Ek-6 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ VE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ İMALİNDE KULLANILAN HAMMADDELER, ÇEKİCİ TUZAKLAR İLE HİDROLİZE PROTEİN İHTİVA EDEN CEZBEDİCİLER

Ek-6

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ VE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ İMALİNDE KULLANILAN HAMMADDELER, ÇEKİCİ TUZAKLAR İLE HİDROLİZE PROTEİN İHTİVA EDEN CEZBEDİCİLER

 

GTİP

MADDE İSMİ

1516.20.98.00.21

Rep yağı

1518.00.91.00.00

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç)

2102.10.90.90.00

Diğerleri (yalnız aureobasidium  pullulans)

2508.40.00.00.00

Diğer killer

2530.90.00.90.39

Diğerleri (yalnız sillitin z)

2707.30.00.00.00

Ksilol (ksilen)

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2805.11.00.00.00

Sodyum

2811.19.80.90

Diğerleri (yalnız phosphorous acid)

2811.22.00.00.00

Silisyum dioksit

2812.10.18.00.11(b)

Fosfor oksiklorür

2825.50.00.00.12

Bakır II oksit (siyah bakır oksit)

2825.50.00.00.13

Bakır hidroksitler

2827.41.00.10.00

Bakır oksiklorür

2833.25.00.20.00

Bakır II sülfat (göz taşı) (yalnız Bakır Sülfat Pentahidrat, Bazik Bakır Sülfat)

2833.29.80.00.19

Diğerleri (yalnız bakır kalsiyum sülfat)

2835.10.00.20.00

Potasyum fosfit ve hipofosfit

2839.90.00.90.15

Diğer silikatlar

2842.10.00.00.00

Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)

2848.00.00.20.00

Saf çinko fosfür

2853.00.90.20.00

Diğerleri (yalnız hydrogen cyanamide)

2901.10.00.90.12

Heptan

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları (yalnız xylene)

2903.91.00.00.11

Klorbenzen

2904.10.00.00.29

Diğerleri

2904.90.40.00.00(b)

Trikloronitrometan (klor pikrin)

2904.90.95.00.21

Pentaklornitrobenzen (PCNB)

2904.90.95.00.39

Diğerleri (yalnız 3,5 dinitro 4 chloro benzo-trifluroid)

2905.12.00.00.12

İzopropil alkol

2905.13.00.00.00

Butan-1-ol (n-butil alkol)

2905.14.90.00.11

İzobütil alkol

2905.16.85.00.11

İzooktanol

2905.16.85.00.19

Diğerleri (yalnız 2 ethyl hexanol)

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (propan-1,2-diol)

2905.59.98.90.99

Diğerleri

2906.29.00.90.19

Diğerleri (yalnız dicofol)

2907.13.00.00.12

Nonilfenol ve izomerleri

2908.99.00.90.12

Diğer dinitro-o-krezoller

2908.99.00.90.29

Diğerleri (yalnız sodyum türevleri)

2909.30.90.90.18

Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri (yalnız Etofenprox, Oxyfluorfen'den birini içerenler)

2909.41.00.00.00

2,2’ -oksidietanol (dietilen glikol, digol)

2909.49.80.90.19

Diğerleri (yalnız etilen glikolün monometil eterleri ile m-phenoxy benzylalcohol)

2909.50.00.90.00

Diğerleri

2910.30.00.00.00

1 -klor - 2,3 -epoksipropan (epiklorohidrin)

2912.29.00.90.19

Diğerleri

2912.50.00.00.13

Metaldehit (kristal veya toz halinde)

2912.50.00.00.19

Diğerleri (yalnız methaphonoxy benzaldehid)

2913.00.00.10.00

Kloral (triklorasetaldehit)

2914.13.00.00.00 (a)

4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)

2914.22.00.00.11

Siklohekzanon

2914.29.00.00.19

Diğerleri (yalnız isophorone)

2915.39.00.99.19

Diğerleri (yalnız ethyl glycol acetate)

2915.40.00.00.11

Monoklor asetik asit (klorasetik asit)

2915.50.00.00.11

Propionik asit

2915.90.70.00.49

Diğerleri

2916.19.95.90.00

Diğerleri

2916.20.00.00.18

Diğerleri (yalnız bifenthrin)

