EKLER LİSTESİ

EKLER LİSTESİ
BÖLÜM I
YATIRIMCI KURULUŞUN:
1. Adı/unvanı:
2. Haberleşme adresi:
3. Telefon, faks no ve e-posta adresi:
4. Sermayesi:
Ortaklar Hisse Oranı Kayıtlı Ödenmiş
_______ ( %) Sermaye Sermaye
-
-
-
____________________________________________________________
Toplam :
5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:
6. SGK işyeri sicil numarası :
7. Ortaklar hakkında bilgi (isim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi kimlik numaraları, yatırımcı özgeçmişi):
8.Yatırımcı ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmikuruluş ve bankalar, adresler ve telefon numaraları:
9.Yatırımcıda projeden sorumlu şahısların isimleri, adresleri, telefon numaraları:
10. Talep edilen destek unsurları:
BÖLÜM II
YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER
GENEL BİLGİLER
1.Yatırım yerinin tam adresi:
a) Yatırımın yapılacağı il ve ilçenin adı :
b) Yatırımın organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek olması halinde bölgenin adı (Derinin tabaklanması yatırımlarında OSB yer tahsis yazısı aranır):
c)Yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya bina kiralık ise;
- Mal sahibinin adı :
- Kiralık yerin adresi :
- Kira kontratına göre kiralık arsa veya binanın kiralama süresinin başlangıç ve bitiş tarihi :
- Kiralık yer arsa veya arazi ise alan büyüklüğü ( m2 ) :
- Kiralık yer bina ise kapalı alan büyüklüğü ( m2 ) :
Not : Müracaat tarihi itibariyle kira kontratlarının kiralık arazi için en az 10 yıl, bina için ise 5 yıl olması zorunludur.
1. Yatırımın cinsi :
(Ek-4’te yer alan tanımlar
çerçevesinde belirtilir.)
2. Yatırımın konusu :
3. Yatırıma başlama tarihi :
4. Tahmini işletmeye geçiş tarihi :
5. Yatırımın bitiş tarihi :
6. Öngörülen yatırımla ilave güç (kVA) :
7. Mevcut istihdam (kişi) :
(son altı aylık dönem ortalaması-mevsimsel
özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait
mevsimsel ortalama)
8. Öngörülen istihdam (kişi)
(Üretim akış şeması ile uyumlu olacaktır.) :
9. Projenin kapasitesi :
(Tek vardiyada tesiste üretilecek mal veya
hizmet miktarları verilir.)
PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ
1.Üretilecek mallar veya hizmetler :
2. Projenin gerekçesi :
3. Projenin kısa anlatımı :
4. Üretim teknolojisi :
5. Üretim akış şeması : Üretim aşamalarını, girdi ve çıktı miktarlarını gösteren basitleştirilmiş üretim akış şemaları çizilir. Ayrıca, istihdamın üretim akış şemasındaki dağılımı da gösterilir.
6. Patent, Lisans, Royalti ve Know-how: Yatırım ve üretim aşamasında patent, lisans, royalti veya know-how gerekip gerekmeyeceği açıklanır.
TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI
Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sabit yatırım kalemleri ayrı ayrı belirtilerek, toplam yatırım ve yıllara göre dağılımı tablosu düzenlenir. Yatırımın özelliği dolayısıyla harcama gerektirmeyen kalemler dikkate alınmaz.
1. Arazi-arsa bedeli: Satın alınacak arsanın birim fiyat (TL/m2) ve alan büyüklüğü (m2) belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır. Arsa kiralık ise, kimden kiralandığı, kira sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri, yıllık kira bedeli ve alan büyüklüğü (m2) ayrıca belirtilir.
2. Etüd ve proje giderleri: Yatırıma ait etüd ve proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve teknik araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç duyulacak kontrolörlük, müşavirlik, eğitim vb. konularda yapılacak harcamalar bu kalemde detaylı olarak belirtilir.
3. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları: Gerekli kazı ve dolgu çalışmaları, istinat duvarları, şantiye tesisleri, servis yolları, kanalizasyon, arazinin çevrilmesi ve bahçe tanzimi,ulaştırma için gerekli iç yollar, bağlantı yolları vb. işler dahil olmak üzere öngörülen harcamalar, her bir kalem için birim değerler de belirtilerek (m/TL, m2/TL,m3/TL vb.)verilir.
4. Bina-inşaat giderleri:Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası, yardımcı işletmelere ilişkin binalar, idari binalar, depolar dahil olmak üzere, her bir harcama kalemi için kapalı alan (m2) ve birim değerler de belirtilmek üzere, inşaat giderleri uygun hesaplama yöntemleri uygulanarak hesaplanır. Bina kiralık ise kimden kiralandığı, kira sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri, yıllık kira bedeli vekapalı alan büyüklüğü (m2)ayrıca belirtilir.
5. Mal veya hizmet üretimine yönelik ana makine ve teçhizat giderleri: Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV’siz tutar dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makine ve teçhizata ilişkin olarak Bölüm IV’te yer alan örneğe uygun olarak listeler hazırlanır.
6. Yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri: Su, elektrik, yakıt, buhar, arıtma tesisi vb. servisler için gerekli makine ekipman giderleri belirtilir.
7. Mefruşat giderleri: Turizm, hastane, huzur evi, öğrenci yurdu gibi yatırımlar için gerekli olan mefruşat harcamaları belirtilecektir.
8. İthalat ve gümrükleme giderleri: İthal makine ve teçhizatın ithalatı ile ilgili masraflar belirtilir.
9. Taşıma ve sigorta giderleri:Navlun ve sigorta giderleri yurtdışı ve yurtiçi ayırımı yapılarak verilir.
10. Montaj giderleri:Ana fabrika, yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar verilir.
11. Genel giderler: Haberleşme, aydınlatma, ilan vs. masraflar ile emlak ve taşıt alım vergileri, yatırım dönemi personel, idari ve sosyal binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla ilgili giderler verilir.
