

Siklik hidrokarbonlar (2902.30.00.00.00 “Toluen (toluol)” hariç)

2904.90.95.00.34

Quintozene (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)

2904.90.95.00.35

Tecnazene (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)

2904.90.95.00.39

Diğerleri (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)

29.05 (a) ve (b)

Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2905.51.00.00.00 “Etiklorvinol (INN)” hariç)

29.06

Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

2907.19.90.90.19

Diğerleri

29.09 (a)

Eterler, eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
(2909.11.00.00.00 “Dietil eter (eter)” hariç) 

29.12

Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit

29.14 (a)

Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri (2914.11.00.00.00 “Aseton (propanon)”, 2914.12.00.00.00 “Butanon (metil etil keton)”, 2914.13.00.00.00 “4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)”, 2914.39.00.00.15 “1-phenyl-2-propanone”, 2914.39.00.00.16 “3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone” hariç)

29.15 (a)

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

29.16 (a)

Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2916.34.00.00.00 “Fenilasetik asit ve tuzları” hariç)

29.18 (b)

Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2918.99.90.00.14 “Misoprostol” hariç)

2921.19.99.00.49 (b)

Diğerleri (yalnız amin gruplu bileşikler)

2921.19.99.00.59  

Diğer asiklik monoaminler

2922.41

Lizin ve esterleri; bunların tuzları

2922.42

Glutamik asit ve tuzları

2922.49 (a)

Diğerleri

2922.50 (a)

Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (2922.50.00.90.14 “Fluoxetin (INN)”, 2922.50.00.90.15 “Tramadol hidroklorür” hariç)

2923.10.00.00.00

Kolin ve tuzları

2923.20

Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler

2923.90.00.10.12

Betain

2923.90.00.10.13

Betain hidroklorür

2923.90.00.10.19

Betainin diğer tuzları

2923.90.00.90.19

Diğerleri (Yalnız L-Carnitin)

2924.19.00.00.17(a)

Glutamin

2924.29.98.00.32

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

2924.29.98.00.33

Profam

2924.29.98.00.48

Diğerleri

29.25 (a)

Karboksiimid gruplu bileşikler (sakkarin ve tuzları dâhil) ve imin gruplu bileşikler (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç)

2929.90.00.00.13

Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14

Kalsiyum siklamad

2930.40.10.00.00

Methionin (INN) 

2930.40.90.00.00

Diğerleri

2930.90.13.00.00

Sistein ve sistin (yalnız sistin)

2930.90.99.00.14

Dimetil sülfür

2930.90.99.90.43

Dimetil sülfoksit ve sülfonlar

2930.90.99.90.68

Diğerleri

2931.90.80.10.00

Arsenikli organik bileşikler

29.32 (a)

Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (2932.91.00.00.00 “İzosafrol”, 2932.93.00.00.00 “Piperonal”, 2932.94.00.00.00 “Safrol” hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

2933.29.90.00.19

Diğerleri

2933.39.99.00.23

Alphaprodine

2933.39.99.00.24

Pethidine intermediate B

2933.39.99.00.25

Pethidine intermediate C

2933.39.99.00.26

Phenazocine

2933.39.99.00.27 (a)

Remifentanil

2933.39.99.00.39

Diğerleri

2933.49.90.00.29

Diğerleri (yalnız azotlu heterosiklik bileşikler)

2933.59.95.00.38

Diğerleri

2933.99.80.90.49

Diğerleri (yalnız L-prolin [yalnızca yem amaçlı olanlar])

29.34 (a)

Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler  (2934.91.00.00.11 “Aminorex (INN)”, 2934.91.00.00.12 “Brotizolam (INN)”, 2934.91.00.00.13 “Clotiazepam (INN)”, 2934.91.00.00.14 “Cloxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.15 “Dextromoramide (INN)”, 2934.91.00.00.16 “Haloxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.17 “Ketazolam (INN)” 2934.91.00.00.18 “Mesocarb (INN)”, 2934.91.00.00.21 “Oxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.22 “Pemoline (INN)”, 2934.91.00.00.24 “Sufentanil (INN)” hariç) 

29.36

Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın)

2938.90.90.90.15

Steviol glikozitler

2939.30

Kafein ve tuzları

29.40

Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç)

29.41

Antibiyotikler

3002.90.50.10.19 (a)

Diğerleri

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri

3002.90.90.00.11(b)

Saksitoksin

3002.90.90.00.12 (b)