2916.39.90.90.19

Diğerleri (yalnız 2-(1-Naphtyl) Acetic Acid (NAA))

2917.39.95.90.19

Diğer aromatik polikarboksilik asitler

2918.11.00.00.21

Etil laktat

2918.11.00.00.29

Laktik asitin diğer esterleri

2918.19.98.30.00

GHB (γ-hidroksibütirik asit) (yalnız bromopropylate)

2918.19.98.40.00

Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat) (yalnız bromopropylate)

2918.99.40.00.00

2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat

2918.99.90.00.19

Diğerleri (yalnız phenoxy bileşikleri, 2,4 D Acid, 2,4 D Ethylhexyl Ester, 2,4 D İsooctyl Ester, Diclofop methyl, MCPA, İrgalite Rubine LPBC'dan birini içerenler)

2919.90.00.10.11

Tribütil fosfatlar

2919.90.00.90.29

Diğerleri (yalnız dichlorvos)

2920.11.00.00.00

Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)

2920.19.00.00.11

Tiyofosforik asit esterleri

2920.19.00.00.19

Diğerleri (yalnız tolclofos methyl)

2920.90.10.11.12

Dimetil sülfat

2920.90.10.19.19

Diğerleri

2920.90.30.00.00(b)

Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin)

2920.90.85.90.00

Diğerleri (yalnız Fosetyl Al, Propargite'dan birini içerenler)

2921.11.00.00.12

Dimetilamin

2921.19.99.00.11

Trietilamin

2921.19.99.00.21

İzopropilamin

2921.42.00.00.12

Dikloranilinler

2921.42.00.00.29

Diğerleri

2921.43.00.00.17

Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları

2921.43.00.00.18 (a)

Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları (yalnız Trifluralin)

2921.49.00.00.11

Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları

2921.49.00.00.39

Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları (yalnız Pendimethalin)

2921.51.19.00.29

Diğerleri

2922.19.85.00.28

Diğerleri

2922.29.00.90.19

Diğerleri (yalnız aclonifen)

2922.49.85.90.32

Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)

2923.90.00.90.19

Diğerleri (yalnız chlormequat chloride)

2924.12.00.00.00

Floroasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) ve fosfamidon (ISO)

2924.19.00.00.29

Diğer asiklik amidler (yalnız Monocrotophos, Propamocarb Hydrochloride'den birini içerenler)

2924.21.00.00.29

Diğerleri (yalnız Diuron, Linuron, Lufenuron, Pencycuron'dan birini içerenler)

2924.29.98.00.28

Neostigmin bromür (yalnız İprovalicarb)

2924.29.98.00.48

Diğerleri (yalnız 2-(1-Naphtyl) Acetamide (NAD), Acetochlor, Cyclanilide, Desmedipham, Diethofencarb, Diflubenzuron, Fenhexamid, Flufenoxuron, Hexaflumuron, Metalaxyl, Oxadixyl, Phenmedipham, Propanil, Propyzamide, S Metolachlor, Teflubenzuron'dan birini içerenler)

2925.19.95.00.14

Procymidone

2925.19.95.00.19

Diğer imidler

2925.29.00.00.14

Guanidinin diğer tuzları (yalnız dodine)

2925.29.00.00.19

Diğerleri

2926.90.95.00.21

Cyhalothrine

2926.90.95.00.22

Fenvalerat (yalnız esfenvalerate)

2926.90.95.00.28

Diğerleri (yalnız Alpha Cypermethrin, Beta Cyfluthrin, Bromoxynil, Chlorothalonil, Cyfluthrin, Cyhalofop Butyl, Cymoxanil, Cypermethrin, Deltamethrin, Lambda Cyhalothrin, Tau Fluvalinate'den birini içerenler)

2927.00.00.00.19

Diğer diazo bileşikleri (yalnız fenaminosulf)

2928.00.90.10.19

Hidrazinin diğer organik türevleri (yalnız Bifenazate, Tebufenozide'dan birini içerenler)

2928.00.90.20.19

Hidroksilaminin diğer organik türevleri  (yalnız Kresoxim Methyl, Linuron, Tralkoxydim'den birini içerenler)