12. Diğer giderler:Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere, çeşitli fon, vergi vb. masraflar bu harcama kaleminde gösterilir.
TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU(milyon TL)
1. ARAZİ-ARSA BEDELİ :
2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ :
a. Ana bina ve tesisleri :
b. Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri :
c. Ambarlar :
ç. İdare binaları :
d. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları :
e. Yeraltı ana galerileri
(yeraltı maden ocakları için) :
3. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ :
a. İthal :
b. Yerli :
4. DİĞER YATIRIM HARCAMALARI :
a.Yardımcı işletme makina teçhizat giderleri:
b. Mefruşat giderleri :
c. İthalat ve gümrükleme giderleri :
ç. Taşıma ve sigorta giderleri :
d. Montaj giderleri :
e. Genel giderler :
f. Etüd ve proje giderleri :
g. Diğer giderler :
5.TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4):
YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN PLANI (milyon TL)
Yatırımın finansmanında kredi kullanılacaksa, bu kredilerin miktarı ve nerelerden kullanılacağı ayrı ayrı belirtilecektir.
İç kredi :
Dış kredi :
Döviz kredisi :
Dövize endeksli kredi :
BÖLÜM III
YaTIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE bağlı olarak teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınMASI GEREKEN BİLGİ ve belgeler
(Yatırımcının aşağıda yer alan yatırım konularında alınmış ruhsat, izin, yazı, sözleşme ve benzeri belgelerin bir fotokopisini Yatırım Bilgi Formuna eklemesi halinde bu bölümdeki ilgili kısımlar doldurulmayabilir.)
1- Madencilik ve enerji yatırımlarında;
a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin tasdikli suretleri,
b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda İşletme Ruhsatı tasdikli sureti,
c) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yatırımcı yatırımcı adına düzenlenen Lisansın tasdikli sureti,
ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı,
d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar.
2- Rafineri yatırımlarında;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) alınacak lisansın tarih ve numarası.
3- Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında;
Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınacak tesis kuruluş izni.
4-Avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası, ve av bıçaklarının imali yatırımlarında;
İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak kuruluş izni.
5- Ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi.
6- Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda;
Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak ön lisans.
7- Alkollü içecekler ve tütün mamülleri yatırımlarında,
Tütün ve Alkol Piyasası DüzenlemeKurumu (TAPDK) ’ndan alınmış olantesis kurma izin belgesi.
8- Pancar veya kamış işleyerekşekerüretimi konularında yapılacakkomple yeniveya tevsi yatırımları için;
Şeker Kurumu’ndan alınmış olan tesis kurma izin belgesi.
9- Komple yeni yatırım dışındaki sağlık yatırımlarında;
Sağlık Bakanlığından alınmış olan İşletme Ruhsatının tarih ve sayısı.
10- Eğitim yatırımlarında;
Komple yeni yatırımlarda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Önizin Belgesi, diğer yatırım cinslerinde Kurum Açma Belgesinin tarih ve sayısı.
11- Turizm yatırımlarında;
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tarih ve sayısı.
12- İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;
Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün izin yazısının tarih ve sayısı.
13-Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında;
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak izin yazısı tarih vesayısı.
14- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;
Teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazının tarih ve sayısı.
15- Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;
T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolünün tarih ve sayısı.
16- Finansal kiralama şirketleri aracılığıylayapılacak yatırımlarda,
Finansal kiralama sözleşmesi.
17- Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;
İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı.
18- Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda;
KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge.
19- Kültür yatırımlarında;
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Kültür Yatırımı Belgesinin tarih ve sayısı.
20- Lojistik hizmetleri yatırımlarında;
Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesinin tarih ve sayısı.
(*2)“20- Lojistik hizmetleri yatırımlarında;
Lojistik yatırımlarında Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış L2 belgesinin tarih ve sayısı. (Söz konusu belge, bu Tebliğin istinat ettiği Kararnamede belirtilen asgari koşullara ulaşmak üzere gerçekleştirilecek komple yeni, tevsi ve tamamlama cinsi yatırımlarda teşvik belgesinin tamamlama vizesi esnasında tevsik edilir.)”(*2) 18.06.2010-27615 Resmi Gazete (2010/1 SayılıTebliğ) ile değişen şekli
21- Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımlarında;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı.
22- Karasal yayıncılık yatırımlarında;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı.
23- İmalat sanayi yatırımlarında;
Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, odaca onaylı geçerli kapasite raporu.