Risin

3002.90.90.00.19 (a)

Diğerleri

3004.90.00.00.00

Diğerleri

3102.10.10.00.00

Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle %45'den fazla olan üre

3102.21.00.00.00

Amonyum sülfat

3102.50.00.00.00

Sodyum nitrat (ağırlık itibariyle % 16,3’den fazla azot içeren tabii sodyum nitrat)

31.04

Potaslı mineral veya kimyasal gübreler

31.05

Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları

3203.00

Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar

32.04

Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)

3205.00

Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar

32.06

Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)

33.01 (a)

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya " maserasyon" " suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri

33.02

Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar

3402.13.00.00.00

İyonlu olmayanlar

3402.90.10.00.12

Sabun içermeyenler

34.04

Suni mumlar ve müstahzar mumlar

3504.00.90.00.19

Diğerleri

35.05 (a)

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar

35.06

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler

35.07

Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hazırlanmış enzimler (veteriner kontrollerine tabi olanlar hariç)

3802.10.00.00.00

Aktif hale getirilmiş karbon

3802.90.00.90.12

Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç)

3802.90.00.90.13

Ağartma toprağı – asit aktivasyonlu killer

3808.92.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.90.00.19

Diğerleri

3808.94.90.00.11 (a)

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.19(a)

Diğerleri

3808.99.90.00.11 (a)

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.19 (a)

Diğerleri

38.12

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler

38.15

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları

38.23

Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri

38.24 (a) ve (b)

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil) (3824.71.00.00.11 “R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı”, 3824.90.92.00.15 “Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller” hariç)

39.01

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

39.02

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

39.03

Stiren polimerleri (ilk şekillerde)

39.04

Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

39.05

Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde)

39.06

Akrilik polimerler (ilk şekillerde)

39.07

Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde)

39.08

Poliamidler (ilk şekillerde)

39.09

Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde)

3910.00

Silikonlar (ilk şekillerde)

39.11

Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)

39.12

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)

39.13

Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

3914.00.00.00.00

39.01 ila 39.13 pozisyonlarında yer alan polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)

39.16

Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)

39.17

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

39.19

Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın)

39.20

Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz)

39.21

Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler

39.23 (c)

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri (çocukları cezbedici nitelikte olan su mataraları hariç)

39.24 (c)

Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası (biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve benzeri ürünler hariç)

3925.10.00.00.00

Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar

3926.90.97.90.18 (c)

Diğerleri (emzik ve benzeri ürünler hariç)

40.02

Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde); 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde)

4009.11.00.00.00

Bağlantı elemanları olmayanlar

4009.21

Bağlantı elemanları olmayanlar

4010.11.00.00.00

Sadece metalle takviye edilmiş olanlar

4010.12.00.00.00

Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar

4010.19.00.00.00

Diğerleri

4017.00.00.99.11

Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya

4017.00.00.99.19

Diğerleri

4419.00

Ahşap mutfak ve sofra eşyası

4421.90.97.00.00

Diğerleri (Ahşaptan mamul dondurma çubukları)

45.03

Tabii mantardan eşya

4704.29.00.00.00

Geniş yapraklı ağaçlardan (yalnız stabilizör)

48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
(4801.00 “Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)” hariç)

5903.90.99.90.00

Diğerleri

5910.00.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın) 

5911.10.00.00.00

Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, keçe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil]

5911.90.90.00.19

Diğerleri

6909.90

Diğerleri

6911.10

Sofra ve mutfak eşyası

6912.00

Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç)

70.10

Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri

70.13

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç)

7205.29.00.00.13

Demir veya çelik tozları

7310.21.11.00.00

Gıda için konserve kutuları

7310.21.19.00.00

İçecekler için konserve kutuları

7323.92.00.00.00

Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış)

7323.93.00.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

7323.94.00.00.00

Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış)

7323.99.00.00.00

Diğerleri

7615.10

Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri (yalnız ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı)

8211.91.00.00.00

Sabit ağızlı sofra bıçakları

8215.20.10.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

83.09

Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat

8481.80.99.00.19

Diğerleri (yalnız plastik inner valf)

9602.00.00.10.00

Jelatin kapsüller

96.17

Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç)


(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(b) 2016/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamı ürünlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ithalinde, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 (b) 2016/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamı ürünlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ithalinde, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(b) 2016/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamı ürünlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ithalinde, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(b) 2016/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamı ürünlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ithalinde, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

 (c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867439 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867439 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?