2929.90.00.00.29

Diğerleri (yalnız Trifloxystrobin)

2930.20.00.00.11

Tiyokarbamatlar (yalnız Cycloate, Thiobencarb'dan birini içerenler)

2930.20.00.00.12

Çinkodibutilditiyokarbamat

2930.20.00.00.18

Diğer ditiyokarbamatlar (yalnız Mancozeb, Maneb, Metam Sodium, Metiram, Propineb, Tri Allate'den birini içerenler)

2930.30.00.00.19

Diğerleri (yalnız thiram)

2930.90.99.90.43

Dimetil sülfoksit ve sülfonlar

2930.90.99.90.68

Diğerleri (yalnız Cadusafos, Captan, Clethodim, Diafenthiuron, Dimethoate, Ethoprophos, Fenamiphos, Fenthion, Folpet, Malathion, Mesotrione, Methiocarb, Methomyl, Omethoate, Oxamyl, Tetradifon, Thiophanate Methyl'den birini içerenler)

2931.90.80.90.51(b)

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)

2931.90.80.90.68

Diğerleri (yalnız Ethephon, Fenbutatin Oxide, Glufosinate Ammonium, Glyphosate Acid, Glyphosate İsopropylamine Tuzu'dan birini içerenler)

2932.20.90.90.19

Diğer laktonlar (yalnız Gibberellic Acid, Gibberellin A4/A7, Spirodiclofen, Spiromesifen, Tepraloxydim’den birini içerenler)

2932.99.00.50.19

Diğer halkalı eterler (yalnız Spiroxamine)

2932.99.00.90 (a)

Diğerleri (benzofuran (kumaron) hariç ) (yalnız carbamatlar, Benfuracarb, Ethofumesate'dan birini içerenler)

2933.19.90.00.19

Diğerleri (yalnız Fenpyroximate, Pyraclostrobin, Tebufenpyrad'dan birini içerenler)

2933.21.00.00.11

Hidantoin

2933.21.00.00.12

Hidantoinin türevleri (yalnız İprodione)

2933.29.90.00.19

Diğerleri (yalnız imidazoller, İmazalil, Prochloraz)

2933.39.25.00.00

3,6-Dikloropridin - 2-karboksilik asit (yalnız clopyralid)

2933.39.99.00.11

3-Pikolin (metilpiridin)

2933.39.99.00.21

Piperidin türevleri (yalnız Mepiquat Chloride)

2933.39.99.00.39

Diğerleri (yalnız Acetamiprid, Chlorfluazuron, Chlorpyrifos Ethyl, Clodinafop Propargyl, Fluazifop P Butyl, Forchlorfenuron, Haloxyfop R Methyl Ester, İmazamox, İmidacloprid, Paraquat, Pyriproxyfen'den birini içerenler)

2933.49.90.00.29

Diğerleri (yalnız cloquintocet mexyl, Quinoxyfen’den birini içerenler)

2933.59.10.00.00

Diazinon (ISO)

2933.59.95.00.28

Piperazinin diğer tuz ve türevleri

2933.59.95.00.38

Diğerleri (yalnız 6 Benzyladedine, Azoxystrobin, Bispyribac Sodium, Cyprodinil, Halosulfuron Methyl, Lenacil, Pirimicarb, Pirimiphos Methyl, Pyrimethanil, Rimsulfuron'dan birini içerenler)

2933.69.10.90.11

Atrazin

2933.69.10.90.13

Simazin

2933.69.80.00.19

Diğerleri (yalnız Cyromazine, Metribuzin, Prometryne, Pymetrozine, Triasulfuron, Tribenuron Methyl'den birini içerenler)

2933.79.00.00.19

Diğer laktamlar

2933.99.80.10.00

Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol )

2933.99.80.90.22

İndolbutirik asit

2933.99.80.90.38

Maleic hidrazin

2933.99.80.90.49

Diğerleri (yalnız Bitertanol, Carbendazim, Chloridazon, Clofentezine, Diniconazole, Epoxiconazole, Fenchlorazole ethyl, Flusilazole, Flutriafol, Molinate, Myclobutanil, Penconazole, Propaquizafop, Prothioconazole, Pyridaben, Quizalofop P Ethyl, Tebuconazole, Triadimenol'den birini içerenler)