BÖLÜM IV MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ ÖRNEKLERİ
Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi
Adı/Unvanı :
Adresi
:
Vergi Dairesi :
Vergi Kimlik No :
YTB Tarih ve Sayısı :
Sıra
No
Adı ve Özelliği
Miktarı
(Adet)
Menşei Ülke Döviz Tutarı (FOB)
Toplam Tutarı
(FOB $)
Toplam Tutarı
(FOB TL)
Toplam Tutarı
(CIF TL)
Gümrük Bey. Tarih/Sayısı
İstisnadan Yararlananlar İçin Gümrük İdaresi Onayı
1
2
3
4
TOPLAM
NOT : İşbu liste Müsteşarlığa yapılacak müracaatlarda 2 (iki) nüsha, sanayi odalarına yapılacak müracaatlarda 3 (üç) nüsha olarak düzenlenecektir.
Yatırımcının Unvanı,
Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe
Not: KDV İstisnasından yararlanıp yararlanamayacak kalemler ile ilgili şerh düşülecektir.
Yurt İçinden Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi
Adı/Unvanı
:
Adresi
:
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik No
:
YTB Tarih ve Sayısı
:
Sıra
No
Adı ve Özelliği
Miktarı
(Adet)
Fiyatı
(TL.)
Tutarı
(KDV Hariç)
Satın Alınanların
Fatura Tarih/Sayısı
İstisnadan Yararlananlar
İçin Satıcının Onayı
1
2
3
TOPLAM
NOT : İşbu liste Müsteşarlığa yapılacak müracaatlarda 2 (iki) nüsha, sanayi odalarına yapılacak müracaatlarda 3 (üç) nüsha olarak düzenlenecektir.
Yatırımcının Unvanı,
Şirketi Temsil ve
İlzama Yetkili Kişinin
İmzası ve Kaşe
Not: KDV İstisnasından yararlanıp yararlanamayacak kalemler ile ilgili şerh düşülecektir.


BEYAN VE TAAHHÜT
(Tüm teşvik belgesi taleplerinde aranır.)
Yatırım Bilgi Formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde Müsteşarlıkça teşvik belgesinin iptal edilebileceği gibi, kısmi müeyyide de uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Temsil ve ilzama yetkili
Kişilerin imzaları ve Kaşe
BEYAN VE TAAHHÜT
(Sadece 5084 sayılı Kanun kapsamı illerde yapılacak büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel uygulamadan yararlanacak yatırımlar için aranır.)
......... ilinde ............. faaliyetinde bulunan işletmemiz için 5084 sayılı Kanun uyarınca uygulanmakta olan “sigorta primi işveren hissesi teşviki”nden yararlanmadığımızı, yararlandığımızın tesbiti halinde her türlü cezai müeyyidenin uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Temsil ve ilzama yetkili
Kişilerin imzaları ve Kaşe
BEYAN VE TAAHHÜT
(Tamamlama vizesi yapılmayan teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın satış izin taleplerinde aranır.)
....... tarih ve ....... sayılı teşvik belgesi kapsamı .......$ (......TL) tutarındaki makine ve teçhizatın .................’na satışının gerçekleşmesini müteakip ...... sayılı teşvik belgemizin herhangi bir nedenle iptali halinde, satışa konu makine ve teçhizata ait gümrük vergisi ve KDV istisnası desteklerini de ilgili mevzuatı çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara ödeyeceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Temsil ve ilzama yetkili
Kişilerin imzaları ve Kaşe
Yatırım Bilgi Formu’nun ekler dahil her sayfasında firma kaşesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili imzalar bulunacaktır.

EK-2 MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK SANAYİ ODALARI
1) Adana Sanayi Odası
2) Ankara Sanayi Odası
3) Aydın Sanayi Odası
4) Balıkesir Sanayi Odası
5) Denizli Sanayi Odası
6) Ege Bölgesi Sanayi Odası[1]
7) Eskişehir Sanayi Odası
8) Gaziantep Sanayi Odası
9) İstanbul Sanayi Odası
10) Kayseri Sanayi Odası
11) Kocaeli Sanayi Odası
12) Konya Sanayi Odası

Sektörün US 97 KODU
YATIRIM KONULARI
15
Gıda ürünleri ve içeçek imalatı
17
Tekstil ürünleri imatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları)
18
Giyim eşyası imalatı
19
Derinin tabaklanması ve işlenmesi
20
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer,
örülerek yapılan maddelerin imalatı
21
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
23
Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç)
24
Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
25
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
26
Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
27
Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç)
28
Metal eşya sanayi
29
B.y.s. makine ve teçhizat imalatı
30
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
31
B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı
32
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
33
Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı
34
Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı
35
Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)
36
Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat

Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımlardır. Ayrıca, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının %100’ü geçmesi halinde bu yatırımlar yeni yatırım sayılır.
Tevsi: Mevcut bir yatırıma ilave üretim hattı veya makine ve teçhizat ilave yapılması suretiyle üretim miktarının artırılması veya yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, mevcut üretim hattında yer alan makine ve teçhizatların bir bölümünün kapasite açısından ve işlevsel olarak üretim akışındaki diğer makine ve teçhizatlarla uyum içinde olmadığı durumlarda makine ve teçhizatların değiştirilmesi veya yenilerinin ilave edilmesi ve genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini en fazla %100’e kadar artırmaya yönelik yatırımlardır.
Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında, gelişen teknoloji sonucunda teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizatlara teknolojiye uygun parçaların eklenmesi veya mevcut bir aksamın gelişmiş bir modeli ile veya makine teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış yatırım harcamalarının tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımlardır.
Ürün Çeşitlendirmesi: Mevcut tesis ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlardır.
Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan,yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımlardır.
(Hayvancılık yatırımları;
a) Süt inekçiliği yatırımlarında; süt ineği yetiştiriciliği (küçükbaş dahil) ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, yem ünitesi ve/veya soğuk hava deposu ile entegre,
b) Besicilik yatırımlarında; büyükbaş besicilik (küçükbaş dahil) ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, soğuk hava deposu ve/veya yem ünitesi ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre,
c) Damızlık büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile damızlık tavuk ve hindi yetiştiriciliği yatırımları proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği veyayem üretimi) ile birlikte,
ç) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliğinde; hindi veya et yönlütavuk yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme veya soğuk hava deposu veya yem tesisi ile entegre,
d) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliğinde; yumurtatavuğu yetiştiriciliği, yem veya soğuk hava deposu veya yumurta tasnif ve paketleme ile entegre
olması halinde entegre hayvacılık yatırımı olarak değerlendirilir.)