2934.10.00.00.19(a)

Diğerleri (yalnız Fosthiazate, Hexythiazox, Thiamethoxam'dan birini içerenler)

2934.20.20.00.11

Di (benzotiazol -2 -il) disülfür

2934.20.80.00.00

Diğerleri

2934.99.90.90.21

Aspartam Asesülfam Tuzu

2934.99.90.90.22 (a)

Tianeptine ve tuzları (yalnız Thidiazuron)

2934.99.90.90.27

Diğerleri (yalnız Benoxacor, Bentazone, Buprofezin, Carboxin, Difenoconazole, Dimethomorph, Etoxazole, Famoxadone, Fenoxaprop P Ethyl, Fludioxonil, Hymexazol, İndoxacarb, Methidathion, Moon 4660, Oxadiazon, Phosalone, Pinoxaden, Propiconazole'den birini içerenler)

2935.00.90.00.29

Diğerleri (yalnız sulfonylüreler, Azimsulfuron,  Chlorsulfuron, Florasulam, Nicosulfuron'dan birini içerenler)

2936.29.00.00.11

Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]

2941.90.00.00.59

Diğerleri (yalnız abamectin)

3105.59.00.00.19

Diğerleri (yalnız Silisik Acid)

3202.90.00.00.13

Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin)

3204.17.00.00.11

Pigmentler

3204.90.00.00.00

Diğerleri

3402.11.90.10.00

Sülforezinatlar ve sülfooleatlar

3402.11.90.90.12

Dodesil benzen sülfonik asit

3402.11.90.90.19

Diğerleri

3402.13.00.00.00

İyonlu olmayanlar

3402.19.00.90.00

Diğerleri

3402.20.20.00.12

Sabun içermeyenler

3402.90.10.00.12

Sabun içermeyenler

3402.90.90.00.16

Sabun içermeyenler

3501.10.50.00.00

Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde kullanılmaya mahsus olanlar

3501.10.90.00.00

Diğer kazeinler

3804.00.00.10.00

Konsantre edilmiş sülfitli lesivler

3804.00.00.99.00

Diğerleri

3806.10.00.00.00

Kolofanlar ve reçine asitleri

3808.91.10.00.00

Esası pretroitler olanlar (yalnız Alpha Cypermethrin, Beta Cyfluthrin, Bifenthrin, Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Deltamethrin+Piperonyl Butoxide, Esfenvalerate, Ethofenprox, Fenpropathrin, Gamma Cyhalothrin, Lambda Cyhalothrin, Metaflumizone, Pyridalyl, Tau Fluvalinate, Zeta Cypermethrin'den birini içerenler)

3808.91.20.00.11

Dikofol içerenler

3808.91.20.00.19

Diğerleri

3808.91.30.00.00

Esası karbamatlar olanlar (yalnız Carbofuran, Fenoxycarb+Lufenuron, Formetanate, Methomyl, Oxamyl, Pirimicarb, Methiocarb, Thiodicarb'dan birini içerenler)

3808.91.40.00.00

Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar (yalnız Cadusafos, Chlorpyrifos Ethyl, Chlorpyrifos Ethyl+Cypermethrin, Chlorpyrifos Methyl, Cypermethrin+Profenofos, Dimethoate, Ethoprophos, Fenamiphos, Fenthion, Fosthiazate, Malathion, Methidathion, Phosalone, Phosmet, Pirimiphos Methyl, Quinalphos, Trimedlure ve DDVP Pastili+Tuzaklar'dan birini içerenler)

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.91.90.00.19 (a)