Yatırımcının Adı/unvanı ve Adresi :
Teşvik Belgesi Tarihi/No :
YATIRIM HARCAMALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
TL
YATIRIM TUTARI
...... YILI
...... YILI
...... YILI
TOPLAM Harcama
1. Arazi – arsa
2. Bina inşaat
3. Makina - teçhizat
3.1. İthal
3.2. Yerli
4. Diğer yatırım harcamaları
4.1. Etüd ve proje giderleri
4.2. Yardımcı makina teçhizat
4.3. İthalat, gümrükleme, akreditif giderleri
4.4. Taşıma ve sigorta giderleri
4.5. Montaj giderleri
4.6. Yatırım dönemi kredi faiz giderleri
4.7.Diğerleri(harcama cinsi belirtilecektir)
TOPLAM SABİT YATIRIMTUTARI
YATIRIM FİNANSMANININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
TL
YATIRIMIN FİNANSMANI
...... YILI
...... YILI
...... YILI
TOPLAM
1. Öz Kaynaklar(%.....)
1.1. Sermaye
1.2. Şirket fonları
2. Yabancı Kaynaklar(%.....)
2.1. İç kredi
2.2. Dış kredi /Döviz kredisi/Dövize endeksli kredi
2.3. Diğer
TOPLAM FİNANSMAN
……/……/20... Kaşe ve yatırımcıyı temsilve ilzama yetkili imza


EK-6 YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ RAPORU
YATIRIMCI KURULUŞUN:
Adı/unvanı:
Haberleşme adresi:
Telefon, faks no ve e-posta adresi:
Sermayesi:
Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:
SGK işyeri sicil numarası :
Yatırım yerinin tam adresi:
Yatırımın cinsi:
Yatırımın konusu:
Tamamlama vizesi müracaat tarihi:
Yatırıma başlama tarihi:
Yatırımın bitiş tarihi:
Öngörülen yatırımla ilave güç (kVA):
Mevcut istihdam (kişi):
(son altı aylık dönem ortalaması-mevsimsel
özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait
mevsimsel ortalama)
Öngörülen istihdam (kişi):
Gerçekleşen istihdam (kişi):
(Son prim ve hizmet belgesinde belirtilen)
Projenin kapasitesi:
GERÇEKLEŞEN TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU( TL)
1. ARAZİ-ARSA BEDELİ :
2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ :
a. Ana bina ve tesisleri :
b. Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri:
c. Ambarlar :
ç. İdare binaları :
d. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları :
E. Yeraltı ana galerileri
(yeraltı maden ocakları için) :
3. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ :
a. İthal :
b. Yerli :
4.DİĞER YATIRIM HARCAMALARI :
a.Yardımcı işletme makina teçhizat giderleri:
b. Mefruşat giderleri :
c. İthalat ve gümrükleme giderleri :
ç. Taşıma ve sigorta giderleri
d. Montaj giderleri :
e. Genel giderler :
f. Etüd ve proje giderleri :
g. Diğer giderler :
5.TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4):
FİNANSMAN KAYNAKLARI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Özkaynaklar :
a) Sermaye artışı :
b) Şirket fonları :
II. Kredi temini :
a) İç kredi :
b) Döviz kredisi :
c) Dış kredi :
ç) Dövize endeksli kredi :
TOPLAM FİNANSMAN (TL):
YARARLANILAN DESTEKLER VE MİKTARLARI
Destekler
Toplam Kullanım Miktarı (TL)
Gümrük vergisi muafiyeti
KDV istisnası
Vergi indirimi
Sigorta primi işveren hissesi desteği
Faiz desteği
Yatırım yeri tahsisi
EKLER:
1- Yatırımın gerçekleşme değerlerine göre revize edilmiş teşvik belgesi aslı,
2- Döviz ve kredi kullanım belgesi aslı,
3- İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri aslı,
4- Gerçekleşme durumunu gösterir onaylı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri,
5- Yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren yatırım takip formu,

EK-7 YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER
1- Teşvik belgesi ve döviz kullanım belgesi aslı,
2- Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren yatırım takip formu,
3- İthal ve yerli global liste aslı,
4- Gerekli görülmesi halinde Gümrük Beyanname fotokopileri,
5- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,
6-Bina ruhsatı ve yapı kullanma izni ile arsa tapusu fotokopisi (ekspertiz anında aslının görüldüğüne dair şerh düşülür.),
7- Firma yetkililerince onaylı harcamalarla ilgili fatura dökümü (arsa, inşaat, yerli ve ithal makina teçhizat ve diğer yatırım harcamaları ie ilgili harcama listeleri, (yevmiye kayıt tarih ve numaralarınıda içeren),
8- Kapasite raporu (İlgili Oda onaylı),
9- İmza sirküleri (Noter onaylı),
10- Gerçekleşen ithal ve yerli listeler (aşağıda gösterilen formatta, kaşeli, firma yetkililerince imzalı),
11- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğineya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı,
12- Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.
GERÇEKLEŞEN İTHAL MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ( 2 nüsha)
Sıra No Makina Adı Adedi Dövizi (FOB) FOB $ CİF (TL) FOB (TL) Tarih-No Tarih No
--------- -------------- ------- ------------------ --------- ------------- ------------- ----------- -----------
(Gümrük Beyannamesi değerleri esas alınacak) (Defter kayıtları makine bedeli)
GERÇEKLEŞEN YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ( 2 nüsha)
Sıra No Makine Adı Adedi (TL) (TL) Tarih No Tarih No
------------ ---------------- --------- --------------- ------------------ ------------ -----------
(KDV’siz fatura değerleri esas alınacak)


Ek-8 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK
YATIRIMCILARA İLİŞKİN SGK’NA GÖNDERİLECEK FORM
(kişi)
Sıra
No
Yatırımcının
Adı/unvanı
Teşvik belgesi
Yatırım
yeri ve adresi/
SGK işyeri sicil no
İşletmeye
geçiş tarihi
Yatırımın
cinsi
Mevcut
istihdam*
İlave
istihdam**
Destek
süresi (yıl)
Yatırımcının
Tarihi
Sayısı
Vergi dairesi
Vergi no'su
1
2
3
4
5
6
(*) Komple yeni yatırım cinsi dışındaki yatırımlar için istihdam yatırıma başlama tarihinden önceki dönemde SGK 'na bildirilen ortalama işçi sayısıdır. Sigorta primi işveren hissesi desteği bu sayının üzerindeki tutarlı ilave istihdam için uygulanacaktır. İstihdam sayısının bu kalemde belirtilen sayıdan az olması halinde destek uygulanmayacaktır.
(**) İlave istihdam komple yeni yatırımlar için gerçekleşen istihdamdır. Sigorta primi işveren hissesi desteği bu sütunda belirtilen istihdam ile tutarlı olan istihdamın tamamı için uygulanacaktır.


Ek-9 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA MÜSTEŞARLIĞA GÖNDERİLECEK TALEP FORMU
Sıra
No
Yatırımcının
Adı/unvanı
Teşvik belgesi
Yatırım
yeri ve adresi/
SGK işyeri sicil no
Destek
dönemi*
İstihdam
sayısı**
Uygulanan sigorta primi işveren hissesi
desteği tutarı (TL)
Tarihi
Sayısı
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
(*) Desteğin uygulandığı yıl ve ay (2010/5 vb.),
(**) Desteğin uygulandığı dönemdeki desteğin uygulanmasına esas ilave istihdam sayısı (yeni yatırımlarda istihdamın tamamı, diğer yatırım cinslerinde sadece ilave istihdam sayısı),
yazılacaktır.


[1] Ege Bölgesi Sanayi Odası kapsamında İzmir ve Muğla illeri yer almaktadır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269591 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269591 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?