Diğerleri (yalnız Abamectin, Abamectin+Chlorantraniliprole, Abamectin+Spirodiclofen, Acequinocyl, Acetamiprid, Aluminium Phosphide, Azadirachtin, Bacillus Thuringiensis, Beauveria Bassiana ATCC 74040 Irkı, Beta Cyfluthrin+İmidacloprid, Bifenazate, Buprofezin, Buprofezin+Lambda Cyhalothrin, Chlorantraniliprole, Chlorfluazuron, Clofentezine, Clothianidin, Cydia Pomonella Granul Virüsü, Cyhexatin, Cyromazine, Deltamethrin+Pheromon, Deltamethrin+Thiacloprid, Diafenthiuron, Diflubenzuron, DNOC Ammonium, Emamectin Benzoate, Etoxazole, Fenazaquin, Fenbutatin Oxide, Fenpyroximate, Feromon ve Tuzaklar, Fipronil, Flocoumafen, Flonicamid, Flufenoxuron, Hexythiazox, Hidrolize Protein+Tuzak, İmidacloprid, İmidacloprid+Mineral Yağ, İndoxacarb, İodomethane, Lambda Cyhalothrin+Thiamethoxam, Lufenuron, Magnesium Fosfit, Metaldehyde, Methoxyfenozide, Milbemectin, Mineral Yağlar, Myrothecium Verrucaria Strain AARC 0255, Novaluron, Phosphina (Fosfin), Propargite, Pymetrozine, Pyridaben, Pyriproxyfen, Quillay Saponariz Extraktı, Sarımsak Ekstraktı, Spinetoram, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spiroxamine+Tebuconazole+Triadimenol, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Thiacloprid, Thiamethoxam, Tolfenpyrad, Yazlık Yağlar'dan birini içerenler)

3808.92.10.00.00

Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar (yalnız Bakır Hidroksid, Bakır Kalsiyum Sülfat+Cymoxanil, Bakır Oksiklorid+Chlorothalonil, Bakır Oksiklorid+Cymoxanil, Bakır Oksiklorid+Dimethomorph, Bakır Oksit, Bakır Sülfat Pentahidrat, Bakır Sülfat+Cymoxanil+Mancozeb, Bakır Tuzları+Cymoxanil+Mancozeb, Bazik Bakır Sülfat, Bordeaux Mixture, Kalsiyum Hidroksit ve Bakır II Sulfat'dan birini içerenler)

3808.92.20.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.20.00.19

Diğerleri (yalnız Bakır Tuzları+Mancozeb, Cyazofamid, Kükürt, Phosphorous Acid'den birini içerenler)

3808.92.30.00.00

Esası ditiokarbamatlar olanlar (yalnız Ametoctradin+Metiram, Benelaxyl M+Mancozeb, Mancozeb+Metalaxyl M, Mancozeb+Zoxamide, Mandipropamid+Mancozeb, Maneb, Metiram, Metiram+Pyraclostrobin, Propineb, Thiram, Ziram'dan birini içerenler)

3808.92.40.00.00

Esası benzimidazoller olanlar (yalnız Benomyl, Carbendazim, Carbendazim+Diethofencarb, Fosetyl Al+Propamocarb Hydrochloride, Thiophanate Methyl'den birini içerenler)

3808.92.50.00.00

Esası diazol veya triazol olanlar (yalnız Ametoctradin+Dimethomorph, Azoxystrobin+Tebuconazole, Bromuconazole, Carbendazim+Epoxiconazole, Cyflufenamid, Cyflufenamid+Triflumizole, Difenoconazole, Difenoconazole+Propiconazole, Diniconazole, Epoxiconazole+Pyraclostrobin, Epoxiconazole+Thiophanate Methyl, Fenbuconazole, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutriafol, Folpet+Prochloraz, Folpet+Triadimenol, İmazalil, Metconazole, Metrafenone, Myclobutanil, Penconazole, Propiconazole,  PProchloraz+Propiconazole, Prochloraz+Triticonazole, Prothioconazole+Spiroxamine, Prothioconazole+Tebuconazole, Tebuconazole, Tebuconazole+Trifloxystrobin, Tetraconazole, Triadimefon, Triadimenol'den birini içerenler)

3808.92.60.00.00

Esası diazin veya morfolinler olanlar (yalnız Azoxystrobin)

3808.92.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.90.00.19

Diğerleri (yalnız Acibenzolar S Methyl+Metalaxyl M, Agrobacterium Radiobacter Strain K 1026, Ampelomyces Quisqualis İsolate M 10, Azoxystrobin+Difenoconazole, Bacillus Subtilis, Boscalid, Boscalid+Kresoxim Methyl, Boscalid+Pyraclostrobin, Bupirimate, Captan, Captan+Pencycuron, Carbendazim+Chlorothalonil, Carboxin+Thiram, Chlorothalonil, Cymoxanil, Cymoxanil+Famoxadone, Cymoxanil+Mancozeb, Cymoxanil+Metiram, Cymoxanil+Probineb, Cyprodinil, Cyprodinil+Fludioxonil, Cyzafamid, Dimethomorph+Mancozeb, Dimethyl Disulfide, Dithianon, Dithianon+Pyraclostrobin, Dodine, Famoxadone+Mancozeb, Fenarimol, Fenhexamid, Fentin Acetate, Fluopicolide+Propamocarb Hydrochloride, Fluopyram+Tebuconazole, Folpet, Fosetyl Al, Fosetyl Al+Mancozeb, Gliocladium Virens Strain GL, Hymexazol, İmazalil+Thiabendazole, İminoctadine Tris (Albesilate), İprodione, İprovalicarb, Kresoxim Methyl, Mancozeb+Metalaxyl, Mandipropamid, Metalaxyl, Myclobutanil+Quinoxyfen, Quinoxyfen + Fenarimol, Oxolinic Acid, Polyoxin Al, Prochloraz, Prochloraz+Tebuconazole, Propamocarb Hydrochloride, Proqu inazid, Prothioconazole+Trifloxystrobin, Pyrimethanil, Reynoutria Spp., Thiram+Tolclophos Methyl, Tolclophos Methyl, Trichoderma Aspellerum+Trichoderma Gamsii Irk, Trichoderma Harzianum, Trifloxystrobin'den birini içerenler)

3808.93.11.00.00

Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar (yalnız 2,4 D Acid Dimethylamin, 2,4 D Acid Ethyl Hexylester, Aclonifen, Clodinafop Propargyl+Cloquintocet Mexyl, Dicamba+MCPA, Diclofob Methyl, Fenoxaprop P Ethyl+Cloquintecet Mexyl, Fenoxaprop P Ethyl+Fenchlorazole Ethyl, Oxyfluorfen, Propaquizafop, Quizalofop P Ethyl'den birini içerenler)

3808.93.13.00.00

Esası triazinler olanlar (yalnız Mesotrione+Terbuthylazine, Metribuzin, Prometryne'den birini içerenler)

3808.93.15.00.00

Esası amidler olanlar (yalnız Acetochlor+Mon 4660 (Safaner), Benaxacar+S Metolachlor, Cyclanilide+Mepiquat Chloride, Dimethanamid P, Napropamide, Propyzamide, S Metolachlor+Terbuthylazine'den birini içerenler)

3808.93.17.00.00

Esası karbamatlar olanlar (yalnız Cycloate, Desmediphame+Ethofumesate+Phenmediphame, Desmediphame+Phenmediphame, Molinate, Thiobencarb'dan birini içerenler)

3808.93.21.00.00

Esası dinitroanilin türevleri olanlar (yalnız Benfluralin, Ethalfluralin, Pendimethalin, Trifluralin'den birini içerenler)

3808.93.23.00.00

Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar (yalnız Bensulfuron Methyl, Bensulfuron Methyl+Metsulfuron Methyl, Chlorsulfuron, Dicamba+Tritosulfuron, Foramsulfuron, Foramsulfuron+İodosulfuron Methyl Sodium+İsoxadifen Ethyl, Halosulfuron Methyl, İodosulfuron Methyl Sodium+Mesosulfuron Methyl, İoxynil Octanoate, Lenacil, Linuron, Mesosulfuron Methyl+Mefenpyr Diethyl, Metsulfuron Methyl+Tribenuron Methyl, Nicosulfuron, Nicosulfuron +Rimsulfuron, Rimsulfuron, Sulfosulfuron, Thifensulfuron Methyl+Tribenuron Methyl, Tribenuron Methyl+Mecoprop P, Tribenuron Methyl+Thifensulfuron Methyl, Tribenuron Methyl, Tribenuron Methyl+Thifensulfuron Methyl'den birini içerenler)

3808.93.27.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.27.00.19

Diğerleri (yalnız 2,4 D Acid Ethylhexylester+Florasulam, 2,4 D Acid+Dicamba, Amidosulfuron+İodosulfuron Methyl Sodium+Mefenpyr Diethyl, Aminopyralid+Clopyralid (Dichloropicolinic Acid)+Picloram, Aminopyralid+Florasulam, Azimsulfuron, Bentazone, Bentazone+İmazamox, Bentazone+MCPA, Bispyribac Sodium, Bromoxynil, Bromoxynil+MCPA, Carfentrazone Ethyl+Glyphosate İPA, Chloridazon, Chloridazon+Triallete, Clethodim, Clodinafop Propargyl, Clodinafop Propargyl+Pinoxaden, Clomazone, Clopyralid (Dichloropicolinic Acid), Cyhalofop Butyl, Dicamba+Triasulfuron, Diflufeneniron+Glyphosate, Florasulam+Flumetsulam, Fluazifop P Butyl, Glyphosate Ammonium Tuzu, Glyphosate İsopropylamine Tuzu, Glyphosate İsopropylamine Tuzu+Oxyfluorfene, Glyphosate Potasyum Tuzu, Glyphosate Trimesium, Haloxyfop R Methyl Ester, İmazamox,  İmazamox+İmazapyr, İmazapic, İmazethapyr, İsoxaflutole+Cyprsulfamide, Mesosulfuron Methyl+Mefenpyr Diethyl+Propoxycarbazone Sodium, Mesotrione, Metazachlor+Quinmerac, Oxadiazon, Paraquat, Penoxulam, Picloram+Triisopropanolamine, Pinoxaden, Profoxydim, Pyroxsulam+Cloquintocet Mexyl, Quizalofop P Tefuryl, S Metolachlor, Tepraloxydim, Tralkoxydim'den birini içerenler)

3808.93.30.00.11

 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.30.00.19

Diğerleri (yalnız 1- Methyl cyclopropene, Maleic Hidrazine, N Decanol (N Decylalchol)'dan birini içerenler)

3808.93.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.90.00.19

Diğerleri (yalnız Benzyladedine+Gibberellin A4/A7, Chloro Methyl Cyclohexane Carboxylate+Trimedlure, CPPU (Forchlorfenuron), Cyclanilide+Ethephon, Dichlorprop P, Diuron+Thidiazuron, Ethephon, Flurochloridone, Gibberellic Acid, Mepiquat Chloride, Paecilomyces Fomeseroseus, Prohexadione Calcium, Sodium Türevleri'den birini içerenler)

3808.94.10.00.00

Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar

3808.94.20.00.00

Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar

3808.94.90.00.11 (a)

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.19 (a)

Diğerleri (yalnız Hidrogen Peroxide)

3808.99.10.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.10.00.19

Diğerleri (yalnız Brodifacoum, Çinko Fosfür, Difenacoum, Lactobacillus Acidophilus'dan birini içerenler)

3808.99.90.00.11 (a)

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.19 (a)

Diğerleri (yalnız Dazomet, Metam Potasium, Metam Sodium, Aktivatörler, Böcek Cezbedicileri'den birini içerenler)

3824.90.10.00.00

Petrol sülfonatları (alkali metallerin, amonyumun ve etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları

3824.90.92.00.29

Diğerleri (N,N-dimethyl – C12-C14 (even numbered) – alkyl-l-amines)

3824.90.92.00.39

Diğerleri (yalnız Demirli Bileşikler, Mancozeb, Maneb'den birini içerenler)

3824.90.93.00.13

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

3824.90.93.00.19

Diğerleri (yalnız Demirli Bileşikler, Mancozeb, Maneb'den birini içerenler)

3824.90.96.90.68

Diğerleri (yalnız Demirli Bileşikler, Mancozeb, Maneb'den birini içerenler)

3826.00.10.00.11

Hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla yağ asiti metil esteri içerenler (YAME/Biodizel)

3826.00.10.00.19

Diğerleri

3905 91.00.00.00

Kopolimerler

3905.99.90.00.00

Diğerleri

3906.90.90.00.00

Diğerleri

3907.20.20.00.00

Diğerleri

3907.99.90.00.00

Diğerleri

3910.00.00.00.12

Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler

3910.00.00.00.19

Diğerleri

3913.90.00.90.00

Diğerleri(b) 2016/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamı ürünlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ithalinde, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(b) 2016/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamı ürünlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ithalinde, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(b) 2016/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamı ürünlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ithalinde, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867455 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867455 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?